Laidiens: 03.03.2015., Nr. 44 (5362)

Izsoles

OP 2015/44.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) pirmajā izsolē pārdod zemi Ulža ielā b/n, Rīgā, kadastra Nr.0100 127 2054. Platība - 1630 kv.m. Parādnieks - Sergejs Kļukvins, piedzinējs - RD Pašvaldības Ieņēmumu pārvalde, Rīga, Terēzes iela 5. Izsoles sākumcena - 29 100 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar PVN.

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 9.aprīlī plkst.11.00 Rīgā, Ulmaņa gatvē 2, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Augustovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai ZTI A.Augustovas, reģ.Nr.20037210078, kontā Nr.LV44TREL9199056001000, Valsts kasē, jāiemaksā nodrošinājums EUR 2910.


OP 2015/44.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) pirmajā izsolē pārdod dzīvokli Miera ielā 16, k 8-13, Salaspilī, kadastra Nr.8011 900 1132. Platība 36,73 kv.m. Parādnieks - Pāvels Prohorovs, piedzinējs - SIA "Swedbank līzings", Rīga, Balasta dambis1A. Izsoles sākumcena - 11 400 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar PVN.

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 9.aprīlī plkst.12.00 Rīgā, Ulmaņa gatvē 2, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Augustovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai ZTI A.Augustovas, reģ.Nr.20037210078, kontā Nr.LV44TREL9199056001000, Valsts kasē, jāiemaksā nodrošinājums EUR 1140.


OP 2015/44.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) pirmajā izsolē pārdod dzīvokli Maskavas ielā 250/8-23, Rīgā, kadastra Nr.0100 904 7326. Platība - 29,83 kv.m. Parādnieks - Andris Kondratjevs, piedzinēja - valsts. Izsoles sākumcena - 13 200 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar PVN.

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 9.aprīlī plkst.13.00 Rīgā, Ulmaņa gatvē 2, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Augustovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai ZTI A.Augustovas, reģ.Nr.20037210078, kontā Nr.LV44TREL9199056001000, Valsts kasē, jāiemaksā nodrošinājums EUR 1320.


OP 2015/44.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) pirmajā izsolē pārdod dzīvokli Kurzemes prospektā 54-16, Rīgā, kadastra Nr.0100 901 4533. Platība - 49,6 kv.m. Parādniece - Svetlana Solovjova, piedzinēji: SIA "Julianus Inkasso Latvija", Rīga, Brīvības iela 149; AS "Danske Bank", Cēsu iela 31/8,Rīga. Izsoles sākumcena - 18 400 EUR. Izsoles cena netiek aplikta ar PVN.

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 8.aprīlī plkst.11.00 Rīgā, Ulmaņa gatvē 2, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Augustovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai ZTI A.Augustovas, reģ.Nr.20037210078, kontā Nr.LV44TREL9199056001000, Valsts kasē, jāiemaksā nodrošinājums EUR 1840.


OP 2015/44.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.45 zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne 2015.gada 8.aprīlī plkst.11.00 prakses vietā Rīgā, Lāčplēša ielā 75, 3.stāvā, pirmajā izsolē pārdod parādniekam SIA RL Grupa auto, juridiskā adrese: Duntes iela 23A, Rīga, piederošo nekustamo īpašumu - neapdzīvojamās telpas Rīgā, Jelgavas ielā 63-101, 429,0 kv.m platībā ar pie īpašuma piederošo kopīpašuma 4290/30459 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra numuru 0100 920 5306. Piedzinēji: NĪĪB "Torena nami", Jelgavas iela 63/3-511C, Rīga; Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 121 400 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Katrīnas Baltalksnes, reģ.Nr.14067810102, depozīta kontā Nr.LV27TREL9199035001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma - 12 140 EUR. Tālr.uzziņām 67293630.


OP 2015/44.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Grigorijam Andrejevam. Piedzinēji: SIA Latio Namsaimnieks, Elizabetes ielā 20, Rīga, LV-1050; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.10 un pie tā piederošās kopīpašuma 3072/301228 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Rigondas gatvē 7, Rīgā, kadastra numurs 0100 908 1107, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.20424-10. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 14 400,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena: EUR 14 400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 8.aprīlī plkst. 14.30 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personas un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2015/44.IZ7

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "LARE", reģistrācijas Nr. 40003283010, administratore Elīna Dupate paziņo, ka 02.04.2015. plkst. 12.00 administratores prakses vietā Rīgā, Mūkusalas ielā 41B, notiks sabiedrības kustamās mantas kopuma pirmā izsole ar augšupejošu soli. Kustamās mantas kopuma apraksts: sabiedrības gan liettiesiskās, gan saistību tiesiskās prasījuma tiesības pret trešajām personām kā lietu kopība, kas aptver gan šīs kopības jau esošās, gan arī nākamās sastāvdaļas, tajā skaitā, bet ne tikai, prasījuma tiesības pret Uldi Tilgasu un Valdi Spurķi (solidārā atbildība) EUR 2 082 059,86 (divi miljoni astoņdesmit divi tūkstoši piecdesmit deviņi komats astoņdesmit seši euro) apmērā (civillietas Nr. C30508614) u.c. Kustamās mantas novērtējums un sākuma cena ir EUR 100,00 (simts euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nodrošinājuma summa EUR 10,00 (desmit euro) apmērā pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita SIA "LARE", VRN 40003283010, norēķinu kontā kredītiestādē AS "Privatbank", IBAN LV77PRTT0260019689500.


OP 2015/44.IZ8

Precizējot iepriekš publicēto

Precizējot "Latvijas Vēstnesī" 14.01.2015. laidienā Nr.9 (5327) publicēto paziņojumu par Dmitrijam Gurjanovam piederošā nekustamā īpašuma Ģertrūdes ielā 34-25, Rīgā, kadastra Nr.0100 923 6964, uz 04.03.2015. nozīmēto pirmo izsoli, informēju, ka tā tiek pārcelta uz 08.04.2015. plkst. 13.00. ZTI Helga Rūtena


OP 2015/44.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Tamārai Stacenko. Piedzinēji: SIA Vangažu Namsaimnieks, Gaujas iela 6, Vangaži, LV-2136;  Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.27 un pie tā piederošās kopīpašuma 476/28046 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Siguldas ielā 4, Vangažos, Inčukalna novadā, kadastra Nr.8017 900 0426, reģistrēts Vangažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000041723 27. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 8000,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena: EUR 8000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 8.aprīlī plkst. 10.30 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personas un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2015/44.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.45 zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne 2015.gada 15.aprīlī plkst.11.00 prakses vietā Rīgā, Lāčplēša ielā 75, 3.stāvā, pirmajā izsolē pārdod parādniekam Pjotram Šibajevam piederošo nekustamo īpašumu - 32/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Jūrmalā, Brīvības prospektā 104-8 -, kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 54,3 kv.m, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 5430/241690 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamais īpašums reģistrēts Jūrmalas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra numuru 1300 901 7845. Piedzinējs - SIA "Hausmaster", Cēsu iela 15-15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 9900 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Katrīnas Baltalksnes, reģ.Nr.14067810102, depozīta kontā Nr.LV27TREL9199035001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma 990 EUR. Tālr.uzziņām 67293630.


OP 2015/44.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 37.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa 2015.gada 8.aprīlī plkst. 12.00 savā prakses vietā: Parka ielā 1a-606, Ogrē, Ogres novadā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam - SIA Unelux ("Grestes", Rembates pagasts, Ķeguma novads) piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas "Ferma Kūpiņas", Rembates pagastā, Ķeguma novadā, un sastāv no kūts ēkas ar kopējo platību 1646,8 kv.m, kadastra Nr. 7484 502 0006, Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests (Talejas iela 1, Rīga). Novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 6600,00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā ZTI Gunitas Gruziņas, reģ.Nr. LV19057312276, kontā Nr.LV39TREL9199027001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 660,00 EUR. Tālr. uzziņām 29230603.


OP 2015/44.IZ12

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta: Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, rīko Arnim Baltvilkam piederošā nekustamā īpašuma "Burtnieki", Salacgrīvas pagasts, Salacgrīvas novads, kadastra Nr.6672 010 0094, reģistrēts Salacgrīvas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000411861, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemesgabaliem 9,5 ha platībā (zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 6672 010 0094 7,5 ha un zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 6672 007 0215 2 ha). Saskaņā ar nekustamā īpašuma vērtētāja sniegto informāciju uz zemesgabala atrodas citām personām piederošas ēkas un būves. Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010; Ināra Baltvilka. Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) - EUR 9900. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 14.aprīlī plkst.10.00 Limbažos, Cēsu ielā 22. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 990 Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr.LV05047112003, depozīta kontā Nr.LV34TREL9199095001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Tālr. uzziņām 64022601, mob. tālr. 26335272.


OP 2015/44.IZ13

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas pilsētas pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli garāžas ēkas Buļļu ielā 43, k-4, Rīgā, telpu grupu Nr.001, Nr.002 un Nr.003. Izsoles sākumcena katrai telpu grupai - EUR 1200. Izsole notiks 17.04.2015. plkst.11.00 Rātslaukumā 1 (511. telpā), Rīgā. Pirmpirkuma tiesību pieteikumus var iesniegt līdz 02.04.2015., pieteikties dalībai izsolē - līdz 09.04.2015. plkst.16.00 R.Vāgnera ielā 5 (424. telpā), Rīgā. Vairāk informācijas mājaslapā www.rdid.lv sadaļā "Pārdod/izsludinātās izsoles". Tālrunis uzziņām 67026307.


OP 2015/44.IZ14

Izsole

Smiltenes novada dome 2015.gada 1.aprīlī plkst. 9.30 Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, 2.stāvā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - "Ambulance", Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9458 008 0060, - atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums - "Ambulance", Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9458 008 0060), kas sastāv no vienas zemes ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0060, 0,111 ha platībā un dzīvojamās mājas 149,8 m2. Izsoles objekta izsoles sākumcena - 14 480,00 euro (četrpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit euro). Maksājumi par objektu veicami 100% euro saskaņā ar izsoles noteikumos noteikto kārtību. Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS "SEB banka", kods UNLALV2X:

- izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi: "Reģistrācijas maksa nekustamā īpašuma "Ambulance", Grundzāles pagastā, izsolei";

- nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas - 1448,00 euro (viens tūkstotis četri simti četrdesmit astoņi euro un 00 centi) ar maksājuma mērķi: "Nodrošinājuma maksa nekustamā īpašuma "Ambulance", Grundzāles pagastā, izsolei".

Pirmpirkuma tiesību uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav. Par nekustamo īpašumu noslēgts nomas līgums. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Kancelejas nodaļā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00. Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāju, mob.tālr.29449680. Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Kancelejas nodaļā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 līdz 2015.gada 31.martam plkst.16.00.


OP 2015/44.IZ15

Izsole

Smiltenes novada dome 2015.gada 1.aprīlī plkst. 11.00 Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, 2.stāvā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma, adrese: "Imantas"-2, Mēros, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums, adrese: "Imantas"-2, Mēros, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9444 900 0074), sastāv no atsevišķa četristabu dzīvokļa ar kopējo platību 74,3 m2, kopīpašuma 743/1330 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 9444 010 0263 001) un 743/1330 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājai piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 9444 010 0263) ar kopējo platību 0,15 ha. Izsoles objekta izsoles sākumcena - 1000,00 euro (viens tūkstotis euro un 00 centi). Maksājumi par objektu veicami 100% euro saskaņā ar izsoles noteikumos noteikto kārtību. Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS "SEB banka", kods UNLALV2X:

- izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi "Reģistrācijas maksa nekustamā īpašuma "Imantas"-2, Mēros, Bilskas pagastā, izsolei";

- nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma cenas - 100,00 euro (viens simts euro un 00 centi) ar maksājuma mērķi "Nodrošinājuma maksa nekustamā īpašuma "Imantas"-2, Mēros, Bilskas pagastā, izsolei".

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Kancelejas nodaļā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00. Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Bilskas pagasta pārvaldes vadītāju pa tālr.64707469 vai mob.tālr.29189126. Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Kancelejas nodaļā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 līdz 2015.gada 31.martam plkst.16.00.


OP 2015/44.IZ16

Izsole

Smiltenes novada dome 2015.gada 1.aprīlī plkst. 10.00 Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, 2.stāvā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.1 -, kas atrodas "Kalnamuiža 30", Kalnamuižā, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9480 900 0125, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no atsevišķa vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 30,8 m2, kopīpašuma 308/1736 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 9480 006 0201 001) un 308/1736 domājamās daļas no kopīpašumam piesaistītā zemesgabala (kadastra apzīmējums 9480 006 0201) ar kopējo platību 0,0884 ha. Izsoles objekta nosacītā cena un izsoles sākumcena noteikta 2800,00 euro (divi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS "SEB banka", kods UNLALV2X:

- izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi: "Reģistrācijas maksa dzīvokļa "Kalnamuiža 30" -1, Kalnamuižā, Smiltenes pagastā, izsolei";

- nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas - 280,00 euro (divi simti astoņdesmit euro un 00 centi) ar maksājuma mērķi: "Nodrošinājuma maksa dzīvokļa "Kalnamuiža 30" - 1, Kalnamuižā, Smiltenes pagastā, izsolei".

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Kancelejas nodaļā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00. Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Brantu un Smiltenes pagastu pārvaldes vadītāju pa tālr.64772645 vai mob.tālr.26164671. Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Kancelejas nodaļā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 līdz 2015.gada 31.martam plkst.16.00.


OP 2015/44.IZ17

Izsole

Smiltenes novada dome 2015.gada 1.aprīlī plkst. 11.40 Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē, 2.stāvā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.1 -, kas atrodas "Priednieki 2", Palsmanē, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9474 900 0083, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 151,9 m2, 15630/30970 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 9474 004 0310 003) un saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 9474 004 0310 004). Izsoles objekta nosacītā cena un izsoles sākumcena noteikta 7050,00 euro (septiņi tūkstoši piecdesmit euro un 00 centi). Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS "SEB banka", kods UNLALV2X:

- izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi: "Reģistrācijas maksa nekustamā īpašuma "Priednieki 2"-1, Palsmanes pagastā, izsolei";

- nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas - 705,00 euro (septiņi simti pieci euro un 00 centi) ar maksājuma mērķi: "Nodrošinājuma maksa nekustamā īpašuma "Priednieki 2"-1, Palsmanes pagastā, izsolei".

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Kancelejas nodaļā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00. Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Palsmanes pārvaldes vadītāju pa tālr.64773754 vai mob.tālr.29474697. Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Kancelejas nodaļā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 līdz 2015.gada 31.martam plkst.16.00.


OP 2015/44.IZ18

Nekustamā īpašuma izsole

Babītes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000028870, adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Babītes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu - zemesgabalu "Mazie lībieši", kadastra Nr.80480031006, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, - sastāvošu no neapbūvētas zemes vienības 1,06 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1004. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Babītes novada pašvaldības mājaslapā internetā www.babite.lv un pieteikties izsolei var līdz 08.04.2015. plkst.14.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 2.stāvā, 18.kabinetā, pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr.67914436. Izsolāmā manta apskatāma tās atrašanās vietā, iepriekš piesakoties pa tālr. Nr.67511290. Pieteikumus par dalību izsolē reģistrē līdz 08.04.2015. plkst.14.00 ēkas Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 2.stāvā 18.kabinetā.

Izsoles norises laiks un vieta: 09.04.2015. plkst.10.00 ēkas 2.stāva sēžu zālē, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā. Izsolāmās mantas sākumcena EUR 70 000,00. Līdz reģistrācijai izsolē Babītes novada pašvaldības AS "Swedbank" kontā Nr.LV66HABA0551022355389, kods HABALV22, jāpārskaita:

- reģistrācijas nauda EUR 50 ar norādi "Reģistrācijas nauda izsoles objektam - nekustamais īpašums zemesgabals "Mazie lībieši", Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā";

- nodrošinājuma nauda EUR 7000,00 ar norādi "Nodrošinājuma nauda izsoles objektam - nekustamais īpašums zemesgabals "Mazie lībieši", Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā".

Izsoles veids: izsole ar augšupejošu soli EUR 1000,00. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, par nosolīto nekustamo īpašumu ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāpārskaita Babītes novada pašvaldības AS Swedbank kontā Nr.LV66HABA0551022355389 ar norādi "Pirkuma nauda izsoles objektam - nekustamais īpašums zemesgabals "Mazie lībieši", Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā". Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana ir: sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija (S) un parku un apstādījumu teritorija (DA). Uz nekustamo īpašumu nav pirmpirkuma tiesību.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)