Laidiens: 23.02.2015., Nr. 37 (5355)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2015/37.US1

LARISA GRIGORJEVA! Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.28 zvērinātas tiesu izpildītājas Alīnas Kuprijanovas (Zaķes) lietvedībā atrodas Daugavpils tiesas 2013.gada 4.jūnijā izdotais izpildu raksts lietā Nr. C12112713 par piedziņu 2673,56 EUR apmērā no Larisas Grigorjevas, par labu SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģistrācijas Nr.41503002485. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600.panta pirmo daļu, paziņoju, ka uz jums piederošo nekustamo īpašumu tiek vērsta piedziņa, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601. pantu, no šī paziņojuma saņemšanas dienas jums ir aizliegts nekustamo īpašumu "Larisa", Riebiņu pag., Riebiņu nov., kadastra numurs 7662 007 0075, iereģistrēts Preiļu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar zemesgrāmatas nodalījuma Nr.2070:

1) atsavināt vai ieķīlāt;

2) cirst tajā mežu, izņemot saimniecības uzturēšanai nepieciešamo;

3) atsavināt vai bojāt nekustamā īpašuma piederumus;

4) nodot šo nekustamo īpašumu valdījumā citai personai, tajā skaitā slēgt nomas, īres un citus nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus.

Informēju, ka līgumi, kurus par nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis pēc tam, kad zemesgrāmatā izdarīta piedziņas atzīme, nav spēkā attiecībā uz piedzinēju un nekustamā īpašuma pircēju izsolē. To līgumu spēks, kurus attiecībā uz nekustamo īpašumu parādnieks noslēdzis, pirms zemesgrāmatā ierakstīta piedziņas atzīme, nosakāms kā attiecībā uz pusēm, kas piedalījušās šajos līgumos, tā arī attiecībā uz nekustamā īpašuma pircēju izsolē, saskaņā ar Civillikumu. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 600.panta pirmo daļu, jums ir pienākums līdz 2015.gada 1.martam paziņot, vai esat ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona un vai, pārdodot izsolē jums piederošo nekustamo īpašumu, izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (ja izsoles cena saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli regulējošiem normatīvajiem aktiem apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, minētajā informācijā jānorāda šīs cenas apliekamā vērtība).

Jums ir pienākums līdz 2015.gada 1.martam, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601.panta ceturto daļu, paziņot par šī nekustamā īpašuma faktisko valdītāju un pārvaldnieku, ja tāds ir, kā arī par visiem attiecībā uz šiem nekustamajiem īpašumiem noslēgtajiem nomas, īres un citiem nekustamo īpašumu apgrūtinošiem līgumiem, iesniedzot minēto līgumu kopijas, vienlaikus uzrādot to oriģinālus. Saskaņā ar SIA Dzieti 14.01.2015. nekustamā īpašuma novērtējumu, jums piederošā nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 900,00 EUR. Uzaicinu jūs nokārtot parādu un ar nolēmuma izpildi saistītos izdevumus 3456,85 EUR apmērā. Naudas līdzekļi ieskaitāmi zvērinātas tiesu izpildītājas Alīnas Kuprijanova (Zaķe), reģistrācijas Nr.22095811436, depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Maksājuma mērķī obligāti jānorāda izpildu lietas Nr.00812/028/2013 un parādnieka vārds un uzvārds.


OP 2015/37.US2

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" brīdina dzīvojamās telpas Artilērijas ielā 21-13, Rīgā, īrniekus OLGU ŠPAKOVU, VITĀLIJU ŠPAKOVU, SVETLANU ŠPAKOVU UN DIĀNU MOŽAROVSKU. Jūs vairāk par trim mēnešiem neesat maksājuši dzīvojamās telpas īres maksu un maksu par pamatpakalpojumiem. Lūdzam samaksāt parādu mēneša laikā no šā brīdinājuma publicēšanas dienas. Ja parāds netiks samaksāts mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas, saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantu pret jums tiks celta prasība tiesā par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, izlikšanu un parāda piedziņu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)