Laidiens: 03.02.2015., Nr. 23 (5341)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/23.AKK1

Latvijas Universitāte (reģ. Nr.3341000218 IZM izglītības iestāžu reģistrā) izsludina konkursu uz akadēmiskā personāla vietām:

* Uz PROFESORA amata vietām:

Bioloģija:

- augu fizioloģija - 1 vieta

- mikrobioloģija - 0,5 vietas

Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas:

- datorzinātnes matemātiskie pamati - 2 vietas

- datu apstrādes sistēmas un datortīkli - 2 vietas

Demogrāfija:

- sociāli ekonomiskā demogrāfija - 0,5 vietas

Ekonomika:

- ekonometrija - 1 vieta

- grāmatvedības un uzskaites teorija - 0,5 vietas

- Latvijas tautsaimniecība - 2 vietas

- mikroekonomika - 1 vieta

- tirgzinība - 1 vieta

Filozofija:

- filozofijas vēsture - 0,25 vietas

Fizika:

- atomu un molekulu fizika - 1 vieta

- cietvielu fizika - 1 vieta

- medicīniskā fizika - 1 vieta

Ģeogrāfija:

- dabas ģeogrāfija - 1 vieta

Juridiskā zinātne:

- valsts tiesības - 0,75 vietas

Literatūrzinātne:

- cittautu literatūras vēsture (vācu literatūra) - 1 vieta

Pedagoģija:

- pieaugušo pedagoģija - 1 vieta

- sociālā pedagoģija - 1 vieta

Psiholoģija:

- klīniskā psiholoģija - 1 vieta

- sociālā psiholoģija - 1 vieta

Vadībzinātne:

- izglītības vadība - 2 vietas

- sabiedrības vadība - 1 vieta

- uzņēmējdarbības vadība - 1 vieta

Valodniecība:

- ģermāņu valodniecība - 1 vieta

- lietišķā valodniecība (angļu valoda) - 1 vieta

- slāvu valodniecība - 1 vieta

- vispārīgā valodniecība - 0,5 vietas

Vēsture:

- Latvijas vēsture - divas 0,5 vietas

* Uz ASOCIĒTĀ PROFESORA amata vietām:

Bioloģija:

- cilvēka un dzīvnieku fizioloģija - 2 vietas

Ekonomika:

- finanses un kredīts - 2 vietas

- tirgzinība - 0,8 vietas

Filozofija:

- estētika un mākslas filozofija - 0,5 vietas

Medicīna:

- onkoloģija un hematoloģija - 0,25 vietas

- mikrobioloģija un virusoloģija - 0,5 vietas

Pedagoģija:

- nozaru pedagoģija (mākslas pedagoģija) - 1 vieta

- sociālā pedagoģija - 1 vieta

Politikas zinātne:

- starptautiskā politika - 0,5 vietas

Vadībzinātne:

- uzņēmējdarbības vadība - 1 vieta

- uzņēmējdarbības vadība - 0,25 vietas

Vēsture:

- vispārīgā vēsture (viduslaiku vēsture) - 0,5 vietas

* Uz pārējo akadēmisko amatu vietām:

DATORIKAS FAKULTĀTE

- docents - datu apstrādes sistēmas un datortīkli - 1 vieta

EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE

- docents - finanses un kredīts - 1 vieta

- lektors - ekonometrija - 1 vieta

- lektors - ekonomikas teorija - 1 vieta

- lektors - grāmatvedības un uzskaites teorija - 0,5 vietas

- lektors - tirgzinība - 0,5 vietas

- lektors - uzņēmējdarbības vadība - 0,5 vietas

- vadošais pētnieks - Latvijas tautsaimniecība - 1 vieta

FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE

- docents - medicīniskā fizika - 2 vietas

- lektors - medicīniskā fizika - 1 vieta

- lektors - modernā elementārā matemātika un matemātikas didaktika - 1 vieta

- lektors - diskrētā matemātika un matemātiskā informātika - 1 vieta

- pētnieks - tehniskā fizika - 1 vieta

ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTŅU FAKULTĀTE

- docents - lietišķā ģeogrāfija un ģeomātika - 1 vieta

- docents - reģionālā un vides ģeogrāfija - 1 vieta

- docents - lietišķā ģeoloģija - 1 vieta

- pētnieks - cilvēka ģeogrāfija - 2 vietas

- pētnieks - lietišķā ģeoloģija - 4 vietas

- zinātniskais asistents - cilvēka ģeogrāfija - 1 vieta

- zinātniskais asistents - vides ķīmija un ekotoksikoloģija - 1 vieta

JURIDISKĀ FAKULTĀTE

- docents - civiltiesības - 1 vieta

- docents - civiltiesības - 0,5 vietas

ĶĪMIJAS FAKULTĀTE

- docents - analītiskā ķīmija - 1 vieta

LU EKSPERIMENTĀLĀS UN KLĪNISKĀS MEDICĪNAS INSTITŪTS

- vadošais pētnieks - anatomija - 2 vietas

MEDICĪNAS FAKULTĀTE

- docents - ķirurģija - 0,75 vietas

- lektors - veselības aprūpe (ģimenes medicīna) - divas 0,25 vietas

- lektors - veselības aprūpe - divas 0,5 vietas

- pētnieks - ķirurģija - 0,25 vietas

- pētnieks - patoloģija - 0,25 vietas

- zinātniskais asistents - klīniskā farmācija - 0,25 vietas

- zinātniskais asistents - molekulārā bioloģija - 0,25 vietas

PEDAGOĢIJAS, PSIHOLOĢIJAS UN MĀKSLAS FAKULTĀTE

- docents - izglītības vadība - 2 vietas

- docents - plastiskās mākslas vēsture un teorija - 1 vieta

- docents - pirmsskolas pedagoģija - 1 vieta

- docents - skolas pedagoģija - 1 vieta

- lektors - augstskolas pedagoģija - 1 vieta

- vadošais pētnieks - vispārīgā pedagoģija - 1 vieta

- pētnieks - izglītības vadība - 1 vieta

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE

- docents - lietišķā socioloģija - 0,5 vietas

VĒSTURES UN FILOZOFIJAS FAKULTĀTE

- lektors - ētika - 0,25 vietas

- lektors - izziņas un apziņas teorija - 0,25 vietas

- vadošais pētnieks - Latvijas vēsture - 0,5 vietas

- vadošais pētnieks - vispārīgā vēsture - divas 0,5 vietas

- vadošais pētnieks - arheoloģija - divas 0,5 vietas

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem pretendenti/-es var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā: http://www.lu.lv/par/vakances/

Akadēmiskā personāla (profesoru, asociēto profesoru, docentu, lektoru, asistentu) pedagoga darba plāni tiek precizēti katru akadēmisko gadu.

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas.

Latvijas Universitātes Personāla departamentā 107.telpā Baznīcas ielā 5, Rīgā, jāiesniedz rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā uz izsludināto vakanci zinātnes nozarē/apakšnozarē ar amata darba uzdevumiem, akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae) un pārējie dokumenti atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām: http://www.lu.lv/par/dokumenti/nolikumi/

Papildu informācija pa tālr. 67034657, e-pasts: pd.vakances@lu.lv.


OP 2015/23.AKK2

VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA aicina darbā VALSTS UN PAŠVALDĪBU INFORMĀCIJAS SISTĒMU DEPARTAMENTA INFORMĀCIJAS SISTĒMU UZTURĒŠANAS NODAĻAS SISTĒMU ADMINISTRATORU/-I (darbinieka amats)

Galvenie pienākumi:

- nodrošināt Valsts reģionālās attīstības aģentūras informācijas sistēmu, datubāzu un datoru tīklu funkcionēšanu saskaņā ar noteikto servisa līmeni

- piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un tās padotības iestāžu informācijas sistēmu attīstības plānošanā un informācijas sistēmu projektu ieviešanā

- saskaņā ar organizācijas praksi pārvaldīt un administrēt IS un tās infrastruktūras tehnisko darbību, nodrošinot tās funkcionālo, drošības un pieejamības mērķu izpildi, izstrādāt priekšlikumus par šo prasību izpildes nodrošināšanu nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu

- nodrošināt IS (datubāzu, operētājsistēmu, lietojumprogrammatūras) datu rezerves kopēšanu un darbības atjaunošanu, veikt IS nepārtrauktas darbības un atjaunošanas plānu izstrādi un uzturēšanu

- konsultēt IS attīstības projektu komandas un IS lietotājus

- realizēt IS attīstības projektu uzdevumus

Prasības:

- augstākā izglītība (datorzinātnēs vai vadībzinībās, vai ekonomikā), kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un kas ir papildināta ar amatam nepieciešamām speciālām zināšanām

- vai pēdējā kursa students datorzinātnēs

- amatam atbilstošas zināšanas un/vai darba pieredze par ugunsmūru, serveru, disku masīvu un datortīklu izveidi un to uzturēšanu

Par papildu priekšrocībām tiks uzskatītas:

- vismaz divu gadu profesionālā pieredze atbilstoši darbības jomai

- pieredze un zināšanas par datorprogrammu un datortīklu izveidi un uzturēšanu

- vismaz divu gadu pieredze darbā ar datubāzēm

- izpratne par Latvijas valsts pārvaldi, funkcijām un institūcijām.

Piedāvājam:

- iespēju veikt atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē

- iespēju paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt līdz 2015.gada 13.februārim Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajam departamentam Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010, vai uz e-pastu: darbs@vraa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 29366523.


OP 2015/23.AKK3

Satiksmes ministrija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta Investīciju programmu vadības sistēmas nodaļas vecākais referents (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams, ekonomikā, finansēs, vadībzinātnē, tiesībzinātnē vai publiskajā administrācijā)

- pieredze darbā valsts pārvaldē

- pieredze darbā ar ES fondu vadību lielāka par 1 gadu tiks uzskatīta par priekšrocību

- labas angļu valodas zināšanas

- zināšanas par ES pamatnostādnēm un ES strukturālo politiku

- praktiskā darba pieredze un zināšanas publiskajā sektorā, kā arī projektu un valsts atbalsta programmu izstrādē un vērtēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību

- prasme darbā ar datoru

- darba koordinēšanas, komunikācijas, sadarbības iemaņas

Galvenie pienākumi:

- sniegt metodisku un informatīvu atbalstu Eiropas Savienības fondu projektu finansējuma saņēmējiem

- plānot un organizēt informatīvus un izglītojošus pasākumus ES fondu projektu finansējuma saņēmējiem

- sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļiem par aktualitātēm darbā ar ES fondiem

Motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Satiksmes ministrijas Administratīvā departamenta Cilvēkresursu un darbības nodrošināšanas nodaļā 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Adrese: Rīga, Gogoļa iela 3, 378.kabinets. E-pasta adrese: satiksmes.ministrija@sam.gov.lv. Tālr. uzziņām 67028218.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)