Laidiens: 29.01.2015., Nr. 20

Dažādi sludinājumi

OP 2015/20.DA1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2015.gada 18.februārī plkst. 14.00 LLU Informācijas tehnoloģiju nozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielajā ielā 2, 218. telpā, promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē aizstāvēs TOMS LEIKUMS.

Tēma "Vienotu dokumentu vadības sistēmu pamatprincipu izstrāde valsts pārvaldes iestādēm".

Oficiālie recenzenti: promocijas padomes recenzents: Dr. sc. ing. Gatis Vītols, LLU ITF docents; Latvijas recenzents ārpus promocijas padomes: Dr. sc. ing. Oksana Ņikiforova, RTU profesore; ārzemju recenzents: Ph. D. Bogdan Oancea, professor "Nicolae Titulescu" University of Bucharest (Rumānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielajā ielā 2, un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.


OP 2015/20.DA2

Paziņojums

Siguldas novada dome 2014.gada 12.novembrī ir apstiprinājusi Siguldas novada pašvaldībai piederošo 7287/16384 domājamo daļu no zemesgabala, adrese: Jaunatnes ielā 8, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra apzīmējumu 8015 003 1563, platība 2883 m², atsavināšanas noteikumus un atsavināšanas paziņojumu funkcionāli saistīto dzīvokļu īpašumu īpašniekam, kas zemi nav izpircis pie dzīvokļa īpašuma iegādes. Nekustamā īpašuma 587/16384 domājamajām daļām ir pirmpirkuma tiesīgā persona, kurai apliecinājums par nekustamā īpašuma pirkšanu jāiesniedz viena mēneša laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas. Ja tiesības izpirkt netiks izmantotas, ar pirmpirkumtiesīgo personu tiks noslēgts zemes nomas līgums.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)