Laidiens: 06.01.2015., Nr. 2 (5320)

Izsoles

OP 2015/2.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.38 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltiņa 2015.gada 12.februārī plkst. 12.00 Brīvības ielā 68-15, Rīgā, pirmajā izsolē pārdod parādniecei Kristīnei Zalcmanei piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.60 ar kopējo platību 45,23 m2 un 4523/261364 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Kvēles ielā 15 k-13, Rīgā, kadastra numurs 0100 902 1560. Piedzinēji: SIA Hiponia, adrese: Elizabetes iela 41/43, Rīga; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 18 200 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 1820,00 apmērā, zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Baltiņas, reģ. Nr.11088112334, depozīta kontā Nr. LV86TREL9199028001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67274581.


OP 2015/2.IZ2

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 10.februārī pulksten 10.00 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Dzidrai Kreicbergai piederošajam nekustamajam īpašumam - Mātera iela 70, Jelgava, kadastra Nr.0900 001 0384.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kadastra numuru 0900 001 0384, uz kura atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 0900 001 0384 004), kas ierakstīts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3341, adrese: Mātera iela 70, Jelgava, kadastra numurs 0900 001 0384.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 29.septembra hipotēkas līgums Nr.06-111851-PK/1.

2.2. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa EUR 115 100,00 (Ls 80 892,74). Procentu likme: 4,547% gadā; nokavējuma procenti - 0,16% dienā.

Līgumsods 5% no aizdevuma; 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006.gada 29.septembra aizdevuma līgums Nr.06-111851-PK, 2006.gada 29.septembra hipotēkas līgums Nr.06-111851-PK/1. Nodrošinātais prasījums EUR 161 140,00 (Ls 113 249,84).

3. Izsoles sākumcena - EUR 65 200,00 (sešdesmit pieci tūkstoši divi simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Dzidra Kreicberga patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas zvērinātas tiesu izpildītājas norādītajā depozīta kontā;

6.5.izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes reģ. Nr. 12037810014 depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2015/2.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 59.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma - zemes gabala 6,9 ha platībā - "Laukkalni", Ādažu novads, pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma īpašnieks - SIA "Ādažu zemes īpašumi", reģ. Nr.40003720912; piedzinējs - Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 48 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV56TREL9199048001000, Valsts kase, kods TRELLV22, saņēmējs - zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns, reģ. Nr. LV27126912604, nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas. Maksājuma mērķī obligāti norādīt izpildu lietas Nr. 1286/059/2012. Izsole notiks 2015.gada 12.februārī plkst. 13.00 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2015/2.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 1.izsolē pārdod Marijai Kosihai piederošās 2/5 d.d. no nekustamā īpašuma - zemes gabala - Ādažu novadā, Ādažos, "Rozēni", platība 1,91 ha, kadastra Nr.8044 011 0199. Piedzinējs - AS DNB banka, Rīga, Skanstes iela 12. Izsoles sākumcena EUR 3900. Izsoles cena neapliekas ar PVN. Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 10.februārī plkst. 10.00 Rīgā, Ulmaņa gatvē 2, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Augustovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai ZTI A.Augustovas, reģ. Nr.20037210078, kontā Nr. LV44TREL9199056001000 Valsts kasē jāiemaksā nodrošinājums EUR 390.


OP 2015/2.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 1. izsolē pārdod Viesturam Kanderam piederošo 1/2 d.d. no nekustamā īpašuma Rīgā, Riekstu ielā 15, dz.1, kopējā platība 66,39 kv.m, kadastra Nr.0100 902 5177. Piedzinējs - "Latvijas transportlīdzekļu apdrošināšanas birojs" Rīga, Lomonosova iela 9. Izsoles sākumcena EUR 8100. Izsoles cena neapliekas ar PVN. Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 10.februārī plkst. 11.00 Rīgā, Ulmaņa gatvē 2, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Augustovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai ZTI A.Augustovas, reģ. Nr.20037210078, kontā Nr. LV44TREL9199056001000 Valsts kasē jāiemaksā nodrošinājums EUR 810.


OP 2015/2.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 59.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma - zemes gabala 2016 kv.m platībā ar dzīvojamo ēku 263,2 kv.m platībā - Mazstapriņu ielā 10 A, Stapriņos, Ādažu nov., pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Aleksandrs Ševskis, piedzinējs - Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena 101 400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV56TREL9199048001000, Valsts kase, kods TRELLV22, saņēmējs - zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns, reģ. Nr. LV27126912604, nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas. Maksājuma mērķī obligāti norādīt izpildu lietas Nr. 1286/059/2012. Izsole notiks 2015.gada 12.februārī plkst. 13.30 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2015/2.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 1. izsolē pārdod Intai Treijai piederošās 1/3 d.d. no nekustamā īpašuma Kupliņi, Inčukalna novads, Inčukalna pag., kopējā platība 7975 kv.m, kadastra Nr.8064 006 0344. Piedzinējs - SIA "Julianus Finanses", Rīga, Brīvības iela 149. Izsoles sākumcena EUR 3100. Izsoles cena neapliekas ar PVN. Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 10.februārī plkst. 12.00 Rīgā, Ulmaņa gatvē 2, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Augustovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai ZTI A.Augustovas, reģ. Nr.20037210078, kontā Nr. LV44TREL9199056001000 Valsts kasē jāiemaksā nodrošinājums EUR 310.


OP 2015/2.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 59.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Nr.64 (platība 46,9 m²) un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamo daļu 469/34574 no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala - "Kadaga 10", Kadagā, Ādažu nov., pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Eriks Nosenko, piedzinējs - Ādažu novada dome, reģ. Nr.90000048472, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 10 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV56TREL9199048001000, Valsts kase, kods TRELLV22, saņēmējs - zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns, reģ. Nr. LV27126912604, nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma summas. Maksājuma mērķī obligāti norādīt izpildu lietas Nr. 1286/059/2012. Izsole notiks 2015.gada 12.februārī plkst. 14.00 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2015/2.IZ9

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 10.februārī pulksten 10.30 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole SIA "D3A", juridiskā adrese: Rūpniecības iela 9A, Bauska, Bauskas novads, piederošajam nekustamajam īpašumam - Rūpniecības iela 9A, Bauska, Bauskas novads, kadastra Nr.4001 003 0192.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma ar adresi Rūpniecības ielā 9A, Bauskā, Bauskas novadā, kas ierakstīts Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0023 0281, sastāvs ir:

1.1. zemes gabals ar kopējo platību 0,1634 ha un nedzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 4001 003 0192 001).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

1. Atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 13.jūlija hipotēkas līgums Nr.06-071089-IN/1.

2. Atzīme - 020502-aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju. Pamats: 2006.gada 5.jūnija nostiprinājuma lūgums nekustama īpašuma sadalīšanai, nemainoties tā īpašniekam un atverot jaunu nodalījumu, 2006.gada 27.aprīļa zemes robežu plāns. Platība, lielums 0,0095 ha.

3. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 91 365. Procentu likme: 1) 3 mēnešu EURIBOR + 3 % gadā, 2) nokavējuma procenti - 0,16% (nulle komats sešpadsmit procenti) dienā. Līgumsods:1) par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16%(nulle komats sešpadsmit procenti) no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. 2) līgumsods - EUR 6500. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība HANSABANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006.gada 13.jūlija aizdevuma līgums Nr.06-071089-IN, 2006. gada 13. jūlija hipotēkas līgums Nr.06-071089-IN/1.Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Bauskas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.797. Summa Ls 127 911,00

4. Nostiprināta hipotēka par labu valstij. Kreditors: Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests, nodokļu maksātāja kods 90000069281. Pamats: 2010.gada 25. oktobra VID Zemgales nodokļu administrēšanas daļas lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu Nr.8.20.2.3-48/6061, 2010.gada 27. oktobra VID Zemgales nodokļu administrēšanas daļas lēmums par lūgumu nostiprināt hipotēku Nr.8.20.2.3-49/3. Summa Ls 2365,21.

3. Izsoles sākumcena - piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 43 539,88 (četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi euro 88 centi).

4. Nosolītā augstākā cena nosolītājam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

5.1. Nekustamā īpašuma īpašnieks SIA "D3A" (reģ. Nr.43603022819) nepatur sev nekādas tiesības.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis (nosolījis) nekustamo īpašumu.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles sākumam ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) apmērā no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā. Pirms izsoles tiesu izpildītājs pārliecinās, vai nodrošinājuma summa ir ieskaitīta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.2. ja pircējs (nosolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.punktā noteiktajā kārtībā, tad pircējs (nosolītājs) zaudē tiesības uz iemaksāto nodrošinājumu, tas netiek viņam atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

7.3. izsoles soli nosaka tiesu izpildītājs atbilstoši Civilprocesa likuma 608.panta 1.daļā norādītajiem noteikumiem;

7.4. nodrošinājumu, ko iemaksājusi persona, kura izsolē nopirkusi nekustamo īpašumu, ieskaita nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs pēc "Swedbank" AS lūguma rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta 1.daļā norādītajiem noteikumiem. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2015/2.IZ10

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka 2015.gada 10.februārī pulksten 11.00 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Velgai Sutenai piederošajam nekustamajam īpašumam - Egas iela 16-11, Jelgava, kadastra Nr.0900 902 5129.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.11 ar kopējo platību 45,7 m². Kopīpašuma 459/9124 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 0900 002 0283). Adrese: Egas iela 16-11, Jelgava. Nekustamais īpašums ierakstīts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1980 11 (Kadastra numurs 00 902 5129).

1. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

1.1. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

Pamats: 2006.gada 3.augusta hipotēkas līgums Nr.06-085128-PK/1.

1.2. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

Pamats: 2007.gada 8.marta hipotēkas līgums Nr.07-028030-PK/1.

1.3. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 34 085,99.

Procentu likme: 3 mēnešu EURIBOR+1,3% gadā; nokavējuma procenti - 0,16% dienā.

Līgumsods: 5% no aizdevuma, 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu.

Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei.

Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764.

Pamats: 2006.gada 3.augusta aizdevuma līgums Nr.06-085128-PK, 2006.gada 3.augusta hipotēkas līgums Nr.06-085128-PK/1.

Nodrošinātais prasījums 47 721,00 LVL (67 900,87 EUR)

1.4. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 40 999,48.

Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.07-028030-PK 1 daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un 1.9 punktā noteiktā procentu likme.

Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma summas.

Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei.

Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764.

Pamats: 2007.gada 8.marta aizdevuma līgums Nr.07-028030-PK, 2007.gada 8.marta hipotēkas līgums Nr.07-028030-PK/1.

Nodrošinātais prasījums 57,399.00 LVL (81 671,42 EUR)

3. Izsoles sākumcena - ir EUR 14 100,00 (četrpadsmit tūkstoši viens simts euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Velga Sutena patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

7. Nenotikušas izsoles sekas:

7.1. ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

7.2. persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pirkuma summu vai izmanto Civilprocesa likuma 612.pantā paredzētās tiesības.

7.3. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

8. Citi pārdošanas nosacījumi:

8.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

8.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

8.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

8.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

8.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

8.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

8.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

8.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

8.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.pantu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

9. Prasījumi, kas nodrošināti ar hipotēkām, apmierināmi secīguma kārtībā - vispirms apmierināms tas prasījums, kas agrāk ierakstīts zemesgrāmatā, ja šī agrākā prasījuma kreditors nav piešķīris pirmtiesības citam, vēlāk zemesgrāmatā ierakstītam prasījumam.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tiesu izpildītāja Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 2.stāvā, 220.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 63026075.


OP 2015/2.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.49 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Gehtmans prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod SIA VIALTO, reģistrācijas Nr.40003537917, juridiskā adrese: Kalnciema ielā 97-5, Rīgā, piederošu nekustamo īpašumu - zemes gabalu ar kopējo platību 1168 m2, kadastra Nr.0100 086 2091, kas atrodas Brīvības gatvē 219A, Rīgā, un uz kura atrodas būves (kadastra Nr.0100 086 0047 002; ...003: ...004, ...005), ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000172786, - ar šādiem izsoles noteikumiem:

1. Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs: SIA VIALTO piederošais nekustamais īpašums Brīvības gatvē 219A, Rīgā, kadastra Nr.0100 086 2091, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000172786, kas sastāv no zemesgabala, ar kadastra apzīmējumu 0100 086 2091, 1168m2 platībā, uz kura atrodas būves, kadastra apzīmējums 0100 086 0047 002; ...003; ...004, ...005 (turpmāk Īpašums)

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Īpašums apgrūtināts ar lietu tiesībām:

2.1.1. Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla 34 m2 platībā;

2.1.2. Rīgas elektrotīkliem piederošs ievads.

2.2. Par labu AS "SEB banka" nostiprināta hipotēka EUR 305 917,43 vai LVL 215 000 apmērā.

2.3. Par labu valstij, prasītājs - Valsts ieņēmumu dienests, nostiprināta hipotēka EUR 167 036,96 apmērā.

3. Izsoles sākumcena: īpašuma novērtējums EUR 154 000. Izsoles sākumcena EUR 154 000 (viens simts piecdesmit četri tūkstoši euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jura Gehtmana, reģ. kods 16097610311, depozīta kontā Nr. LV71TREL9199038001000 Valsts kasē nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (EUR 15 400).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: atbilstoši Civilprocesa likuma 73.nodaļai.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: īpašnieks nepatur nekādas tiesības.

Piedzinējs - AS "SEB banka", reģistrācijas Nr.40003151743, juridiskā adrese: Meistaru ielā 1, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 19.februārī pulksten 11.00. Tālr. uzziņām 67342121, 28352476.


OP 2015/2.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 62.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andris Sladzs, prakses vieta: Burtnieku iela 37, 3.stāvs, Rīga, LV-1084, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Nr.10, platība 68,35 kv.m platība, Edžiņa gatvē 9-10, Rīgā. Kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas 6835/315230, kadastra Nr.0100 925 0440. Parādnieks: Māris Melderis. Piedzinējs: Lindorff Oy Latvijas filiāle, adrese: Duntes iela 11, Rīga. Hipotekārais kreditors: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 16 000,00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 16.februārī plkst.13.00 Rīgā, Burtnieku ielā 37, 3.stāvā, zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza birojā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 p. izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, t.i., EUR 16 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza, reģ. Nr. LV18067111529, depozīta kontā Nr. LV03TREL9199051001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 1600,00, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67544118.


OP 2015/2.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 62.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andris Sladzs, prakses vieta: Burtnieku iela 37, 3.stāvs, Rīga, LV-1084, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvoklim Nr.49, platība 63,3 kv.m, Kurzemes prospektā 100, Rīgā. Kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas 6330/606678, kadastra Nr.0100 921 9864. Parādnieks: Valdis Taupmanis. Piedzinējs: Lindorff Oy Latvijas filiāle, adrese: Duntes iela 11, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 25 000,00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 16.februārī plkst. 14.00 Rīgā, Burtnieku ielā 37, 3.stāvā, zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza birojā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 p. izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, t.i., EUR 25 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza, reģ. Nr. LV18067111529 depozīta kontā Nr. LV03TREL9199051001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 2500,00, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67544118.


OP 2015/2.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Darjai Krastiņai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvojamo māju (kadastra apzīmējums 0100 120 1500 001) un palīgceltnes ...004, ..005, kas saistītas ar zemesgabalu 2095 kv.m platībā Audupes ielā 4, Rīgā, LV-1030, kadastra numurs 0100 120 2384, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000093938, kas atrodas Audupes ielā 4, Rīgā, kadastra numurs 0100 620 0177, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000332495. Piedzinējs: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga. Novērtējums/izsoles sākumcena: EUR 37 000,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2015.gada 9.februārī plkst. 11.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2015/2.IZ15

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.113 zvērināta tiesu izpildītāja Rigmonta Grīga 10.02.2015. plkst. 13.30 savā prakses vietā Brīvības ielā 116, Jēkabpilī, pārdod pirmajā izsolē Inārai Irbei piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.21 ar kadastra Nr. 5601 900 1911 -, kas atrodas Krasta ielā 61-21, Jēkabpilī, kopējā platība 60,9 kv.m. Kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas 609/57560. Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 3900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinēja: Inese Ozola.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no sākumcenas, kas ir EUR 390,00, zvērinātas tiesu izpildītājas Rigmontas Grīgas, reģ. Nr.21047412022, depozīta kontā Nr. LV02TREL9199084001000 Valsts kasē. Informācija pa tālr. 65231270, 29558424.


OP 2015/2.IZ16

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.113 zvērināta tiesu izpildītāja Rigmonta Grīga 10.02.2015. plkst. 13.45 savā prakses vietā Brīvības ielā 116, Jēkabpilī, pārdod pirmajā izsolē SIA Dendijs G piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu ar kadastra Nr. 5601 002 2212 -, kas atrodas Pļaviņu ielā 52, Jēkabpilī, kopējā platība 954 kv.m. Uz zemesgabala atrodas nedzīvojama ēka ar kadastra apzīmējumu 5601 002 2212 001. Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 20 400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no sākumcenas, kas ir EUR 2040,00, zvērinātas tiesu izpildītājas Rigmontas Grīgas, reģ. Nr.21047412022, depozīta kontā Nr. LV02TREL9199084001000 Valsts kasē. Informācija pa tālr. 65231270, 29558424.


OP 2015/2.IZ17

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Igora Samušonoka maksātnespējas procesa administratore Ilze Jankeviča, prakses vieta: Zolitūdes iela 75, k-1-9, Rīga, LV-1029, pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli Igoram Samušonokam piederošos nekustamos īpašumus kā lietu kopību ar šādiem noteikumiem: izsolāmais nekustamais īpašums - Ezeriņu iela 8, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8070 007 1118 (ieķīlāts par labu AS "SEB banka"), kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,125 ha, kā arī uz tā esošas ekspluatācijā nenodotas dzīvojamās mājas un 3/12 domājamās daļas no nekustamā īpašuma - Ezeriņu iela, Lapenieki, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr. 8070 007 0136, kas sastāv no zemesgabala (ielas) ar kopējo platību 0,14 ha, turpmāk - īpašums. Īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 55 400 (izsoles sākumcena un nosolītā summa netiek ar pievienotās vērtības nodokli). Izsoles nodrošinājums - EUR 5540.

Īpašuma izsole notiks 2015.gada 10.februārī plkst. 11.00 Brīvības ielā 43 (2.stāvā), Rīgā. Pretendentiem, kas vēlas kļūt par izsoles dalībniekiem, jāiemaksā līdz izsolei nodrošinājums Igora Samušonoka maksātnespējas procesam paredzētajā administratores Ilzes Jankevičas, reģ. Nr.24018212041, norēķinu kontā AS "Citadele banka", konts Nr. LV74PARX0002029900007. Visām personām, kurām uz īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 29411671.


OP 2015/2.IZ18

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.116 zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Vaitovska, prakses vieta: Pils ielā 14, Tukumā, pārdod otrajā izsolē Roberta Godes nekustamo īpašumu, kas atrodas Iecavas krastmalā 2-8, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr.5466 900 0163. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 42,6 kv.m un kopīpašuma domājamās 426/3710 daļas no daudzdzīvokļu mājas. Ar objektu funkcionāli saistīto telpu domājamās daļas: 55/571 un 2/16. Novērtējums - EUR 8000. Otrās izsoles sākumcena - EUR 6000. Piedzinējs: SIA "Galaktika Invest", Teātra iela 9-2, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 10.februārī plkst. 11.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas prakses vietā Pils ielā 14, Tukumā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas, reģ. Nr. LV12077211075, depozīta kontā Nr. LV52TREL9199083001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, t.i., EUR 800. Tālr. 63122568.


OP 2015/2.IZ19

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Rīgas projekts SIA, adrese: Avotu iela 53/55-11, Rīga, piederošo nekustamo īpašumu: kopīpašuma 51/3000 domājamo daļu no zemesgabala 2204 kv.m platībā, uz kura atrodas viena četrstāvu ēka (lit.Nr.1) (lietošanā dzīvoklis Nr.11), kas atrodas Avotu ielā 53/55-11, Rīgā, kadastra numurs 0100 033 0104, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.554. Piedzinējs: AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums: EUR 3800,00 (trīs tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Izsoles sākumcena: EUR 2850,00 (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 9.februārī plkst.10.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2015/2.IZ20

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 62.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andris Sladzs, prakses vieta Burtnieku iela 37, 3.stāvs, Rīga, LV-1084, rīko pirmo izsoli 1/2 domājamai daļai no nekustamā īpašuma - zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8060 012 0222 ar kopējo platību 0,2008 ha -, kas atrodas "Vīnogās", Garkalnes novadā, kadastra Nr.8060 012 0222. Parādnieks: Sergejs Vīnoga (Vinogradovs). Līdzīpašniece: Sabīna Antonoviča. Piedzinējs: AS Citadele Banka, adrese: Republikas laukums 2A, Rīga. Hipotekārais kreditors: AS ABLV Bank, adrese: Elizabetes iela 23, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 5000,00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 16.februārī plkst. 11.00 Rīgā, Burtnieku ielā 37, 3. stāvā, zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza birojā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 p. izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, t.i., EUR 5000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza, reģ. Nr. LV18067111529, depozīta kontā Nr. LV03TREL9199051001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 500,00, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 67544118.


OP 2015/2.IZ21

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.116 zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Vaitovska, prakses vieta: Pils ielā 14, Tukumā, pārdod otrajā izsolē Svetlanai Paškovičai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas "Mazpūcēs", Smārdes pagastā, Engures novadā, kadastra Nr.9082 010 0276. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 5325 kv.m. Novērtējums - EUR 4200. Izsoles sākumcena - EUR 3150. Piedzinēji: Inta Smildziņa; Engures novada dome, Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 10.februārī plkst. 12.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas prakses vietā Pils ielā 14, Tukumā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas, reģ. Nr.LV12077211075, depozīta kontā Nr. LV52TREL9199083001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, t.i., EUR 420. Tālr. 63122568.

2014.gada 1.novembrī spēkā stājušies grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos". Izsoles dalībniekiem jāpievērš uzmanība minētājā likumā noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā.


OP 2015/2.IZ22

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 62.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andris Sladzs, prakses vieta: Burtnieku iela 37, 3.stāvs, Rīga, LV-1084, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - vienistabas dzīvoklim ar kopējo platību 29,91 kv.m un kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves (šķūnis lit.003, šķūnis lit.002, šķūnis lit.004, šķūnis lit.005, tualete lit.006, šķūnis lit.007, šķūnis lit.009) un zemes gabals -, kas atrodas Jersikas ielā 25-6, Rīgā, kadastra Nr.0100 917 4589. Parādnieks: Valērijs Demonovs. Piedzinējs: AS FZ CAPITAL, adrese: Blaumaņa iela 28-3, Rīga. Hipotekārais kreditors: Danske Bank A/S filiāle Latvijā, adrese: Cēsu iela 31/8, Rīga, un Sergejs Odabašjans. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2800,00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 16.februārī plkst. 12.00 Rīgā, Burtnieku ielā 37, 3. stāvā, zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza birojā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 p. izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, t.i., EUR 2800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza, reģ. Nr. LV18067111529, depozīta kontā Nr. LV03TREL9199051001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 280,00, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 67544118.


OP 2015/2.IZ23

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Gundegai Smiltiņai piederošā nekustamā īpašuma Putnu ielā 8/2-17, Rīgā, kadastra Nr.0100 905 5044, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma 41,88 kv.m platībā ar pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 4188/53672 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Dzīvoklis izvietots Hruščova laika trīsstāvu daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā. Piedzinējs: SIA FINANŠU INVESTĪCIJAS, 13. janvāra iela 33-1, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība EUR 18 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 12.februārī plkst.10.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kase, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - EUR 1800,00. Informācija pa tālr. 67699105.


OP 2015/2.IZ24

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.116 zvērināta tiesu izpildītāja Andžela Vaitovska, prakses vieta: Pils iela 14, Tukums, pārdod pirmajā izsolē Raimondam Šaripo piederošo ½ domājamo daļu nekustamā īpašuma, kas atrodas "Pļavpurenēs", Engures pagastā, Engures novadā, kadastra Nr.90500090012. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1,5 ha. Novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 3100. Piedzinēji: Raitis Šaripo; Engures novada dome, Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 10.februārī plkst. 10.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas prakses vietā Pils ielā 14, Tukumā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Andželas Vaitovskas, reģ. Nr.LV12077211075, depozīta kontā Nr. LV52TREL9199083001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, t.i., EUR 310. Tālr. 63122568.

2014.gada 1.novembrī spēkā stājušies grozījumi likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos". Izsoles dalībniekiem jāpievērš uzmanība minētājā likumā noteiktajiem ierobežojumiem saistībā ar lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā.


OP 2015/2.IZ25

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Aigaram Bogdanovam piederošās nekustamā īpašuma Maskavas ielā 50-901, Rīgā, kadastra Nr.0100 904 3575, 1/4 domājamās daļas pirmo izsoli. Nekustamais īpašums kopumā sastāv no mākslinieku darbnīcas Nr.901 101,63 kv.m platībā ar pie mākslinieku darbnīcas īpašuma piederošām 10163/106847 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinēji: Valsts kase, Talejas iela 1, Rīga; Neretas novada pašvaldība, Rīgas iela 1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: EUR 14 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 12.februārī plkst.11.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kase, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - EUR 1490,00. Informācija pa tālr. 67699105.


OP 2015/2.IZ26

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 62.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andris Sladzs, prakses vieta: Burtnieku iela 37, 3.stāvs, Rīga, LV-1084, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - trīsistabu dzīvoklim ar kopējo platību 50,7 kv.m un kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala -, kas atrodas Miera ielā 93-25, Rīga, kadastra Nr.0100 920 6157. Parādnieks: Reinis Cīrulis. Piedzinējs: SIA UniCredit Leasing, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga. Hipotekārais kreditors: AS Swedbank, adrese: Balasta dambis 1A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 40 000,00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 18.februārī plkst. 12.00 Rīgā, Burtnieku ielā 37, 3. stāvā, zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza birojā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 p. izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, t.i., EUR 40 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza, reģ. Nr. LV18067111529, depozīta kontā Nr. LV03TREL9199051001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 4000,00, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 67544118.


OP 2015/2.IZ27

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Zanei Krūmiņai piederošā nekustamā īpašuma Jāņa Kugas ielā 14-2, Ikšķilē, Ikšķiles nov., kadastra Nr.7405 900 0389, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa īpašuma 35,1 kv.m platībā ar pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 351/943 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkām. Dzīvoklis izvietots 1930.gadā celtā divstāvu ''individuālā'' projekta daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā. Piedzinēji: AS "Reverta", Republikas laukums 2a, Rīga; Ikšķiles novada pašvaldība, Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: EUR 7600,00. Otrās izsoles sākumcena: EUR 5700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 12.februārī plkst.14.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kase, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - EUR 760,00. Informācija pa tālr. 67699105.


OP 2015/2.IZ28

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Česlavam Šarkovičam piederošo 1/2 domājamo daļu un Danielai Šarkovičai piederošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma "Vidiņi", Zaķumuiža, Ropažu nov., kadastra Nr.8084 008 0171, otro izsoli. Nekustamais īpašums saskaņā ar ierakstiem zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000227993, sastāv no zemes gabala 0,332 ha platībā, dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 8084 008 0171 001, palīgēkas, kadastra apzīmējums 8084 008 0171 002, un palīgēkas, kadastra apzīmējums 8084 008 0171 003. Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja sniegto informāciju norādītās zemesgrāmatā ierakstītās ēkas ir sabrukušas. Uz zemes gabala atrodas koka konstrukcijas palīgēka līdz 10 kv.m platībā. Piedzinēji: AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga; Ropažu novada pašvaldība, Sporta iela 1, Ropaži. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: EUR 5500,00. Otrās izsoles sākumcena: EUR 4125,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 12.februārī plkst.13.30 Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kase, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - EUR 550,00. Informācija pa tālr. 67699105.


OP 2015/2.IZ29

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 62.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andris Sladzs, prakses vieta: Burtnieku iela 37, 3.stāvs, Rīga, LV-1084, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - vienistabas dzīvoklim ar kopējo platību 39,1 kv.m un kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Garozas ielā 17-61, Rīga, kadastra Nr.0100 910 1205. Parādniece: Gelana Tumaševiča. Piedzinējs un Hipotekārais kreditors: AS PrivatBank, adrese: Muitas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 18 000,00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 18.februārī plkst. 13.00 Rīgā, Burtnieku ielā 37, 3.stāvā, zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza birojā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 p. izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, t.i., EUR 18 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza, reģ. Nr. LV18067111529, depozīta kontā Nr. LV03TREL9199051001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 1800.00, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 67544118.


OP 2015/2.IZ30

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Blaumaņa ielā 29-1, rīko Marinai Sarkisjanai piederošā nekustamā īpašuma Mārcienas ielā 5-45, Rīgā, kadastra Nr.0100 919 9507, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 78,3 kv.m ar pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 16/1000 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Dzīvoklis izvietots 1982.gadā būvētā 119.sērijas deviņstāvu daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā. Piedzinēji: AS "Reverta", Republikas laukums 2a, Rīga; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: EUR 38 000,00. Otrās izsoles sākumcena: EUR 28 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 12.februārī plkst.13.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kase, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - EUR 3800,00. Informācija pa tālr. 67699105.


OP 2015/2.IZ31

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 75. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece, prakses vieta: Bērzaunes iela 6a, 5.st., Rīga, LV-1039, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - zemes gabalam ar kadastra numuru 8080-022-0181 0,0592 ha platībā un uz zemes gabala esošo dārza mājai (kopējā platība 182,00 m2) - "d/s Lazdas Nr.2614", Olaines pag., Olaines nov., kadastra numurs 8080 022 0181. Parādniece: Mārīte Lukevica. Piedzinējs: SIA "JULIANUS INKASSO LATVIJA", juridiskā adrese: Brīvības iela 149, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 20 000,00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 11.februārī plkst. 10.00 Rīgā, Bērzaunes ielā 6a, 5.stāvā, zvērinātas tiesu izpildītājas Dainas Priednieces birojā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 p. izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, t.i., EUR 20 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Dainas Priednieces, reģ. Nr. LV10027610917, depozīta kontā Nr. LV25TREL9199101001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 2000,00, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67554429.


OP 2015/2.IZ32

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 95. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Svetlana Andžāne, prakses vieta Madonā, Poruka ielā 2, pārdod pirmajā izsolē Birutai Libekai piederošā nekustamā īpašuma ''Ķieriņi'' 1/2 domājamo daļu, kas atrodas ''Ķieriņos'', Praulienas pag., Madonas nov., kadastra Nr. 7086 502 0001. Piedzinējs - valsts; Ināra Konopacka; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010; SIA Citadele Express Kredīts, Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas ar kopējo platību 127,6 kv.m (kadastra apzīmējums 7086 002 0043 001); būves (kadastra apzīmējums 7086 002 0043 002); būves (kadastra apzīmējums 7086 002 0043 003); būves (kadastra apzīmējums 7086 002 0043 004); būves (kadastra apzīmējums 7086 002 0043 005); būves (kadastra apzīmējums 7086 002 0043 006). Nekustamā īpašuma 1/2 domājamās daļas novērtējums - EUR 600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 24.martā plkst.10.00 Madonā, Poruka ielā 2, 2. stāvā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Svetlanas Andžānes, reģ. Nr. 12047511704, depozīta kontā Nr. LV40TREL919907300200B, Valsts kase, TRELLV22XXX, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājuma summa EUR 60,00 apmērā. Informācija pa tālruni 29124310.


OP 2015/2.IZ33

Cirsmu izsoles

SIA "Rīgas meži" rīko cirsmu fonda izsoli Gaujas, Daugavas, Tīreļu un Katrīnas mežniecībās. Izsole notiks 2015.gada 20.janvārī Rīgā, Ostas prospektā 11, plkst.11.30. Izsoles dalības maksa - 45 EUR. Dalības maksa līdz izsoles sākumam jāiemaksā SIA "Rīgas meži" norēķinu bankas kontā LV06RIKO0002013116269, AS "DNB Banka", kods RIKO LV2X. Ar izsoles nolikumu un cirsmu sarakstiem var iepazīties SIA "Rīgas meži" mežniecībās vai Rīgā, Ostas prospektā 11, tālr. 29218710.


OP 2015/2.IZ34

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-4, pārdod izsolē kustamo mantu, kas pieder Oksanai Stusai. Piedzinējs - Ļevs Korčebokovs. Izsolē tiek pārdota vieglā pasažieru automašīna NISSAN ALMERA ar valsts reģistrācijas Nr. HJ4866. Kustamās mantas novērtējums sastāda EUR 820,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena sastāda EUR 820,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2015.gada 20.janvārī plkst. 11.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ. Nr.30017311006, depozīta kontā Nr. LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 82,00). Mērķī norādīt izpildu lietu Nr. 02588/041/2014. Tel. uzziņām 25417422.


OP 2015/2.IZ35

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "Pils ST" maksātnespējas procesa administratore Evija Novicāne, sertifikāts Nr.00530, prakses vieta: Elizabetes iela 63-6, Rīga, LV-1050, paziņo par maksātnespējīgajai SIA "Pils ST", reģ. Nr.50003379111, juridiskā adrese: Jūrmala, Dagdas iela 2-1, LV-2015, piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Izsole notiks 2015.gada 17.februārī plkst. 11.30 Rīgā, Elizabetes ielā 63-6, LV-1050. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums - zemesgabals 9567 kv.m platībā -, kas atrodas Cīruļu ielā 20, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 017 4123, reģistrēts Jūrmalas pilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1313 (turpmāk - Nekustamais īpašums). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 135 200,00 EUR (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši divi simti euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Līdz izsoles dienai pretendentam jāiemaksā maksātnespējīgās SIA "Pils ST", reģ. Nr.50003379111, norēķinu kontā Nr. LV79UNLA0010011467741 AS "SEB banka" nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (13 520,00 EUR).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Ar nekustamo īpašumu dokumentiem var iepazīties, iepriekš piesakoties pa tālr. 67310879. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2015/2.IZ36

Izsole

Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta pārvalde izsola rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Avoti"-7, Kursīšu pagastā, Saldus novadā, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 44,6 kv.m, 446/5281 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, zemes un saimniecības ēkas (kadastra Nr.8462 004 0536). Izsoles sākuma cena 1400,00 euro ar atlikto maksājumu līdz 3 gadiem, nodrošinājums - 140,00 euro, solis 100,00 euro, reģistrācijas maksa 30,00 euro. Norēķini par objektu - 100% euro. Izsole notiks 2015.gada 18.februārī plkst. 15.00 Kursīšu pagasta pārvaldes administratīvās ēkas telpās Kalna ielā 2, Kursīšu pagastā, Saldus novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta mājaslapā: www.saldus.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Kursīšu pagasta pārvaldē Kalna ielā 2, Kursīšu pagastā, katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2015.gada 18.februārim plkst. 12.00. Uzziņas pa tālr. 63846745.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)