Laidiens: 08.10.2015., Nr. 197 (5515)

Izsoles

OP 2015/197.IZ1

Izsole

Maksātnespējas administrators Henrihs Damroze izziņo Andrim Migliniekam piederoša nekustamā īpašuma izsoli: kadastra Nr.9062-008-0003, "Zaķmuiža", Kandavas pagasts, Kandavas novads, kas sastāv no atbrīvotas 1,5 stāvu dzīvojamās mājas (platība 148,10 kv.m) ar kadastra apzīmējumu 9062-008-0003-001; zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 9062-008-0056 (platība 10,70 ha) ar izmantošanu - mežsaimniecība; zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 9062-008-0003 (platība 6,70 ha) ar izmantošanu - lauksaimniecība; meža ar vērtību 1084,23 EUR. Ūdens - aka, ūdens sūknis. Kanalizācija - vietējā bioloģiskā. Apkure - autonoma, ar malku un granulām. Siltais ūdens - autonomi ar siltā ūdens boileri. Elektrība - Latvenergo. Nostiprinātas hipotēkas un piedziņas atzīmes par labu AS "Swedbank", SIA "S.T.E.S.", Valsts ieņēmumu dienestam. Piedzinēji: AS "Swedbanka", SIA "S.T.E.S.", Valsts ieņēmumu dienests un citi. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - 37 184 EUR. 30.06.2015. vērtējums.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2015.gada 9.novembrī plkst. 16.00 Strēlnieku ielā 1, 5.stāvā, Rīgā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā sertificēta administratora Henriha Damrozes, nodokļa maksātāja kods 24087612559, norēķinu kontā AS SEB banka, LV57 UNLA 0050 0230 7767 7, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 3718 EUR. Izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu. Izsoli rīko administrators Henrihs Damroze, sertifikāts Nr. 00568, prakses vieta: Strēlnieku iela 1, 5.stāvs, Rīga, LV-1010, tālr. 29108010.


OP 2015/197.IZ2

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko 831/1831 domājamo daļu no nekustamā īpašuma - Milzkalnes iela 7, Tukums, Tukuma novads, kadastra Nr.9001 007 0382, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1831 kv.m. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Igors Kudelko. Piedzinēji: Marita Kudelko;  Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga; Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1500,00 /sākumcena - 1500,00 EUR. Izsoles solis - EUR 150,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 28. oktobrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr.LV93TREL9199088001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 150,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 8. oktobris plkst.10.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 9. novembris plkst.10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/197.IZ3

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Zaļajā ielā 3-16, Namiķi, Lutriņu pagasts, Saldus novads, kas pieder Lainei Urstiņai. Parādniece: Laine Urstiņa. Piedzinējs: AS DNB banka, reģ.Nr.40003024725, Skanstes iela 12, Rīga. Novērtējums: EUR 2700,00.  Nekustamā īpašuma īss apraksts: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 57 kv.m, kā arī pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 570/14569 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 84660050005001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 84660050005. Nekustamais īpašums reģistrēts Lutriņu pagasta zemesgrāmatā, kadastra Nr.8466 900 0037. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 2700,00. Izsoles solis - EUR 170,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2015.gada 12.oktobris plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 2015.gada 11.novembris plkst. 10.00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 1.novembrim zvērinātajai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 270,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/197.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Signei Tomsonei. Piedzinējs - SIA RĪGAS PILSĒTBŪVNIEKS, Baznīcas ielā 19/23, Rīga, LV-1010. Tiks izsolīta ½ domājamā daļa no laulāto kopmantā ietilpstošā nekustamā īpašuma - ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma, kas atrodas Ozolu ielā 2, Baldonē, Baldones novadā, kadastra Nr.80050010621, reģistrēts Baldones pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000433678. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1000,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 750,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 50,00. Izsoles sākums: 2015.gada 14.oktobrī. Izsoles noslēgums: 2015.gada 13.novembrī plkst. 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē līdz 2015.gada 3.novembrim. Tālrunis uzziņām 67224409. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/197.IZ5

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Ventspils iela 21-44, Sabile, Talsu novads, kas pieder Solvitai Viļumai. Parādniece: Solvita Viļuma. Piedzinējs: SIA "Talsu namsaimnieks", reģ.Nr.41203035896, Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads. Novērtējums: EUR 1700,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts:  trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 59,1 kv.m, kā arī pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 591/24802 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 88130020023001, būves ar kadastra apzīmējumu 88130020023002, būves ar kadastra apzīmējumu 88130020023003 un būves ar kadastra apzīmējumu 88130020023004. Nekustamais īpašums reģistrēts Sabiles pilsētas zemesgrāmatā, kadastra Nr.8813 900 0060. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 1700,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2015.gada 12.oktobris plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 2015.gada 11.novembris plkst. 10.00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 1.novembrim zvērinātajai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 170,00. Tālr. 63232382. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/197.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas, prakses vieta: Rīgā, Brīvības ielā 68-15, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Alanam Tadtajevam. Piedzinējs: Carnikavas novada dome. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 500 kv.m, adrese: "d/s Langa-1, Nr.198", Carnikavas novads (saskaņā ar kadastrs.lv Carnikavas novadā, Zaķu ielā 198). Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona tiesas Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2441 ar kadastra Nr.8017 302 0038. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 11 600 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 300 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 14.oktobrī. Izsoles noslēgums 2015.gada 13.novembrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 3.novembrim (ieskaitot): 1) zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ.Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000, Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 11 600 EUR (maksājuma mērķī norādot: "Iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr.803/2015"); 2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis informācijai 67220166.


OP 2015/197.IZ7

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Elitai Bonfeldei piederošajam nekustamajam īpašumam - "Lauksargi", Salgales pagasts, Ozolnieku novads, kadastra Nr.5478 004 0233. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 15 400,00. Izsoles sākumcena EUR 15 400,00. Izsoles solis EUR 300,00. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 14.oktobris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 13.novembris plkst.10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 3.novembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1540,00, tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

Nekustamā īpašuma sastāvs:

1. Nekustamais īpašums ar nosaukumu "Lauksargi" sastāv no zemes gabala ar kad.apzīm. 5478 004 0233, platība 3 ha, uz tā atrodas ēkas: dzīvojamā māja (kad.apzīm. 5478 004 0233 001), palīgēka (kad. apzīm. 5478 004 0233 003), adrese: "Lauksargi", Salgales pag., Ozolnieku nov., ierakstīts Salgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000378389, kadastra numurs 5478 004 0233.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 18.aprīļa Hipotēkas līgums Nr.08-052511-PK/1;

2.2. Ceļa servitūta teritorija, platība 0,05 ha;

2.3. Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 Kv, platība 0,04 ha;

2.4. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa EUR 85 370,00 (LVL 59 998,38). Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.08-052511-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 18.aprīļa aizdevuma līgums Nr.08-052511-PK, 2008.gada 18.aprīļa hipotēkas līgums Nr.08- 052511-PK/1. Nodrošināto prasījumu maksimālā summa EUR 119 518,39 (LVL 83 998,00).

3. Izsoles sākumcena - EUR 15 400,00 (piecpadsmit tūkstoši četri simti eiro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece - Elita Bonfelde patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi: izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.1. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.2. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.3. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 3.novembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.4. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.5. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu; vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.6. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/197.IZ8

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Svetlanai Šeļagai piederošajam nekustamajam īpašumam - Nameja iela 20C - 59, Jēkabpils, kadastra Nr.5601 900 6185. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 2561,17. Izsoles sākumcena EUR 2561,17. Izsoles solis EUR 100,00. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 14.oktobris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 13.novembris plkst.10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 3.novembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 256,12, tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums Nr.59 ar kopējo platību 36,1 kv.m, un kopīpašuma domājamā daļa 3610/262850 no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Nameja ielā 20C - 59, Jēkabpilī, un ir ierakstīts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1529 59, kadastra numurs 5601 900 6185.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 25.septembra hipotēkas līgums Nr.06-107602-PK/1;

2.2. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 10 000,00;

Procentu likme:

1) 6,93% gadā

2) nokavējuma procenti - 0,16% dienā.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei.

Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006.gada 25.septembra Aizdevuma līgums Nr.06-107602-PK, 2006.gada 25.septembra Hipotēkas līgums Nr. 06-107602-PK/1;

2.3. Nodrošinājuma summa LVL 14 000,00 (četrpadsmit tūkstoši latu, 00 santīmi) apmērā.

3. Izsoles sākumcena - EUR 2561,17.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece - Svetlana Šeļaga patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 3.novembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 6.3.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikušas izsoles sekas:

8.1. ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2. punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu;

8.2. ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 8.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no cenas, par kuru personas var paturēt nekustamo īpašumu sev. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par šo nosacījumu 8.1.punktā noteikto cenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli;

8.3. persona, kura patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 8.1.punktā vai 8.2.punktā norādīto summu, ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus;

8.4. pēc šo nosacījumu 8.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz ziņojumu un izsoles aktu apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants);

8.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/197.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Bruno Putniņam piederošās nekustamā īpašuma "Martas", Inčukalna pag., Inčukalna nov., kadastra Nr.8064 006 0410, kas sastāv no lauksaimniecībā izmantojama zemesgabala 3,27 ha platībā, 1/2 domājamās daļas otro izsoli. Piedzinēji: AS "Reverta", Republikas laukums 2a, Rīga; Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: EUR 2200,00. Izsoles sākumcena: EUR 1650,00. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākuma datums: 2015.gada 14.oktobris. Izsoles noslēguma datums: 2015.gada 13.novembris plkst.10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 3.novembrim zvērinātam tiesu izpildītājam Kasparam Seleckim jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - EUR 220,00. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama: https://izsoles.ta.gov.lv.Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/197.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Bruno Putniņam piederošā nekustamā īpašuma "Rasmas", Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra Nr. 8064 006 0272, kas sastāv no zemesgabala 3,45 ha platībā (2,1 ha - lauksaimniecībā izmantojama zeme, 1,14 ha - meža zeme, 0,21 ha - grāvji), 1/2 domājamās daļas otro izsoli. Piedzinēji: AS "Reverta", Republikas laukums 2a, Rīga; Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: EUR 2200,00. Izsoles sākumcena: EUR 1650,00. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākuma datums: 2015.gada 14.oktobris. Izsoles noslēguma datums: 2015.gada 13.novembris plkst.10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 3.novembrim zvērinātam tiesu izpildītājam Kasparam Seleckim jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - EUR 220,00. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama: https://izsoles.ta.gov.lv.Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/197.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Bruno Putniņam piederošā nekustamā īpašuma "Ērikas", Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra Nr.8064 006 0271, kas sastāv no zemesgabala 3,31 ha platībā (1,5 ha - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 1,46 ha - meža zeme, 0,35 ha - grāvji), 1/2 domājamās daļas otro izsoli. Piedzinēji: AS "Reverta", Republikas laukums 2a, Rīga; Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: EUR 2200,00. Izsoles sākumcena: EUR 1650,00. Izsoles solis: EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākuma datums: 2015.gada 14.oktobris. Izsoles noslēguma datums: 2015.gada 13.novembris plkst.10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 3.novembrim zvērinātam tiesu izpildītājam Kasparam Seleckim jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - EUR 220,00. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama: https://izsoles.ta.gov.lv.Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/197.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Blaumaņa iela 29-1, Rīga, rīko Ābramam Ulmanim piederošās 17/18 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Brīvības ielā 90-25, Rīgā, kadastra numurs 0100 918 9384, kas sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma 51,89 kv.m platībā ar pie dzīvokļa īpašuma piederošām 5189/958463 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, otro izsoli. Piedzinējs: AS "Reverta", Brīvības iela 148A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 39 000,00. Izsoles sākumcena: EUR 29 250,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākuma datums: 2015.gada 14.oktobris. Izsoles noslēguma datums: 2015.gada 13.novembris plkst.10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 3.novembrim zvērinātam tiesu izpildītājam Kasparam Seleckim jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - EUR 3900,00. Informācija pa tālr. 67699105. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama: https://izsoles.ta.gov.lv.Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/197.IZ13

Izsole

Nekustamā īpašuma izsole Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Blaumaņa iela 29-1, Rīga, rīko Drosmai Brikovskai piederošās 1/3 domājamās daļas, Edgaram Brikovskim piederošās 1/3 domājamās daļas un Zigmāram Brikovskim piederošās 1/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Egļu ielā 16, Ķegumā, Ķeguma novadā, kadastra Nr.7409 003 0049, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 1200 kv.m un trīs jaunbūvēm (kadastra apzīmējumi 74090030049001, 74090030049002, 74090030049003) - saskaņā ar sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja sniegto informāciju, - dzīvojamā māja ar kopējo platību 262,7 kv.m, pagrabs, kas bloķējas ar dzīvojamo māju, un siltumnīca. Piedzinēji: AS "Reverta", Brīvības iela 148A, Rīga; Ķeguma novada dome, Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 28000,00. Izsoles sākumcena: EUR 21000,00. Izsoles solis EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākuma datums: 2015.gada 14.oktobris. Izsoles noslēguma datums: 2015.gada 13.novembris plkst.10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 3.novembrim zvērinātam tiesu izpildītājam Kasparam Seleckim jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - EUR 2800,00. Informācija pa tālr. 67699105. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/197.IZ14

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Dzirkstītei Saulītei piederošajam nekustamajam īpašumam - Viesturu iela 12 - 18, Sala, Salas pagasts, Salas novads, kadastra Nr.5686 900 4508. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 4837,76. Izsoles sākumcena EUR 4837,76. Izsoles solis EUR 100,00. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 14.oktobris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 13.novembris plkst.10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 3.novembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 483,78, tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ.Nr.12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums Nr. 18, kopīpašuma 586/11861 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Viesturu ielā 12, Salā, Salas pag., Salas nov., Latvijā, un ir ierakstīts Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.525 18, ar kadastra numuru 5686 900 4508.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu  atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005. gada 14. decembra hipotēkas līgums Nr.05-140982-PK/2.

2.2. Dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām. Pamats:  2004.gada 15.septembra Vienošanās par zemes par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa Ls 19 370,00.

Procentu likme:

1) aizdevuma līguma Nr.05-140982-PK grozījumu (21.04.2008.) I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6.punktā noteiktā procentu likme;

2) nokavējuma procenti - 0,16% dienā.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no aizdevuma summas.

Samaksas termiņš: Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība Swedbank (iepriekšējais nosaukums - "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005. gada 14. decembra aizdevuma līgums Nr.05-140982-PK, 2005. gada 14. decembra hipotēkas līgums Nr.05-140982-PK/2; 2008.gada 21.aprīļa grozījumi 14.12.2005. Aizdevuma līgumā Nr.05-140982-PK, 2008.gada 21.aprīļa grozījumi 14.12.2005. Hipotēkas līgumā Nr.05-140982-PK/2; Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.525-17. Nodrošinājuma summa: LVL 27 118,00.

4. Izsoles sākumcena - EUR 4837,76. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev: Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece - Dzirkstīte Saulīte patur sev.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 3.novembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā (šo noteikumu 8.1.1.un 8.1.2.punktā) paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev;

9.2. ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā (šo noteikumu 8.1.3.punktā) paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu;

9.3. ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, tā var paturēt sev nekustamo īpašumu par rīkotās izsoles sākumcenu. Ja uz izsoli neierodas neviens, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otru izsoli;

9.4. persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šo noteikumu 9.1., 9.2., vai 9.3.punktos norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (Civilprocesa likuma 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus;

9.5. pēc šo noteikumu 9.4. punktā minētās summas samaksas tiesu izpildītājs iesniedz apgabaltiesā, kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums, pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz nosolītāja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un par zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants);

9.6. ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/197.IZ15

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Dzirkstītei Saulītei piederošajam nekustamajam īpašumam - Viesturu iela 12 - 17, Sala, Salas pagasts, Salas novads, kadastra Nr.5686 900 4635. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 7114,36. Izsoles sākumcena EUR 7114,36. Izsoles solis EUR 100,00. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 14.oktobris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 13.novembris plkst.10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 3.novembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 711,44, tiesu izpildītāja Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv.

1. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1.1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums Nr. 17, kopīpašuma 731/11861 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Viesturu ielā 12, Salā, Salas pag., Salas nov., Latvijā, un ir ierakstīts Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.525 17, ar kadastra numuru 5686 900 4635.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu  atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005. gada 14. decembra hipotēkas līgums Nr.05-140982-PK/1.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa Ls 19 370,00.

Procentu likme:

1)      aizdevuma līguma Nr.05-140982-PK grozījumu (21.04.2008.) I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6.punktā noteiktā procentu likme;

2)      nokavējuma procenti - 0,16% dienā.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no aizdevuma summas.

Samaksas termiņš: Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība Swedbank (iepriekšējais nosaukums - "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005. gada 14. decembra aizdevuma līgums Nr.05-140982-PK, 2005. gada 14. decembra hipotēkas līgums Nr.05-140982-PK/2; 2008.gada 21.aprīļa grozījumi 14.12.2005. Aizdevuma līgumā Nr.05-140982-PK, 2008.gada 21.aprīļa grozījumi 14.12.2005. Hipotēkas līgumā Nr.05-140982-PK/2; Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.525-17. Nodrošinājuma summa: LVL 27 118,00.

4. Izsoles sākumcena - EUR 7114,36. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev: Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece - Dzirkstīte Saulīte patur sev.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 3.novembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā (šo noteikumu 8.1.1.un 8.1.2.punktā) paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev;

9.2. ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā (šo noteikumu 8.1.3.punktā) paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu;

9.3. ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, tā var paturēt sev nekustamo īpašumu par rīkotās izsoles sākumcenu. Ja uz izsoli neierodas neviens, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otru izsoli;

9.4. persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šo noteikumu 9.1., 9.2., vai 9.3.punktos norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (Civilprocesa likuma 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus;

9.5. pēc šo noteikumu 9.4. punktā minētās summas samaksas tiesu izpildītājs iesniedz apgabaltiesā, kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums, pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz nosolītāja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un par zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants);

9.6. ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/197.IZ16

 Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Oļegam Basovam piederošajam nekustamajam īpašumam - "Kalna Smiltnieki", Viesītes pagasts, Viesītes novads, kadastra Nr.5635 509 0003. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 8100,00. Izsoles sākumcena EUR 8100,00. Izsoles solis EUR 100,00. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 14.oktobris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 13.novembris plkst.10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 3.novembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 810,00 tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Nekustamais īpašums - ēku (būvju) nekustams īpašums sastāv no 1 dzīvojamās mājas un 5 palīgēkām, adrese: "Kalna Smiltnieki", Viesītes pag., Viesītes nov., reģistrēts Viesītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.100000009737, kadastra numurs: 5635 509 0003. Atzīme - ēkas saistītas ar zemes gabalu Jēkabpils rajona Viesītes lauku teritorija, Smiltnieki, kadastra numurs 5635 009 0058, Viesītes pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.600. Zemes īpašnieks: Latvijas valsts LR Finanšu ministrijas personā.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005.gada 20.maija Hipotēkas līgums Nr.05-045041-PK/1;

2.2. Atzīme - vērsta EUR 675,86 (LVL 475,00) piedziņa par labu Latvijas valstij;

2.3.Atzīme - vērsta EUR 426,86 (LVL 300,00) piedziņa par labu Latvijas valstij;

2.4. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa: EUR 11 382,97 (LVL 8000,00).

Procentu likme: 

1) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu jāmaksā procenti, kas tiek veidoti no 3.m. RIGIBOR gadā, pieskaitot Aizdevēja papildus likmi, līdz 01.01.2006. - 0%, pēc šī datuma 3,43% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku;

2) nokavējuma procenti par Aizdevuma lietošanu pēc Aizdevuma līgumā un Grafikā paredzētā Aizdevuma atmaksas termiņa, kā arī pēc termiņa, ko Aizdevējs noteicis saskaņā ar Aizdevuma līguma II daļas 7.4.punktu saistību pirmstermiņa izpildei papildus jāmaksā 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksātās summas par katru nokavēto dienu.

Līgumsods: 

1) nokavējuma līgumsods par procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no aizdevuma summas.

Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2005. gada 20. maija aizdevuma līgums Nr.05 045041-PK, 2005. gada 20. maija hipotēkas līgums Nr.05-045041-PK/1. Ar ķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa  EUR 15 936,16 (LVL 11 200,00).

3.      Izsoles sākumcena - EUR 8100,00 (astoņi tūkstoši viens simts euro).

4.      Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5.      Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks - Oļegs Basovs patur sev.

6.      Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1.   izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2.   izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3.   maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4.   pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles 20.dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5.   izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6.   izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7.   vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8.   izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/197.IZ17

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Gintam Bērziņam piederošajam nekustamajam īpašumam - "Laimes", Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5496 003 0036. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 10 400,00. Izsoles sākumcena EUR 10 400,00. Izsoles solis EUR 200,00. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 14.oktobris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 13.novembris plkst.10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 3.novembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1040,00, tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 5496 003 0036, 1 ha

1.2. Uz zemes gabala atrodas ēkas:     

1.3. dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 5496 003 0036 001);      

1.4. palīgēka (kadastra apzīmējums 5496 003 0036 002);      

1.5. palīgēka (kadastra apzīmējums 5496 003 0036 004).      

Nekustamais īpašums atrodas "Laimēs", Zaļenieku pag., Jelgavas nov., reģistrēts Zaļenieku pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000439403.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 27.augusta hipotēkas līgums Nr.08-104885-PK/1. Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijā. Pamats: 2008.gada 29.maija Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas lēmums Nr.11-01Z/J-169. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 22 944,00.

2.1. Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.08-104885-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 27.augusta aizdevuma līgums Nr.08-104885-PK, 2008.gada 27.augusta hipotēkas līgums Nr.08-104885-PK/1.

3. Izsoles sākumcena - EUR 10 400, 00 (desmit tūkstoši četri simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

5.1. Nekustamā īpašuma īpašnieks GINTS BĒRZIŅŠ nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi.

6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles 20. dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā, pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles izsniedz atpakaļ;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 399. un 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas, noteiktā termiņā, šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

6.10. izsole uzskatāma par nenotikušu saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem. Šādā gadījumā ir piemērojamas Civilprocesa likuma 615.pantā noteiktās nenotikušas izsoles sekas.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/197.IZ18

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.104 zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, prakses vieta: Bauskā, Dārza ielā 12a, pārdod Inetai Rumbai piederošo un ieķīlāto nekustamo īpašumu Rīgas iela 41A-43, Iecava, Iecavas novads, kadastra Nr. 4064 900 1413, kas ierakstīts Iecavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 406 43, labprātīgā izsolē saskaņā ar šādiem pārdošanas nosacījumiem.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 43, kopējā platība 67.10 kv.m un 671/23741 pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 4064 010 0300), kas ierakstīts Iecavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 406 43, apzīmējums kadastrā 4064 900 1413, Rīgas iela 41A, Iecava, Iecavas novads. Īpašniece: Ineta Smilga, pers. kods 191175-*****.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi. Iecavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 406 43 reģistrēti šādi apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. Saskaņā ar II daļas 2. iedaļas 5.1.punkta ierakstu: atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Aizkraukles Banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 20.septembra hipotēkas līgums Nr. 07-K-5198/03. (žurn. Nr.300002247825, lēmums 10.10.2007., tiesnese Inta Orlicka).

2.2. Saskaņā ar IV daļas 1.,2. iedaļas 2.1. punkta ierakstu: nostiprināta kā pirmā hipotēka. aizdevuma summa: LVL 46367,49. Procentu likme: saskaņā ar 2007.gada 30.augusta hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-5198. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš: saskaņā ar 2007.gada 30.augusta hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-5198. Kreditors: akciju sabiedrība "Aizkraukles Banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2007.gada 30.augusta hipotekārā kredīta līgums Nr. 07-K-5198, 2007. gada 20.septembra papildvienošanās hipotekārā kredīta līgumam Nr.07-K-5198, 2007.gada 20.septembra hipotēkas līgums Nr. 07-K-5198/03. Summa 55 640,99 LVL (žurn. Nr. 300002247825, lēmums 10.10.2007., tiesnese Inta Orlicka).

3. Citu apgrūtinājumu un ieķīlājumu nekustamajam īpašumam nav. Izsoles sākumcena: 20 700,00 EUR (divdesmit tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

4.1. Nosolītājam viena mēneša laikā pēc izsoles noslēgšanās jāsamaksā visa summa, ko viņš nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda. Bez tam nosolītājam viena mēneša laikā pēc izsoles jāsamaksā valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā. Par visas summas samaksu uzskatāma arī tiesu izpildītājam iesniegta bankas pieprasījuma garantijas vēstule, kurā norādīts garantijas priekšmets, summa un termiņš, kas nevar būt īsāks par trijiem mēnešiem, skaitot no izsoles akta apstiprināšanas dienas, ja šādai pieprasījuma garantijas vēstules izmantošanai piekritis piedzinējs un hipotekārais kreditors.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

5.1. nav šādu tiesību.

6. Citi pārdošanas noteikumi.

6.1. Izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem.

6.2. Izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu.

6.3. Maksāšanas līdzeklis izsolē - euro.

6.4. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā izsoles nodrošinājums 2070,00 EUR apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma.

6.5. Izsoles solis - 1000,00 EUR.

6.6. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja izsolē piedalās tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

Piedzinējs - ABLV Bank, Elizabetes iela 23, Rīga. Cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 14.10.2015. plkst. 10.00. Izsoles noslēguma datums: 13.11.2015. plkst. 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājuma summu 10% (2070,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 03.11.2015. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Zane Trasūne, reģ. Nr. LV24068012056, depozīta konta Nr. LV08TREL9199080001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/.  Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 63924694, 22010110.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. /Izsoles norises noteikumi.


OP 2015/197.IZ19

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, prakses vieta: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, rīko Inesei Melderei piederošā nekustamā īpašuma "Sudrabiņi", Īslīces pag., Bauskas nov., kadastra Nr. 4068 011 0011, otro izsoli. Piedzinējs - AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1 ha, uz kura atrodas apbūve: dzīvojamā māja ar kopējo platību 75,8 kv.m. Uz zemesgabala atrodas zemesgrāmatā nereģistrētas būves: kūts un trīs šķūņi. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4300,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 3225,00. Izsoles solis - EUR 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2015.gada 9.oktobrī plkst.10.00 un izsoles noslēgums - 2015.gada 9.novembrī plkst.10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 29.oktobrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 430,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ.Nr.LV25116610021, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00677/110/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/197.IZ20

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 93.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, prakses vieta Rīgas iela 7, Limbaži, rīko Solveigai Jansonei piederošā nekustamā īpašuma VEF-Skulte masīvs ar Nr.416, Skultes pagasts, Limbažu novads, kadastra Nr. 6676 014 0160, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,057 ha, uz kura atrodas dārza māja un palīgceltne. Piedzinējs - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Grand Credit, Bīskapa gāte 2, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - EUR 35 700,00. Izsoles solis EUR 2000,00. Izsoles cena nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015. gada 29.oktobrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 3570,00 EUR apmērā tiesu izpildītāja depozīta kontā LV64TREL919910700100B, saņēmēja - Vineta Riseva, reģ. Nr. 15087811027, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot "par izsoli un nekustamā īpašuma adresi", kā arī jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums 2015. gada 9.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015. gada 9.novembris plkst.10.00. Tālrunis informācijai 25670836. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/197.IZ21

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.93 zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, prakses vieta Rīgas iela 7, Limbaži, rīko Guntim Akmentiņam piederošā nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 4, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra Nr. 5001 005 0109, pirmo labprātīgo izsoli. Izsoles sākumcena - 8679,51 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 9. oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 9.novembris plkst.10.00.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 29.oktobrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 867,95 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā LV64TREL919910700100B, saņēmēja - zvērināts tiesu izpildītāja Vineta Riseva, reģistrācijas Nr.15087811027, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - izsole un nekustamā īpašuma adresi, kā arī jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs - Swedbank Akciju sabiedrība, Balasta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.

1.      Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1.   Zemes gabals ar kopējo platību 1200 m² uz kura atrodas dzīvojamā ēka un divas saimniecības ēkas (70,99 m²). Nekustamā īpašuma adrese - Rēzeknes iela 4, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra Nr. 5001 005 0109, reģistrēts Gulbenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 973. Pieder: Guntim Akmentiņam.

2.      Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1.   Noteikts aizliegums bez ,,Swedbank'' AS (iepriekšējais nosaukums Akciju sabiedrība ,,HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods: 40003074764, rakstiskas piekrišanas ķīlas priekšmetu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un grozīt ķīlas priekšmeta lietošanas kārtību, ja tāda noteikta.

2.2.   Nostiprināta hipotēka, tajā skaitā aizdevuma summa Ls 26 688,98. Procentu likme: Aizdevuma līguma Nr. 08-119556-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5. punktā noteiktā procentu likme.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei.

Kreditors: ,,Swedbank'' AS (iepriekšējais nosaukums Akciju sabiedrība ,,HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods: 40003074764. Pamats: 2008.gada 7. oktobra aizdevuma līgums Nr. 08-119556-PK, 2008.gada 7. oktobra hipotēkas līgums Nr. 08-119556-PK/1. Nodrošinātā prasījuma summa LVL 37 365.

2.3.   Atzīme - ZAET Gulbenes ETR 0,4kV EPL.

2.4.   Atzīme - SIA Lattelekom sakaru līnijas aizsargjosla un gaisa kabelis.

3.      Izsoles sākumcena - EUR 8679,51.

4.      Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks Guntis Akmentiņš patur sev.

5.      Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

5.1.   izsolē nav ieradies neviens solītājs;

5.2.   neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

5.3.   pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

6.      Nenotikušas izsoles sekas:

6.1.   ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev;

6.2.   persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pirkuma summu vai izmanto Civilprocesa likuma 612.pantā paredzētās tiesības;

6.3.   ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

7.      Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1.   izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2.   izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3.   maksāšanas līdzeklis izsolē - EUR;

7.4.   pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015. gada 29.oktobrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā; 

7.5.   izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6.   izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7.   vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8.   izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9.   ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.pantu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi


OP 2015/197.IZ22

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.93 zvērināts tiesu izpildītājs Vineta Riseva, prakses vieta Rīgas iela 7, Limbaži, rīko Antoņinai Ozolai piederošā nekustamā īpašuma Līkā iela 28-16, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra Nr. 5001 900 2262, pirmo labprātīgo izsoli. Izsoles sākumcena - 6687,50 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 9. oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 9.novembris plkst.10.00.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 29.oktobrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 668,75 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā LV64TREL919910700100B, saņēmējs - zvērināts tiesu izpildītājs Vineta Riseva, reģistrācijas Nr. 15087811027, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - izsole un nekustamā īpašuma adresi, kā arī jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs - Swedbank Akciju sabiedrība, Balasta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums.

1.      Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1.   Dzīvokļa īpašums Nr.16 ar kopējo platību 70,3 m². Kopīpašuma 668/33372 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 5001 007 0144). Atrodas adresē - Līkā iela 28 - 16, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra Nr. 5001 900 2262, reģistrēts Gulbenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 514 16. Pieder: Antoņinai Ozolai.

2.      Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1.   Noteikts aizliegums bez ,,Swedbank'' AS (iepriekšējais nosaukums Akciju sabiedrība ,,HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods: 40003074764, rakstiskas piekrišanas ķīlas priekšmetu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un grozīt ķīlas priekšmeta lietošanas kārtību.

2.2.   Nostiprināta kā pirmā hipotēka, tajā skaitā aizdevuma summa Ls 4500.

Procentu likme:

1) 5,43%;

2) nokavējuma procenti - 0,16% dienā.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) līgumsods - 5% no aizdevuma.

Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: ,,Swedbank'' AS (iepriekšējais nosaukums Akciju sabiedrība ,,HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods: 40003074764. Pamats: 2006. gada 13. aprīļa aizdevuma līgums Nr. 06-039748-PK, 2006. gada 13. aprīļa hipotēkas līgums Nr. 06-039748-PK/1. Nodrošinātā prasījuma summa LVL 6300.

2.3.   Noteikts aizliegums bez ,,Swedbank'' AS (iepriekšējais nosaukums Akciju sabiedrība ,,HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods: 40003074764, rakstiskas piekrišanas ķīlas priekšmetu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un grozīt ķīlas priekšmeta lietošanas kārtību, ja tāda noteikta.

2.4.   Nostiprināta hipotēka, tajā skaitā aizdevuma summa Ls 26 688,98.

Procentu likme: Aizdevuma līguma Nr. 08-119556-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5. punktā noteiktā Procentu likme.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei.

Kreditors: ,,Swedbank'' AS (iepriekšējais nosaukums Akciju sabiedrība ,,HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods: 40003074764. Pamats: 2008.gada 7. oktobra aizdevuma līgums Nr. 08-119556-PK, 2008.gada 7. oktobra hipotēkas līgums Nr. 08-119556-PK/2. Nodrošinātā prasījuma summa LVL 37 365.

2.5.   Saskaņā ar zemesgrāmatu likuma 36.pantu nekustamu īpašumu apgrūtina uz nekustamu īpašumu Līkā iela 28, Gulbene, Gulbenes raj. (zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 514) atzīmes veidā ierakstītie apgrūtinājumi: Atzīme - ZAET piederošie 0.4kV kabeļi; Atzīme - SIA Lattelekom piederošā sakaru kanalizācija; Atzīme - SIA Alba piederošais ūdensvads un kanalizācija un slēgtais notekūdeņu kolektors; Atzīme - Gulbenes GAR piederošais gāzes vads un gāzes krātuve.

3.      Izsoles sākumcena - EUR 6687,50.

4.      Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Antoņina Ozola patur sev.

5.      Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

5.1.   izsolē nav ieradies neviens solītājs;

5.2.   neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

5.3.   pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

6.      Nenotikušas izsoles sekas:

6.1.   ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev;

6.2.   persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pirkuma summu vai izmanto Civilprocesa likuma 612.pantā paredzētās tiesības;

6.3.   ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

7.      Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1.   izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2.   izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3.   maksāšanas līdzeklis izsolē - EUR;

7.4.   pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015. gada 29.oktobrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā

7.5.   izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6.   izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7.   vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8.   izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9.   ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.pantu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/197.IZ23

Izsole

Zirņu pagasta pārvalde 2015.gada 10.novembrī mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola zemesgrāmatā reģistrētu nekustamo īpašumu "Draviņas", Zirņu pagasts, Saldus novads, kadastra Nr.8496 004 0132, sastāvoša no zemesgabala 24,3 ha platībā. Izsoles sākuma cena - EUR 84 300, nodrošinājums - EUR 8430, solis - EUR 100, reģistrācijas maksa - EUR 28. Norēķini par objektu - 100% euro. Izsole notiks plkst. 10.00 Zirņu pagasta pārvaldes telpās "Pagastnamā", Zirņu pagastā, Saldus novadā. Izsolāmo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties pa kontakttālruni 25708748. Izsoles noteikumi www.saldus.lv/Izsoles vai Zirņu pagasta pārvaldē. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Zirņu pagasta pārvaldē, "Pagastnamā", Zirņu pagastā, Saldus novadā, katru darba dienu no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00 līdz 2015.gada 6.novembrim.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% no izsoles sākuma cenas un reģistrācijas maksa AS SEB banka kontā Nr.LV26 UNLA 0015 0111 30868. Tālrunis uzziņām 25708745.


OP 2015/197.IZ24

Nekustamā īpašuma izsole

B.Skvireckas administrators M.Pevko paziņo, ka 2015.gada 9.novembrī plkst.12.00 A.Čaka ielā 55-212, Rīgā, notiks B.Skvireckai piederošā nekustamā īpašuma otrā izsole ar lejupejošu soli. Tiks izsolīts dzīvokļa īpašums Nr.8, kadastra Nr.4060 900 0206, kas atrodas Bauskas novadā, Gailīšu pagastā, Pācē, "Pāce 3". Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 2800. Izsoles sākumcena - EUR 2800. Izsoles solis - EUR 250. Nekustamā īpašuma izsoles nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 280. Dalības maksa otrajā izsolē - EUR 50. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums administratora M.Pevko norēķinu kontā LV38RIKO0002220932761, AS "DNB banka", SWIFT kods RIKOLV2X.


OP 2015/197.IZ25

Izsole

Dobeles novada pašvaldība 2015.gada 11.novembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, atklātā izsolē pārdod:

- pašvaldībai piederošu zemesgabalu "Pokaiņi 177", Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, 0,0598 ha platībā zemesgabals (kadastra Nr. 4672 009 0177) par izsoles sākumcenu 1400,00 euro, solis - 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2015.gada 9.novembrim jāreģistrējas un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 140,00 euro un dalības maksa 30,00 euro;

- pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu "Lejasstrazdi 17", Lejasstrazdos, Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar kopējo platību 74,2 kv.m un zemesgabals (kadastra Nr. 4660 005 0130) 0,26 ha platībā par izsoles sākumcenu 4000,00 euro, solis - 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2015.gada 9.novembrim jāreģistrējas un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 400,00 euro un dalības maksa 30,00 euro;

- pašvaldībai piederošu zemesgabalu Robežu ielā 3, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 3074 kv.m platībā, kadastra Nr.4668 003 0675, kadastra apzīmējums 4668 003 0667, par izsoles sākumcenu 2700,00 euro, solis - 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2015.gada 9.novembrim jāreģistrējas un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 270,00 euro un dalības maksa 30,00 euro;

- pašvaldībai piederošu zemesgabalu Robežu ielā 5, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 2959 kv.m platībā, kadastra Nr. 4668 003 0673, kadastra apzīmējums 4668 003 0665, par izsoles sākumcenu 2600,00 euro, solis - 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2015.gada 9.novembrim jāreģistrējas un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 260,00 euro un dalības maksa 30,00 euro;

- pašvaldībai piederošu zemesgabalu Robežu ielā 7, Jaunbērzē, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, 2921 kv.m platībā, kadastra Nr. 4668 003 0671, kadastra apzīmējums 4668 003 0663, par izsoles sākumcenu 2600,00 euro, solis - 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2015.gada 9.novembrim jāreģistrējas un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 260,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālr. 63720938 vai 26326880.


OP 2015/197.IZ26

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar lejupejošu soli atsavina neapdzīvojamās telpas (istabas):

Adrese

Platība, m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-33

18,30

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

16.11.2015. plkst.13.00

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-33, Rīgā, noteikta līdz 12.11.2015. plkst.15.00.

Adrese

Platība, m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-34

18,40

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

16.11.2015. plkst.13.30

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-34, Rīgā, noteikta līdz 12.11.2015. plkst.15.00.

Adrese

Platība, m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-40

17,90

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

16.11.2015. plkst.14.00

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-40, Rīgā, noteikta līdz 12.11.2015. plkst.15.00.

Adrese

Platība, m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-46

18,20

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

19.11.2015. plkst.10.00

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-46, Rīgā, noteikta līdz 12.11.2015. plkst.15.00.

Adrese

Platība, m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-54

17,60

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

19.11.2015. plkst.10.30

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-54, Rīgā, noteikta līdz 12.11.2015. plkst.15.00.

Adrese

Platība, m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-59

18,20

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

19.11.2015. plkst.11.00

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-59, Rīgā, noteikta līdz 12.11.2015. plkst.15.00.

Adrese

Platība, m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-68

17,70

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

19.11.2015. plkst.11.30

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-68, Rīgā, noteikta līdz 12.11.2015. plkst.15.00.

Adrese

Platība, m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-76

18,30

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

19.11.2015. plkst.13.00

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-76, Rīgā, noteikta līdz 12.11.2015. plkst.15.00.

Adrese

Platība, m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-78

18,20

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

19.11.2015. plkst.13.30

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-78, Rīgā, noteikta līdz 12.11.2015. plkst.15.00.

Adrese

Platība, m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Hāpsalas iela 5-85

18,20

EUR 4000,00

EUR 200,00

EUR 400,00

EUR 80,00

19.11.2015. plkst.14.00

Pieteikšanās uz objektu Hāpsalas ielā 5-85, Rīgā, noteikta līdz 12.11.2015. plkst.15.00.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk - Komisija) Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00 paziņojumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā euro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv. Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā. Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, vai pa tālruni 67012007.

 

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība, m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Čiekurkalna 3.šķērslīnija 2-1

48,00

EUR 11 700,00

EUR 300,00

EUR 1170,00

EUR 350,00

23.11.2015. plkst.13.00

Pieteikšanās uz objektu Čiekurkalna 3.šķērslīnijā 2-1, Rīgā, noteikta līdz 12.11.2015. plkst.15.00.

Adrese

Platība, m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Stopiņu iela 2-31

18,40

EUR 2500,00

EUR 200,00

EUR 250,00

EUR 50,00

23.11.2015. plkst.13.30

Pieteikšanās uz objektu Stopiņu ielā 2-31, Rīgā, noteikta līdz 12.11.2015. plkst.15.00.

Adrese

Platība, m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kuldīgas iela 45A-19

12,40

EUR 2300,00

EUR 200,00

EUR 230,00

EUR 50,00

24.11.2015. plkst.10.00

Pieteikšanās uz objektu Kuldīgas ielā 45A-19, Rīgā, noteikta līdz 12.11.2015. plkst.15.00.

Adrese

Platība, m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Misas iela 18-1

Misas iela 18-3

40,90

57,10

EUR 19 410,00

EUR 500,00

EUR 1941,00

EUR 350,00

24.11.2015. plkst.10.30

Pieteikšanās uz objektu Misas ielā 18-1, Rīgā, un Misas ielā 18-3, Rīgā, noteikta līdz 12.11.2015. plkst.15.00.

Adrese

Platība, m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mangaļsalas iela 28-2

63,30

EUR 8200,00

EUR 300,00

EUR 820,00

EUR 140,00

24.11.2015. plkst.11.00

Pieteikšanās uz objektu Mangaļsalas ielā 28-2, Rīgā, noteikta līdz 12.11.2015. plkst.15.00.

Adrese

Platība, m2

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Puikules iela 9-3

93,40

EUR 28 000,00

EUR 500,00

EUR 2800,00

EUR 350,00

24.11.2015. plkst.13.00

Pieteikšanās uz objektu Puikules ielā 9-3, Rīgā, noteikta līdz 12.11.2015. plkst.15.00.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk - Komisija) Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, darba dienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 15.00, paziņojumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā euro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savi rakstiskie piedāvājumi, kurus veido objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti objektam, norādot objekta adresi) jāiesniedz Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā, līdz norādītajai objekta izsoles dienai un stundai. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv. Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisijas mājaslapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Izsolē nodotās dzīvojamās telpas ir ar daļējām ērtībām un nav derīgas patstāvīgai dzīvošanai, tajās veicams remonts.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām lūdzam vērsties Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā, vai pa tālruni 67012007.


OP 2015/197.IZ27

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "KOLONNA INVEST", reģ. Nr.40003866285, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 20, Rīga, LV-1010, administrators Jānis Bērziņš, sertifikāta Nr.00436, prakses vieta: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam - MSIA "KOLONNA INVEST". Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1568 kv.m un uz tā esošās četrstāvu mūra ēkas ar jumta izbūvi un pagrabu - viesnīcas, adrese: Pilsētas laukums 6, Kuldīga, Kuldīgas novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Kuldīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Kuldīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1025 ar kadastra Nr.6201 010 0043. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 115 800,00, kas nav apliekama ar PVN. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Solīšana sākas no summas, kas atbilst 75% no sākumcenas. Izsole notiks 2015.gada 9.novembrī plkst.11.00 Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 33A-6A.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita MSIA "KOLONNA INVEST" AS "Swedbank" norēķinu kontā Nr.LV45HABA0551031507717 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 11 580,00. Tālr. uzziņām 67278302.


OP 2015/197.IZ28

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās SIA "Skidemod", reģ.Nr.44103039583, maksātnespējas procesa administrators Kristaps Andersons, sertifikāta numurs 00537, prakses vieta: Elizabetes iela 63-2, Rīga, paziņo, ka piespiedu izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts MSIA "Skidemod", reģ.Nr.44103039583, nekustamais īpašums "Kalnegles", Kalnegles, Skujenes pagasts, Amatas novads (kadastra Nr.42780090013), ar kopējo platību 5,7 ha, kas nostiprināts Skujienas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.191. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 2900, izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks 2015.gada 9.novembrī plkst.10.00 Elizabetes ielā 63-2, Rīgā.

Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā MSIA "Skidemod", reģ.Nr.44103039583, norēķinu kontā AS "DNB banka", konts Nr.LV42RIKO0002930211918, nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums EUR 290 apmērā. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2015/197.IZ29

Izsole

Baldones novada pašvaldība izsludina augošu koku izsoli cirsmas veikšanai Baldones novada pašvaldībai piekrītošajā nekustamajā īpašumā "Vārpu ceļš", Baldones pagasts, Baldones novads, kadastra Nr. 8025 007 0185, ceļa nodalījuma joslā šādā apjomā:

- zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8025 007 0185 (1.kvartāls, 1. nogabals) 24 koki, izcērtamais apjoms - 17,40 m3, izcērtamā platība 0,1 ha;

- zemes vienībā ar kadastra apzīmējums Nr. 8025 007 0185 (1.kvartāls, 2. nogabals) 206 koki, izcērtamais apjoms - 131,65 m3, izcērtamā platība 0,4 ha.

Kopējais izcērtamo koku skaits ir 230, no kuriem 134 priedes, 80 egles, 9 baltalkšņi, 6 bērzi, 1 apse.

Izsoles sākumcena EUR 4150,00 (četri tūkstoši viens simts piecdesmit euro). Solis - EUR 50 (piecdesmit euro). Dalībnieka reģistrācijas maksa - EUR 15 (piecpadsmit euro). Nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 415 (četri simti piecpadsmit euro). Izsole notiks Baldones novada domē, Baldones novadā, Baldones pagastā, "Pārupēs", 2015.gada 5.novembrī plkst.16.00.

Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa - EUR 15 (piecpadsmit euro) Baldones novada domes kasē vai kontā: AS "SEB Latvijas Unibanka", kods UNLALV2X, konts LV30UNLA0003011130719, reģ.Nr.90000031245, vai kontā: AS "Swedbank", kods HABALV22, konts LV89HABA0551024293520, un drošības nauda - EUR 415 (četri simti piecpadsmit euro), attiecīgi 10% no nosacītās cenas, jāiemaksā Baldones novada domes kasē vai kontā: AS "SEB Latvijas Unibanka", kods UNLALV2X, konts LV35UNLA0050021696211, reģ.Nr.90000031245. Reģistrēties izsolei un saņemt izsoles noteikumus var Baldones novada domē, sākot no paziņojuma publicēšanas līdz 2015.gada 5.novembrim plkst.14.00 pie izsoles komisijas priekšsēdētājas T.Tihoņenko 106.-1.kabinetā domes pieņemšanas dienās pirmdienās un ceturtdienās vai arī citā laikā, iepriekš vienojoties pa tālr. 67932329, 20283978 vai Baldones novada domes kancelejā.


OP 2015/197.IZ30

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts, prakses vieta Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod SIA L&I Consulting, adrese: Viršu iela 11, Stapriņi, Ādažu nov., piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 0,1343 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja -, kas atrodas Viršu ielā 11, Stapriņos, Ādažu nov., kadastra numurs 8044 010 0147, reģistrēts Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000173378. Piedzinējs: SIA LKB Līzings, adrese: Ganību dambis 17A, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: EUR 74 000,00 (septiņdesmit četri tūkstoši euro, 00 centi). Izsoles solis - EUR 3000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz 2015.gada 29.oktobrim jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 7400,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 9.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 9.novembris plkst. 10.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67693733. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)