Laidiens: 07.10.2015., Nr. 196

Dažādi sludinājumi

OP 2015/196.DA1

Paziņojums par tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rūpe", reģistrācijas Nr. 53203000201, juridiskā adrese: Brūža ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 2015. gada 2.jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Alūksnes novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 12. maija padomes lēmumu NR 1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs * (bez PVN)**

Piedāvātais tarifs (bez PVN)**

Tarifa palielinājums/ samazinājums* (%)

Ūdensapgādes pakalpojuma tarifs

Alūksnes pilsētā

0,84

1,07

27,38

Alsviķu pagastā

0,36

197,22

Ilzenes pagastā

0,21

409,52

Jaunalūksnes pagastā

0,63

69,84

Jaunlaicenes pagastā

0,53

101,89

Mālupes pagastā

0,50

114,00

Mārkalnes pagastā

0,97

10,31

Pededzes pagastā

0,36

197,22

Veclaicenes pagastā

0,57

87,72

Zeltiņu pagastā

0,28

282,14

Ziemeru pagastā

0,57

87,72

Kanalizācijas pakalpojuma tarifs

Alūksnes pilsētā

1,10

1,42

29,09

Alsviķu pagastā

0,30

373,33

Ilzenes pagastā

0,10

1320,00

Jaunalūksnes pagastā

0,31

358,06

Jaunlaicenes pagastā

0,13

992,31

Mālupes pagastā

0,50

184,00

Mārkalnes pagastā

0,84

69,05

Pededzes pagastā

0,40

255,00

Veclaicenes pagastā

0,21

576,19

Zeltiņu pagastā

0,14

914,29

Ziemeru pagastā

0,24

491,67

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 2016.gada 1.janvāra. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar apkalpojošo ūdenssaimniecības nozares izmaksu palielināšanos. Pašreizējais tarifs Alūksnes pilsētā ir spēkā no 2008. gada 1. septembra, pamatojoties uz Alūksnes pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu Nr. 13 no 2008. gada 7. jūlija, protokols Nr. 12.

Ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 529, no 2010.gada 3. septembra un lēmumu Nr. 421 no 2010.gada 29. jūlija "Par Alūksnes novada pašvaldības autonomās funkcijas - ūdensapgādes un kanalizācijas komunālo pakalpojumu sniegšanas organizācijas - deleģēšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" ar līgumu Nr. 489-D-10 no 2010. gada 14. oktobra, Alūksnes novada pašvaldība piešķir īpašas tiesības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam SIA "Rūpe" sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemeru, Jaunalūksnes, Mālupes, Mārkalnes un Pededzes pagastu teritorijās Alūksnes novadā, kā arī Alūksnes pilsētas teritorijā Alūksnes novadā esošajiem iedzīvotājiem, juridiskām un publiskām personām, pašvaldībai un tās struktūrvienībām.

Minēto pagastu ūdenssaimniecību pārņemšana notika pakāpeniski no 2010.gada decembra līdz 2012. gada jūnijam. Pārņemto pagastu ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi ir neatbilstoši pašizmaksai un nesedz pat elektroenerģijas izmaksas. Ir pagasti, kur esošais tarifs ir spēkā no 2002. gada.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto pieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var SIA "Rūpe" telpās Brūža ielā 6, Alūksnē, katra mēneša pirmajā pirmdienā no plkst. 13.30 līdz 16.30, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar Arti Svikli, tālr. 64381087 vai 26417304.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Rūpe" Brūža ielā 6, Alūksnē, LV-4301, e-pasts: info@rupe.lv un faksa numurs 64381089, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.


OP 2015/196.DA2

Paziņojums

Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr. 456 "Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi", Balvu novada domes 2013.gada 10.oktobra lēmumu (protokols Nr.16, 39.§) un ņemot vērā nelabvēlīgos laikapstākļus, Balvu novada pašvaldība informē, ka laikā no 2015.gada 16.oktobra tiks slēgta satiksme uz Balvu novada pašvaldības autoceļiem transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t.

Ar Balvu novada pašvaldības autoceļu sarakstu, kuriem noteikti satiksmes ierobežojumi var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv (kontaktinformācija +371 26154544).


OP 2015/196.DA3

SABIEDRISKO PAKALPOJUMU REGULĒŠANAS KOMISIJA

Paziņojums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) paziņo, ka, pamatojoties uz Regulatora 2011.gada 24.augusta lēmumu Nr.1/20 "Noteikumi par konsultāciju kārtību ar tirgus dalībniekiem", tā mājaslapā internetā www.sprk.gov.lv ir ievietots konsultāciju dokuments "Ziņojums par tirgus analīzi par Eiropas Komisijas 2014.gada 9.oktobra Ieteikumā 2014/710/ES par konkrētajiem produktu un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, kuros var būt nepieciešams ex ante regulējums saskaņā ar Direktīvu 2002/21/EK (2014/710/ES) par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, minēto tirgu: Nr.1 - Vairumtirdzniecības līmeņa savienojumu pabeigšana fiksētā vietā individuālos publiskos telefonu tīklos".

Komentārus un priekšlikumus par iepriekš minēto konsultāciju dokumentu lūdzam Regulatoram iesniegt rakstveidā Ūnijas ielā 45, Rīgā, LV-1039, un nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi: sprk@sprk.gov.lv 30 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".


OP 2015/196.DA4

Paziņojums nekustamā īpašuma Ulbrokas iela, Rīga (Lubānas iela 139A, Rīga), kadastra numurs 0100 121 2889, kopīpašniecēm INTAI BĀRTONEI (INTA BARTON), dzim. 13.02.1942., un DAGNIJAI A. PENINGTONEI (DAGNIJA A. PENNINGTON), dzim. 13.09.1943.

SIA "NIF Komercīpašumi", reģ.Nr.40103254003, juridiskā adrese: Brīvības iela 148A-1, Rīga, LV-1012, dara jums zināmu, ka 2015.gada 28.septembrī ir noslēgusi nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, saskaņā ar kuru SIA "NIF Komercīpašumi" ir pārdevusi tai piederošās 1589/10000 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Salnas ielā, Rīgā, kadastra numurs 0100 121 2956, un 83/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Lubānas ielā 139, Rīgā, kadastra numurs 0100 621 0044, par kopējo cenu 60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši euro).

Tā kā atsavināto nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstošā garāžas ēka ar kadastra apzīmējumu 0100 121 1241 005 daļēji atrodas uz jums piederošā zemesgabala Ulbrokas ielā, Rīgā (Lubānas iela 139A, Rīga), kadastra numurs 0100 121 2889, saskaņā ar likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību" 14.panta otro daļu jums ir pirmpirkuma un izpirkuma tiesības uz iepriekš minēto atsavināto nekustamo īpašumu.

SIA "NIF Komercīpašumi" piedāvā jums 2 (divu) mēnešu laikā, skaitot no šī paziņojuma publicēšanas, izmantot savas pirmpirkuma tiesības uz minēto atsavināto nekustamā īpašuma daļu. Saskaņā ar Civillikuma 2061.pantu ja jūs noliktajā laikā nedosiet atbildi, jūsu pirmpirkuma tiesības būs izbeigušās.

Ja jūs vēlaties izmantot savas pirmpirkuma tiesības uz minēto atsavināto nekustamā īpašuma daļu un/vai iepazīties ar noslēgtā pirkuma līguma saturu, SIA "NIF Komercīpašumi" aicina jūs sazināties ar SIA "NIF Komercīpašumi", reģ.Nr.40103254003, juridiskā adrese: Brīvības iela 148A-1, Rīga, LV-1012, tālrunis 67779166, e-pasts: edgars.actins@reverta.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)