Laidiens: 02.10.2015., Nr. 193 (5511)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2015/193.US1

Priekuļu novada Liepas pagasta pārvalde brīdina un lūdz dzīvokļa Nr.119 Maija ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, bijušo īrnieci ANNU JANCO, dzim. 14.10.1958., viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas samaksāt parādu par dzīvojamās telpas īri un sniegtajiem pakalpojumiem par laika periodu no 2011.gada 1.septembra līdz 2012.gada 13.augustam, kas uz 2015.gada 23.septembri ir EUR 888,78 (astoņi simti astoņdesmit astoņi euro un 78 centi). Parāda nesamaksāšanas gadījumā Priekuļu novada Liepas pagasta pārvalde sniegs prasību tiesā par parāda un ar to saistīto nodevu piedziņu.


OP 2015/193.US2

Priekuļu novada Liepas pagasta pārvalde brīdina un lūdz dzīvokļa Nr.66 Pāvila Rozīša ielā 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, īrnieku IGORU IVANOVU, dzim. 29.06.1987., viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas samaksāt parādu par dzīvojamās telpas īri un sniegtajiem pakalpojumiem, kas uz 2015.gada 23.septembri ir: pamatparāds - EUR 1197,21, maksājuma nokavējuma % - EUR 5,02, kopā EUR 1202,23 (viens tūkstotis divi simti divi euro un 23 centi). Parāda nesamaksāšanas gadījumā Priekuļu novada Liepas pagasta pārvalde sniegs prasību tiesā par parāda un ar to saistīto nodevu piedziņu un izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas saskaņā ar likumu "Par dzīvojamo telpu īri".


OP 2015/193.US3

Alvim Andersonam bija pienākums līdz 2009.gada 7.augustam veikt saņemto naudas līdzekļu atmaksu, to, ka Alvis Andersons no 2009.gada 7.augusta kavē aizdevuma līgumā noteikto aizdevuma atmaksu un procentu samaksas termiņus, ir pieprasījusi nekavējoties atmaksāt visu, saskaņā ar aizdevuma līgumu saņemto un neatmaksāto aizdevuma summu EUR 273 236,74 apmērā, kā arī procentus un līgumsodus tādā apmērā, kādu tie sastāda uz naudas līdzekļu atmaksas dienu.

"Swedbank" AS brīdina ALVI ANDERSONU, ka tā vērsīsies Latvijas Republikas tiesā ar prasības pieteikumu par parāda piedziņu vai iesniegs tiesā pieteikumu par ieķīlāto nekustamo īpašumu "Saulgriezes", Nīcas pagasts, Nīcas novads, kas ierakstīts Nīcas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000120388, un Gaujas prospekts 26, Liepāja, kas ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.935, labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā.

Izsludina zvērināta notāre Argita Gustafssone


OP 2015/193.US4

"Swedbank" AS, pamatojoties uz Sergeja Hapova (pers. kods 290578-11875) no 2006.gada 29.martā noslēgtā aizdevuma līguma Nr.06-033928-IN izrietošo saistību neizpildi, jo Vera Galumova no 2008.gada 3.janvāra kavē aizdevuma līgumā noteiktos aizdevuma atmaksas un procentu samaksas termiņus, ir paziņojusi par atkāpšanos no aizdevuma līguma, pamatojoties uz II daļas 3.2.punktu un pieprasījusi pirms termiņa nekavējoties atmaksāt visu saskaņā ar aizdevuma līgumu saņemto un neatmaksāto aizdevuma summu EUR 149 074,28 apmērā, kā arī procentus un līgumsodus tādā apmērā, kādu tie sastāda uz naudas līdzekļu atmaksas dienu.

"Swedbank" AS brīdina SERGEJU HAPOVU, ka tā vērsīsies Latvijas Republikas tiesā ar prasības pieteikumu par parāda piedziņu vai iesniegs tiesā pieteikumus par ieķīlāto nekustamo īpašumu ½ (viena otrā) domājamo daļu Slapjajā ielā 4, Liepājā, kas ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000145869 416, un ½ (vienu otro) domājamo daļu Rūpniecības ielā 6, Liepājā, kas ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000157459, labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā.

Izsludina zvērināta notāre Argita Gustafssone

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)