Laidiens: 28.01.2015., Nr. 19 (5337)

Tiesu nolēmumi

OP 2015/19.TS1

Ar Gulbenes rajona tiesas 2015.gada 5.janvāra spriedumu civillietā Nr. C14034914 66/15/1 Marijas Jakuškinas (pers. kods 090736-11728) pieteikumu apmierināt.

Ierobežot VLADISLAVA SARKANA (pers. kods 110545-11708) rīcībspēju šādā apjomā:

- pārstāvību visa veida iestādēs un tiesā;

- rīcībā ar mantu - tai skaitā laulāto kopmantu un šīs mantas pārvaldībā - īpaši saistībā ar nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu un apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;

- tādu maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, kas pārsniedz 30 euro;

- jebkuru civiltiesisku darījumu slēgšanā, tai skaitā galvinieka saistības uzņemšanos;

- komercdarbības un saimnieciskās darbības veikšanā.

Nodibināt Vladislavam Sarkanam (pers. kods 110545-11708) aizgādnību šai spriedumā noteiktajā apjomā, nosakot, ka jomās, kurās Vladislava Sarkana rīcībspēja tiek ierobežota, aizbildnis rīkojas pastāvīgi.

Spriedums stājies likumīgā spēkā 2015.gada 27.janvārī.


OP 2015/19.TS2

Ar Liepājas tiesas 2015.gada 7.janvāra spriedumu C20 3035 14 ierobežot ELVĪNAI FALKENFRĪDAI, pers. kods 170764-10833, rīcībspēju šādās jomās: pārstāvībai valsts un pašvaldības iestādēs, tiesās, bankās un citās finanšu institūcijās, medicīnas un ārstniecības iestādēs, maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu, tās pārvaldībā.

Nodibināt Elvīnai Falkenfrīdai, pers. kods 170764-10833, aizgādnību, sprieduma izpildi šai daļā uzdot Liepājas pilsētas bāriņtiesai.

Noteikt, ka Elvīnas Falkenfrīdas, pers. kods 170764-10833, aizgādnis rīkojas patstāvīgi visās jomās, kurās Elvīnai Falkenfrīdai ir ierobežota rīcībspēja.

Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2015.gada 27.janvārī.


OP 2015/19.TS3

Ogres rajona tiesa paziņo, ka ar 2014.gada 13.novembra spriedumu civillietā Nr. C24102714 JURA JIRGENA, pers. kods 010475-11006, rīcībspēja atjaunota.

Ogres rajona tiesa nosprieda pieteikumu apmierināt.

Atjaunot Jura Jirgena, pers. kods 010475-1106, rīcībspēju pilnā apjomā, kura tika ierobežota ar Ogres rajona tiesas 2004.gada 14.jūnija spriedumu lietā Nr. C24033104.

Pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā sprieduma norakstu nosūtīt Ogres novada pagastu bāriņtiesai aizgādņa atcelšanai Jurim Jirgenam, pers. kods 010475-11006.

Spriedumu var pārsūdzēt 20 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijā, iesniedzot apelācijas sūdzību vai protestu Ogres rajona tiesā.

Spriedums stājies spēkā 2014.gada 4.decembrī.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)