Laidiens: 08.09.2015., Nr. 175 (5493)

Izsoles

OP 2015/175.IZ1

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko nekustamā īpašuma - "Vecdzīles" - 6, Engures pagasts, Engures novads, kadastra Nr. 9050 900 0200, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 55,8 kv.m, kā arī pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma 558/2209 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma īpašniece - Ņina Ābele. Piedzinēji: Lindorff Oy Latvijas filiāle, Duntes iela 11, C. korpuss, Rīga, LV-1013; Engures novada dome, Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - 3500,00 EUR. Izsoles solis - EUR 350,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 28.septembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr.LV93TREL9199088001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 350,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 8.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 8.oktobris plkst.10.00.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ2

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko 1/28 domājamās daļas nekustamā īpašuma - "Mazdārziņi pie Paševica", Tumes pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr. 9084 008 0150, pirmo izsoli. Viss nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1,836 ha un kadastra apzīmējumu 9084 008 0150. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Dzintars Martišausks. Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978; Jaunpils novada dome, Ērģelnieki, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145; Madara Martišauska; Gunita Bartkeviča; AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - 200,00 EUR. Izsoles solis - EUR 20,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 28.septembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr.LV93TREL9199088001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 20,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 8.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 8.oktobris plkst.10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ3

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko bezmantinieka mantai - nekustamajam īpašumam, kurš Valsts zemes dienestā reģistrēts uz mirušā Haralda Sipoviča vārda (Ināras Lielkalnes, zvērināta notāra 2015.gada 27.maijā izsniegtais akts par mantojuma lietas izbeigšanu Nr. 2308), kas atrodas "Vīgriezēs" - 5, Vaskos, Irlavas pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9054 900 0256, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 23,1 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 231/3147 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 9054 004 0317 001 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 9054 004 0317. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Haralds Sipovičs. Kreditors - Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - 300,00 EUR. Izsoles solis - EUR 30,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 28.septembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr.LV93TREL9199088001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 30,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 8.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 8.oktobris plkst.10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.53 zvērināts tiesu izpildītājs M.Eglītis, prakses vieta: Rīga, E.Birznieka-Upīša iela 15-6, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.20, kas atrodas Lāčplēša ielā 47, Rīgā, kas ierakstīts Rīgas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.13459 20, īpašniece - Alla Mitrofanova, ar šādiem pārdošanas nosacījumiem.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.20 (93,94 kv.m) un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 9394/207787 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala Lāčplēša ielā 47, Rīgā, kas reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.13459 20 ar kadastra numuru 0100 901 3751 (turpmāk - Nekustamais īpašums).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.5.1. Noteikts aizliegums bez "Grand Credit", sabiedrības ar ierobežotu atbildību, nodokļu maksātāja kods 50003952521, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2011.gada 21.oktobra hipotēkas līgums Nr.21-10/743­D/2. IV daļas 1.,2.iedaļas ieraksts Nr.3.1. Nostiprināta kā pirmā hipotēka, tajā skaitā aizdevuma summa LVL 25 406,36. Procentu likme: saskaņā ar aizdevuma līguma 1.4.punktu. Līgumsods: 0,5% dienā no nokavētā maksājuma summas vai 1% dienā no aizdevuma pamatsummas saskaņā ar aizdevuma līgumu. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš: 2026.gada 15.oktobris (ieskaitot). Kreditors: "Grand Credit", sabiedrība ar ierobežotu atbildību, nodokļu maksātāja kods 50003952521. Pamats: 2011.gada 21.oktobra aizdevuma līgums, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr.21­10/743­D/1, 2011.gada 21.oktobra hipotēkas līgums Nr.21­10/743­D/2. Nodrošinājuma summa 50 812,73 LVL. IV daļas 3.iedaļas ieraksts Nr.1.1. Grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.3.1 (žurnāla Nr.300003129411, 02.11.2011.) daļā: palielināta hipotēkas summa (t.sk. aizdevums par Ls 4182,93 līdz Ls 28 955,52). Pamats: 2013.gada 19.jūnija papildus vienošanos Nr.1 pie 2011.gada 21.oktobra aizdevuma līguma, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr.21­10/743­D/1, 2013.gada 19.jūnija papildus vienošanās Nr.1 pie 2011.gada 21.oktobra hipotēkas līguma Nr.21­10/743­D/2. Nodrošinājuma summa - 57 911,05 LVL.

3. Izsoles sākumcena (novērtējums) - 60 700,00 EUR. Izsoles solis - 2000,00 EUR.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī Civilprocesa likuma 615.panta ceturtās daļas 2.punktā noteiktā valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajā aktā noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nekustamā īpašuma īpašniece Alla Mitrofanova (pers. kods 060157-10134) nepatur izsolāmajā nekustamajā īpašumā sev nekādas tiesības.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

6.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu;

6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa);

6.4. izsoles norises laikā vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.

7. Nenotikušās izsoles sekas:

7.1. ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.1. un 6.2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev;

7.2. ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.3.punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu;

7.3. ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.4.punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina atkārtotu izsoli;

7.4. ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev;

7.5. persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pirkuma summu vai izmanto Civilprocesa likuma 612.pantā paredzētās tiesības;

7.6. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, un neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole. Otrās izsoles sākumcenu nosaka atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

8. Citi pārdošanas nosacījumi:

8.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

8.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

8.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

8.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

8.5. izsole notiek ar augšupeju soli - ne mazāku par vienu procentu, bet ne lielāku kā 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

8.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

8.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

8.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

8.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāku cenu, nesamaksā to saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.pantu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu, un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

8.10. pamatojoties uz Civilprocesa likuma 621.panta pirmo daļu, summa, kas paliek pēc visu prasījumu apmierināšanas, izsniedzama atpakaļ parādniekam.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, jāiemaksā līdz 2015.gada 28.septembrim ZTI M.Eglīša depozīta kontā Nr.LV65TREL9199042001000, reģ.Nr.LV12037712369, Valsts kasē, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas EUR 6070,00 un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Pirmās izsoles sākuma datums - 2015.gada 8.septembris plkst.10.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 8.oktobris plkst.10.00.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ5

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga, prakses vieta: Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, rīko Ilmāram Meri piederošā nekustamā īpašuma  "Laines", Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopplatību 24,5 ha (14,4 lauksaimniecības zeme, 8,7 ha meži), dzīvojamās mājas (87,8m²), trīs palīgēkām, kadastra numurs 3656 010 0041. Piedzinējs: valsts; Jaunalūksnes pagasta pārvalde, "Dālderi", Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads.  Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 21 900. Izsoles sākumcena EUR 21 900. Izsoles solis 1000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015. gada 4.oktobrim ir jāiemaksā tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ.Nr.LV30057312556, depozīta kontā Nr.LV26TREL9199068001000, Valsts kase, TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 2190 un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015. gada 14.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015. gada 14.oktobris plkst.10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis informācijai 64323026. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1, rīko Veronikai Ņemcovai piederošo savstarpēji saistīto nekustamo īpašumu - nekustamais īpašums Balvu ielā 13-76, Rīgā, kadastra Nr.0100 911 0211 -, kas sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 48,62 kv.m ar pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 4862/398731 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, un nekustamā īpašuma Balvu ielā 13, Rīgā, kadastra Nr.0100 048 0086 -, kas sastāv no zemes gabala 5683 kv.m platībā, 4862/398731 domājamās daļas, pirmo izsoli. Dzīvoklis izvietots 1966.gadā būvētā piecstāvu Hruščova projekta daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā. Piedzinējs: AS "Reverta", Brīvības iela 148a, Rīga; Valsts kase, Smilšu iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: EUR 18 000,00. Izsoles sākumcena: EUR 18 000,00. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākuma datums: 2015.gada 10.septembris. Izsoles noslēguma datums: 2015.gada 12.oktobris plkst.10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 30.septembrim zvērinātam tiesu izpildītājam Kasparam Seleckim jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ.Nr.LV12127513056, depozīta kontā Nr.LV15TREL9199043001000, Valsts kase, nodrošinājums 10% no novērtējuma summas - EUR 1800,00. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama: https://izsoles.ta.gov.lv.Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija Noteikumu par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu 74.punktu, 2015.gada 25.septembrī plkst.10.00, prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod par bezmantinieku mantu atzīto kustamo mantu - uz Dmitrija Rautbarda vārda reģistrētās kapitāldaļas: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "C.M.R.Nami", reģ.Nr.40003639849, daļas: 640 (seši simti četrdesmit) pa LVL 100,00. Kopsummā LVL 64 000,00 (sešdesmit četri tūkstoši latu, 00 santīmu). Novērtējums - izsoles sākumcena: EUR 91 063,80 (deviņdesmit viens tūkstotis sešdesmit trīs euro, 80 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja, Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (desmit procenti) no kustamās mantas novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2015/175.IZ8

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, rīko Larisai Upeniecei-Volčokai piederošā nekustamā īpašuma Dārza iela 4 - 26, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., kadastra Nr. 5452 900 0310, pirmo labprātīgo izsoli, saskaņā ar šādiem nosacījumiem:  

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1. Nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.26, Dārza iela 4, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads. Kopīpašuma 454/12617 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 5452 004 0311). Platība 45,4m2.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez SIA GELVORA, nodokļu maksātāja kods 40103837691, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 24.aprīļa hipotēkas līgums Nr.07-049180-PK/1.

2.2. Atzīme - kopējās lietošanas inženiertehniskās komunikācijas. Pamats: 2007.gada 29.janvāra vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 22 489,73. Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.07-049180-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un 1.9.punktā noteiktā procentu likme. Līgumsods: 5% no aizdevuma; 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: SIA GELVORA, nodokļu maksātāja kods 40103837691. Pamats: 2007.gada 24.aprīļa aizdevuma līgums Nr.07-049180-PK, 2007.gada 24.aprīļa hipotēkas līgums Nr.07-049180-PK/l. Nodrošinātais prasījums (summa latos): LVL 31 486,00.

4. Izsoles sākumcena - EUR 6545,21 (LVL 4600,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1 nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

6.1 nekustamā īpašuma īpašniece Larisa Upeniece-Volčoka nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas punkta paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par izsoles sākumcenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu kopā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko) otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.  Izsoles sākums - 2015.gada 9.septembrī plkst.10.00 un izsoles noslēgums - 2015.gada 9.oktobrī plkst.10.00. Izsoles solis tiek noteikts - EUR 300,00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 29.septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 654,52 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ.Nr.LV05046610019, depozīta kontā - VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01061/107/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 62.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andris Sladzs, prakses vieta: Burtnieku iela 37, 3. stāvs, Rīga, LV-1084, rīko pirmo izsoli 3/8 domājamajām daļām no nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašums Nr.4, ar kopējo platību 61,6 kv.m un 616/40122 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Pļavnieku ielā 8-4, Rīgā, kadastra Nr.0100 903 3579. Parādniece: Marina Gorbika. Līdzīpašnieks: Igors Gorbiks. Piedzinējs: UniCredit Leasing SIA, adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004.  Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 7500,00.  Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 7500,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.   Izsoles sākuma datums ir 2015.gada 9.septembris, un noslēguma datums ir 2015.gada 9.oktobris plkst. 10.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 29.septembrim iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza, reģ. Nr.LV18067111529, depozīta kontā Nr. LV03TREL9199051001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 750,00 nodrošinājuma summu un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē.   Informāciju par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67544118.   Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ10

Nekustamā īpašuma izsole

2015.gada 21.oktobrī plkst.11.00 Māra Zepa savā administratores prakses vietā Raiņa bulvārī 3-7, Rīgā, rīko maksātnespējīgajai fiziskajai personai Jānim Zariņam piederošā nekustamā īpašuma Ķekavas novadā, Baložos, Medema ielā 10-33, kadastra Nr. 8007 900 1050, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.33 un 572/27967 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, dzīvokļa platība 57,20 kv.m, pirmo izsoli. Novērtējums un izsoles sākuma cena - EUR 24 000. Piedzinējs-hipotekārais kreditors AS "DNB banka", reģ. Nr. 40003024725, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Nodrošinājums EUR 2400 līdz izsoles dienai jāiemaksā Māras Zepas norēķinu kontā LV32RIKO0007710001849, AS"DNB banka", kods RIKOLV2X.

Personām savas tiesības, kas nepieļauj nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē, jāpieteic tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Tālrunis uzziņām 27827111.


OP 2015/175.IZ11

Nekustamo īpašumu izsoles

Maksātnespējas procesa administrators Kaspars Novicāns, sertifikāts Nr.00347, prakses vieta: Elizabetes iela 63-6, Rīga, LV-1050, paziņo par maksātnespējīgās SIA "ARDC", reģ. Nr. 40003924371, juridiskā adrese: Elizabetes iela 63-6, Rīga, LV-1050, piederošo nekustamo īpašumu otro izsoļu ar augšupejošu soli rīkošanu.

1. 2015.gada 13.oktobrī plkst. 11.00 Rīgā, Elizabetes ielā 63-6, LV-1050, notiks nekustamā īpašuma - 268/1703 domājamās daļas no zemesgabala ar zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0472, adrese: Mazā Caunu iela, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, platība 0,1703 ha, kadastra numurs 8048 007 0472, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000185273, otrā izsole. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi), izsoles sākumcena ir 225,00 EUR (divi simti divdesmit pieci euro un 00 centi), kas atbilst 75% no novērtējuma. Nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma ir 30,00 EUR.

2. 2015.gada 13.oktobrī plkst. 11.30, Rīgā, Elizabetes ielā 63-6, LV-1050, notiks nekustamā īpašuma - 3139/12100 domājamās daļas no zemesgabala ar zemes gabala kadastra apzīmējumu 8048 007 0034, adrese: Lāču iela, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, platība 1,21 ha, kadastra numurs 8048 007 0034, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000186193, otrā izsole. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 3900,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi), izsoles sākumcena ir 2925,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro un 00 centi), kas atbilst 75% no novērtējuma. Nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma ir 390,00 EUR.

3. 2015.gada 13.oktobrī plkst. 12.00 Rīgā, Elizabetes ielā 63-6, LV-1050, notiks nekustamā īpašuma - 535/2478 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0425, adrese: Ūdru iela, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, platība 0,2478 ha, kadastra numurs 8048 007 0425, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000185202, pirmā izsole. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 700,00 EUR (septiņi simti euro un 00 centi), izsoles sākumcena ir 525,00 EUR (pieci simti divdesmit pieci euro un 00 centi), kas atbilst 75% no novērtējuma. Nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma ir 70,00 EUR.

4. 2015.gada 13.oktobrī plkst. 12.30, Rīgā, Elizabetes ielā 63-6, LV-1050, notiks nekustamā īpašuma - 274/9830 domājamās daļas no zemesgabala ar zemesgabala kadastra apzīmējumu 8048 007 0415, adrese: Caunu iela, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, platība 0,98 ha, kadastra numurs 8048 007 0415, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000185887, pirmā izsole. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi), izsoles sākumcena ir 225,00 EUR (divi simti divdesmit pieci euro un 00 centi), kas atbilst 75% no novērtējuma. Nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma ir 30,00 EUR.

Nevienam īpašumam izsoles cena nav apliekama ar PVN. Līdz izsoles dienai pretendentiem jāiemaksā maksātnespējīgās SIA "ARDC", reģ.Nr. 40003924371, norēķinu kontā AS "Swedbank" konta Nr. LV93HABA0551017267932, nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma.

Visām personām, kurām uz nekustamajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Ar nekustamo īpašumu dokumentiem var iepazīties, iepriekš, piesakoties pa tālr. 67310879. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2015/175.IZ12

Precizējot iepriekš publicēto

Administrators Kaspars Novicāns precizē "Latvijas Vēstnesī" 2015.gada 14.augusta laidiena Nr.158 (5476) publikāciju par SIA "ARDC", reģ. Nr. 40003924371, piederošā nekustamā īpašuma - zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0450, pievienota dzīvojamās mājas jaunbūve, adrese: Lāču iela 5, Lapsas, Babītes pagasts, Babītes novads, zemesgabala platība 0,1223 ha, ceturto izsoli, kas notiks 2015.gada 16.septembrī plkst.11.00 Elizabetes ielā 63-6, Rīgā, LV-1050. Precizēju, ka nekustamā īpašuma cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.


OP 2015/175.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Guntim Šķēlam. Piedzinējs - AS DnB Banka, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.2 ar kopējo platību 36,88 kv.m un kopīpašuma 3688/124581 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Bauskas ielā 73, k-1-2, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.0100 904 4681. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 14 600,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 14 600,00. Izsoles solis - EUR 800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 29.septembrim jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.Nr.30017311006, depozīta kontā LV33TREL9199031001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 1460,00, maksājuma mērķī norādot: izpildu lieta Nr.01308/041/2015, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākums - 2015.gada 9.septembris. Izsoles noslēgums - 2015.gada 9.oktobris plkst.10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ14

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, rīko Ģirtam Laugalim piederošā nekustamā īpašuma Rīgas iela 45 - 2, Bauska, Bauskas nov., kadastra Nr. 4001 900 1302, pirmo labprātīgo izsoli, saskaņā ar šādiem nosacījumiem:  

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Nekustamais īpašums Rīgas ielā 45-2, Bauska, - dzīvokļa īpašums Nr.2, ar kopējo platību 36,4 m2, un kopīpašuma domājamā daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 4001 004 0151) un palīgēkām 364/2603.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi: Atzīme - noteikts aizliegums bez SIA GELVORA, nodokļu maksātāja kods 40103837691, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 19.maija hipotēkas līgums Nr.08-064601-PK/1.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi: Nostiprināta hipotēka. Hipotēka nodrošina saistības par summu LVL 13 578. Aizdevuma summa LVL 9698,70. Procentu likme: aizdevuma līguma Nr.08-064601-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5.punktā noteiktā procentu likme.

Līgumsods:

1) 0,16 % no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5 % no aizdevuma.

Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: SIA GELVORA, nodokļu maksātāja kods 40103837691. Pamats: 2008.gada 19.maija aizdevuma līgums Nr.08-064601-PK, 2008.gada 19.maija hipotēkas līgums Nr.08-064601-PK/1.

4. Izsoles sākumcena: Izsoles sākumcena ir EUR 3557,18 (LVL 2500,00). Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: Nosolītā augstākā cena un pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: Nekustamā īpašuma īpašnieks Ģirts Laugalis nepatur izsolāmajā nekustamajā īpašumā sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4 pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. personai, kas izsolē nopirkusi nekustamo īpašumu, tās samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja nosolītājs nesamaksā nosolīto augstāko cenu šo nosacījumu 5.punktā noteiktajā kārtībā un apmērā, iemaksātais nodrošinājums nosolītajam netiek atgriezts, bet tiek pievienots pie kopējās par nekustamo īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole:

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

8.2. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par izsoles sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

8.3. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 8.2.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, tā var paturēt nekustamo īpašumu sev par rīkotās izsoles sākumcenu. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

8.4. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 8.2.punktā vai 8.3.punktā norādīto summu kopā ar Civilprocesa līkuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (Civilprocesa likuma 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma panta noteikumus.

8.5. Pēc šo nosacījumu 8.4.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz nosolītāja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma pants).

8.6. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots un neviens nav pieteicies nekustamo īpašumu paturēt sev, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.   Izsoles sākums - 2015.gada 9.septembrī plkst.10.00 un izsoles noslēgums - 2015.gada 9.oktobrī plkst.10.00. Izsoles solis tiek noteikts - EUR 300,00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 29.septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 355,72 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā - VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01059/107/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi


OP 2015/175.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Jūlijai Sokolovai piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli 27,57 kv.m platībā Biķernieku ielā 262-18, Rīgā, kadastra Nr. 0100 918 0041. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", A.Čaka iela 42, Rīga, hipotekārais kreditors: SIA Julianus Inkasso Latvija, Brīvības iela 149, Rīga. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 6800 EUR. Izsoles solis - 100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 09.09.2015. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums 09.10.2015. plkst. 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% no novērtējuma (680 EUR) un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 29.09.2015. Nodrošinājuma summa iemaksājama zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kasē, obligāti norādot īpašuma adresi. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām - 67292466.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ16

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, rīko Ilonai Berģei piederošā nekustamā īpašuma Viesturu iela 8 - 11, Sala, Salas pag., Salas nov., kadastra Nr. 5686 900 7489, pirmo labprātīgo izsoli, saskaņā ar šādiem nosacījumiem:  

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvoklis Nr.11, platība 73,8 kv.m, kopīpašuma domājamās daļas 738/12010 no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Viesturu ielā 8-11, Sala, Salas pag., Salas nov., un ir ierakstīts Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.523 11.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez AS MG Capital, nodokļu maksātāja kods 40003346547, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008. gada 27. jūnija hipotēkas līgums Nr.08-081278-PK/2.

2.2. Atzīme: dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām. Pamats: 2006.gada 1.augusta vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības;

2.3. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 22 489,73. Procentu likme: Aizdevuma līguma Nr.08-081278-PK I daļas 1.sadaļā pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5.punktā noteiktā procentu likme.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no Aizdevuma.

Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: AS MG Capital, nodokļu maksātāja kods 40003346547. Pamats: 2008. gada 27.jūnija aizdevuma līgums Nr.08-081278-PK, 2008. gada 27.jūnija hipotēkas līgums Nr.08-081278-PK/2. Nodrošinātais prasījums LVL 31 486,00.

3. Izsoles sākumcena - EUR 5264,63 (LVL 3700,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

4. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece - Ilona Berģe patur sev.

5. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

5.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

5.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu; 5.3 pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

6. Nenotikušas izsoles sekas:

6.1. ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev;

6.2. persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pirkuma summu vai izmanto Civilprocesa likuma 612.pantā paredzētās tiesības;

6.3. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

7. Citi pārdošanas nosacījumi: 7.1 izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.pantu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.   Izsoles sākums - 2015.gada 9.septembrī plkst.10.00 un izsoles noslēgums - 2015.gada 9.oktobrī plkst.10.00. Izsoles solis tiek noteikts - EUR 300,00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 29.septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 526,46 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā - VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01057/107/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ17

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Viktoram Jonānam piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli 91 kv.m platībā Augusta Deglava ielā 104, k-1-24, Rīgā, kadastra Nr. 0100 905 5883. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", A.Čaka iela 42, Rīga, hipotekārais kreditors: AS "Swedbank", Balasta dambis 1a, Rīga. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 39 800 EUR. Izsoles solis - 700 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 09.09.2015. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums 09.10.2015. plkst. 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% no novērtējuma (3980 EUR) un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 29.09.2015. Nodrošinājuma summa iemaksājama zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kasē, obligāti norādot īpašuma adresi. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67292466. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ18

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Aleksandram Spodiņukam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: 1)AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga; 2)PSIA Ventspils Siltums, Talsu iela 84, Ventspils. Parādnieks: Aleksandrs Spodiņuks. Nekustamā īpašuma adrese: Talsu iela 60-44, Ventspils, Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 900 1184 ir divistabu  dzīvoklis ar kopējo platību 48,2 kv.m, kas izvietots 103.sērijas daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā Ventspils pilsētas Pārventas mikrorajonā, kopīpašuma 13/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 7900,00. Pirmās izsoles sākumcena EUR 7900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 1.oktobrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 790,00 un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 11.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 12.oktobris plkst.10.00. Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ19

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Bruno Zarinskim piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga Parādnieki: Bruno Zarinskis; Ligita Zarinska. Nekustamā īpašuma adrese: Leči Nr.5-71, Vārves pagasts, Ventspils novads. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 9884 010 0571 sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,0512 ha, un zemesgrāmatas nodalījumā nereģistrētās dzīvojamās ēkas ar kadastra numuru 9884 010 0571 001 un kopējo platību 55,3 kv.m, ar patvaļīgas būvniecības pazīmēm. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 3000,00. Pirmās izsoles sākumcena EUR 3000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 1.oktobrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 300,00 un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 11.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 12.oktobris plkst.10.00. Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ20

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Artjomam Terentjevam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Parādnieks: Artjoms Terentjevs. Nekustamā īpašuma adrese: Rindas iela 46-11, Ventspils. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 900 4699 ir trīsistabu  dzīvoklis ar kopējo platību 53,9 kv.m, kas izvietots Hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Ventspils pilsētas Pārventas mikrorajonā, kopīpašuma 59/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 3500,00. Pirmās izsoles sākumcena EUR 7400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 1.oktobrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 740,00 un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 11.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 12.oktobris plkst.10.00. Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ21

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Uldim Šulmeistaram piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Parādnieks: Uldis Šulmeistars. Nekustamā īpašuma adrese: Talsu iela 58-76, Ventspils. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 900 3320 ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 53 kv.m, kas mazģimeņu projekta daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā Ventspils pilsētas Pārventas mikrorajonā, kopīpašuma 87/10000 domājamās daļas no būves un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 5300,00. Pirmās izsoles sākumcena EUR 5300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 1.oktobrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647 depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 350,00 un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 11.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 12.oktobris plkst.10.00. Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ22

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Agnijai Osei-Pelnēnai piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS PrivatBank, Muitas iela 1, Rīga. Parādniece: Agnija Ose-Pelnēna. Nekustamā īpašuma adrese: Zemnieku iela 49/51-1, Liepāja, Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 1700 901 6258 ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 41,4 kv.m, kas izvietots Hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā Liepājas pilsētas Jaunliepājas mikrorajonā, kopīpašuma 414/12152 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 4000,00. Pirmās izsoles sākumcena EUR 4000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 1.oktobrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 400,00 un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 11.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 12.oktobris plkst.10.00. Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ23

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Evitai Apinei piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Parādniece: Evita Apine. Nekustamā īpašuma adrese: Siguldas iela 25-26, Ventspils, Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 900 5006 ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 26,5 kv.m, kas izvietots Brežņeva laika daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā Ventspils pilsētas Pārventas mikrorajonā, kopīpašuma 7/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 3500,00. Pirmās izsoles sākumcena EUR 3500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 1.oktobrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa EUR 350,00 un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 11.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 12.oktobris plkst.10.00. Tālr. uzziņām 63624319. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ24

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Santai Liberei piederošās 2/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma - dzīvokļa 59,96 kv.m platībā Jūrmalas gatvē 91-45, Rīgā, kadastra Nr. 0100 911 2743. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", A.Čaka iela 42, Rīga, hipotekārais kreditors: AS "DNB Banka", Skanstes iela 12, Rīga. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 15 600 EUR. Izsoles solis - 200 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 09.09.2015. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums 09.10.2015. plkst. 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% no novērtējuma (1560 EUR) un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 29.09.2015. Nodrošinājuma summa iemaksājama zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kasē, obligāti norādot īpašuma adresi. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67292466. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ25

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Andrim Makarovam piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli 65,91 kv.m platībā Institūta ielā 10-2, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 8094 900 0274. Piedzinējs - AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 13 300 EUR. Izsoles solis - 200 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 09.09.2015. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums 09.10.2015. plkst. 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% no novērtējuma (1330 EUR) un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 29.09.2015. Nodrošinājuma summa iemaksājama zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kasē, obligāti norādot īpašuma adresi. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67292466. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ26

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Jeļenai Lejasbundei piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli 62,73 kv.m platībā Hipokrāta ielā 23-68, Rīgā, kadastra Nr. 0100 901 4159. Piedzinējs - AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 29 200 EUR. Izsoles solis - 700 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 09.09.2015. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums 09.10.2015. plkst. 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% no novērtējuma (2920 EUR) un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 29.09.2015. Nodrošinājuma summa iemaksājama zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kasē, obligāti norādot īpašuma adresi. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67292466. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ27

Nekustamā īpašuma izsole

Kokneses novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tai piederošo zemesgabalu (starpgabalu), kadastra Nr. 3260 007 0193, platība 1400 m2, "Krītiņi 1", Kokneses pagastā, Kokneses novadā. Izsoles sākumcena - EUR 1130 (viens tūkstotis viens simts trīsdesmit euro). Blakus esošo īpašumu īpašnieki var pieteikt pirmpirkuma tiesības līdz 2015.gada 26.septembrim. Lai piedalītos objekta izsolē, līdz 2015.gada 19.oktobra plkst.10.00 ir jāiesniedz rakstisks pieteikums un dokumenti par reģistrācijas maksas EUR 50,00 un drošības naudas EUR 113,00 nomaksu. Objekta izsole notiks 2015.gada 20.oktobrī plkst.10.00 Kokneses novada domes ēkā Melioratoru ielā 1, Koknesē. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kokneses novada domes 13. kabinetā vai kancelejā, Melioratoru ielā 1, Koknesē, un internetā pašvaldības mājaslapā www.koknese.lv. Objekta apskati iepriekš saskaņot ar speciālisti E.Ģēģeri pa tālruni 65133634.


OP 2015/175.IZ28

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 59.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma "Kadaga 7" - 33, Kadaga, Ādažu novads, kadastra Nr. 80449001393, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 33 un kopīpašuma 3180/345360 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Nekustamā īpašuma īpašniece - Nataļja Pančenko, piedzinējs: SIA "ĀDAŽU NAMSAIMNIEKS", Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - 6800,00 EUR, izsoles sākumcena - 6800,00 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 04.10.2015. ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV56TREL9199048001000, saņēmējs Jānis Lazdans, reģ. Nr. 27126912604, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 680,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 14.09.2015., izsoles noslēguma datums un laiks - 14.10.2015. plkst.10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ29

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta:  Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota otrā labprātīgā izsole Jurijam Vatčenko piederošajam nekustamajam īpašumam "Zemnieki", Svētes pagasts, Jelgavas novads, kadastra Nr.5482 002 0245. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 37 700,00. Izsoles sākumcena - EUR 28 275,00. Izsoles solis - EUR 300,00. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 14.septembris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 14.oktobris plkst.10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 4.oktobrim jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 2827,50, tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt tās dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs. Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 5482 002 0245 aptver kopā 0,977 ha. Uz zemesgabala atrodas ēkas: dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 5482 002 0245 001); palīgēka (kadastra apzīmējums 5482 002 0245 002). Nekustamais īpašums atrodas "Zemnieki", Svētes pagastā, Jelgavas novadā, reģistrēts Svētes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000058726.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. Noteikts aizliegums bez Valsts akciju sabiedrības "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003132437, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 13.aprīļa aizdevuma līgums Nr.121747/01 un tā pielikums Nr.1. GROZĪTS. Saistīts ar ierakstu: II daļas 2.iedaļa 4.1 (300003396418).

2.2. Grozīt ierakstu Nr.2.1. (žurnāla Nr.300001436218, 24.04.2006.) un izteikt šādā redakcijā: noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2012.gada 13.decembra vienošanās Nr.16 par hipotēku un citu zemesgrāmatā nostiprināto tiesību nodošanu (pāreju).

2.3. Atzīme - Dienvidu elektrotīklu 0,4 kV elektropārvades līnijas 5 m aizsargjosla - 0,05 km.

2.4. Atzīme - ceļa servitūts 10 m. Pamats: 2000.gada 3.janvāra Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas lēmums Nr.2/1.14.1. - 0,05 km.

2.5. Atzīme - elektrisko tīklu 0,4 kV gaisvadu līnijas aizsargjosla. Pamats: 2004.gada 27.augusta Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas lēmums Nr.432/1.14.1. - 0,21 ha.

2.6. Nostiprināta kā otrā hipotēka. Procentu likme: fiksētā - 1,5% gadā; mainīgā - 6 mēnešu EURIBOR. Līgumsods: par termiņā neveiktu procentu un/vai pamatsummas maksājumu ir 30% gadā no laikā nenomaksātās summas, kas tiek aprēķināts par katru kavēto dienu. Samaksas termiņš: patēriņa aizdevumam - 2016.gada 1.aprīlis; hipotekārajam aizdevumam - 2036.gada 1.aprīlis. Kreditors: Valsts akciju sabiedrība "LATVIJAS HIPOTĒKU UN ZEMES BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003132437. Pamats: 2006.gada 13.aprīļa aizdevuma līgums Nr.121747/01 un tā pielikums Nr.1. Grozīts Saistīts ar ierakstiem: IV daļas 3.iedaļa 1.1 (300002987695), 2.1 (300003325663), 3.1 (300003396418).

2.7. Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr.2.1 (žurnāla Nr.300001436218, 24.04.2006.): nodrošināmais prasījums LVL 66 787,63 (aizdevuma palielinājums - LVL 5039,63). Procentu likme: 7% gadā. Samaksas termiņš - līdz nodrošinājuma saistību pilnīgai izpildei. Pamats: 2010.gada 30.novembra pielikums Nr.3 2006.gada 13.aprīļa aizdevuma līgumam Nr.121747/01.

2.8. Grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.2.1 (žurnāla Nr.300001436218, 24.04.2006.): nodrošināmais prasījums Ls 72 499,51. Procenti: 4% un 6 mēnešu EURIBOR kopsumma gadā. Pamats: 2012.gada 25.oktobra pielikums Nr.4 2006.gada 13.aprīļa aizdevuma līgumam Nr.121747/01.

2.9. Grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.2.1 (žurnāla Nr.300001436218, 24.04.2006.). Kreditors: "Swedbank" AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2012.gada 13.decembra vienošanās Nr.16 par hipotēku un citu zemesgrāmatā nostiprināto tiesību nodošanu (pāreju).

3. Izsoles sākumcena - EUR 28 275,00 (divdesmit astoņi tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

5.1. nekustamā īpašuma īpašnieks JURIJS VATČENKO, nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 4.oktobrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā, un jālūdz tiesu izpildītājam autorizēt to dalībai izsolē;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā, pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles izsniedz atpakaļ;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 399. un 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas, noteiktā termiņā, šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu, un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

6.10. izsole uzskatāma par nenotikušu saskaņā ar Civilprocesa likuma 614.panta noteikumiem. Šādā gadījumā ir piemērojamas Civilprocesa likuma 615.pantā noteiktās nenotikušas izsoles sekas.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ30

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Sergejam Bukinam. Piedzinējs - AS Latvijas Gāze, Vagonu ielā 20, Rīga, LV-1009. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.21, kas atrodas Daugavgrīvas ielā 55, Rīgā, kadastra numurs 01003630813, reģistrēts Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3800,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 3800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 50,00.Izsoles sākums: 2015.gada 11.septembrī.Izsoles noslēgums: 2015.gada 12.oktobrī plkst. 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr.LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē līdz 2015.gada 1.oktobrim. Tālrunis uzziņām 67224409. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ31

Izsole

Rīgas apgabaltiesas  zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 1. izsolē pārdod Ilzei Kānbergai piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli Rīgā, Sliežu ielā 33-68, platība 46,62 kv.m, kadastra Nr.0100 903 0605. Piedzinējs - SIA "SM Serviss", Rīga, Hospitāļu iela 35/37-21a. Izsoles sākumcena EUR 13 900. Izsoles cena neapliekas ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsoles solis - EUR 1000,00. Izsole sāksies 14.09.2015. un noslēgsies 14.10.2015. plkst.10.00.

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz  04.10.2015. iemaksāt   zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas,  reģ.Nr. 20037210078, kontā Nr.LV44TREL9199056001000, Valsts kase, nodrošinājumu EUR 1390,0 maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00722/069/2013 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ32

Izsole

Rīgas apgabaltiesas  zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 1. izsolē pārdod Jevgēnijam Žebrikovam piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli Rīga, Saules aleja 6-7, Rīga, platība 20,2 kv.m, kadastra Nr.0100 916 1566. Piedzinējs - SIA "LMT", Rīga, Ropzažu iela 6. Izsoles sākumcena EUR 3800. Izsoles cena neapliekas ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsoles solis - EUR 200,00. Izsole sāksies 14.09.2015. un noslēgsies 14.10.2015. plkst.10.00.

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz  04.10.2015. iemaksāt   zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas,  reģ. Nr. 20037210078, kontā Nr.LV44TREL9199056001000, Valsts kase, nodrošinājumu EUR 380,0 maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00322/069/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ33

Izsole

Rīgas apgabaltiesas  zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 1. izsolē pārdod Diānai Margitičai piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli Nākotnes ielā 11-6A, Birzgalē, Birzgales pag., Ķeguma nov., platība 67,10 kv.m, kadastra Nr.7444 900 0211. Piedzinējs - AS Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum, Rīga, Doma laukums 4. Izsoles sākumcena EUR 1000. Izsoles cena neapliekas ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsoles solis - EUR 100,00. Izsole sāksies 14.09.2015. un noslēgsies 14.10.2015. plkst.10.00.

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz  04.10.2015. iemaksāt   zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas,  reģ. Nr. 20037210078, kontā Nr.LV44TREL9199056001000, Valsts kase, nodrošinājumu EUR 100,0 maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.004461/069/2010 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ34

Izsole

Rīgas apgabaltiesas  zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 1. izsolē pārdod Valērijam Pankovam piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli Skolas iela 7, k.3-dz.77, Salaspils, Salaspils nov., platība 28,10 kv.m, kadastra Nr.8011 900 3994. Piedzinējs - AS Telekom Baltija, Rīga, Biķernieku iela 18. Izsoles sākumcena EUR 10 200. Izsoles cena neapliekas ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsoles solis - EUR 500,00. Izsole sāksies 14.09.2015. un noslēgsies 14.10.2015. plkst.10.00.

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz  04.10.2015. iemaksāt   zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas,  reģ.Nr. 20037210078, kontā Nr.LV44TREL9199056001000, Valsts kase, nodrošinājumu EUR 1020,0 maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.001393/069/2011 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ35

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Uģim Taboram piederošo īpašumu - zemesgabals, nedzīvojama ēka, O.Kalpaka iela 1, Kuldīga, kadastra Nr. 6201 009 0115, 2788 kv.m. Piedzinējs - Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 27 400. Otrās izsoles sākumcena - EUR 20 550,  kura nav apliekama ar PVN. Izsoles solis - EUR 1000,00. Izsoles sākums 14.09.2015., noslēgums 14.10.2015. plkst. 10.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 04.10.2015. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - EUR 2740 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 01542/006/2014 un jālūdz TI autorizēt tās izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ36

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Neldai Flaksei piederošo īpašumu - Aisteres iela 7-16, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 6014, 68,3 kv.m, 3 istabas, 1/5 stāvs, 683/50883 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 3300. Otrās izsoles sākumcena - EUR 2475, kura nav apliekama ar PVN, izsoles solis - EUR 150.  Izsoles sākums 14.09.2015., noslēgums 14.10.2015. plkst. 10.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 04.10.2015. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - EUR 330 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 01023/006/2011, un jālūdz TI autorizēt tās izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ37

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, rīko Raitim Brūverim piederošajai ½ domājamai daļai no nekustamā īpašuma "Lejas Dindzāni", Saukas pag., Viesītes nov., kadastra Nr. 5688 003 0030, pirmo izsoli. Piedzinējs - BIGBANK AS Latvijas filiāle, Brīvības iela 151, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,63 ha, uz kura atrodas apbūve: dzīvojamā māja ar kopējo platību 76,9 kv.m, klēts ar kopējo platību 70,3 kv.m, kūts ar kopējo platību 29,7 kv.m un šķūnis ar pagrabu ar kopējo platību 64,2 kv.m. Nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas novērtējums - EUR 2400,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 2400,00. Izsoles solis - EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2015.gada 9.septembrī plkst.10.00 un izsoles noslēgums - 2015.gada 9.oktobrī plkst.10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 29.septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 240,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ.Nr.LV25116610021, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.02491/110/2014 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ38

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Jevgeņijam Bezļepkinam piederošo īpašumu - Ģenerāļa Baloža ielā 27-35, Liepājā, kadastra Nr. 1700 902 6488, 52,3 kv.m, 2 istabas, 2/5 stāvs, 523/36527 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 2600. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 2600, kura nav apliekama ar PVN, izsoles solis- EUR 120.  Izsoles sākums 14.09.2015., noslēgums 14.10.2015. plkst. 10.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 04.10.2015. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - EUR 260 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 00209/006/2010, un jālūdz TI autorizēt tās izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ39

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, rīko Natālijai Šatkovai piederošā nekustamā īpašuma Brīvības bulvāris 41 - 34, Jelgava, kadastra Nr. 0900 900 0005, pirmo izsoli. Piedzinējs - SIA "Fortum Jelgava", Pasta iela 47, Jelgava. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa, kas izvietots mazģimeņu paneļu daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā ar kopējo platību 39,5 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 395/29490 domājamā daļa no būves un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 7000,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 7000,00. Izsoles solis - EUR 700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2015.gada 9.septembrī plkst.10.00 un izsoles noslēgums - 2015.gada 9.oktobrī plkst.10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 29.septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 700,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ.Nr.LV25116610021, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.02121/110/2010 un nekustamā īpašuma adresi, un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ40

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Tatjanai Martiņenko piederošo īpašumu - Ģenerāļa Baloža iela 27-58, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 4712, 50 kv.m, 2 istabas, 5/5 stāvs, 500/36527  domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 2300. Otrās izsoles sākumcena - EUR 1725, kura nav apliekama ar PVN, izsoles solis - EUR 100.  Izsoles sākums 14.09.2015., noslēgums 14.10.2015. plkst. 10.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 04.10.2015. jāiemaksā nodrošinājuma summu 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - EUR 230 zvērināta tiesu izpildītāja Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 01574/006/2014, un jālūdz TI autorizēt tās izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ41

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Pāvelam Gerikam piederošo īpašumu - Grīzupes iela 93-21, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 8454, 35,9 kv.m, 1 istaba, 3/5 stāvs, 3590/230300  domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 1900. Otrās izsoles sākumcena - EUR 1425, kura nav apliekama ar PVN, izsoles solis - EUR 100.  Izsoles sākums 14.09.2015., noslēgums 14.10.2015. plkst. 10.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 04.10.2015. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - EUR 190 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 00031/006/2015, un jālūdz TI autorizēt tās izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ42

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Svetlanai Tuzai piederošo īpašumu - Turaidas iela 20-34, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 6309, 43,3 kv.m, 2 istabas, 1/4 stāvs, 433/19944 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 1800. Otrās izsoles sākumcena - EUR 1350, kura nav apliekama ar PVN, izsoles solis EUR 100.  Izsoles sākums 14.09.2015., noslēgums 14.10.2015. plkst. 10.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 04.10.2015. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - EUR 180 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 01053/006/2013, un jālūdz TI autorizēt tās izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ43

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, rīko Raivim Alksnim piederošā nekustamā īpašuma Raiņa iela 3 - 73, Jelgava, kadastra Nr. 0900 902 2236, pirmo izsoli. Piedzinējs - VAS Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukums 4, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots renovētas lietuviešu projekta daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā ar kopējo platību 46,8 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 450/40607 domājamā daļa no būves. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 14 900,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 14 900,00. Izsoles solis - EUR 1400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2015.gada 9.septembrī plkst.10.00 un izsoles noslēgums - 2015.gada 9.oktobrī plkst.10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 29.septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1490,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ.Nr.LV25116610021, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01394/110/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ44

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Antoņinai Kozinai piederošo īpašumu - Kuldīgas iela 36-41, Liepāja, kadastra Nr. 1700 902 7454, 37,3 kv.m, 1 istaba, 5/5 stāvs, 355/22485 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 2100. Otrās izsoles sākumcena - EUR 1575, kura nav apliekama ar PVN, izsoles solis - EUR 120.  Izsoles sākums 14.09.2015., noslēgums 14.10.2015. plkst. 10.00.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 04.10.2015. jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - EUR 210 zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, pers. kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kasē, TRELLV22, izpildu lietā Nr. 01074/006/2014, un jālūdz TI autorizēt tās izsolei. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ45

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, rīko Henrijam Reiņikovam piederošā nekustamā īpašuma "Aizkalne", Variešu pag., Krustpils nov., kadastra Nr. 5694 002 0107, pirmo izsoli. Piedzinējs - BIGBANK AS Latvijas filiāle, Brīvības iela 151, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7,6 ha. Uz zemes gabala atrodas zemesgrāmatas nodalījumā nereģistrēta apbūve - dzīvojamā māja un saimniecības ēka. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3700,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 3700,00. Izsoles solis - EUR 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2015.gada 9.septembrī plkst.10.00 un izsoles noslēgums - 2015.gada 9.oktobrī plkst.10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 29.septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 370,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ.Nr.LV25116610021, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00072/110/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ46

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 34 zvērināta tiesu izpildītāja Elīna Balasanjana, prakses vieta Rīga, Stabu iela 18-5, LV-1011, rīko otro izsoli Jānim Pētersonam piederošajam nekustamajam īpašumam - 202/1000 daļas no nekustamā īpašuma Pils iela 5, Jūrmala, kadastra Nr.1300 010 2103. Piedzinējs: Jūrmalas pilsētas dome, adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala. Viss nekustamais īpašums Pils iela 5, Jūrmala, kadastra Nr.1300 010 2103, sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2560 kv.m, uz kura atrodas piecas pamatceltnes un trīs palīgceltnes. Saskaņā ar 2012.gada 20.marta līgumu par kopīpašuma dalītu lietošanu Jāņa Pētersona lietošanā un apsaimniekošanā nodota zemes gabala daļa 519 kv.m. platībā un uz tā esošās būves - dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 13000102103004 daļa un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 13000102103009 daļa. Nekustamā īpašuma novērtējums - 92 400,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena - 69 300,00 EUR. Izsoles solis - 3000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 14.09.2015 un noslēgsies 14.10.2015 plkst.10.00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 04.10.2015 jāiemaksā nodrošinājuma summu 9240,00 EUR Elīnas Balasanjanas, pers. kods 171286-11056, depozīta kontā Nr. LV49TREL919910800100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00738/034/2013 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 67704931, 22400703. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ47

Paziņojums

2015.gada 31.jūlija laidienā Nr.148 (5466) publicēts izsoles paziņojums par Ruslanai Morozovai piederošā nekustamā īpašuma Ērgļu ielā 5, Dreiliņos, Stopiņu novadā, kadastra Nr.8096 002 0889, izsoli, kura sākās 2015.gada 5.augustā plkst.10.00 un noslēgsies 2015.gada 4.septembrī plkst.10.00.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 559.panta pirmo daļu atlieku Ruslanai Morozovai piederošā nekustamā īpašuma Ērgļu ielā 5, Dreiliņos, Stopiņu novadā, kadastra Nr.8096 002 0889, izsoli.

ZTI Oskars Muižnieks


OP 2015/175.IZ48

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Irina Volkova savā prakses vietā Slokas ielā 37 (2. stāvā), Rīgā, pirmajā izsolē pārdos Sniedzītei Krūmiņai piederošo nekustamo īpašumu - Ceriņu ielā 14, Gulbenē, Gulbenes novadā, kadastra Nr.5001 004 0005, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 1169 kv.m un uz tā esošās dzīvojamās mājas ar kopējo platību 58,3 kv.m (saskaņā ar zemesgrāmatas datiem) un saimniecības ēkas. Dzīvojamās mājas faktiskā platība ir 146,73 kv.m. Īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - 23 100 EUR. Izsoles nodrošinājums - 2310 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Īpašuma izsole notiks 2015.gada 9.oktobrī plkst. 11.00.

Visām personām, kurām uz īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles nodrošinājums līdz izsolei iemaksājams administratores Irinas Volkovas, pers. kods 010282-12721, norēķinu kontā LV17HABA0551030956097, AS ,,Swedbank". Tālrunis uzziņām 26182374.


OP 2015/175.IZ49

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4-2A, rīko pirmo izsoli Ņinas Gruzdevas mantojuma masai - 1/2 domājamai daļai no nekustamā īpašuma. Piedzinējs: DzĪKS ELEKTRONS, Murjāņu iela 38-44, Rīga. Tiks izsolīta Ņinas Gruzdevas mantojuma masa - 1/2 domājamā daļa no nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašums Nr.80, Murjāņu iela 40, Rīga, kadastra numurs 0100 900 6917, kopīpašuma 3060/358692 domājamā daļa no dzīvojamās mājas, zemesgabala, ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.19402 80. Dzīvokļa īpašuma kopējā platība 30,6 kv.m. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Nekustamā īpašuma novērtējums: 4200,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena: 4200,00 EUR. Izsoles solis: 400,00 EUR Izsoles sākuma datums: 09.09.2015. plkst.10.00. Izsoles noslēguma datums: 09.10.2015. plkst.10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (420,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 29.09.2015. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, reģ.Nr.LV22105210600, depozīta kontā Nr.LV88TREL9199059001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālr. informācijai 67331863, 29544487.


OP 2015/175.IZ50

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa: prakses vieta: Rīgā, Antonijas ielā 4-2A, rīko pirmo izsoli parādniecei Sandai Boskurtei piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: SIA IFAB Baltic, Braslas iela 20, Rīga. Tiks izsolīts Sandai Boskurtei piederošs nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.7, Biķernieku iela 122, k-5, Rīga, kadastra numurs 0100 920 3113, platība 101,3 kv.m, kopīpašuma 1013/27522 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000164472 7. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Nekustamā īpašuma novērtējums: 65 650,00 EUR. Pirmās izsoles sākumcena: 65 650,00 EUR. Izsoles solis: 5000,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 09.09.2015. plkst.10.00. Izsoles noslēguma datums: 09.10.2015. plkst.10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (6565,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 29.09.2015. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa, reģ.Nr.LV22105210600, depozīta kontā Nr.LV88TREL9199059001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālr. informācijai 67331863, 29544487.


OP 2015/175.IZ51

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.38 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Baltiņa, prakses vieta: Rīgā, Brīvības ielā 68-15, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Lienai Krūcei piederošo ¼ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Bitēnu ielā 7, Berģos, Garkalnes novadā, kadastra numurs 8060 006 0453, kas sastāv no  zemesgabala ar kopējo platību 0,217 ha, uz kura atrodas dzīvojamās mājas jaunbūve (kadastra apzīmējums 8060 006 0453 001). Nekustamais īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000063347. Piedzinējs: AS DNB banka, adrese: Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 27 000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 2500,00 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 9.septembrī. Izsoles noslēgums 2015.gada 9.oktobrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 29.septembrim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Baltiņas, reģ.Nr.11088112334, depozīta kontā LV86TREL9199028001000, Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 2700 EUR (maksājuma mērķī norādot: "Iemaksa par izsoli Bitēnu ielā 7, Berģos, Garkalnes novadā");

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātajai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv.


OP 2015/175.IZ52

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, prakses vieta Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16-307, Jelgavā, rīko Robertam Ziediņam piederošā nekustamā īpašuma "Agrītes", Vītoliņi, Valgundes pag., Jelgavas nov., kadastra Nr. 5486 013 0506, pirmo izsoli. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,305 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1100,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 1100,00. Izsoles solis - EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums - 2015.gada 9.septembrī plkst.10.00 un izsoles noslēgums - 2015.gada 9.oktobrī plkst.10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 29.septembrim ir jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 110,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ.Nr.LV25116610021, depozīta kontā - Valsts kase, konta Nr.LV68TREL9199082002000, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00513/110/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalību izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ53

Izsole

Sertificēts maksātnespējas procesu administrators Ainārs Vīnkalns, sertifikāts Nr. 00105, prakses vieta Rīgā, Vīlandes ielā 5-11, paziņo, ka Rīgā, Vīlandes ielā 5-11 (durvju kods 3-8), 2015. gada 17. septembrī plkst. 15.00 tiek rīkota MSIA "V VIKINGS", reģ. Nr. 40003386785, piederošas kustamās mantas - 1990. izlaiduma gada ekskavatora VOLVO BM-6300 ar valsts reģistrācijas numuru T9791LB, rūpnīcas numurs 2272, pirmā izsole ar augšupejošu soli. Ķīlas tiesības uz kustamo mantu ir SIA "MC", adrese - Talsu šosejas 7/8.km, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads. Mantas novērtējums un izsoles sākumcena ir 8165 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā MSIA "V VIKINGS", reģ. Nr. 40003386785, AS "DNB banka" norēķinu kontā LV68RIKO0002930202914, nodrošinājums 10% apmērā (816,50 EUR) no kustamās mantas novērtējuma. Informācija pa tālr. 67324616.


OP 2015/175.IZ54

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta: Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Duntes iela 60, Rīga, kadastra Nr. 0100 016 0111. Īpašnieks - SIA "MA GRUPA", Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga. Nekustamā īpašuma labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā notiek AS "Reverta", Brīvības iela 148A-1, Rīga, labā.

Pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. Rīgā, Duntes ielā 60, kadastra Nr. 0100 016 0111, ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 21918, sastāv zemesgabala ar kopējo platību 865 kv.m, uz zemesgabala atrodas tirdzniecības ēka (kadastra apzīmējums 01000160111001), (tālāk tekstā - Nekustamais īpašums).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "PAREX BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074590, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

2.3. Noteikts aizliegums bez "PAREX BANKA", akciju sabiedrības, nodokļu maksātāja kods 40003074590, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2009.gada 9. marta ieķīlājuma līgums Nr.2.2.1.-06/257-IE3.

2.4. Noteikts aizliegums bez "Reverta", akciju sabiedrības, nodokļu maksātāja kods 40003074590, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2012.gada 17. aprīļa ieķīlājuma līgums Nr.2.2.1.-06/158 -IE35.

2.5. Noteikts aizliegums bez "Reverta", akciju sabiedrības, nodokļu maksātāja kods 40003074590, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2012.gada 17. aprīļa ieķīlājuma līgums Nr.2.1.24.2.-07/28-IE8.

2.6. Atzīme - vērsta Ls 14 380,26 piedziņa. Piedzinējs: Rīgas Domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, nodokļu maksātāja kods 90001999188. Pamats: 2013.gada 8.augusta Rīgas domes ieņēmumu pārvaldes lēmums-izpildrīkojums  Nr.PIP-12-4170-lsi/07-15-3/566-PL, 2013.gada 6.augusta zvērinātas tiesu izpildītājas I.Krukas nostiprinājuma lūgums Nr.04809/036/2013-NOS.

2.7. Atzīme - vērsta EUR 478,64 piedziņa. Piedzinējs: Valsts nekustamie īpašumi, Valsts akciju sabiedrība, reģistrācijas numurs 40003294758. Pamats: 2014.gada 19.novembra Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas lēmums lietā Nr.3-12/5895, 2015.gada 11.marta zvērināta tiesu izpildītāja J.Vildaus nostiprinājuma lūgums.

3. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu.

3.1. Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" filiālei " Rīgas elektrotīkli" piederoši kabeļu tīkli 48 kv.m platībā.

3.2. Zemesgabala teritorijā izbūvētas telekomunikācijas.

3.3. Zemesgabala daļa atrodas ielas sarkanajās līnijās.

3.4. Nostiprināta nomas tiesība uz neapdzīvojamām telpām tirdzniecības ēkā 657 kv.m platībā, kuras apzīmētas ar sarkanu līniju nomas līgumam klātpievienotajā Pielikumā Nr.1 līdz 2020.gada 31.decembrim. Nomnieks: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VP Market", reģistrācijas Nr.40003520643. Pamats: 2006. gada 6. septembra neapdzīvojamo telpu Rīgā, Duntes iela 60, nomas līguma grozījumi, 2006.gada 28.aprīļa Uzņēmumu reģistra lēmums.

4. Ķīlas tiesības un tās pamats.

4.1. Nostiprināta kā otrā hipotēka (tajā skaitā kredīta pamatsumma LVL 351 402). Procentu likme: EUR 6 mēnešu LIBOR + 2,5% gadā un 1% par rezervēšanu no piešķirtās, bet neizsniegtās kredīta summas, veicot maksājumus reizi mēnesī. Līgumsods: par jebkura maksājuma kavējumu - 0,25% apmērā no kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet par citu saistību neizpildi - saskaņā ar kredīta līgumu Nr.2.1.24.2.-07/194. Samaksas termiņš: saskaņā ar kredīta līgumu Nr.2.1.24.2.-07/194. Kreditors: akciju sabiedrība "PAREX BANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074590. Pamats: 2007.gada 31. oktobra kredīta līgums Nr. 2.1.24.2.-07/194, 2007.gada 31. oktobra ieķīlājuma līgums Nr. 2.1.24.2.-07/194-IE1.

4.2. Nostiprināta hipotēka (tajā skaitā aizdevuma summa: LVL 1 751 036,17). Procentu likme: EUR 6 mēn. LIBOR + 3,5% gadā. Līgumsods: līgumsods par jebkura maksājuma kavējumu ir 0,25% apmērā no kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet par citu saistību neizpildi - saskaņā ar kredītlīnijas līgumu Nr.2.2.1.-06/257. Samaksas termiņš - saskaņā ar kredītlīnijas līgumu Nr.2.2.1.-06/257. Kreditors: "PAREX BANKA", akciju sabiedrība, nodokļu maksātāja kods 40003074590. Pamats: 2006.gada 9. jūnija kredītlīnijas līgums Nr.2.2.1.-06/257, 2006.gada 14.jūlija vienošanās Nr. 1 par 09.06.2006. kredītlīnijas līguma Nr. 2.2.1.-06/257 grozījumiem, 2007.gada 27.februāra vienošanās Nr.3 par 09.06.2006. kredītlīnijas līguma Nr.2.2.1.-06/257 grozījumiem, 2008.gada 5.jūnija vienošanās Nr.4 par 09.06.2006. kredītlīnijas līguma Nr.2.2.1.-06/257 grozījumiem, 2009.gada 9.marta vienošanās Nr.5 par 09.06.2006. kredītlīnijas līguma Nr.2.2.1.-06/257 grozījumiem, 2009.gada 9.marta ieķīlājuma līgums Nr.2.2.1.-06/257-IE3.

4.3. Nostiprināta hipotēka. Procentu likme: EUR 6 mēn. LIBOR + 4% gadā. Līgumsods: par jebkura maksājuma kavējumu ir 0,25% apmērā no kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet par citu saistību neizpildi - saskaņā ar kredītlīnijas līgumu Nr.2.2.1.-06/158. Samaksas termiņš - saskaņā ar kredītlīnijas līgumu Nr.2.2.1.-06/158. Kreditors: "Reverta", akciju sabiedrība, nodokļu maksātāja kods 40003074590. Pamats: 2006.gada 24. aprīļa kredītlīnijas līgums Nr.2.2.1.-06/158, 2006.gada 21. jūlija vienošanās Nr.1 par 24.04.2006. kredītlīnijas līguma Nr.2.2.1.-06/158 grozījumiem, 2006.gada 15. augusta vienošanās Nr.2 par 24.04.2006. kredītlīnijas līguma Nr.2.2.1.-06/158 grozījumiem, 2007.gada 27. februāra vienošanās Nr.4 par 24.04.2006. kredītlīnijas līguma Nr.2.2.1.-06/158 grozījumiem, 2008.gada 18. aprīļa vienošanās Nr.5 par 24.04.2006. kredītlīnijas līguma Nr.2.2.1.-06/158 grozījumiem, 2009.gada 16. aprīļa vienošanās Nr.6 par 24.04.2006. kredītlīnijas līguma Nr.2.2.1.-06/158 grozījumiem, 2009.gada 30. jūlija vienošanās Nr.7 par 24.04.2006. kredītlīnijas līguma Nr.2.2.1.-06/158 grozījumiem, 2009.gada 10. decembra vienošanās Nr.8 par 24.04.2006. kredītlīnijas līguma Nr.2.2.1.-06/158 grozījumiem, 2010.gada 3. marta vienošanās Nr.9 par 24.04.2006. kredītlīnijas līguma Nr.2.2.1.-06/158 grozījumiem, 2010.gada 4. novembra vienošanās Nr.10 par 24.04.2006. kredītlīnijas līguma Nr.2.2.1.-06/158 grozījumiem, 2012.gada 17. aprīļa vienošanās Nr.11 par 24.04.2006. kredītlīnijas līguma Nr.2.2.1.-06/158 grozījumiem, 2012.gada 17. aprīļa ieķīlājuma līgums Nr.2.2.1.-06/158 - IE35. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 6048.

4.4. Nostiprināta hipotēka. Procentu likme: EUR 6 mēn. LIBOR + 4% gadā. Līgumsods: par jebkura maksājuma kavējumu ir 0,25% apmērā no kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet par citu saistību neizpildi - saskaņā ar kredītlīnijas līgumu Nr.2.1.24.2.-07/28. Samaksas termiņš - saskaņā ar kredītlīnijas līgumu Nr.2.1.24.2.-07/28. Kreditors: "Reverta", akciju sabiedrība, nodokļu maksātāja kods 40003074590. Pamats: 2007.gada 23. marta kredītlīnijas līgums Nr.2.1.24.2.-07/28, 2007.gada 24. aprīļa vienošanās Nr.1 par 23.03.2007. kredītlīnijas līguma Nr.2.1.24.2.-07/28 grozījumiem, 2009.gada 2. aprīļa vienošanās Nr.2 par 23.03.2007. kredītlīnijas līguma Nr.2.1.24.2.-07/28 grozījumiem, 2009.gada 30. jūlija vienošanās Nr.3 par 23.03.2007. kredītlīnijas līguma Nr.2.1.24.2.-07/28 grozījumiem, 2009.gada 10. decembra vienošanās Nr.4 par 23.03.2007. kredītlīnijas līguma Nr.2.1.24.2.-07/28 grozījumiem, 2010.gada 3. marta vienošanās Nr.5 par 23.03.2007. kredītlīnijas līguma Nr.2.1.24.2.-07/28 grozījumiem, 2010.gada 4. novembra vienošanās Nr.6 par 23.03.2007. kredītlīnijas līguma Nr.2.1.24.2.-07/28 grozījumiem, 2012.gada 17. aprīļa vienošanās Nr.7 par 23.03.2007. kredītlīnijas līguma Nr.2.1.24.2.-07/28 grozījumiem, 2012.gada 17. aprīļa ieķīlājuma līgums Nr.2.1.24.2.-07/28-IE8. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1384. Citu apgrūtinājumu nav.

Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

5. Izsoles sākumcena. Izsoles sākumcena ir 527 000 EUR (pieci simti divdesmit septiņi tūkstoši euro, 00 centi).

6. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

6.1.  Nosolītā augstākā cena nosolītājam jāsamaksā naudā viena mēneša laikā pēc izsoles, iemaksājot nosolīto augstāko cenu izsoles sludinājumā norādītajā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.

6.2. Nosolītāja iemaksātais nodrošinājums ieskaitāms pirkuma maksā.

7. Tiesības Nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev. Īpašnieks nepatur nekādas tiesības Nekustamajā īpašumā.

8. Citi pārdošanas noteikumi.

8.1. Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

8.2. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākumcenas, kam piemērojami Civilprocesa likuma 607.panta noteikumi.

8.3. Izsole notiek ar augšupejošu soli - par vienu procentu no Nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas.

8.4. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

8.5. Pircējs var izmantot Civilprocesa likuma 612.pantā noteiktās tiesības.

8.6. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

8.7. Nenotikušai izsolei ir Civilprocesa likuma 614., 615.pantā noteiktās sekas.

Pirmās izsoles sākumcena: EUR 527 000,00 (pieci simti divdesmit septiņi tūkstoši euro un 00 centi).  Izsoles solis: EUR 5270,00 (pieci tūkstoši divi simti septiņdesmit euro un 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sākuma datums: 2015. gada 15. septembris plkst.10.00. Izsoles noslēguma datums: 2015. gada 15. oktobris plkst.10.00.

Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015. gada 5. oktobrim, zvērinātam tiesu izpildītājam Jānim Strižko jālūdz autorizācija izsolei un jāiemaksā tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģ.Nr.02108311070, depozīta kontā: Valsts kase, konta Nr.LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no izsoles sākumcenas - EUR 52 700,00 (piecdesmit divi tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi) apmērā. Tālr. uzziņām 67271344.  

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/175.IZ55

Nekustamo īpašumu izsoles

Gulbenes novada dome rīko otrās atklātās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli nekustamajiem īpašumiem:

- Stradu pagastā ar nosaukumu "Stradiņi", kadastra numurs 5090 007 0009, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 007 0009, 3,54 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm) - skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 5090 007 0009 001, internāta ar kadastra apzīmējumu 5090 007 0009 002, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 5090 007 0009 006, un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5090 007 0009 010. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 39 200, nodrošinājums ir EUR 3920. Izsole notiks 2015.gada 29.septembrī plkst.10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kabinetā. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles;

- Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu "Pamati 1", kadastra numurs 5060 004 0239, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0349, 1,133 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm) - bijušās sociālās aprūpes centra ēkas ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0239 001, 244,6 m2 platībā, bijušās ambulances ēkas ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0239 002, 75,6 m2 platībā, pagraba ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0239 003, 28,7 m2 platībā, un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0239 004, 92,5 m2 platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 8800, nodrošinājums ir EUR 880. Izsole notiks 2015.gada 15.oktobrī plkst.10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kabinetā. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles;

- Litenes iela 39A, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 004 0203, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0203, 1,3674 ha platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 14 400, nodrošinājums ir EUR 1440. Izsole notiks 2015.gada 15.oktobrī plkst.10.20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kabinetā. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles;

- "Paliena 1"-12, Stradi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5090 900 0288, kas sastāv no viena trīsistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5090 006 0178 001 012, 53,8 m2 platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 2240, nodrošinājums ir EUR 224. Izsole notiks 2015.gada 15.oktobrī plkst.10.40 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam:

- "Gatves"-1, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5052 900 0007, kas sastāv no viena trīsistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5052 003 0335 001 001, 75 m2 platībā. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 2800, nodrošinājums ir EUR 280. Izsole notiks 2015.gada 15.oktobrī plkst.11.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kabinetā. Pirmpirkuma tiesību nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu, vai, slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kabinetā, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot no paziņojuma publicēšanas dienas līdz 2015.gada 13.oktobrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmi izsolāmie īpašumi. Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS "SEB banka", pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.


OP 2015/175.IZ56

Precizējot iepriekš publicēto

Maksātnespējīgās SIA "VG Beheer Latvia" administrators Andris Puide, sertifikāta Nr.00375, prakses vieta: Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, Rīga, LV-1010, ir izziņojis MSIA "VG Beheer Latvia" piederošā nekustamā īpašuma Aizvaru ielā 18, Rīgā, kadastra Nr.0100 071 0691, pirmo izsoli, kas notiks 2015.gada 9.septembrī plkst.11.30.

Administrators Andris Puide precizē oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" 2015.gada 7.augusta laidienā Nr.153 publicēto paziņojumu un norāda, ka nekustamais īpašums Aizvaru ielā 18, Rīgā, reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.19313, kadastra Nr.0100 071 0691, sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 980 kv.m un uz tā esošās apbūves.


OP 2015/175.IZ57

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas pilsētas pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod būvi un zemesgabalu (400 m²) Rudens ielā 8A, Rīgā (kadastra Nr.01001211008). Izsoles sākumcena - EUR 20 000. Izsole notiks 16.10.2015. plkst.11.00 Rātslaukumā 1 (511.telpā), Rīgā. Pieteikties dalībai izsolē var līdz 08.10.2015. plkst.16.00 R.Vāgnera ielā 5 (427.telpā), Rīgā. Vairāk informācijas mājaslapā www.rdid.lv, sadaļā "Pārdod/Izsludinātās izsoles". Tālrunis uzziņām 67026305.


OP 2015/175.IZ58

Nekustamā īpašuma izsoles

Rīgas pilsētas pašvaldība pārdod atklātās mutiskās izsolēs ar augšupejošu soli:

1) neapbūvētu zemesgabalu (3651 m2) Dainas ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 033 0147). Izsoles sākumcena - EUR 920 000;

2) neapbūvētu zemesgabalu (1377 m2) Eksporta ielā 20A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 012 0112). Izsoles sākumcena - EUR 74 000;

3) neapbūvētu zemesgabalu (4300 m2) Grenču ielā 2D, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 099 0267). Izsoles sākumcena - EUR 135 000;

4) neapbūvētu zemesgabalu (45 034 m2) Murjāņu ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 2556). Izsoles sākumcena - EUR 760 000.

Izsoles notiks 16.10.2015. plkst.11.00 Rātslaukumā 1 (511. telpā), Rīgā.

Pieteikties dalībai izsolēs var līdz 08.10.2015. plkst.16.00 R.Vāgnera ielā 5 (424. telpā), Rīgā.

Vairāk informācijas mājaslapā www.rdid.lv sadaļā "Pārdod/Izsludinātās izsoles". Tālrunis uzziņām 67026307.


OP 2015/175.IZ59

Izsole

Pāvilostas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam "Vasarnieki 17", Ziemupē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemesgabala 0,1811 ha platībā, 2015. gada 6.oktobrī plkst. 10.00. Izsoles sākumcena - EUR 8600, nodrošinājums - 860 EUR. Pēc Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam, plānotā (atļautā) izmantošana zemesgabalam ir savrupmāju apbūves teritorija. Maksājumi veicami Pāvilostas novada pašvaldības norēķinu kontā LV32HABA0001402037066, AS "Swedbank", kods HABALV22X. Reģistrācija izsolei tiks uzsākta no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2015.gada 2.oktobrim plkst.16.00 Pāvilostas novadā, Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, pie privatizācijas komisijas sekretāres, tālrunis 63484561.

Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanai 1 mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iesniedzot to Pāvilostas novada domes privatizācijas komisijā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)