Laidiens: 02.09.2015., Nr. 171

Dažādi sludinājumi

OP 2015/171.DA1

ILZE DRĒGNE! Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.107 zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas lietvedībā atrodas Bauskas rajona tiesas 2012. gada 23. janvārī izdotais lēmums lietā Nr.3-12/0012-2012 par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu tiesas ceļā no Ilzes Drēgnes, par labu SIA GELVORA, reģistrācijas Nr. 40103837691. Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu, paziņoju, ka uz jums piederošo nekustamo īpašumu tiek vērsta piedziņa, un, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601. pantu, no šī paziņojuma saņemšanas dienas jums ir aizliegts nekustamo īpašumu, kas atrodas "Zelmeņos" - 29, Pilsrundālē, Rundāles pag., Rundāles nov., ar kadastra numuru 4076 900 0228, iereģistrēts Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000061032 29:

1) atsavināt vai ieķīlāt;

2) cirst tajā mežu, izņemot saimniecības uzturēšanai nepieciešamo;

3) atsavināt vai bojāt nekustamā īpašuma piederumus;

4) nodot šo nekustamo īpašumu valdījumā citai personai, tajā skaitā slēgt nomas, īres un citus nekustamo īpašumu apgrūtinošus līgumus.

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 600. panta pirmo daļu, jums ir pienākums desmit dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas paziņot, vai esat reģistrēts kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs un vai, pārdodot izsolē jums piederošo nekustamo īpašumu, izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (ja izsoles cena saskaņā ar pievienotās vērtības nodokli regulējošiem normatīvajiem aktiem apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, minētajā informācijā jānorāda šīs cenas apliekamā vērtība). Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 601. panta ceturto daļu, jums ir pienākums desmit dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas, paziņot par šī nekustamā īpašuma faktisko valdītāju un pārvaldnieku, ja tāds ir, kā arī par visiem attiecībā uz šiem nekustamajiem īpašumiem noslēgtajiem nomas, īres un citiem nekustamo īpašumu apgrūtinošiem līgumiem, iesniedzot minēto līgumu kopijas, vienlaikus uzrādot to oriģinālus.


OP 2015/171.DA2

PHILLIP ALBERT KORO! Rīgas apgabaltiesas 75. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece saskaņā ar Civilprocesa likuma 600. panta trešo daļu, un, pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2015. gada 12. janvārī izrakstīto izpildu rakstu lietā Nr. C04256009 par EUR 1 030 874,88 piedziņu par labu Valsts ieņēmumu dienestam, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2015. gada 12. janvārī izrakstīto izpildu rakstu lietā Nr. C04256009 par EUR 203 374,74 piedziņu par labu Valsts ieņēmumu dienestam, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2015. gada 12. janvārī izrakstīto izpildu rakstu lietā Nr. C04256009 par EUR 970,80 piedziņu par labu Valsts ieņēmumu dienestam, paziņo Phillip Albert Koro, dzim.1960.gadā ASV, ka tiek vērsta piedziņa uz Aleksandram Mežvetam piederošo 1/4 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Stendera ielā 10, Rīgā, kadastra numurs 0100 094 0002. Parāds nav nodrošināts ar hipotēku uz attiecīgo nekustamo īpašumu.


OP 2015/171.DA3

Paziņojums

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka ir pieņemti lēmumi* par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Vārds, uzvārds

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Lēmuma datums

Lēmuma numurs

Summa (EUR)

VITĀLIJS REČS

06117314458

12.08.2015.

4.6-10/84813

521,06

ANGELĪNA RAKĻINSKA

19017012762

03.08.2015.

4.6-10/80274

1421,65

JEĻENA DRIVINIECE

02016311508

30.07.2015.

4.6-10/79367

389,26

GUNTIS ALUTS

23125712856

28.07.2015.

4.6-10/77676

189,39

JURIJS ZAICEVS

21027810007

08.07.2015.

4.6-10/70237

188,08

FJODORS PAŠETKINS

25066110052

30.06.2015.

4.6-10/67199

2242,20

JĀNIS JANSONS

16027211518

25.06.2015.

4.6-10/65348

1769,49

ANDREJS ANTIPJEVS

15077711655

17.06.2015.

4.6-10/64054

150,06

ERIKS ANDŽA

15106911294

13.08.2015.

4.1.4/L-32275

1801,82

SERGEJS BONDARENKO

17116512384

28.07.2015.

4.1.4/L-30160

368,15

JUHA OLLILA

01026514670

04.08.2015.

4.1.4/L-31187

556,72

AIGARS JONĀNS

13118312556

20.07.2015

4.1.4/L-29194

129,66

KASPARS PODBERJOZKINS

26117813052

20.07.2015.

4.1.4/L-29185

131,38

JURIS ROZNIEKS

15056212275

20.07.2015.

4.7.4/10402

1131,45

MĀRTIŅŠ PAVLOVS

16099111356

02.07.2015.

4.7.4/9492

127,92

ANDREJS DMITRIJEVS

29118810906

09.07.2015.

4.7.3/9871

174,38

KESTUTIS DILINSKAS

90009565449

08.07.2015.

4.7.3/9784

268,75

OSKAR JONSSON

04088414628

07.07.2015.

4.7.3/9688

468,36

AURIMAS JANUŠKEVIČIUS

90009702981

07.07.2015.

4.7.3/9686

384,74

DACE SMIRNOVA

23076711389

17.06.2015.

4.7.4/8902

128,18

*Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties Rīgā, Talejas ielā 1, LV-1978, tālrunis informācijai 67122537.


OP 2015/171.DA4

Lūgums atsaukties

Rīgas pilsētas pašvaldība lūdz pieteikties pa tel. 67367062 šādu pilsoņu: DMITRIJA KUČERENKO, dzim. 15.12.1973., miris 27.05.2015., OĻEGA PLOTŅIKOVA, dzim. 04.03.1971., miris 30.05.2015., VIKTORA HOMA, dzim. 24.01.1956., miris 20.06.2015., JEVGĒNIJA MINAŠKINA, dzim. 05.01.1961., miris 20.07.2015, piederīgos sakarā ar viņu nāvi. 10 dienas pēc publikācijas nelaiķus nodos kremācijai.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)