Laidiens: 28.08.2015., Nr. 168 (5486)

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2015/168.PD1

Paziņojums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pasūtītājs (finansējuma saņēmējs)

SIA "Līvānu siltums", reģistrācijas Nr.40003482591, adrese: Zaļā iela 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316

Projekta nosaukums un numurs

ES Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts "Šķeldas katlu mājas izbūve Līvānos" Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/029

Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs

"Jauna teleskopiskā iekrāvēja piegāde", identifikācijas Nr. LS 2015/02 KF

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts

Iepirkuma priekšmets ir jauna teleskopiskā iekrāvēja piegāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums un reģistrācijas numurs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ITR", reģistrācijas Nr.40103037567

Pretendenta piedāvātā līgumcena

69 700,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums

2015.gada 24.augusts


OP 2015/168.PD2

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr.RS15/173/AK par tiesībām noslēgt mērierīču piegādes līgumu

Iepazīties ar konkursa dokumentiem var katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst.16.00 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30) AS "RĪGAS SILTUMS", Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2.korpusā, 204.kabinetā. Konkursa dokumentus iespējams saņemt, samaksājot EUR 15,69 (t.sk. PVN 21%) norēķinu kontā: AS "RĪGAS SILTUMS", PVN reģ. Nr. LV40003286750, AS "DNB banka", kods RIKOLV2X, konts LV18RIKO0002013025455, un iesniedzot maksājuma uzdevumu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 24.septembris plkst.12.00. Kontaktpersona: valdes loceklis A.Cīrulis, tālr. 67017355, fakss 67017363.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)