Laidiens: 28.08.2015., Nr. 168 (5486)

Izsoles

OP 2015/168.IZ1

Izsole

Lotes Načisčiones administratore Zanda Kokare-Rode izziņo LOTEI NAČISČIONEI piederoša nekustamā īpašuma izsoli. Tiks izsolīts šāds nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.21 -, kas atrodas Rīgā, Juglas ielā 51-21, kopējā platība 45,3 m², un 4530/359048 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 0100 918 2140, un reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.8770 21. Nekustamā īpašuma novērtējums: 17 600,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši seši simti euro un 00 centi).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks 2015.gada 29.septembrī plkst.12.00 Antonijas ielā 7-2, 2.stāvā, Rīgā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā sertificētas administratores Zandas Kokares-Rodes, nodokļa maksātāja kods 13058410639, norēķinu kontā Nr. LV27RIKO0002221129481, AS "DNB banka", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 1760,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit euro un 00 centi) apmērā.

Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Nekustamā īpašuma izsoli rīko maksātnespējīgās Lotes Načisčiones administratore Zanda Kokare-Rode, sertifikāts Nr. 00533, prakses vieta: Antonijas iela 7-1, Rīga, LV-1010, tālr. 67333744.


OP 2015/168.IZ2

Izsole

Lotes Načisčiones administratore Zanda Kokare-Rode izziņo LOTEI NAČISČIONEI piederoša nekustamā īpašuma izsoli. Tiks izsolīts šāds nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.98 -, kas atrodas Rīgā, Kaivas ielā 50, k-5-98, kopējā platība 68,5 m² un 685/139557 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra numurs 0100 924 5408, un reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000306513 98. Nekustamā īpašuma novērtējums: 49 300,00 EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši trīsi simti euro un 00 centi).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks 2015.gada 29.septembrī plkst.11.00 Antonijas ielā 7-2, 2.stāvā, Rīgā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā sertificētas administratores Zandas Kokares-Rodes, nodokļa maksātāja kods 13058410639, norēķinu kontā Nr. LV27RIKO0002221129481, AS "DNB banka", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 4930,00 EUR (četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit euro 00 centi) apmērā.

Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Nekustamā īpašuma izsoli rīko maksātnespējīgās Lotes Načisčiones administratore Zanda Kokare-Rode, sertifikāts Nr. 00533, prakses vieta: Antonijas iela 7-1, Rīga, LV-1010, tālr. 67333744.


OP 2015/168.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.58, prakses vieta Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko SIA DZIRCIEMA CENTRS, juridiskā adrese: Dzirciema iela 51, Rīga, piederošo savstarpēji saistīto nekustamo īpašumu: Dzirciema iela 51, Rīga, kadastra Nr.0100 565 0039, Dzirciema iela 51, Rīga, kadastra Nr.0100 065 2016, un Stacijas iela 6, Rīga, kadastra Nr.0100 065 0028, otro labprātīgo izsoli. Izsoles sākumcena - 750 000,00 EUR. Izsoles solis - 10 000,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 1.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 1.oktobris plkst.10.00.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 21.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 75 000,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "izsole" un nekustamā īpašuma adresi, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

1.Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1.(I) Nekustamais īpašums sastāv no veikala (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.1 ), maizes ceptuves (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr. 2) un noliktavas (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr. 3) Ēkas saistītas ar zemes gabalu Rīgas pilsēta, Stacijas iela 4 , kadastra numurs 0100- 065- 0029, kas ierakstītas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1162 - zemes īpašnieks Zigrīda Sevčuka. Ēkas saistītas ar zemes gabalu-platība 4273 kv.m. Zemes īpašuma tiesības nav noskaidrotas (bijusī grupa 65, grunts 29,36,38 daļa un bijušas Grotes ielas daļa) Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 23561. Kadastra numurs 0100 565 0039. Adrese: Dzirciema iela 51, Rīga Īpašnieks: SIA Dzirciema centrs

1.2.(II) Nekustamais īpašums sastāv no  zemes gabala 829 m² platībā Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 27683. Kadastra numurs 0100 065 2016. Adrese: Dzirciema iela 51, Rīga Īpašnieks: SIA Dzirciema centrs

1.3.(III) Nekustamais īpašums sastāv no  zemes gabala 2228 m² platībā Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļa Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1163 Kadastra numurs 0100 065 0028. Adrese: Stacijas iela 6, Rīga. Īpašnieks: SIA Dzirciema centrs

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1.(I) Atzīme - Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2002.gada 27.septembra hipotēkas līgums Nr. 02-062173-IN/2.

2.2.(I) Atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības HANSABANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2004. gada 3. augusta hipotēkas līgums Nr. 04-049691-AK/2.

2.3.(I) Atzīme - Nostiprināta nomas tiesība uz nekustamo īpašumu ar kadastra apzīmējumu 01000650029001, platības daļa 657,10 m2 ēkas pirmajā stāvā, 99,30 m2 pagrabstāvā, kopā 756,40 m². Nomas termiņš: līdz 11.11.2029. Nomnieks: MAXIMA Latvija, SIA, reģistrācijas numurs 40003520643. Iznomātājs: DZIRCIEMA CENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģistrācijas numurs 40003630125. Pamats: 2014.gada 10.novembra telpu Dzirciema ielā 51, Rīgā, nomas līgums.

2.4.(II) Noteikts aizliegums bez Swedbank, AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2013.gada 29.novembra hipotēkas līgums Nr. 03-021004-IN/4  

2.5.(II) Zemes gabala teritorijā izbūvētas telekomunikācijas 228 m² garumā. A/s ''Rīgas siltums'' siltumtrase kanālā. Pamats: 2000. gada 26. jūlija uzziņa par nekustamo īpašumu Nr.3-27/3352.

2.6.(III) Atzīme - Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrība HANSABANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2002. gada 27. septembra Hipotēkas līgums Nr.02-062173-IN/1.

2.7.(III) Atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības HANSABANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2004. gada 3. augusta hipotēkas līgums Nr. 04-049691-AK/1.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1.(I) Nostiprināta hipotēka. Procentu likme: par aizdevuma līdzekļu izmantošanu jāmaksā ASV dolāru sešu mēnešu LIBOR, pieskaitot Aizdevēja papildus likmi 5% gadā no izmantojamo aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku; par aizdevuma līdzekļu izmantošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa papildus jāmaksā 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsods: par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš - 2008. gada 26. septembris. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2002. gada 27. septembra aizdevuma līgums Nr. 02-062173-IN, 2002. gada 27. septembra hipotēkas līgums Nr. 02-062173-IN/2. Nodrošinātais prasījums (summa latos): LVL 66 054,00 (93 986,37 EUR).

3.2. (I)  Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300000413905, 06.02.2003.). Aizdevuma pamatsumma tiek palielināta par 23 660,00 LVL un kopsummā sastāda 89 714,00 LVL, nodrošināmā prasījuma summa ir 125 600,00. Pamats: 27.09.2002. aizdevuma līguma Nr. 02-062173-IN 2003. gada 2. maija grozījumi, 27.09.2002. hipotēkas līguma Nr. 02-062173-IN/2 2003.gada 2.maija grozījumi.

3.3. (I) Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300000413905, 06.02.2003.) - parādnieks: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  "Dzirciema centrs", nodokļu maksātāja kods 40003630125. Pamats: 2003. gada 22. maija aizdevuma līgums Nr.03-021004-IN, 2003. gada 22. maija 27.09.2002. hipotēkas līguma Nr.02-062173-IN/2 grozījumi. Nodrošinājuma summa  125 600,00 LVL (178 712,69 EUR).

3.4.(I) Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300000413905, 06.02.2003.): Summa: Ls 28 7531, t.sk. aizdevuma summa Ls 204 823 (palielinājusies par Ls 115 109). Procentu likme: ASV dolāra 6 mēnešu LIBOR + papildus likme 4,5 % gadā. Atmaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Pamats: 2003. gada 27. oktobra 22.05.2003. aizdevuma līguma Nr.03-021004-IN grozījumi, 2003. gada 27. oktobra 27.09.2002. hipotēkas līguma Nr.02-062173-IN/2 grozījumi. Nodrošinājuma summa  287 531,00 LVL (409 119,75 EUR).

3.5.(I) Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300000413905, 06.02.2003.) - Palielināta hipotēkas summa (tajā skaitā aizdevuma summa par Ls 235 202 līdz Ls 440 025).

Procentu likme:

1) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu euro sešu mēnešu EURIBOR, pieskaitot Aizdevēja papildus likmi 4,3% gadā no izmantojamo aizdevuma līdzekļu summas;

2) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa papildus jāmaksā 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu.

Līgumsods:

1) par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; Grozījumi vienlaicīgi izdarīti arī nekustamā īpašuma zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1163. Pamats: 2004. gada 13. aprīļa 22.05.2003. Aizdevuma līguma Nr.03-021004-IN grozījumi, 2004. gada 13. aprīļa 27.09.2002. Hipotēkas līguma Nr.02-062173-IN/2 grozījumi. Nodrošinājuma summa  611 840,00 LVL ( 870 569,88 EUR).

3.6. (I) Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300000413905, 06.02.2003.) Palielināta hipotēkas summa (tajā skaitā aizdevuma summa par Ls 24 815 līdz Ls 464 840).

Procentu likme:

1) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu - euro 6 mēnešu EURIBOR, pieskaitot Aizdevēja papildu likmi 3,5% gadā no izmantojamo aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanu laiku;

2) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa papildus jāmaksā 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu.

Līgumsods:

1) par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; Grozījumi vienlaicīgi izdarīti arī nekustamā īpašuma zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1163. Pamats: 2004. gada 29. septembra grozījumi pie 22.05.2003. aizdevuma līguma Nr.03-021004-IN, 2004. gada 29. septembra grozījumi pie 27.09.2002. hipotēkas līguma Nr.02-062173-IN/2. Nodrošinājuma summa  644 000,00 LVL (916 329,44 EUR).

3.7. (I) Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300000413905, 06.02.2003) - Aizdevuma summa tiek palielināta par LVL 25 754,27 līdz LVL 490 594,27. Ar ķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa tiek noteikta LVL 686 831,98.

Mainīta procentu likme:

1) eiro 3 mēnešu EURIBOR gadā, pieskaitot aizdevēja papildus likmi 1,8%gadā no izmantojamo aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku;

2) par aizdevuma līdzekļu lietošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa papildus jāmaksā - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Pamats: 2006. gada 2. novembra 22.05.2003. Aizdevuma līguma Nr. 03-021004-IN, grozījumi, 2006. gada 2. novembra 27.09.2002. Hipotēkas līguma Nr. 02-062173-IN/2,grozījumi. Nodrošinājuma summa  686 831,98 LVL. (977 273,86 EUR).

3.8. (I) Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr.1.1 (žurnāla Nr.300000413905, 06.02.2003.) - daļā: aizdevuma summa tiek samazināta un noteikta Ls 433 917,18. Procentu likme un līgumsods: saskaņā ar 22.05.2003. aizdevuma līgumu Nr.03-021004-IN un visiem tā grozījumiem. Pamats: 2013.gada 29.novembra 22.05.2003. aizdevuma līguma Nr. 03-021004-IN grozījumi, 2013.gada 29.novembra 27.09.2002. hipotēkas līguma Nr. 02-062173-IN/2 grozījumi. Nodrošinājuma summa  607 485,00 LVL (864 373,28 EUR).

3.9. (I)  Nostiprināta hipotēka (tajā skaitā aizdevuma summa Ls 10 000). Procentu likme: latu 3 mēnešu RIGIBOR + aizdevēja papildus likme 3,5% gadā - no izmantojamo aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku; par aizdevuma līdzekļu izmantošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa papildus jāmaksā 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsods: par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība HANSABANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2004. gada 3. augusta aizdevuma līgums Nr. 04-049691-AK, 2004. gada 3. augusta hipotēkas līgums Nr. 04 049691-AK/1. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 23561. Nodrošinājuma summa  14 000,00 LVL (19 920,20 EUR).

3.10. (II) Nostiprināta hipotēka, tajā skaitā aizdevuma summa LVL 433 917,18. Procentu likme: saskaņā ar 22.05.2003. aizdevuma līgumu Nr.03-021004-IN un visiem tā grozījumiem. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - līdz pilnīgai nodrošināto prasījumu dzēšanai. Kreditors: Swedbank, AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764.Pamats: 2003.gada 22.maija aizdevuma līgums Nr. 03-021004-IN, 2013.gada 29.novembra 22.05.2003. aizdevuma līguma Nr. 03-021004-IN grozījumi, 2013.gada 29.novembra hipotēkas līgums Nr. 03-021004-IN/4. Nodrošinājuma summa 607 485,00 LVL (864 373,28 EUR).

3.11. (III) Nostiprināta hipotēka. Procentu likme: ASV dolāru sešu mēnešu LIBOR+5% gadā. Līgumsods: Par samaksas nokavējumu 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība HANSABANKA, nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2002. gada 27. septembra Aizdevuma līgums Nr.02-062173-IN, 2002. gada 27. septembra Hipotēkas līgums Nr.02-062173-IN/1. Nodrošinājuma summa  66 054,00 LVL (93 986,37 EUR).

3.12. (III) Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 4.1 (žurnāla Nr. 300000413905, 06.02.2003.). Aizdevuma pamatsumma tiek palielināta par 23 660,00 LVL un kopsummā sastāda 89 714,00 LVL, nodrošināmā prasījuma summa ir 125 600,00. Pamats: 27.09.2002. aizdevuma līguma Nr. 02-062173-IN 2003. gada 2. maija grozījumi, 27.09.2002. hipotēkas līguma Nr. 02-062173-IN/1 2003.gada 2.maija grozījumi.

3.13. (III) Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 4.1 (žurnāla Nr. 300000413905, 06.02.2003): Summa: Ls 287531, -, t.sk. aizdevuma summa Ls 204 823 (palielinājusies par Ls 115 109). Procentu likme: ASV dolāra 6 mēnešu LIBOR + papildus likme 4,5 % gadā. Atmaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Pamats: 2003. gada 27. oktobra 22.05.2003.g. aizdevuma līguma Nr.03-021004-IN grozījumi, 2003. gada 27. oktobra 27.09.2002. hipotēkas līguma Nr.02-062173-IN/1 grozījumi. Nodrošinājuma summa  287 531,00 LVL (409 119,75 EUR).

3.14. (III) Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 4.1 (žurnāla Nr. 300000413905, 06.02.2003) - Palielināta hipotēkas summa (tajā skaitā aizdevuma summa par Ls 235 202 līdz Ls 440 025).

Procentu likme:

1) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu euro sešu mēnešu EURIBOR, pieskaitot Aizdevēja papildus likmi 4,3% gadā no izmantojamo aizdevuma līdzekļu summas;

2) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa papildus jāmaksā 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu.

Līgumsods:

1)     par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; Grozījumi vienlaicīgi izdarīti arī nekustamā īpašuma zemesgrāmatas nodalījumā Nr.23561. Pamats: 2004. gada 13. aprīļa 22.05.2003Aizdevuma līguma Nr.03-021004-IN grozījumi, 2004. gada 13. aprīļa 27.09.2002. Hipotēkas līguma Nr.02-062173-IN/1 grozījumi. Nodrošinājuma summa  611 840,00 LVL (870 569,88 EUR).

3.15. (III) Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 4.1 (žurnāla Nr. 300000413905, 06.02.2003.) - Palielināta hipotēkas summa (tajā skaitā aizdevuma summa par Ls 24 815 līdz Ls 464 840).

Procentu likme:

1) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu jāmaksā procentu likme - EIRO sešu mēnešu EURIBOR, kas uz 2004.gada 17.jūniju sastāda 2,2% gadā, pieskaitot Aizdevēja papildus likmi 3,5% gadā no izmantojamo aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku;

2) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa papildus jāmaksā 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsods: par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; Grozījumi vienlaicīgi izdarīti arī nekustamā īpašuma zemesgrāmatas nodalījumā Nr.23561. Pamats: 2004. gada 29. septembra grozījumi pie 22.05.2003. aizdevuma līguma Nr.03-021004-IN, 2004. gada 29. septembra grozījumi pie 27.09.2002. hipotēkas līguma Nr.02-062173-IN/1. Nodrošinājuma summa  644 000,00 LVL (916 329,44 EUR).

3.16. (III) Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr. 4.1 (žurnāla Nr. 300000413905, 06.02.2003.) - Aizdevuma summa tiek palielināta par LVL 25 754,27 līdz LVL 490 594,27. Ar ķīlu nodrošināto prasījumu maksimālā summa tiek noteikta LVL 686831,98.

Mainīta procentu likme:

1) euro 3 mēnešu EURIBOR gadā, pieskaitot aizdevēja papildus likmi 1,8% gadā no izmantojamo aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku;

2) par aizdevuma līdzekļu lietošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa papildus jāmaksā - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Pamats: 2006. gada 2. novembra 22.05.2003. Aizdevuma līguma Nr. 03-021004-IN, grozījumi, 2006. gada 2. novembra 27.09.2002. Hipotēkas līguma Nr. 02-062173-IN/1, grozījumi. Nodrošinājuma summa  686 831,98 LVL (977 273,86 EUR).

3.17. (III) Grozīts 1. un 2. iedaļas ieraksts Nr.4.1 (žurnāla Nr.300000413905, 06.02.2003.) daļā: aizdevuma summa tiek samazināta un noteikta Ls 433 917,18. Procentu likme un līgumsods: saskaņā ar 22.05.2003. aizdevuma līgumu Nr.03-021004-IN un visiem tā grozījumiem. Pamats: 2013.gada 29.novembra 22.05.2003. aizdevuma līguma Nr. 03-021004-IN grozījumi, 2013.gada 29.novembra 27.09.2002. hipotēkas līguma Nr. 02-062173-IN/1 grozījumi. Nodrošinājuma summa  607 485,00 LVL (864 373,28 EUR)  

4. Izsoles sākumcena - EUR 750 000,00 (septiņi simti piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi).  

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Saskaņā ar Civilprocesa  likuma 611.panta otras daļu, nosolītājam viena mēneša laikā pēc izsoles jāsamaksā: visa summa, ko viņš nosolījis, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda un valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

6.1.(I) nekustamā īpašuma īpašnieks SIA "Dzirciema centrs", reģ.Nr. 40003630125, nepatur sev nekādas tiesības.

6.2.(II) nekustamā īpašuma īpašnieks SIA "Dzirciema centrs", reģ.Nr. 40003630125, nepatur sev nekādas tiesības.

6.3.(III) nekustamā īpašuma īpašnieks SIA "Dzirciema centrs", reģ.Nr.40003630125, nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:  izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.1. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.2. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.3. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 21.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.4. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.5. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.6. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.7. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/168.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Aleksandram Ivanovam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.119 ar kopējo platību 32,2 m² un 3220/558040 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 8017 002 0405), kadastra numurs 8017 900 0965 -, kas atrodas Vidzemes ielā 12-119, Vangažos, Inčukalna novadā, ierakstīts Vangažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000097908 119. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek SIA "Uzņēmējdarbības attīstības fonds", Elizabetes iela 8-2, Rīga, LV-1010, labā. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi.

1. Pārdodamais nekustamais īpašums: īpašuma adrese: Vidzemes iela 12-119, Vangaži, Inčukalna novads. Īpašuma sastāvs - dzīvokļa īpašums Nr.119 32,2 kv.m platībā; kopīpašuma 3220/558040 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 8017 002 0405). Kadastra numurs 8017 900 0965. Zemesgrāmata - Vangažu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā NR:100000097908 119.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi. Apgrūtinājumi: Atzīme - noteikts aizliegums bez AS "West Kredit", nodokļu maksātāja kods 40003270389, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, ieķīlāt, nodot patapinājumā vai citādi apgrūtināt ar lietu un saistību tiesībām, un noteikt cita veida apgrūtinājumus. Pamats: 2012.gada 18.aprīļa ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.121804/5. Ieķīlājumi: Nostiprināta hipotēka 5068 LVL apmērā. Kreditors: AS "West Kredit", nodokļu maksātāja kods 40003270389. Pamats: 2012.gada 18.aprīļa aizdevuma (kredīta) līgums Nr.121804/5, 2012.gada 18.aprīļa ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.121804/5.

3. Izsoles sākumcena - EUR 6800 (seši tūkstoši astoņi simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Samaksas veids - nosolītā augstākā cenā un Civilprocesa likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus nosolītājam jāmaksā viena mēneša laikā pēc izsoles. Samaksas kārtība - nosolīto augstāko cenu un Civilprocesa likuma 611.panta otrajā daļā citus paredzētos maksājumus iemaksā izsoles sludinājumā norādītajā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: īpašnieks Aleksandrs Ivanovs nepatur sev nekādas tiesības nekustamajā īpašumā.

6. Nenotikusi izsole. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja izsolē nav ieradies neviens solītājs; neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu; nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrās daļa).

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

7.2. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu EUR 680 apmērā (10% no izsoles sākumcenas).

7.3. Izsole notiek ar augšupejošu soli EUR 150 (viens simts piecdesmit euro).

7.4. Izsole ir notikusi arī tad, ja izsolē ir ieradies tikai viens solītājs, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

7.5. Pircējs var izmantot Civilprocesa likuma 612.pantā noteiktās tiesības.

7.6. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

7.7. Nenotikušai izsolei ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

Pamatojoties uz Rīgas rajona tiesas 2015. gada 21. maija lēmumu lietā Nr.3-12/0012, AS "West Kredit", reģistrācijas numurs 40003270389, aizstāts ar SIA "Uzņēmējdarbības attīstības fonds", reģistrācijas numurs 40003995980. Izsoles sākums: 2015.gada 3.septembrī. Izsoles noslēgums: 2015.gada 5.oktobrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē līdz 2015.gada 23.septembrim. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/168.IZ5

Izsole

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamos īpašumus:

- dzīvokļa īpašumu Nr.25 Maskavas ielā 53, Rīgā, kadastra Nr.0100 923 8825, valsts 2320/7570 domājamās daļas, sākumcena - EUR 10 700,00, nodrošinājums - EUR 1070,00, izsole 15.10.2015. plkst. 14.00. Pirmpirkuma tiesīgā persona ir dzīvokļa īpašuma kopīpašnieks, kura pieteikumu var iesniegt mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, ja netiks realizētas pirmpirkuma tiesības. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 02.10.2015. plkst.16.00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021374, 67021348;

- dzīvokļa īpašumu Nr.2 "Lāceņpurvi", Kākciemā, Ropažu novadā, kadastra Nr.8084 900 1636, sākumcena - EUR 800,00, nodrošinājums - EUR 80,00, izsole 02.10.2015. plkst. 10.00;

- dzīvokļa īpašumu Nr.1 P.Stradiņa ielā 23, Ventspilī, kadastra Nr.2700 901 1246, sākumcena - EUR 2100,00, nodrošinājums - EUR 210,00, izsole 02.10.2015. plkst. 14.00.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiks Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, ja netiks realizētas pirmpirkuma tiesības. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 18.09.2015. plkst.16.00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021374, 67021348.


OP 2015/168.IZ6

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, prakses vieta Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 93a, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Aleksandrai Spriņģei piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Cialkovska ielā 5-1, Daugavpilī, reģistrēts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2165 1, kadastra Nr. 0500 900 1779. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek AS Swedbank, reģistrācijas Nr. 40003074764, adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, labā. Pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:  Dzīvokļa īpašums 30,2 kv.m platībā Nr. 1. Pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes (302/28079). DAUGAVPILS TIESAS ZEMESGRĀMATU NODAĻA, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 2165 1, kadastra numurs 0500 900 1779, adrese: Cialkovska iela 5-1, Daugavpils.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007. gada 1. jūnija hipotēkas līgums Nr.07-063522-PK/1.

2.2. Piedziņas vēršanas atzīme - vērsta Ls 104,57 piedziņa. Piedzinējs: "PAREX BANKA", akciju sabiedrība, nodokļu maksātāja kods 40003074590. Pamats: 2008.gada 1.oktobra Daugavpils tiesas lēmums lietā Nr.3-12/1214 2008.g.

2.3. Piedziņas vēršanas atzīme - vērsta EUR 1546,99 piedziņa. Piedzinējs: Pašvaldības akciju sabiedrība "Daugavpils siltumtīkli", reģistrācijas numurs 41503002945. Tiesu izpildītāja: Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova (Zaķe). Pamats: Daugavpils tiesas 2013.gada 12.jūnija spriedums lietā Nr.C12115913 1159/13.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1.Nostiprināta kā pirmā hipotēka.

Procentu likme:

1)      Aizdevuma līguma Nr.07-063522-PK I daļas 1. sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un 1.9. punktā noteiktā procentu likme.

Līgumsods:

1) 0,16 % no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) Līgumsods - 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764.

Pamats: 2007. gada 1. jūnija aizdevuma līgums Nr.07-063522-PK, 2007. gada 1. jūnija hipotēkas līgums Nr.07-063522-PK/1. Nodrošināmais prasījums Ls 7100 (10 102,39 euro).

4. Izsoles sākumcena - 2600 (divi tūkstoši seši simti euro).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. Nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. Nekustamā īpašuma īpašniece Aleksandra Spriņģe, pers. kods 240183-10274, nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. Izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. Maksāšanas līdzekli izsolē - euro;

7.4. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītāja depozīta kontā:

7.5. Izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. Vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613. pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. Ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1. punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējas par īpašumu saņemtās summas.

8. Kreditoru prasījumi tiek apmierināti Civilprocesa likuma 75. nodaļā noteiktajā kārtībā.

9. Nenotikusi izsole un tās sekas.

9.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

9.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

9.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

9.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

9.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614.un 615. pantā noteiktās sekas.

9.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616. panta noteikumiem.

9.4. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.´ Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 23. septembrim ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmēja - Alīna Kuprijanova, reģ. Nr. 22095811436, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 260,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 3. septembris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 5. oktobris plkst.10.00.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/168.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē bezmantinieka mantu. Kreditori - AS West Kredit, Krišjāņa Barona iela 28A, Rīga, LV-1011; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012; AS Bigbank Latvijas filiāle, Brīvības iela 151, Rīga, LV-1012. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.46 un pie tā piederošās kopīpašuma 2310/177350 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, tajā skaitā palīgceltnes, ar kadastra numuru 01009249319 -, kas atrodas Pērnavas ielā 37A, Rīgā, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.10000014698346. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 9800,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 9800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2015.gada 3.septembrī. Izsoles noslēgums: 2015.gada 5.oktobrī plkst. 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē līdz 2015.gada 23.septembrim. Tālrunis uzziņām 67224409. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/168.IZ8

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98. iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērinātas tiesu izpildītājas palīdze Danuta Žērbele, prakses vieta Valmiera, Kārļa iela 3, rīko valstij piekritīgā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Kreditori: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; SIA "Clean R", Vietalvas iela 5, Rīga; SIA "Slari", Dzelzavas iela 74, Rīga; Valmieras pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera; AS "Rietumu Banka", Vesetas iela 7, Rīga; Henrijs Ozoliņš; Mihails Uļmans; Dāvids Jurkāns; Agnis Miķelsons. Nekustamais īpašums "Tītēni", Zaubes pagasts, Amatas novads, kadastra numurs 4296 007 0021, un sastāv no zemes gabala ar platību 4,7 ha, uz kura atrodas apbūve: dzīvojamā ēka Nr. 001 ar kopējo platību 263,90 m2 un pagrabs Nr.003 ar kopējo platību 17,20 m2. Kūts ēka ar kopējo platību 252,20 m2 un šķūnis Nr. 005 ar kopējo platību 89,40 m2 ir grausti. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 7. oktobrī plkst. 14.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas prakses vietā Valmierā, Kārļa ielā 3. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 340 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kase, kods TRELLV22.


OP 2015/168.IZ9

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, prakses vieta Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, pārdod otrajā izsolē SIA Jūras Silmači piederošo nekustamo īpašumu - Poligina iela 52, Daugavpils, kadastra numurs 0500 032 0104, reģistrēts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000203955. Piedzinējs: AS ABLV Bank, reģistrācijas Nr. 50003149401, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010. Parādnieks - SIA Jūras Silmači, reģistrācijas Nr. 40003811573, juridiskā adrese: Lazuriti, Garkalnes novads, LV-2137. Nekustamais īpašums - zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0500 032 0104, 4444 m2 un jaunbūve kadastra apzīmējums 0500 032 0104 001.  Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 23. septembrim ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV48TREL9199021001000, saņēmēja - Alīna Kuprijanova, reģ. Nr. 22095811436, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 590,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 3. septembris. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 5. oktobris plkst.10.00.  Visām personām, kuram uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/168.IZ10

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98. iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērinātas tiesu izpildītājas palīdze Danuta Žērbele, prakses vieta - Valmiera, Kārļa iela 3, rīko valstij piekritīgā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Kreditori: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; SIA "Clean R", Vietalvas iela 5, Rīga; SIA "Slari", Dzelzavas iela 74, Rīga; Valmieras pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera; AS "Rietumu Banka", Vesetas iela 7, Rīga; Henrijs Ozoliņš; Mihails Uļmans; Dāvids Jurkāns; Agnis Miķelsons. Nekustamais īpašums Kārļa Baumaņa ielā 8A, Valmierā, kadastra numurs 9601 001 1907, kas sastāv no zemes gabala ar platību 991 m2. Saskaņā ar Zemesgrāmatas nodalījuma un LR VZD Kadastra sistēmas datiem, nekustamajam īpašumam ir reģistrēta apgrūtinājuma atzīme - uz zemes gabala atrodas būve, kas ierakstīta Valmieras pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000171277. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 7400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 7. oktobrī plkst. 14.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas prakses vietā Valmierā, Kārļa ielā 3. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 740 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kase, kods TRELLV22.


OP 2015/168.IZ11

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.91 zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā, prakses vieta: Gulbenē, Rīgas ielā 28,  pārdod Edvīnam Pumpuram piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli -, kas atrodas Nākotnes iela 2 k4 - 18, Gulbene, Gulbenes nov., Gulbenes pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.461 18, kadastra numurs 5001 900 2246 ar kopējo platību 43,2 kv.m un 397/30619 kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2900,00 Izsoles sākumcena - EUR 2175,00 Piedzinējs - Gulbenes novada dome Gulbenes pilsētas pārvalde, SIA Gulbenes nami, Valsts ieņēmumu dienests, valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda EUR 2900,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 2175,00. Izsoles solis - EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 23.septembrim jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Valijas Baltās, reģ.Nr.06026012569, depozīta kontā LV70TREL9199071001000, Valsts kase, kods TRELLV22 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 290,00, maksājuma mērķī norādot izpildu lieta Nr.00784/091/2014, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākums - 2015.gada 3.septembris. Izsoles noslēgums - 2015.gada 5.oktobris plkst.10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/168.IZ12

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98. iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērinātas tiesu izpildītājas palīdze Danuta Žērbele, prakses vieta - Valmiera, Kārļa iela 3, rīko valstij piekritīgā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Kreditori: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; SIA "Clean R", Vietalvas iela 5, Rīga; SIA "Slari", Dzelzavas iela 74, Rīga; Valmieras pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera; AS "Rietumu Banka", Vesetas iela 7, Rīga; Henrijs Ozoliņš; Mihails Uļmans; Dāvids Jurkāns; Agnis Miķelsons. Nekustamais īpašums "Zvaigznītes", Dikļu pagasts, Kocēnu novads, kadastra numurs 9652 006 0217, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar platību 100,88 ha (tajā skaitā meži 9,25 ha), kur zemes gabals (kad. apz. 9652 006 0217) ar platību 61,63 ha un zemes gabals (kad. apz. 9652 008 0117) ar platību 39,25 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 63 800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 7. oktobrī plkst. 15.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas prakses vietā Valmierā, Kārļa ielā 3. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 6380 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kase, kods TRELLV22.


OP 2015/168.IZ13

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.91 zvērināta tiesu izpildītāja Valija Baltā, prakses vieta: Gulbenē, Rīgas ielā 28,  pārdod Edvīnam Pumpuram piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli -, kas atrodas Nākotnes ielā 2 k4 - 19, Gulbene, Gulbenes nov., Gulbenes pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr.461 19, kadastra numurs 5001 900 1866 ar kopējo platību 43,6 kv.m un 401/30619 kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2900,00. Izsoles sākumcena - EUR 2175,00. Piedzinējs - Gulbenes novada dome Gulbenes pilsētas pārvalde, SIA Gulbenes nami, Valsts ieņēmumu dienests, valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda EUR 2900,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 2175,00. Izsoles solis - EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 23.septembrim jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Valijas Baltās, reģ.Nr.06026012569, depozīta kontā LV70TREL9199071001000, Valsts kase, kods TRELLV22 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 290,00, maksājuma mērķī norādot izpildu lieta Nr.00784/091/2014, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākums - 2015.gada 3.septembris. Izsoles noslēgums - 2015.gada 5.oktobris plkst.10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/168.IZ14

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98. iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērinātas tiesu izpildītājas palīdze Danuta Žērbele, prakses vieta - Valmiera, Kārļa iela 3, rīko valstij piekritīgā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Kreditori: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; SIA "Clean R", Vietalvas iela 5, Rīga; SIA "Slari", Dzelzavas iela 74, Rīga; Valmieras pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera; AS "Rietumu Banka", Vesetas iela 7, Rīga; Henrijs Ozoliņš; Mihails Uļmans; Dāvids Jurkāns; Agnis Miķelsons; SIA "RUP", "Pērle-1", Ādažu novads. Nekustamais īpašums "Pļava", Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, kadastra numurs 6660 013 0015, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar platību 12.52 ha, kur zemes gabals (kad. apz. 6660 013 0015) ar platību 2,93 ha un zemes gabals (kad. apz. 6660 013 0016) ar platību 9,59 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 23 800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 7. oktobrī plkst. 15.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas prakses vietā Valmierā, Kārļa ielā 3. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 2380 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kase, kods TRELLV22.


OP 2015/168.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.55 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele, prakses vieta: Tērbatas iela 39-2, Rīga, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Solvitai Kalvei. Piedzinēji - SIA PELTES ĪPAŠUMI, adrese: Dzirciema iela 3-67, Rīga, Rīgas dome, adrese: Rātslaukums 1, Rīga, SIA SUŽU PUSSALA, adrese: Jaunciema gatve 79A, Rīga, AS DNB banka, adrese: Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašums Nr.20, platība 56,8 kv.m, kas ir kopīpašuma 5360/123590 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un funkcionāli saistīta palīgēka-šķūnis lit.Nr.003, kopīpašuma 5680/174020 domājamā daļa no zemesgabala, kas atrodas Duntes ielā 29/31-20, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.0100 921 4463. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 16 000,00. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena ir EUR 16 000,00.00, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir EUR 500,00. Izsoles sākums ir 2015.gada 3.septembrī plkst.10.00. Izsoles noslēgums ir 2015.gada 5.oktobrī plkst.10.00.  

Pretendentiem ne vēlāk kā līdz 2015.gada 23.septembrim jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Rundeles, reģ.Nr.05086610080, depozīta kontā Nr.LV31TREL9199097001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 1100,00), kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā ir pieejama interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/168.IZ16

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98. iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērinātas tiesu izpildītājas palīdze Danuta Žērbele, prakses vieta - Valmiera, Kārļa iela 3, rīko valstij piekritīgā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Kreditori: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; SIA "Clean R", Vietalvas iela 5, Rīga; SIA "Slari", Dzelzavas iela 74, Rīga; Valmieras pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera; AS "Rietumu Banka", Vesetas iela 7, Rīga; Henrijs Ozoliņš; Mihails Uļmans; Dāvids Jurkāns; Agnis Miķelsons. Nekustamais īpašums "Muižnieki 1", Jērcēnu pagasts, Strenču novads, kadastra numurs 9462 004 0019, kas sastāv no trīs zemes gabaliem ar kopējo platību 36,20 ha (tajā skaitā 13,4 ha meži), kur zemes gabals (kad. apz. 9462 002 0018) ir ar platību 7,9 ha, zemes gabals (kad. apz. 9462 004 0019) ir ar platību 26,5 ha, zemes gabals (kad. apz. 9462 004 0020) ir ar platību 1,8 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 47 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 7. oktobrī plkst. 16.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas prakses vietā Valmierā, Kārļa ielā 3. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 4730 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kase, kods TRELLV22.


OP 2015/168.IZ17

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98. iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērinātas tiesu izpildītājas palīdze Danuta Žērbele, prakses vieta - Valmiera, Kārļa iela 3, rīko valstij piekritīgā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Kreditori: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga; SIA "Clean R", Vietalvas iela 5, Rīga; SIA "Slari", Dzelzavas iela 74, Rīga; Valmieras pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera; AS "Rietumu Banka", Vesetas iela 7, Rīga; Henrijs Ozoliņš; Mihails Uļmans; Dāvids Jurkāns; Agnis Miķelsons. Nekustamais īpašums "Jēņmuiža 1", Jērcēnu pagasts, Strenču novads, kadastra numurs 9462 002 0153, kas sastāv no trīs zemes gabaliem ar kopējo platību 15,60 ha, kur zemes gabals (kad. apz. 9462 002 0123) ir ar platību 6,0 ha, zemes gabals (kad. apz. 9462 002 0125) ir ar platību 6,6 ha (no tiem 5,8 ha meža platība), zemes gabals (kad. apz. 9462 002 0153) ir ar platību 3,0 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 27 400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015. gada 7. oktobrī plkst. 16.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas prakses vietā Valmierā, Kārļa ielā 3. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 2740 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000, Valsts kase, kods TRELLV22.


OP 2015/168.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Uldim Pakulam. Piedzinējs - AS Latvijas Gāze, Vagonu ielā 20, Rīga, LV-1009. Tiks izsolīts nekustamais īpašums, kas atrodas Hospitāļu ielā 29-14, Rīgā, kadastra numurs 01009188397, reģistrēts Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 30 400,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 30 400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 1000,00. Izsoles sākums: 2015.gada 3.septembrī.Izsoles noslēgums: 2015.gada 5.oktobrī plkst. 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē līdz 2015.gada 23.septembrim. Tālr. uzziņām 67224409. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/168.IZ19

Izsole

Sertificēts administrators Andris Purmalis, sertifikāta Nr.00184, prakses vieta: Zivju iela 3-231, Liepāja, paziņo, ka saskaņā ar Maksātnespējas likumu tiek izsludināta maksātnespējīgajai fiziskajai personai Normundam Baltrokam, pers. kods 170691-10109, piederošā nekustamā īpašuma "Ūdri", Straupes pagastā, Pārgaujas novadā (kadastra Nr.4282 007 0082), kas reģistrēts Straupes pagasta Zemesgrāmatu nodalījumā Nr.109 un sastāv no diviem zemesgabaliem ar kopējo platību 109,7 ha (pirmā zemesgabala ar kadastra Nr.4282 007 0021 platība 98,3 ha, otrā ar kadastra Nr.4282 007 0013 platība 11,4 ha) un uz pirmā zemesgabala esošā mājīpašuma, kas sastāv no vienas pamatceltnes un sešām palīgēkām, pirmā izsole ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena noteikta EUR 110 500. Nodrošinājuma summa EUR 11 050 apmērā iemaksājama Andra Purmaļa, pers. kods 200776-10818, norēķinu kontā AS "SEB Banka", konta Nr.LV28UNLA0050023223020. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks Zivju ielā 3-231, Liepājā, 2015.gada 2.oktobrī plkst.11.00.

Pretendentu reģistrēšana līdz 2015.gada 2.oktobrim plkst. 11.00, iepriekš saskaņojot laiku un vietu ar administratoru par tālruni 29410591. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


OP 2015/168.IZ20

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane, prakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Gunāram Jašēvičam. Piedzinēji - AS OLAINES ŪDENS UN SILTUMS, Kūdras iela 27, Olaine, un Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.1 un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 5404/192633 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala, kadastra numurs 8009 900 1763 -, kas atrodas Stacijas ielā 20-1, Olainē, Olaines novadā, un kas nostiprināts Olaines pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.102-1. Nekustamā īpašuma novērtējums: 12 350,00 EUR. Izsoles sākumcena: 9262,50 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: 400,00 EUR. Izsoles sākuma datums: 29.08.2015. Izsoles noslēguma datums: 28.09.2015. pulksten 10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (1235,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 18.09.2015. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane (reģ.Nr.LV27048211668), depozīta konta Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Tālrunis uzziņām: 67333391.


OP 2015/168.IZ21

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Elizabetes iela 51-10, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Kasparam Kambalam. Piedzinējs - Babītes novada pašvaldība, Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - zemesgabals -, kas atrodas Zaļajā ielā 7, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra Nr.8088 007 0182, reģistrēts Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000173868. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 15 000,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena: EUR 15 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis: EUR 500,00. Izsoles sākums: 2015.gada 3.septembrī. Izsoles noslēgums: 2015.gada 5.oktobrī plkst. 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi, zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods TRELLV2X, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to dalībai izsolē līdz 2015.gada 23.septembrim. Tālr. uzziņām 67224409. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/168.IZ22

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Aigara Baltaiskalns administratore Santa Strode, sertifikāta Nr.00408, prakses vieta: Ogres novads, Ogre, Bērzu aleja 8-10, paziņo, ka 2015.gada 3.novembrī plkst. 11.00 Rīgā, Zaļajā ielā 3-1a, notiks Aigaram Baltaiskalns piederošā nekustamā īpašuma - 1/10 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (zemesgabala un ražošanas ēkas), kadastra Nr. 01000272013, adrese: Tallinas iela 41/43, Rīga, platība 404 kv.m, kas ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.15743, pirmā izsole ar augšupejošu soli. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 4300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS DNB Banka, reģ.Nr. 40003024725, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim) un Civilprocesa likuma noteikumiem. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā administratores Santas Strodes (SANTA STRODE MAKSĀTNESP.ADMINISTRATORS), pers. kods 230382-11017, kontā AS "SWEDBANK", HABALV22, konta Nr. LV59HABA0551033337176, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 26414447, e-pasts: santa.strode@gmail.com.


OP 2015/168.IZ23

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās SIA "DOM - INO Būve", reģ.Nr.40003618245, juridiskā adrese: Loku iela 81, Valmiera, LV-4201, administrators Guntars Leimanis paziņo, ka 2015. gada 2. oktobrī Rīgā, Robežu ielā 46, 102.telpā, saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem rīko nekustamā īpašuma, kas pieder MSIA "DOM - INO BŪVE", otro izsoli ar lejupejošu soli. Nekustamais īpašums atrodas Daugavmalā, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, reģistrēts Rīgas rajona Zemesgrāmatu nodaļā.

Nr.p.k.

Adrese

Kadastra Nr.

Nekustamā īpašuma sastāvs

Zemes platība, kv.m

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena, EUR

Izsoles datums un laiks

Nodrošinājuma summa, kas jāmaksā par piedalīšanos izsolē, EUR

1.

Zvejnieku iela 12

7494 012 0983

Zemesgabals, uz kura atrodas zemesgrāmatā nereģistrēta jaunbūve

2172 ēkas platība 345

71 000,00

02.10.2015. plkst.11.00

7100,00

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli 21%. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita MSIA "DOM - INO BŪVE" kontā: LV45UNLA0050021846866, SEB bankā, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, un dalības maksa 50,00 EUR, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru. Pretendentu reģistrācija un iepazīšanās ar izsoles dokumentiem darbdienās Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 22 A, Rīgā, iepriekš sazinoties pa tālruni 29105365.


OP 2015/168.IZ24

Nekustamo īpašumu izsoles

Maksātnespējas procesa administrators Aldons Vrubļevskis savā prakses vietā Slokas ielā 37 (2.stāvā), Rīgā, pirmajās izsolēs pārdod Līgai Skreiverei piederošos nekustamos īpašumus:

1) Slāvu ielā 23A-4, Rīgā, kadastra Nr. 0100 921 3022, kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 61,1 m2 un pie tā piederošajām 611/20311 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 26 100. Izsoles nodrošinājums - EUR 2610. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Īpašuma izsole notiks 2015.gada 2.oktobrī plkst. 11.00;

2) "Kārkliņi", Susāju pagastā, Viļakas novadā, kadastra Nr. 3878 012 0032, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 4,57 ha un uz tā esošās dzīvojamās mājas un četrām palīgēkām. Īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 1600. Izsoles nodrošinājums - EUR 160. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Īpašuma izsole notiks 2015.gada 2.oktobrī plkst. 11.45.

Visām personām, kurām uz īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles nodrošinājums līdz izsolei iemaksājams administratora Aldona Vrubļevska, pers. kods 020657-11807, norēķinu kontā LV96RGNS4300435500010, AS Rigensis Bank. Tālrunis uzziņām 67668361.


OP 2015/168.IZ25

Nekustamā īpašuma izsole

Larisas Smelovas maksātnespējas procesa administrators Aldons Vrubļevskis savā prakses vietā Slokas ielā 37, Rīgā, pirmajā izsolē pārdod Larisai Smelovai un Filipam Smelovam piederošo nekustamo īpašumu - Vārpu iela 22A, Jelgava, kadastra Nr. 0900 005 0242 -, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 816 m2 un uz tā esošās dzīvojamās mājas un palīgēkas. Īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 31 400. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Īpašuma izsole notiks 2015.gada 2.oktobrī plkst. 12.30.

Visām personām, kurām uz īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles nodrošinājums EUR 3140 līdz izsolei iemaksājams administratora Aldona Vrubļevska, pers. kods 020657-11807, norēķinu kontā LV96RGNS4300435500010, AS Rigensis Bank. Tālrunis uzziņām 67668361.


OP 2015/168.IZ26

Nekustamā īpašuma izsole

Svjatoslava Romanova administrators M.Pevko paziņo, ka 2015.gada 2.oktobrī plkst. 9.30 A.Čaka ielā 55-212, Rīgā, notiks S.Romanovam piederošā nekustamā īpašuma otrā izsole ar lejupejošu soli. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - neapdzīvojamās telpas Nr.31, 26221/120990 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Zolitūdes ielā 75-31, Rīgā, kadastra numurs 0100 924 3747. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - EUR 3000. Izsoles solis - EUR 250. Nekustamā īpašuma izsoles nodrošinājums 10% jeb EUR 300 no nekustamā īpašuma novērtējuma. Dalības maksa - EUR 50. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums un dalības maksa administratora M.Pevko norēķinu kontā LV50RIKO0002221131880, AS "DNB banka", SWIFT kods RIKOLV2X.


OP 2015/168.IZ27

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Vladimiram Demjanovam un Artjomam Demjanovam piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli 75,2 kv.m platībā Rostokas ielā 10-1, Rīgā, kadastra Nr. 0100 911 9887. Piedzinējs - Sergey Dolgov, Pavel Cheremishin. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 28000 EUR. Izsoles solis - 800 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 31.08.2015. plkst.10.00, izsoles noslēguma datums 30.09.2015. plkst.10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% no novērtējuma (2800 EUR) un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 20.09.2015. Nodrošinājuma summa iemaksājama zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kase, obligāti norādot īpašuma adresi. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67292466. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/168.IZ28

Izsole

Fiziskās personas Gata Bolinska administratore Lidija Vilgerte, sertifikāta numurs 00318, prakses vietas adrese: Jēkaba Dubelšteina iela 7-41, Liepāja, LV-3401, tālr. 29207875, paziņo, ka otrajā izsolē ar lejupejošu soli tiks izsolīta Gatim Bolinskim piederoša kustama manta:

SIA "Data Service", reģistrācijas Nr. 40103329191, reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls 1,00 LVL, kopsummā EUR 1,43, uzņēmuma novērtējums - EUR 1000,00, izsoles nodrošinājums - EUR 100. Izsole notiks 2015.gada 7.septembrī plkst. 16.00 Čiekurkalna 1.līnijā 84-222, Rīgā.

Visām personām, kurām uz izsolāmo kustamo mantu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā administratores Lidijas Vilgertes, sertifikāts Nr.00318, reģ. Nr. 13086411006, norēķinu kontā Nr. LV68RIKO0002024027944, AS "DNB banka" kustamās mantas pirkuma nodrošinājums. Izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.


OP 2015/168.IZ29

Izsole

Administrators Armands Rasa, sertifikāta Nr.00428, paziņo, ka maksātnespējīgās SIA "SAJERS" maksātnespējas procesa ietvaros 2015.gada 29.septembrī administratora prakses vietā K. Valdemāra ielā 33-35, Rīgā, LV-1010, plkst. 11.00 notiks maksātnespējīgajai SIA "SAJERS" piederošo kustamo mantu lietu kopības pirmā izsole ar augšupejošu soli, proti, tiks izsolīta 2006.izlaiduma gada pulvera krāsošanas iekārta "TAISS", kas ražota Itālijā, ar metāla virsmu pirmskrāsošanas apstrādes līniju, tajā skaitā: 1) pirmskrāsošanas strūklas apstrādes tunelis; 2) žāvēšanas krāsns - polimerizācijas ar karstā gaisa cirkulāciju, elektriskā; 3) pulvera krāsošanas kamera ar rokas metodi; 4) piekarams monosliežu konveijers; 5) elektrovadības pults kopā ar elektriskajiem savienojumiem; 6) ūdens demineralizācijas aprīkojums. Minētās kustamās mantas lietu kopības piespiedu pārdošanas novērtējums un vienlaikus pirmās izsoles sākumcena ir EUR 44 800,00 (četrdesmit četri tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi), nodrošinājuma summa - EUR 4480,00. Izsolē nosolītā cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita maksātnespējīgās SIA "SAJERS" norēķinu kontā Nr.LV48HABA0551019516911, kods HABALV22, AS "Swedbank", nodrošinājuma summa EUR 4480,00 apmērā. Ar minēto kustamo mantu novērtējumiem var iepazīties administratora prakses vietā, piesakoties pa tālruni 67280685.


OP 2015/168.IZ30

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība 29.09.2015. rīko nekustamā īpašuma - dzīvokļa Laurencenes ielā 2-41, Alūksnē, Alūksnes novadā, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 64321456. Sākumcena - 2581 EUR, nodrošinājums - 258 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 25.09.2015. Samaksa jāveic līdz 13.10.2015. vai izvēloties nomaksas variantu. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no 14.00 līdz 16.00, līdz 25.09.2015. plkst. 16.00.


OP 2015/168.IZ31

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība 29.09.2015. rīko nekustamā īpašuma - dzīvokļa Pils ielā 40-44, Alūksnē, Alūksnes novadā, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 64321456. Sākumcena - 2661 EUR, nodrošinājums - 266 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 25.09.2015. Samaksa jāveic līdz 13.10.2015. vai izvēloties nomaksas variantu. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā, no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no 14.00 līdz 16.00, līdz 25.09.2015. plkst. 16.00.


OP 2015/168.IZ32

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība 29.09.2015. rīko nekustamā īpašuma - dzīvokļa Pils ielā 38-7, Alūksnē, Alūksnes novadā, otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 64321456. Sākumcena - 4901 EUR, nodrošinājums - 490 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 25.09.2015. Samaksa jāveic līdz 13.10.2015. vai izvēloties nomaksas variantu. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā, no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no 14.00 līdz 16.00, līdz 25.09.2015. plkst. 16.00.


OP 2015/168.IZ33

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība 29.09.2015. rīko nekustamā īpašuma - dzīvokļa Helēnas ielā 43-6, Alūksnē, Alūksnes novadā, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 64321456. Sākumcena - 1326 EUR, nodrošinājums - 132 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 25.09.2015. Samaksa jāveic līdz 13.10.2015. vai izvēloties nomaksas variantu. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā, no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no 14.00 līdz 16.00, līdz 25.09.2015. plkst. 16.00.


OP 2015/168.IZ34

Izsole

Alūksnes novada pašvaldība 29.09.2015. rīko nekustamā īpašuma "Rūpnieki 1", Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.aluksne.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālruni 29379590. Sākumcena - 1791 EUR, nodrošinājums - 179 EUR, kas ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 25.09.2015. Samaksa jāveic līdz 13.10.2015. vai izvēloties nomaksas variantu. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Dārza ielā 11, Alūksnē, 306.telpā, no plkst. 9.00 līdz 11.00 un no 14.00 līdz 16.00, līdz 25.09.2015. plkst. 16.00.


OP 2015/168.IZ35

Izsole

Sertificēts maksātnespējas procesa administrators Andris Bērziņš, sertifikāta Nr.00145, prakses vieta: Dzelzavas iela 19-10, Rīga, LV-1084, fiziskās personas Jana Jakoba Beskina (Jan Jacob Beskin), pers. kods 080260-14600 (dzim. 1960.gada 8.februārī), maksātnespējas procesā rīko pirmo piespiedu pārdošanas izsoli nekustamajam īpašumam - zemesgabalam 1828 kv.m platībā, uz kura atrodas namīpašums: piecstāvu dzīvojamā ēka, kas sastāv no 1890.gadā celta ēkas pamata korpusa un 2007.gadā celtas piecstāvu piebūves jaunbūves, ēkas kopējā platība 4173,2 kv.m -, kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 10, Rīgā. Īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.20992, kadastra numurs 0100 018 0033. Piedzinējs: AS "Swedbank", vienotais reģistrācijas Nr.40003074764. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība: EUR 1 250 000,00. Nekustamā īpašuma daļa - 2007.gadā celta piecstāvu piebūves jaunbūve ar kopējo platību 1039,3 kv.m, tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma izsole notiks 2015.gada 1.oktobrī plkst. 15.00 Rīgā, Elizabetes ielā 63-2. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita sertificēta maksātnespējas procesa administratora Andra Bērziņa norēķinu kontā AS "DNB banka", konta Nr.LV27RIKO0007710000969, izsoles nodrošinājums EUR 125 000,00 apmērā. Tālrunis uzziņām 26679007.


OP 2015/168.IZ36

Izsole

Nodrošinājuma valsts aģentūra paziņo par valsts materiālo resursu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Realizējamā manta pārsvarā ir dažāda veida metāla un koka izstrādājumi, mazgabarīta un lielgabarīta manta, sīkāka informācija par izsoli un materiālo resursu saraksts ir pieejams aģentūras mājaslapā www.nva.iem.gov.lv.

Izsole notiks 2015. gada 14. septembrī plkst. 10.00 Nodrošinājuma valsts aģentūrā (Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-2, Rīgā). Manta tiek realizēta pa vienībām katrā pozīcijā, un sākumcena ir nosacītā realizācijas vērtība. Lai piedalītos izsolē, pretendentam jāiemaksā 10% nodrošinājums no kustamās mantas sākumcenas, kas iemaksājams Valsts kasē, kods TRELLV22, aģentūras norēķinu kontā LV52TREL2140651021000 līdz 2015. gada 12. septembrim (ieskaitot).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)