Laidiens: 20.08.2015., Nr. 162 (5480)

Izsoles

OP 2015/162.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.58, prakses vieta Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko Aleksandram Kaļiņinam piederošā nekustamā īpašuma Lauku iela 35-76, Jūrmala, kadastra Nr.1300 900 2196, pirmo labprātīgo izsoli. Izsoles sākumcena - 14 400,00 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 25.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 24.septembris plkst.10.00.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 14.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 1440,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts Kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "izsole" un nekustamā īpašuma adresi, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvoklis Nr.76, platība 63,9 kv.m, kopīpašuma 6390/1020430 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, adrese: Lauku iela 35-76, Jūrmala, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4654 76, kadastra numurs: 1300 900 2196.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar ietu tiesībām un grozīt lietošanas kārtību, ja tāda noteikta. Pamats: 2006. gada 15.marta Hipotēkas līgums Nr. 06-026406-PK/1;

2.2. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Nodrošināmais prasījums - EUR 54 180,00 (LVL 38 077,92), tai skaitā aizdevuma pamatsumma - EUR 38 699,99 ( LVL 27 198,51).

Procentu likme:

1) 3 mēnešu EURIBOR+ 1,8% gadā;

2) kavējuma procenti - 0,16% dienā.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei.

Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA") , nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006. gada 15. marta Aizdevuma līgums Nr. 06-026406-PK, 2006. gada 15. marta Hipotēkas līgums Nr. 06-026406-PK/1.

3. Izsoles sākumcena - EUR 14 400,00 (četrpadsmit tūkstoši četri simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks - Aleksandrs Kaļiņins patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 14.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.58, prakses vieta Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko Elenai Galperinai piederošā nekustamā īpašuma "d/s Silmala Nr.39", Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.8033 002 0387, pirmo labprātīgo izsoli. Izsoles sākumcena - 8000,00 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 25.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 24.septembris plkst.10.00.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 14.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 800,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "izsole" un nekustamā īpašuma adresi, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Zemes gabals aptver kopā 0,062 (sešdesmit divas tūkstošdaļas) ha, izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta. Dārza māja (kadastra apzīmējums 8033 002 0387 001) Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļa Saulkrastu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.794. Kadastra numurs 8033 002 0387 Adrese: "D/S Silmala Nr.39", Saulkrasti, Saulkrastu nov.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1   Atzīme - Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2009. gada 13. maijā reģistrētas laulāto mantiskās attiecības ar reģistra numuru 1009139 par visas mantas šķirtību starp laulātajiem. Laulātie: ELENA GALPERINA (pirmslaulības uzvārds Pisecka) un VLADIMIRS GALPERINS. Pamats: 2009. gada 13. maija LR Uzņēmumu reģistra paziņojums Nr. 20-7-69558/id. Aizstāts. Saistīts ar ierakstu: II daļas 1.iedaļa 5.1 (300002688094);

2.2   Atzīmi Nr. 4.1 (žurnāla Nr. 300002674663, 13.05.2009.) aizstāt ar ierakstu: Nekustams īpašums ir JEĻENAS GALPERINAS (Elena Galperina) atsevišķa manta. Laulātajiem ir visas mantas šķirtība. Pamats: 2009.gada 27. aprīļa laulības līgums par visas mantas šķirtību;

2.3   Atzīme-Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 2010. gada 5. februārī ar reģistra numuru 1009139 reģistrēti laulāto mantisko attiecību par visas mantas šķirtību, grozījumi, Laulātie: ELENA GALPERINA un VLADIMIRS GALPERINS. Pamats: 2010.gada 5. februāra LR Uzņēmumu reģistra paziņojums Nr. 20-7-15725/id;

2.4   Atzīme - noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, grozīt lietošanas kārtību un apgrūtināt ar citām lietu tiesībām. Pamats: 2006. gada 12. jūnija hipotēkas līgums Nr.06-063347-PK/1;

2.5   Atzīme - noteikts aizliegums bez a/s "SWEDBANK", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dalīt, dāvināt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un grozīt ķīlas priekšmeta lietošanas kārtību, ja tāda noteikta. Pamats: 2010. gada 6. janvāra Hipotēkas līgums Nr. 10-000348-PK/1;

2.6   Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Hipotēka nodrošina aizdevumu Ls 19 116,27 apmērā. Procentu likme mainīga: EUR 3 mēnešu EURIBOR + 0% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku, bet sākot ar 2006. gada 1. oktobri - EUR 3 mēnešu EURIBOR + 1,35% gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku un to samaksa katra mēneša 30. datumā. Par aizdevuma līdzekļu izmantošanu, nokavējot kādu no aizdevuma atmaksas grafikā paredzētajiem termiņiem, papildus jāmaksā nokavējuma procenti - 0,16% dienā no savlaicīgi neatmaksātās (nokavētās) summas par nokavējuma laiku. Līgumsods: par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5% no aizdevuma, ja aizdevuma atmaksas un procentu samaksas maksājuma kavējums ir ilgāk par 30 dienām. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006. gada 12. jūnija aizdevuma līgums Nr.06-063347-PK, 2006. gada 12. jūnija hipotēkas līgums Nr.06-063347-PK/1. Maksimālā prasījuma summa - LVL 26 763,00;

2.7   Nostiprināta kārtējā hipotēka. Hipotēka nodrošina aizdevumu Ls 66 766,38 apmērā. Procentu likme: 12 mēnešu Euribor + 4 %; kavējuma procenti - 0,16 % apmērā no savlaicīgi neatmaksātā aizdevuma par katru nokavēto dienu. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; 5 % no aizdevuma. Samaksas termiņš - procentu samaksa katra mēneša 30. datumā līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei.

3. Kreditors: a/s "Swedbank", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2010. gada 6. janvāra Aizdevuma līgums Nr. 10-000348-PK, 2010. gada 6. janvāra Hipotēkas līgums Nr. 10-000348-PK/1. Maksimālā prasījuma summa LVL 93 473,00.

4. Izsoles sākumcena -  EUR 8000 (astoņi tūkstoši euro).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu;

5.2. pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekam ar pievienotās vērtības nodokli;

5.3. Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustāmā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda;

5.4. valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos  aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašniece Elena Galperina nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 14.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu un ne lielāku par desmit procentiem no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Kreditoru prasījumi tiks apmierināti Civilprocesa likuma 75. nodaļā noteiktajā kārtībā.

9. Nenotikusi izsole un tās sekas.

9.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

9.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

9.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

9.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā;

9.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas;

9.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem;

9.4.Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.58, prakses vieta Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko Rudītei Jankovskai piederošā nekustamā īpašuma Maskavas iela 279 k-2-58, Rīga, kadastra Nr.0100 906 9113, pirmo labprātīgo izsoli. Izsoles sākumcena - 17 400,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 25.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 24.septembris plkst.10.00.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 14.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 1740,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "izsole" un nekustamā īpašuma adresi, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums 45,12 m2 platībā Nr.58. Pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas (11/1000). RĪGAS PILSĒTAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS TIESAS ZEMESGRĀMATU NODAĻA Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 27670 58. Kadastra numurs 0100 906 9113. Adrese: Maskavas iela 279 k-2-58, Rīga

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. 2007. gada 2. janvāra Hipotēkas līgums Nr.06-115019-PK/4.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta kā pirmā hipotēka, tajā skaitā aizdevuma summa ir 149 378,85 LVL.

Procentu likme:

1) 06.10.2006. Aizdevuma līguma Nr.06-115019-PK grozījumu (02.01.2007.) I. daļas 1. sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un 1.9. punktā noteiktā Procentu likme.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš - Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei.

Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007. gada 2. janvāra 06.10.2006. Aizdevuma līgumā Nr.06-115019-PK, grozījumi, 2007. gada 2. janvāra Hipotēkas līgumā Nr.06-115019-PK/4. Nodrošināmais prasījums LVL 209 131,00 (EUR 297 566,60).

4. Izsoles sākumcena -  EUR 17 400 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti euro).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu;

5.2. mēneša laikā pēc izsoles dienas, pircējam jāsamaksā arī  pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašniece Rudīte Jankovska nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi. 7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - eiro;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 14.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Kreditoru prasījumi tiks apmierināti Civilprocesa likuma 75. nodaļā noteiktajā kārtībā.

9. Nenotikusi izsole un tās sekas.

9.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: 9.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

9.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

9.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā. 9.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas;

9.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem;

9.4.Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.58, prakses vieta Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko Liliānai Ļeontjevai piederošā nekustamā īpašuma Andreja Saharova iela 7-161, Rīga, kadastra Nr.0100 923 1394, pirmo labprātīgo izsoli. Izsoles sākumcena - 16 200,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 25.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 24.septembris plkst.10.00.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 14.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 1620,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "izsole" un nekustamā īpašuma adresi, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.161 ar kopējo platību 38,7 m² un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 387/75016 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, dzīvokļa īpašums funkcionāli saistīts ar zemes gabalu Rīga, Andreja Saharova iela 7A, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000472238 un zemes gabalu Rīga, Andreja Saharova iela 7B, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000472237. Nekustamais īpašums atrodas Andreja Saharova iela 7, Rīga, kas reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.28533 161.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007. gada 16. februāra hipotēkas līgums Nr.05-111376-PK/3.

2.2. Atzīme: dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām. Pamats: 2010.gada 4. augusta vienošanās par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

2.3. Nostiprināta kā pirmā hipotēka. Aizdevuma pamatsumma: LVL 224 239,91.

Procentu likme:

1) Aizdevuma līguma Nr. 05-111376-PK I daļas 1.sadaļā " Pamatnoteikumi" 1.6. un 1.9. punktā noteiktā Procentu likme.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no Aizdevuma.

Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2007. gada 16. februāra 18.10.2005. Aizdevuma līguma Nr.05-111376-PK grozījumi, 2007. gada 16. februāra hipotēkas līgums Nr.05-111376-PK/3. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nodalījumā Nr. 29788-9.

3. Izsoles sākumcena - EUR 16 200,00 (sešpadsmit tūkstoši divi simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev: Nekustamā īpašuma īpašniece LILIĀNA ĻEONTJEVA nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi.

6.1.  izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2.  izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3.  maksāšanas līdzeklis izsolē - EUR;

6.4.  pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 14.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5.  izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6.  izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7.  vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8.  izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.58, prakses vieta Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko Denisam Lastoveckim piederošo savstarpēji saistīto nekustamo īpašumu Asaru prospekts 17, Jūrmala, kadastra Nr.1300 516 1608, un 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Asaru prospekts 17, Jūrmala, kadastra Nr.1300 016 1608, pirmo labprātīgo izsoli. Izsoles sākumcena - 257 000,00 EUR. Izsoles solis - 5000,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 25.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 24.septembris plkst.10.00.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 14.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 25 700,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "izsole" un nekustamā īpašuma adresi, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

1. Nekustamā īpašuma sastāvs:

1.1. Ēku (būvju) nekustams īpašums sastāv no dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 1300 0161608 002). Pamats: 2008.gada 8. janvāra Akts par ēku pieņemšanu ekspluatācijā, kods 07 01973 1300. Adrese: Asaru prospekts 17, Jūrmala. Nekustamais īpašums ierakstīts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā  Nr. 100000209679 (kadastra numurs 1300 516 1608). Atzīme - ēka saistīta ar zemes gabalu Asaru prospekts 17, Jūrmala, kadastra numurs 1300 016 1608, Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1988. Zemes īpašnieki: Marks Mejerovs un Vjačeslavs Muhins.

1.2. ½ no zemes gabala ar kopējo platību 1912 m². Adrese: Asaru prospekts 17, Jūrmala. Nekustamais īpašums ierakstīts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā  Nr. 1988 (kadastra numurs 1300 016 1608).

2. Nekustamo īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekš - Akciju sabiedrības "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un grozīt lietošanas kārtību, ja tāda noteikta. Pamats: 2006. gada 6. jūlija Hipotēkas līgums Nr. 06-073198- PK/1.

2.2. Nostiprināta kā otrā hipotēka. Nodrošināmais prasījums - Ls 413 248,75, tai skaitā aizdevuma pamatsumma - Ls 295 177,60.

Procentu likme:

1) 3 mēnešu EURIBOR+ 0% gadā, sākot no 01.01.2007. - 0,9%;

2) nokavējuma procenti - 0,16% dienā.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no aizdevuma.

Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS ( iepriekš - Akciju sabiedrības "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006. gada 6. jūlija Aizdevuma līgums Nr. 06-073198-PK, 2006. gada 6. jūlija Hipotēkas līgums Nr. 06-073198-PK/1. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1988. Nodrošinātais prasījums 413 248,75 LVL (588 000,00 EUR)

2.3. Atzīme - noteikta kopīpašnieku nekustama īpašuma lietošanas kārtība: Denisa Lastovecka pastāvīgā lietošanā paliek zemes gabals 956 kv.m platībā, kurš 2006. gada 5. aprīļa Kopīga nekustamā īpašuma lietošanas un reālās sadales līgumam pievienotajā zemes robežu plānā apzīmēts ar " B",

2.4. Atzīme - noteikts aizliegums DENISAM LASTOVECKIM bez "Swedbank" AS (iepriekš - Akciju sabiedrības "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām un grozīt lietošanas kārtību, ja tāda noteikta. Pamats: 2006. gada 6. jūlija Hipotēkas līgums Nr. 06-073198-PK/1.

2.5. Nostiprināta kā kārtējā hipotēka. Nodrošināmais prasījums - Ls 413 248,75, tai skaitā aizdevuma pamatsumma - Ls 295 177,60.

Procentu likme:

1) 3 mēnešu EURIBOR+ 0% gadā, sākot no 01.01.2007. - 0,9%;

2) nokavējuma procenti - 0,16% dienā.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekš - Akciju sabiedrības "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Ķīlas devējs: DENISS LASTOVECKIS. Pamats: 2006. gada 6. jūlija Aizdevuma līgums Nr. 06-073198-PK, 2006. gada 6. jūlija Hipotēkas līgums Nr. 06-073198-PK/1. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000209679 Nodrošinātais prasījums 413 248,75 LVL (588 000,00 EUR)

3. Izsoles sākumcena - ir 257 000,00 EUR (divi simti piecdesmit septiņi tūkstoši euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks - DENISS LASTOVECKIS patur sev.

6. Prasījumi, kas nodrošināti ar hipotēkām, apmierināmi secīguma kārtībā - vispirms apmierināms tas prasījums, kas agrāk ierakstīts zemesgrāmatā, ja šī agrākā prasījuma kreditors nav piešķīris pirmtiesības citam, vēlāk zemesgrāmatā ierakstītam prasījumam

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1.  izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2.  izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3.  maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4.  pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 14.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5.  izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6.  izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7.  vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8.  izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ6

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Ērikam Rudzikam. Piedzinējs: Uzturlīdzekļu garantijas fonds, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; Edīte Supe, Pelči 4-6, Pelču pagasts, Kuldīgas novads. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.8, kas atrodas "Pelči 4", Pelču pagasts, Kuldīgas novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Pelču pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.357 8. Nekustamā īpašuma novērtējums  - EUR 500,00,  izsoles sākumcena otrajā izsolē - 375,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 50,00 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 26.augustā. Izsoles noslēgums 2015.gada 25.septembrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 15.septembrim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 50,00 EUR (maksājuma mērķī norādot: "Iemaksa par izsoli "Pelči 4",  dz. 8, Pelču pagasts, Kuldīgas novads";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).

Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 78.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš, prakses vieta Rīga, Baznīcas iela 37-11, rīko nekustamā īpašuma Nometņu iela 4 - 3, Jūrmala, kadastra Nr. 1300 901 2785, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 42,8 kv.m un pie īpašuma piederošām 428/4798 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra Nr. 1300 901 2785. Nekustamā īpašuma īpašniece - Alla Rumba. Piedzinējs - MSIA "Rumba AN", Mūkusalas iela 41B, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) - EUR 6000,00. Izsoles solis - EUR 150,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015. gada 14. septembrim ir jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas 78.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, reģ.Nr.LV15057013120, kontā LV85TREL9199061001000, Valsts kase, nodrošinājuma summa EUR 600,00 apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015. gada 25. augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015. gada 24. septembris plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.58, prakses vieta Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko Ullai Avenai piederošā nekustamā īpašuma Dzintaru iela 1, Dzidriņas, Stopiņu novads, kadastra Nr.8096 004 0256, pirmo labprātīgo izsoli. Izsoles sākumcena - 125 000,00 EUR. Izsoles solis - 2000,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 25.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 24.septembris plkst.10.00.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 14.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 12 500,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "izsole" un nekustamā īpašuma adresi, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

1.      Nekustamā īpašuma sastāvs: Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8096 004 0256, ar platību 0,1652 ha. Atdalīts no nekustama īpašuma "Dzidriņas", Stopiņu pag., Rīgas raj. (Stopiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 108). Uz zemes gabala atrodas ekspluatācijā nenodota dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 8096 004 0256 001). Adrese: Dzintaru iela 1, Dzidriņas, Stopiņu nov. Nekustamais īpašums ierakstīts Stopiņu novada zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000157804 (kadastra numurs 8096 004 0256).

2.Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dalīt, dāvināt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 17. decembra hipotēkas līgums Nr.07-152743-PK/1.

2.2. Atzīme - aizsargjosla gar Dzintaru ielu - būvlaide. Platība 0,0704 ha. Pamats: 2004. gada 22. oktobra Vladimira Gasperoviča nostiprinājuma lūgums, zemes robežu plāns.

2.3. Atzīme-aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kV. Platība 0,056 ha. Pamats: 2004. gada 22. oktobra Vladimira Gasperoviča nostiprinājuma lūgums, zemes robežu plāns.

2.4. Nostiprināta hipotēka. Hipotēka nodrošina aizdevumu EUR 185 370,46 apmērā. Procentu likme: manīgā procentu likme - 3 mēnešu Bāzes likme un pievienotā likme 4,000%. Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; EUR 14 un EUR 140 saskaņā ar 17.12.2007. Aizdevuma līguma Nr.07-152743-PK grozījumu (01.12.2014.) II daļas 10.1 punktu. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - ikmēneša 25. datumā. Kreditors: Swedbank, AS, nodokļu maksātāja kods 40003074764.

3. Izsoles sākumcena - ir 125 000,00 EUR (viens simts divdesmit pieci tūkstoši euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece - ULLA AVENA patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1.  izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2.  izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3.  maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4.  pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 14.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5.  izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6.  izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7.  vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8.  izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ9

    Izsole

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod otrajā izsolē  Sergejam Aleksandrovam  piederošo nekustamo īpašumu Zeļinska ielā 3-69, Daugavpilī, reģistrētu Daugavpils  tiesas  zemesgrāmatu nodaļā  ar kadastra Nr.0500 901 6925. Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītājas Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod otrajā izsolē  Sergejam Aleksandrovam  piederošo nekustamo īpašumu Zeļinska ielā 3-69, Daugavpilī, reģistrētu Daugavpils  tiesas  zemesgrāmatu nodaļā  ar kadastra Nr.0500 901 6925.      Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma  kopplatībā 41,8 m2, pie dzīvokļa īpašuma 418/28213,  piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Parādnieks: Sergejs Aleksandrovs. Piedzinējs: AS "Norvik bank", E.Birznieka - Upīša  iela 21, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība EUR  3300,00 un izsoles sākumcena  EUR 2475,00. Izsoles solis EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.      

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 2.izsolē, jāiemaksā līdz 2015.gada 15.septembrim ZTI  L. Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozītu kontā  LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas, t.i., EUR 330,00, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 26.augustā plkst.10.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 25.septembrī plkst.10.00.  Tālr. uzziņām  64624889, 26111586. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ10

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Aigaram Gavaram. Piedzinēji: AS "SEB Banka" Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads; AS" Citadele banka" Republikas iela 2, Rīga. Hipotekārais kreditors SIA" FZ Capital, Blaumaņa iela 28-3, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.22, kas atrodas  Aleksandra ielā 15, Ventspilī. Nekustamais īpašums reģistrēts Ventspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1913 22. Nekustamā īpašuma novērtējums  un izsoles sākumcena - EUR 12 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 600,00 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 26.augustā. Izsoles noslēgums 2015.gada 25.septembrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 15.septembrim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 1200,00 EUR (maksājuma mērķī norādot: "Iemaksa par izsoli Aleksandra iela 15-22, Ventspils;

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).

Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ11

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod 1/2 nekustamo īpašumu, kas pieder Lāsmai Enģelei. Piedzinējs: Uzturlīdzekļu garantijas fonds Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no 1/2 domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma Nr.11, kas atrodas  Ziedu ielā 5, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, Skrundas novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Nīkrāces pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.172 11. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 600,00. Izsoles sākumcena - EUR 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 30,00 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 26.augustā. Izsoles noslēgums 2015.gada 25.septembrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 15.septembrim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes reģ.Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 60,00 EUR (maksājuma mērķī norādot: "Iemaksa par izsoli Ziedu iela 5-11,Nīkrāces pagasts, Skrundas novads;

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).

Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.58, prakses vieta Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko Svetlanai Stinkai piederošo 491/54621 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Aleksandra Čaka iela 70, Rīga, kadastra Nr.0100 033 0079, pirmo labprātīgo izsoli. Izsoles sākumcena - 19 000,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 25.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 24.septembris plkst.10.00.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 14.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 1900,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "izsole" un nekustamā īpašuma adresi, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: 491/54621 domājamās daļas (lietošanā dzīvoklis Nr.63) no zemes gabala, platība 1836 kv.m, uz tā esošās vienas sešstāvu dzīvojamā ēkas un saimniecības ēkas, kas reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.128, adrese: Aleksandra Čaka iela 70, Rīga, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 128, kadastra numurs: 0100 033 0079.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām SVETLANAI HOHLOVAI piederošo domājamo daļu. Pamats: 2006. gada 8. jūnija ķīlas/hipotēkas/ieķīlājuma līgums Nr. 06-062617-PK/1;

2.2. Ievērot Latvijas Republikas 1993.gada 4.maija likuma "Par telekomunikācijām" 19.panta noteikumus;

2.3. Atzīme: Zemes gabalā atrodas Termofikācijas pārvaldei piederoši siltumtīkli;

2.4. Atzīme - SVETLANA HOHLOVA atsakās no pirmpirkuma tiesībām uz pārējo kopīpašnieku domājamām daļām. Pamats: 2006. gada 12. jūnija pirkuma līgums 15.punkts;

2.5. Nostiprināta kā pirmā hipotēka uz SVETLANAI HOHLOVAI piederošo domājamo daļu par aizdevuma summu EUR 70 000,00 (LVL 49 196,28). Procentu likme: 3 mēnešu EURIBOR+0% gadā, sākot no 2006.gada 1.oktobra - 3 mēnešu EURIBOR+1 % gadā.

Līgumsods:

1) 0,16 % dienā;

2)5 % no Aizdevuma.

Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006. gada 8. jūnija aizdevuma/kredīta līgums Nr. 06-062617-PK, 2006. gada 8. jūnija ķīlas/hipotēkas/ieķīlājuma līgums Nr. 06-062617 PK/1. Maksimālais nodrošinātais prasījums EUR 98 000,30 (LVL 68 875,00).

3. Izsoles sākumcena - EUR 19'000,00 (deviņpadsmit tūkstoši euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece - Svetlana Stinka patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1.  izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2.  izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3.  maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4.  pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 14.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5.  izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6.  izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7.  vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8.  izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. prasījumi, kas nodrošināti ar hipotēkām, apmierināmi secīguma kārtībā - vispirms apmierināms tas prasījums, kas agrāk ierakstīts zemesgrāmatā, ja šī agrākā prasījuma kreditors nav piešķīris pirmtiesības citam, vēlāk zemesgrāmatā ierakstītam prasījumam.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ13

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Arvim Gureckim. Piedzinējs: Uzturlīdzekļu garantijas fonds Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; Evita Gurecka, Gaujaslīču iela 33-3, Inčukalna novads. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.3, kas atrodas Liepājas ielā 45, Skrundā. Nekustamais īpašums reģistrēts Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.295 3. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena  - EUR 4000,00.   Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 400,00 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 26.augustā. Izsoles noslēgums 2015.gada 25.septembrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 15.septembrim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 50,00 EUR (maksājuma mērķī norādot: "Iemaksa par izsoli Liepājas iela 45-3, Skrunda;

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).

Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ14

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Aināram Grundmanim. Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantijas fonds Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; Ilvita Grundmane, Skrundas iela 18-14, Kuldīga; SIA" Julianus Inkasso Latvija", Brīvības iela 149, Rīga. Hipotekārais kreditors AS" Privatbank", Muitas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.14, kas atrodas Skrundas ielā 18, Kuldīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Kuldīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.290 14. Kadastra numurs 6201 900 2617. Nekustamā īpašuma novērtējums  - EUR 7100,00, izsoles sākumcena otrajā izsolē - 5325,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 50,00 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 26.augustā. Izsoles noslēgums 2015.gada 25.septembrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 15.septembrim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 710,00 EUR (maksājuma mērķī norādot: "Iemaksa par izsoli Skrundas iela 18-14, Kuldīga;

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).

Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Danielam Vanagam-Vasiļjevam. Piedzinējs - Nordea AB Latvijas filiāle, Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo 0,13 ha platību, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka un palīgceltne, kas atrodas "Ķieģeļceplis Nr.3", Suntažu pagastā, Ogres novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Ogres rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.7488 004 0031. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda EUR 1000,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 1000,00. Izsoles solis - EUR 50,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.  Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 14.septembrim jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ.Nr.30017311006, depozīta kontā LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 100,00, maksājuma mērķī norādot izpildu lieta Nr.01222/041/2012, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākums - 2015.gada 25.augusts. Izsoles noslēgums - 2015.gada 24.septembris plkst.10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ16

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Skrundas iela 27-2, Kuldīga, kadastra numurs 6201 900 2359, kas pieder Raivim Goldbergam (Rancānam). Piedzinējs un hipotekārais kreditors AS DnB Banka, Skanstes iela 12, Rīga. Piedzinēji: AS" Citadele banka", Republikas laukums 2A, Rīga; Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2, kas atrodas Skrundas ielā 27, Kuldīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Kuldīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1318 2. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 3400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 50,00 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 26.augustā. Izsoles noslēgums 2015.gada 25.septembrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 15.septembrim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 50,00 EUR (maksājuma mērķī norādot: "Iemaksa par izsoli Skrundas iela 27-2, Kuldīga;

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).

Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ17

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.58, prakses vieta Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko Mārtiņam Rudukam piederošā nekustamā īpašuma Skolas iela 15-48, Ikšķile, Ikšķiles novads, kadastra Nr.7405 900 0005, pirmo labprātīgo izsoli. Izsoles sākumcena - 29 100,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 25.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 24.septembris plkst.10.00.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 14.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 2910,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "izsole" un nekustamā īpašuma adresi, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums Nr.48, ar platību 65,8 m2. Pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 658/30192 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Adrese: Skolas iela 15 - 48, Ikšķile, Ikšķiles nov. Nekustamais īpašums ierakstīts Ikšķiles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1154 48 (Kadastra numurs: 7405 900 0005)

2.Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 12. novembra hipotēkas līgums Nr. 08-133689-PK/1.

2.2. Nostiprināta hipotēka, tajā skaitā aizdevuma summa LVL 45 931,76.

Procentu likme:

1)      aizdevuma līguma Nr.08-133689-PK I daļas 1.sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6. un II daļas 3.5.punktā noteiktā procentu likme.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - Līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: "Swedbank" AS (iepriekš AS "HANSABANKA"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 12. novembra aizdevuma līgums Nr.08-133689-PK, 2008.gada 12. novembra hipotēkas līgums Nr.08-133689-PK/1. Nodrošinātais prasījums 64 304,00 LVL (91 496,35 EUR)

3. Izsoles sākumcena - ir 29 100,00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši viens simts euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks - MĀRTIŅŠ RUDUKS patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 14.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par 1% un ne lielāku par 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ18

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu "Liedagas" Rojas novads, kadastra numurs 8882 004 0271, kas pieder Dacei Čaklajai. Piedzinējs un hipotekārais kreditors AS "SEB Banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, hipotekārais kreditors Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 0,3036 ha. Atzīme - "īpaši aizsargājamie dabas objekti - Rīgas jūras līča piekrastes 5 km ierobežotas saimnieciskās darbības josla, ceļa servitūts 4 km par labu nekustamajam īpašumam Silīdumi, Jaunarājas upes 50 m aizsargjosla 0,2 km. Nekustamais īpašums reģistrēts Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.819. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 1100,00.  Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 26.augustā. Izsoles noslēgums 2015.gada 25.septembrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 15.septembrim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 110,00 EUR (maksājuma mērķī norādot: "Iemaksa par izsoli "Liedagas", Rojas novads);

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).

Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ19

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.58, prakses vieta Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko Marinai Trofimovai piederošā nekustamā īpašuma Kaplavas iela 5-61, Rīga, kadastra Nr.0100 922 4050, pirmo labprātīgo izsoli. Izsoles sākumcena - 39 300,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 25.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 24.septembris plkst.10.00.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 14.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 3930,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "izsole" un nekustamā īpašuma adresi, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

1.Nekustamā īpašuma sastāvs: Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.61 platība 84,8kv.m, kopīpašuma 848/167344 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes gabala, adrese: Kaplavas iela 5-61, Rīga, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 14265 61, kadastra numurs: 0100 922 4050.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006. gada 15. augusta hipotēkas līgums Nr. 06-084214-PK/1.

2.2. Atzīme - vērsta Ls 1093,38 piedziņa par labu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Namu apsaimniekošana", vienotais reģistrācijas Nr.40003383134. Pamats: 2013.gada 28. janvāra zvērināta tiesu izpildītāja Katrīnas Baltalksnes nostiprinājuma lūgums Nr.1038, 2013.gada 3.janvārī Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas izsniegts izpildu raksts, lieta Nr.C31451712.

2.3. Atzīme - vērsta Ls 345,04 piedziņa. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, nodokļu maksātāja kods 90000069281. Pamats: 2012.gada 6.jūnija Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu Nr.4.1.1.4/30342, 2013.gada 26.jūnija nostiprinājuma lūgums Zvērināta tiesu izpildītāja Aigas Augustovas nostiprinājuma lūgums Nr.15388.

2.4. Atzīme - īpašnieks aprobežots ar 2006. gada 15. septembra pirkuma līgumā 1.3 punktā minētiem nosacījumiem.

2.5. Nostiprināta kā otrā hipotēka (aizdevuma summa LVL 71 780).

Procentu likme:

1) 3 mēnešu EURIBOR+5% gadā;

2) sākot no 10.08.2009. aizdevēja papildus likme ir 1%;

3) kavējuma procenti - 0,16% dienā.

Līgumsods: 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu; līgumsods - 5% no aizdevuma. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006. gada 2. augusta aizdevuma līgums Nr. 06-084214-PK, 2006. gada 15. augusta hipotēkas līgums Nr. 06-084214-PK/1, 2006. gada 15. augusta grozījumi 02.08.2006. Aizdevuma līgumam Nr. 06-084214-PK. Nodrošināmais prasījums 100 494,00 LVL.

2.6. Nostiprināta hipotēka par labu valstij Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta, nodokļu maksātāja kods: 90000069281, personā. Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.pantu nokavējuma nauda no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru kavēto dienu. Pamats: 2012.gada 6.jūnija Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta lēmums Nr.4.1.1.4/30342. Nodrošināmais prasījums 345,04 LVL.

3. Izsoles sākumcena -  EUR 39 300 (trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

5.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Marina Trofimova nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi.

6.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - EUR;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 14.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

6.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

6.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

7. Nenotikusi izsole un tās sekas.

7.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs; 7.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

7.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

7.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tam ir Civilprocesa likuma 614. un 615.pantā noteiktās sekas.

7.3. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad tiesu izpildītājs rīko otro izsoli, ievērojot pirmās izsoles noteikumus, tomēr otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

7.4.Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumiIzsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ20

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu "Krūkļi", Vandzenes pagasts, Talsu novads, kadastra numurs 8894 011 0089, kas pieder Marikai Fengei. Piedzinējs: Alvis Krēķis un Ieva Krēķe, Zemeņu iela 7, Talsi. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala, uz zemesgabala atrodas dzīvojamā māja un divas saimniecības ēkas. Nekustamais īpašums reģistrēts Vandzenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.390. Nekustamā īpašuma novērtējums  un izsoles sākumcena - EUR 4000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 400,00 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 26.augustā. Izsoles noslēgums 2015.gada 25.septembrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 15.septembrim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 50,00 EUR (maksājuma mērķī norādot: "Iemaksa par izsoli "Krūkļi", Vandzenes pagasts, Talsu novads;

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).

Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ21

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, amata vieta Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr.58, prakses vieta Brīvības gatve 226/4, Rīga, rīko Lindai Očagovai un Jānim Laiveniekam piederošā nekustamā īpašuma Skolas iela 4 -28, Ķegums, Ķeguma novads, kadastra Nr.7409 900 0121, pirmo labprātīgo izsoli. Izsoles sākumcena - 10 400,00 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 25.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 24.septembris plkst.10.00.

Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 14.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 1040,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr.LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr. 18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - "izsole" un nekustamā īpašuma adresi, kā arī, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Prasītājs - Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 396. un 397.pantu, izsoles sākumcena ir noteikta tiesas lēmumā, līdz ar ko zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā nav nekustamā īpašuma novērtējums. 

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: Dzīvokļa īpašums Nr.28 ar kopējo platību 52,4 kv.m un kopīpašuma 524/28322 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra apzīmējums 7409 001 0047), kas atrodas Skolas ielā 4, Ķegumā, Ķeguma novadā, un ir ierakstīts Ķeguma pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.546 28, ar kadastra numuru 7409 900 0121.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2008.gada 12.februāra Hipotēkas līgums Nr.08-023487-PK/1.

2.2.  Nostiprināta kā otrā hipotēka (tajā skaitā aizdevuma summa LVL 56 224,00). Procentu likme: Aizdevuma līguma Nr.08-023487-Pk I daļas 1. sadaļā "Pamatnoteikumi" 1.6.un II daļas 3.5.punktā noteiktā Procentu likme.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no Aizdevuma.

Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2008.gada 12.februāra Aizdevuma līgums Nr.08-023487-PK, 2008.gada 12.februāra Hipotēkas līgums Nr.08-023487-PK/1. Nodrošinātais prasījums EUR 111'999,93 (LVL 78 714,00)

3. Izsoles sākumcena - EUR 10 400,00 (desmit tūkstoši četri simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība. Nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 15.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī valsts un kancelejas nodeva, kāda normatīvajos aktos noteikta īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki - Linda Očagova un Jānis Laivenieks patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. persona, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 14.septembrim iemaksā izsoles nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

6.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu, bet ne lielāku kā desmit procenti no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens solītājs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

6.7. nosolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ22

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, paziņo, ka tiek rīkota otrā labprātīgā izsole SIA "Capitel BK", juridiskā adrese: Zīlānu iela 93, Jēkabpils, piederošajam nekustamajam īpašumam - Nameja iela 7A, Jēkabpils, kadastra Nr.5601 002 2506. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 2703,46. Izsoles sākumcena EUR 2027,60. Izsoles solis EUR 50,00. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 26.augusts. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 25.septembris plkst.10.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 15, Rīga.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 15.septembrim jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 202,76, tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr.LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi.

1.Nekustamā īpašuma sastāvs.

1.1. Nekustamais īpašums - "Nameja iela 7 A, Jēkabpils, Jēkabpils raj., kas ierakstīts Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000120317, sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 5601 002 2506 un platību 1099 kv.m.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Atzīme - Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006. gada 12. oktobra hipotēkas līgums Nr.06-116703-IN/4.

2.2. Noteikts aizliegums bez Akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764 rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006. gada 12. oktobra hipotēkas līgums Nr.06-116702-KR/3.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa Ls 326 500,00.

Procentu likme:

1) 3 mēnešu RIGIBOR + 2% gadā;

2) Nokavējuma procenti - 0,16% dienā.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) 5% no Aizdevuma. Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei.

Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006. gada 12. oktobra aizdevuma līgums Nr.06-116703-IN, 2006. gada 12. oktobra hipotēkas līgums Nr.06-116703-IN/4. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1965, Nr.1503, Nr.1000 0026 7168. Nodrošinātais prasījums (summa latos): LVL 457 100,00.

3.2. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa Ls 83 500,00.

Procentu likme:

1) 3 mēnešu RIGIBOR + 2% gadā;

2) Nokavējuma procenti - 0,16% dienā;

3) Par neizmantoto kredītlīnijas limitu - 1% gadā.

Līgumsods:

1) 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu;

2) Ls 4175,00.

Samaksas termiņš: līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006. gada 12. oktobra kredītlīnijas līgums Nr.06-116702-KR, 2006. gada 12. oktobra hipotēkas līgums Nr.06-116702-KR/3. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1965, Nr.1503, Nr.1000 0026 7168. Nodrošinātais prasījums (summa latos): LVL 116 900,00.

4. Izsoles sākumcena - 2027,60 EUR (divi tūkstoši divdesmit septiņi euro 60 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visu summu, kas no viņa pienākas uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieki patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks SIA "Capitel BK" (vienotās reģistrācijas Nr. 50003581921, līdz 17.09.2009. iepriekšējais nosaukums - SIA "Burgs") nepatur izsolāmajā nekustamajā īpašumā sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi.

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 15.septembrim ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā, un jālūdz tiesu izpildītājam to autorizēt izsolei;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole.

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

9. Nenotikušas izsoles sekas.

9.1. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, minētās personas nekustamo īpašumu var paturēt sev par sākumcenu. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, pārsolītais pircējs var paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu.

9.2. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama atkārtota pirmā izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām paturēt šo nekustamo īpašumu sev. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par  izsoles sākumcenu bez solīšanas. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.3. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā šo nosacījumu 9.1.punktā vai 9.2.punktā norādīto summu kopā ar Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.4. Pēc šo nosacījumu 9.3.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz pieteikumu izsoles akta apstiprināšanai tiesā, kura pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz pircēja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ23

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Jaunbrīvzemnieki, Laidzes  pagasts, Talsu novads, kadastra numurs 8868 001 0035, kas pieder Mārcim Martinovam. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 2,7 ha. Nekustamais īpašums reģistrēts Laidzes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000538099. Nekustamā īpašuma novērtējums  - EUR 800,00,  izsoles sākumcena otrajā izsolē - 600,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 60,00 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 26.augustā. Izsoles noslēgums 2015.gada 25.septembrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 15.septembrim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 80,00 EUR (maksājuma mērķī norādot: "Iemaksa par izsoli "Jaunbrīvzemnieki", Laidzes pagasts, Talsu novads;

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).

Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ24

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV - 4101, pirmajā izsolē pārdod Ilonai Valdovskai piederošo nekustamo īpašumu - "Pāraugas", Liezēres pagasts, Madonas novads, kadastra Nr.7068 009 0148, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 10,8 ha. Piedzinēji: AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads un Madonas novada pašvaldības Liezēres pagasta pārvalde, "Ozolkalns", Liezēre, Liezēres pagasts, Madonas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 14 800,00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 14 800,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2015. gada 21. augusts un noslēguma datums ir 2015. gada 21. septembris plkst.10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015. gada 10. septembrim iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 1480,00 nodrošinājuma summu un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Informāciju par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā pieejama tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64174884. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ25

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamā īpašuma "Mālkalni", Vandzenes pagasts, Talsu novads, kadastra numurs 8894 007 0028, 1/6 domājamo daļu, kas pieder Selitai Bucei. Piedzinējs: AS" Reverta", Brīvības iela 148A-1,Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 10,6 ha. Uz zemesgabala atrodas dzīvojamā māja un piecas saimniecības ēkas. Nekustamais īpašums reģistrēts Vandzenes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.335. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - EUR 1300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 130,00 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 26.augustā. Izsoles noslēgums 2015.gada 25.septembrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 15.septembrim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 130,00 EUR (maksājuma mērķī norādot: "Iemaksa par izsoli "Mālkalni" Vandzenes pagasts, Talsu novads;

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).

Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ26

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamā īpašuma 1/2 domājamo daļu Durbes iela 11, Ventspils, kadastra numurs 2700 008 0605, kas pieder Arkādijam Čerkašinam. Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS DnB Banka. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 473,5 kv.m, otrai zemesgabala pusei 473,5 kv.m platībā zemes īpašuma tiesības nav noskaidrotas. Nekustamais īpašums reģistrēts Ventspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.322. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - EUR 7200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 720,00 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 26.augustā. Izsoles noslēgums 2015.gada 25.septembrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 15.septembrim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 720,00 EUR (maksājuma mērķī norādot: "Iemaksa par izsoli Durbes iela 11, Ventspils");

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).

Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ27

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu "Pūpoli"-25, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads, kadastra numurs 6296 900 0064,  kas pieder Andim Nauzeram. Piedzinējs: Uzturlīdzekļu garantijas fonds Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; Santa Kiseļevska, Liepājas iela 27-4, Kuldīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.25, kas atrodas "Pūpoli ", Vārmes pagasts, Kuldīgas novads. Nekustamais īpašums reģistrēts  Vārmes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.211 25.Nekustamā īpašuma novērtējums  - EUR 1800,00,  izsoles sākumcena otrajā izsolē - 1350,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 26.augustā. Izsoles noslēgums 2015.gada 25.septembrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 15.septembrim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 180,00 EUR (maksājuma mērķī norādot: "Iemaksa par izsoli "Pūpoli",  dz.25, Vārmes pagasts, Kuldīgas novads";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).

Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ28

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV-4101, pirmajā izsolē pārdod Inārai Vecumniecei piederošo nekustamo īpašumu - "Āboliņi", Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, kadastra Nr.5094 004 0198, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 2,73 ha: zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0198, platība 1,13 ha uz kura atrodas apbūve - dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 5094 004 0198 001) un zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 5094 011 0058, platība 1,6 ha. Piedzinēji: Nordea Bank AB Latvijas filiāle, K.Valdemāra iela 62, Rīga, un Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde, "Biedrības nams", Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4300,00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 4300,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2015. gada 21. augusts un noslēguma datums ir 2015. gada 21. septembris plkst.10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015. gada 10. septembrim iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 430,00 nodrošinājuma summu un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Informāciju par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā pieejama tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64174884. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ29

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV-4101, pirmajā izsolē pārdod uz Viļa Actiņa vārda zemesgrāmatā reģistrēto nekustamo īpašumu - "Skutincēni", Bērzaunes pagasts, Madonas novads, kadastra Nr.7046 002 0044, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 69,9 ha uz kura atrodas apbūve: dzīvojamā māja (kad.apz. 70460020044001), kūts (kad.apz. 70460020044002) un kūts (kad.apz. 70460020044003). Nekustamā īpašuma īpašnieki - Gatis Actiņš, Gita Actiņa, Baiba Actiņa. Piedzinējs: Nordea Bank AB Latvijas filiāle, K.Valdemāra iela 62, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 50 700,00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 50 700,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2015. gada 21. augusts un noslēguma datums ir 2015. gada 21. septembris plkst.10.00.

Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015. gada 10. septembrim iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 5070,00 nodrošinājuma summu un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Informāciju par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā pieejama tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64174884. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ30

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3, 1.kab., Preiļi, rīko pirmo izsoli Zemnieku saimniecības "Neila", reģ. Nr. 47701007663, piederošajam nekustamajam īpašumam, kas reģistrēts Daugavpils tiesas zemesgrāmatu nodaļā Ūdrīšu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar Nr. 100000399582, kadastra numurs 6096 007 0434,  ar nosaukumu Zilgmes, adrese: "Zilgmes", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads; nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6096 007 0434 kopplatībā 0,1599 ha; uz zemes gabala atrodas 2 ēkas (ar kadastra apzīmējumu: 6096 007 0095 007 un 6096 007 0095 010), atdalīti no nekustama īpašuma "Vairogi", Ūdrīšu pag., Krāslavas raj., un būve ar kadastra apzīmējumu Nr. 6096 007 0095 007; un būve ar kadastra apzīmējumu Nr. 6096 007 0095 010. Parādnieks: Zemnieku saimniecības "Neila", reģ. Nr. 47701007663, Tartakas ielā 2, Aglonas pagastā, Aglonas novadā. Piedzinējs: Valsts Ieņēmumu dienests Talejas ielā 1, Rīga LV-1978. Hipotekārais kreditors -AS DNB banka, Skanstes ielā 12, Rīga. Īpašuma izsoles sākumcena 2900,00 EUR.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis - 200,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sākuma datums ir 2015.gada 26.augusta plkst.10.00 un izsoles noslēguma datums 2015.gada 25.septembra pulksten 10.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 15.septembrim jāiemaksā nodrošinājums 290,00 euro tiesu izpildītājas depozīta kontā: saņēmējs - zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. Nr. 25077712171, konta Nr.LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Informācija pa tālruni 29183199.  Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ31

     Izsole

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod otrajā  izsolē  Lidijai Tumanovai piederošo nekustamo īpašumu Kalkūnes ielā 14-4, Kalkūnos, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, reģistrēto Daugavpils tiesas  zemesgrāmatu nodaļā  ar kadastra Nr.4460 900 0232.       Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma  kopplatībā 44,6 m2, kopīpašuma domājamā daļa 444/21650 no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 4460 004 0321).   Parādniece: Lidija Tumanova. Piedzinējs: SIA "AM Finances", Vienības  iela 4-11, Daugavpils. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība EUR  2170,00. Izsoles sākumcena EUR 1627,50. Izsoles solis EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.     

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 2.izsolē, jāiemaksā līdz 2015.gada 15.septembrim ZTI  L. Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozītu kontā  LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas, t.i., EUR 217,00, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 26.augustā plkst.10.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 25.septembrī plkst.10.00.  Tālr. uzziņām  64624889, 26111586. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ32

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, otrajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Ventas iela 6-16, Raņķu pagasts, Skrundas novads, kadastra numurs 6278 900 0035, kas pieder Sergejam Savrāsovam. Piedzinējs: Uzturlīdzekļu garantijas fonds, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; Gunita Krūmiņa, Piltenes iela 14-39 Kuldīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.16, kas atrodas Ventas ielā 6, Raņķu pagastā, Skrundas novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Raņķu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.137 16. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1800,00,  izsoles sākumcena otrajā izsolē - 1350,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 26.augustā. Izsoles noslēgums 2015.gada 25.septembrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 15.septembrim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 50,00 EUR (maksājuma mērķī norādot: "Iemaksa par izsoli Ventas iela 6-16, Raņķu pagasts,Skrundas novads";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).

Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ33

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.63 zvērinātas tiesu izpildītāja Jolanta Šubrovska, prakses vieta Miera ielā 36, Rīgā, LV-1010, pārdod pirmajā izsolē bezmantinieka mantu - nekustamo īpašumu - Zīļu iela 15-7, Baldone, Baldones novads. Kreditori: AS ''DNB banka'', reģ. Nr. 40003024725, Skanstes iela 12, Rīga; Zane Jespare; DzĪKS ''Zīļu nams'', reģ. Nr. 50003758221, Zīļu iela 17, Baldone; SIA ''Swedbank līzings'', reģ. Nr. 40003240524, Balasta dambis 1a, Rīga; AS ''SWEDBANK'', reģ. Nr. 40003074764, Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts un atrašanās vieta: viena dzīvokļa īpašums ar 362/10335 kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kad. apz. 8005 501 2406). Dzīvokļa platība 36,2 kv.m kadastra apzīmējums Nr.8005 900 0304. Nekustamā īpašuma novērtējums: 8900 (astoņi tūkstoši deviņi simti) EUR. Izsoles sākumcena: 8900 (astoņi tūkstoši deviņi simti euro) EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 22.septembrī plkst. 12.00. Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā jāiemaksā 10% EUR 890 (astoņi simti deviņdesmit) nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Zvērinātas tiesu izpildītājas Jolantas Šubrovskas depozīta konts PVN reģ. Nr. 15127411811, Valsts kase, LV50TREL9199052001000, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 67813504.


OP 2015/162.IZ34

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamā īpašuma "Ošiņi" Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, 1/3 domājamo daļu, kas pieder Mārtiņam Krugam. Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantijas fonds Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; Inga Ūdre, Rūpnīcas iela 6-59, Ugāles pagasts, Kuldīgas novads. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 4,2 ha. Nekustamais īpašums reģistrēts Rumbas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000147479. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 1000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 26.augustā. Izsoles noslēgums 2015.gada 25.septembrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 15.septembrim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 100,00 EUR (maksājuma mērķī norādot: "Iemaksa par izsoli "Ošiņi", Rumbas pagasts, Kuldīgas novads";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).

Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ35

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Rīgas iela 22-3, Saldus, kadastra numurs 8401 900 1489, kas pieder Mārim Meirupskim. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.3, kas atrodas Rīgas iela 22, Saldus. Nekustamais īpašums reģistrēts Saldus pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.251 3. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 3800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 380,00 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 26.augustā. Izsoles noslēgums 2015.gada 25.septembrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 15.septembrim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 380,00 EUR (maksājuma mērķī norādot: "Iemaksa par izsoli Rīgas iela 22-3, Saldus";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).

Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ36

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Zaļā iela 1-3, Namiķi, Lutriņu pagasts, Saldus novads, kadastra numurs 8466 900 0016, kas pieder Mārim Meirupskim. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.3, kas atrodas Zaļajā ielā 1, Namiķi, Lutriņu pagasts, Saldus novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Lutriņu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.217 3. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 2600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 260,00 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 26.augustā. Izsoles noslēgums 2015.gada 25.septembrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 15.septembrim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 260,00 EUR (maksājuma mērķī norādot: "Iemaksa par izsoli Zaļā iela 1-3, Lutriņu pagasts, Saldus novads";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).

Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ37

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Jeļenai Ļevickai piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli 45,6 kv.m platībā Ilūkstes ielā 4-6, Rīgā, kadastra Nr. 0100 917 7077. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Mārtiņa iela 7, Rīga. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 17 000 EUR. Izsoles solis - 400 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 24.08.2015. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums 23.09.2015. plkst. 10.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% no novērtējuma (1700 EUR) un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 13.09.2015. Nodrošinājuma summa iemaksājama zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kasē, obligāti norādot īpašuma adresi. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67292466. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ38

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Anetai Svetlovai (Jakubovskai) piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli 41,42 kv.m platībā Sarkandaugavas ielā 26, k-3-146, Rīgā, kadastra Nr. 0100 922 2244. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Mārtiņa iela 7, Rīga. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 16 400 EUR. Izsoles solis - 400 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 24.08.2015. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums 23.09.2015. plkst. 10.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% no novērtējuma (1640 EUR) un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 13.09.2015. Nodrošinājuma summa iemaksājama zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kasē, obligāti norādot īpašuma adresi. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67292466. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ39

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 50 zvērināts tiesu izpildītājs Kalvis Dūrītis (prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8) pirmajā izsolē pārdod Ērikam Dembovskim piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokli 33,24 kv.m platībā Rudens ielā 10-108, Rīgā, kadastra Nr. 0100 923 4920. Piedzinējs - SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Mārtiņa iela 7, Rīga, hipotekārais kreditors: Danske Bank AS, Cēsu iela 31/8, Rīga. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - 14 600 EUR. Izsoles solis - 400 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Izsoles sākuma datums 24.08.2015. plkst. 10.00, izsoles noslēguma datums 23.09.2015. plkst. 10.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% no novērtējuma (1460 EUR) un lūgt tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē līdz 13.09.2015. Nodrošinājuma summa iemaksājama zvērināta tiesu izpildītāja Kalvja Dūrīša, nodokļu maksātāja reģistra kods 23037612353, kontā Nr. LV 21 TREL 9199 0390 0100 0, Valsts kasē, obligāti norādot īpašuma adresi. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 67292466. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ40

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Lielais prospekts 54-3, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu - ½ ēku domājamo daļu -, kas atrodas Puķu ielā 16, Ventspilī, un kas nostiprināts Ventspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1047. Kreditori - AS DNB Banka, Skanstes iela 12, Rīga; Ventspils pilsētas pašvaldība, Jūras iela 36, Ventspils; UAB " Gelvora" filiāle Latvijā, Rīga, Cēsu iela 31, k-3. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: 5700,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 24.septembrī plkst. 10.30 Lielajā prospektā 54-3, Ventspilī. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes (reģ.Nr. LV19106111631) depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 63622289.


OP 2015/162.IZ41

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Lielais prospekts 54-3, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.1 -, kas atrodas Peldu ielā 32, Ventspilī, un kas nostiprināts Ventspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1094 1. Kreditore: Likvidējamā akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka", Ganību dambis 17A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: 5700,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 24.septembrī plkst. 11.00 Lielajā prospektā 54-3, Ventspilī. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes (reģ.Nr. LV19106111631) depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 63622289.


OP 2015/162.IZ42

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Lielais prospekts 54-3, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieku mantu atzītu nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.2 -, kas atrodas Peldu ielā 32, Ventspilī, un kas nostiprināts Ventspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1094 2. Kreditore: Likvidējamā akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka", Ganību dambis 17A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: 2500,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2015.gada 24.septembrī plkst. 11.00 Lielajā prospektā 54-3, Ventspilī. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes (reģ.Nr. LV19106111631) depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 63622289.


OP 2015/162.IZ43

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka iela 17, Skrunda, kadastra numurs 6209 003 0053, kas pieder Aigaram Plotkānam. Piedzinējs: AS: SEB Banka" Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 1600 kv.m. Uz zemesgabala atrodas dzīvojamā māja. Nekustamais īpašums reģistrēts Skrundas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000251334. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 3700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 370,00 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 26.augustā. Izsoles noslēgums 2015.gada 25.septembrī plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 15.septembrim (ieskaitot):

1) zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ.Nr.19106111631, depozīta kontā LV44TREL9199001002000, Valsts kasē, TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma - 370,00 EUR (maksājuma mērķī norādot: "Iemaksa par izsoli O.Kalpaka iela 17, Skrunda";

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei.  Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).

Tālrunis informācijai 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ44

Nekustamā īpašuma izsoles

Maksātnespējas procesa administratore Vija Ritenberga (sertifikāts Nr. 00097, prakses vieta: Meža iela 2b-10, Valmiera) paziņo par šādām AS "Daugavpils Dzirnavnieks" (vienotais reģ. Nr. 40003039881, juridiskā adrese: "Dzirnavnieks", Stropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads) piederošo nekustamo īpašumu otrajām izsolēm:

1) nojume (apbūve) "Daugavpils Dzirnavnieks", Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, kadastra Nr. 6096 503 0025, Ūdrīšu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.72A (zemes 0,7 ha īpašuma tiesības nav noskaidrotas, zemesgabalu šķērso elektrolīnija). Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 800. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums - EUR 80, kas atbilst 10% no novērtējuma. Izsoles dalības maksa - EUR 50. Izsole notiks 2015.gada 28.septembrī plkst.10.00 Ģimnāzijas ielā 23-3, Daugavpilī (ieeja no pagalma puses). Izsole tiek rīkota Valsts ieņēmumu dienesta (reģistrācijas Nr. 90000069281, adrese: Talejas iela 1, Rīga) labā;

2) ēkas un zemesgabals, Brīvības iela 72, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra Nr. 5001 007 0062, Gulbenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.321 (zemes platība 0,8241 ha, zemes gabala kadastra apzīmējums 50010070062); uz zemesgabala atrodas: 2 virszemes stāvu maizes ceptuve; artēziskā aka, sūkņu stacija; svaru ēka; veikals; garāža noliktava. Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 75 500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums - EUR 7550, kas atbilst 10% no novērtējuma. Izsoles dalības maksa - EUR 75,50. Izsole notiks 2015.gada 28.septembrī plkst.12.00 Ģimnāzijas ielā 23-3, Daugavpilī (ieeja no pagalma puses). Izsole tiek rīkota Valsts ieņēmumu dienesta (reģistrācijas Nr. 90000069281, adrese: Talejas iela 1, Rīga) labā.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolēs, līdz izsolēm jāiemaksā izsoles nodrošinājums un izsoles dalības maksa AS "Daugavpils Dzirnavnieks", vienotais reģ. Nr. 40003039881, norēķinu kontā Nr. LV23RIKO0002930192181, AS "DNB banka". Visām personām, kurām uz īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolēs, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Īpašumi tiek pārdoti saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu. Tālr. 65424508, 65428656, 64224890.


OP 2015/162.IZ45

Izsole

Maksātnespējas administrators Oskars Jonāns, sertifikāts Nr.00335, prakses vieta: Elizabetes iela 63-6, Rīga, LV-1050, izsludina maksātnespējīgās SIA "Mežvītoli", reģ. Nr.42103035117, juridiskā adrese: Kaiju iela 5, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463, piederošā nekustamā īpašuma "Upeslīči", Laidu pagasts, Kuldīgas novads, kadastra Nr.62640040130, reģistrēts Laidu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000194620, platība 18,6 ha, pirmo izsoli. Izsole notiks 2015.gada 22.septembrī plkst. 13.00 Elizabetes ielā 63-6, Rīgā. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena ir 7400,00 EUR (septiņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi). Nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma ir 740,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Līdz izsoles dienai pretendentam jāiemaksā maksātnespējīgās SIA "Mežvītoli", reģ. Nr.42103035117, norēķinu kontā AS "DNB banka", konta Nr.LV13RIKO0002930206426, nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Ar nekustamo īpašumu dokumentiem var iepazīties, iepriekš piesakoties pa tālr. 67310879. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2015/162.IZ46

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 62.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andris Sladzs, prakses vieta Burtnieku iela 37, 3. stāvs, Rīga, LV - 1084, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - zemes gabalam ar kadastra numuru 0100 120 2136, ar kopējo platību 285 kv.m (Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu - fiziskai personai piederoša ēkas daļa) -, kas atrodas Plekstes ielā b/n, Rīga, kadastra numurs 0100 120 2136,  un vienstāva dzīvojamā ēka ar piebūvi (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem liters Nr.19, a). Atzīme - ēkas saistītas ar zemes gabalu - platība 751 kv.m. Zemes īpašuma tiesības nav noskaidrotas (bijusī grupa 120, grunts 1250, 2136, 1464 daļas), kas atrodas Plekstes ielā 10, Rīgā, kadastra numurs 0100 620 0125. Ēka atrodas uz ēkas īpašniekam nepiederoša zemes gabala (kadastra apz. 0100 120 2497) 751 kv.m platībā, kas robežojas ar ēkas īpašniekam piederošo zemes gabalu 285 kv.m platībā, Plekstes ielā b/n, kadastra Nr.0100 120 2136. Parādnieks: Valērijs Ivanovs Piedzinēja: Jeļena Moroza. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 41 000,00.   Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir EUR 41 000,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.   Izsoles sākuma datums ir 2015.gada 21.augusts un noslēguma datums ir 2015.gada 21.septembrī plkst.10.00.  

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 10.septembrim iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza, reģ. Nr.LV18067111529, depozīta kontā Nr. LV03TREL9199051001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 4100,00 nodrošinājuma summu un lūdz tiesu izpildītāju autorizēt to dalībai izsolē. Informāciju par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā pieejama tīmekļa vietnē - https://izsoles.ta.gov.lv     Tālrunis uzziņām 67544118.   Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/162.IZ47

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "KOLLER" administratore Inta Senčilo, sertifikāts Nr.00017, pirmajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod SIA "KOLLER", reģ.Nr.40103617477, piederošu kustamo mantu - ekskavatoru LIEBHERR A316, 2002.gada izlaiduma identifikācijas Nr.WLHZ0715ZZK014306, valsts reģistrācijas Nr.T5746LH. Novērtējums un izsoles sākumcena - 2050 EUR. Augstākā izsolē nosolītā cena ir apliekama ar PVN. Izsole notiks Tallinas ielā 39-3, Rīgā, 2015.gada 27.augustā plkst.11.00.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita SIA "KOLLER", reģ.Nr.40103617477, norēķinu kontā Nr.LV66RIKO0002930208576, AS DNB Banka, kustamās mantas pirkuma nodrošinājums, 10% no kustamās mantas novērtējuma 205 EUR. Tālrunis informācijai 29265448, e-pasts: inta.senchilo@inbox.lv.


OP 2015/162.IZ48

Precizējot iepriekš publicēto

Zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva paziņo, ka 2015. gada 11.augustā "Latvijas Vēstnesī" laidienā Nr.155 publicētais sludinājums par bezmantinieku mantas - nekustamā īpašuma "Liepupe 31"-15, Liepupe, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, izsoles rīkošanu e-izsoļu vietnē tiek atsaukts un tiek publicēts šāds sludinājums: Vidzemes apgabaltiesas 93.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Vineta Riseva, prakses vieta: Rīgas iela 7, Limbaži, rīko bezmantinieku mantas - nekustamā īpašuma "Liepupe 31"-15, Liepupe, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, kadastra Nr. 6660 900 0046, - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 80,2 kv.m un 802/11711 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Kreditors -"Swedbank", akciju sabiedrība, Balasta dambis 15, Rīga. Kreditors - valsts. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1800,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 % apmērā no novērtējuma summas tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV64TREL919910700100B, saņēmēja - zvērināts tiesu izpildītājs Vineta Riseva, reģistrācijas Nr. 15087811027, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot - par izsoli un nekustamā īpašuma adresi. Izsole notiks 2015. gada 21. septembrī plkst.13.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Vinetas Risevas prakses vietā Limbažos, Rīgas ielā 7. Tālrunis 25670836.


OP 2015/162.IZ49

Izsole

SIA "3477 V.I.K.A", reģ.Nr.48503012947, maksātnespējas procesa administrators Guntars Koris savā prakses vietā Gulbenē, Bērzu ielā 4, pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli sabiedrībai piederošo šādu kustamo mantu kā lietu kopību: apģērbi, apavi un galantērijas preces, kopumā 6898 vienības par kopējo summu 22 534,20 EUR, nosakot katras vienības cenu 0,50 EUR par vienu vienību. Izsoles sākumcena noteikta 3449 EUR (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi euro). Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2015.gada 4.septembrī plkst. 12.00 Gulbenē, Bērzu ielā 4.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā SIA "3477 V.I.K.A", reģ.Nr.48503012947, kontā Nr.LV09HABA0551040071331, AS "Swedbank", izsoles nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas. Ja pirmā izsole tiks atzīta par nenotikušu, tad 2015.gada 4.septembrī plkst. 13.00 Gulbenē, Bērzu ielā 4, tiks rīkota otrā kustamās mantas izsole ar lejupejošu soli. Tālrunis uzziņām 29111205.


OP 2015/162.IZ50

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Matīsa Kodoliņa administratore Jana Bulmane paziņo, ka 2015.gada 21.septembrī plkst.13.30 administratora prakses vietā Brīvības ielā 165-3, Rīgā, tiek rīkota pirmā izsole Agnesei Līcei piederošajam nekustamajam īpašumam (Matīsa Kodoliņa maksātnespējas procesā un izsolē tiek pārdots): ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5 -, kas atrodas Rīgā, Liepājas ielā 35A, ar kopējo platību 126,4 m2, kadastra numurs 0100 920 2614, pie īpašuma piederošās kopīpašuma 1264/24961 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas un zemesgabala (kadastra numurs 0100 075 2198). Izsoles sākumcena EUR 37 000,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši euro). Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Hipotekārais kreditors: AS Swedbank. Izsoles nodrošinājums EUR 3700,00 (nodrošinājuma summa) iemaksājams administratores Janas Bulmanes, pers. kods 080569-12954, AS "SEB Banka" norēķinu kontā LV64UNLA0050 0179 9038 6, līdz izsoles dienai.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar 01.11.2007. Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu. Informācija pa tālruni 67485276.


OP 2015/162.IZ51

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Matīsa Kodoliņa administratore Jana Bulmane paziņo, ka 2015.gada 21.septembrī plkst.13.00 administratora prakses vietā Brīvības ielā 165-3, Rīgā, tiek rīkota pirmā izsole Matīsam Kodoliņam piederošajam nekustamajam īpašumam (izsolē tiek pārdots): ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5 -, kas atrodas Rīgā, Liepājas ielā 35A, ar kopējo platību 126,4 m2, kadastra numurs 0100 920 2614, pie īpašuma piederošās kopīpašuma 1264/24961 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas un zemes gabala (kadastra numurs 0100 075 2198). Izsoles sākumcena - EUR 37 000,00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši euro). Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Hipotekārais kreditors: AS Swedbank. Izsoles nodrošinājums EUR 3700,00 (nodrošinājuma summa) iemaksājams administratores Janas Bulmanes, pers. kods 080569-12954, AS "SEB Banka" norēķinu kontā LV64UNLA0050 0179 9038 6, līdz izsoles dienai.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar 01.11.2007. Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu. Informācija pa tālruni 67485276.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)