Laidiens: 23.01.2015., Nr. 16 (5334)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2015/16.UT1

VALENTĪNA STALIDZĀNE, dzim. 1960.gada 4.februārī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 27.aprīlī plkst. 10.00 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 38.zālē, kā atbildētāja civillietā Nr. C3 0666513 (lietvedības Nr. C 2760-14/19) Aivara Stalidzāna prasībā pret Valentīnu Stalidzāni par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/16.UT2

OĻEGS KORJAKS, dzim. 1961.gada 23.septembrī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 30.martā plkst. 11.00 Ventspils tiesā Ventspilī, Katrīnas ielā 14, LV-3601 (8.tiesas zālē), kā atbildētājs civillietā Nr. C29465214 prasībā par parāda piedziņu, prasītājs - AS "SEB banka". Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/16.UT3

MAIJA DZĒRVE, dzim. 1980.gada 18.februārī, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 8.aprīlī plkst. 12.00 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, LV-1050(517.tiesas zālē), kā atbildētāja civillietā Nr. C32336412 prasībā par parāda piedziņu, prasītājs - AS "SEB banka". Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/16.UT4

ROLANDAS KAVALIAUSKAS, dzim. 1971.gada 29.jūlijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 8.aprīlī plkst. 12.00 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Rīgā, Abrenes ielā 3, LV-1356 (40.tiesas zālē), kā atbildētājs civillietā Nr. C30477114 prasībā par parāda piedziņu, prasītājs - AS "SEB banka". Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2015/16.UT5

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C29551914, C-2198-15/22 AAS "Baltikums" maza apmēra prasībā pret Ruslanu Jakovenko par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājam RUSLANAM JAKOVENKO, dzim. 1977.gada 26.augustā, ka AAS "Baltikums" prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas kancelejā 345.kabinetā Lomonosova ielā 10, Rīgā, 2015.gada 8.aprīlī. Atbildētājs Ruslans Jakovenko līdz 2015.gada 31.martam var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājam ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.


OP 2015/16.UT6

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina ierasties GEORGIJU VASIĻJEVU, dzim. 1972. gada 4.aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Aglonas iela 28-111, Rīga, un OLGU VASIĻJEVU, dzim. 1971.gada 31.jūlijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Eglaines iela 24-43, Rīga, uz tiesas sēdi 2015. gada 31. martā plkst. 14.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10 (307.tiesas zālē), kā atbildētājus civillietā Nr.C29751012 AS "PrivatBank" prasībā pret Georgiju Vasiļjevu un Olgu Vasiļjevu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2015/16.UT7

Cēsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C33425014/C-1129-14 AS "Latvijas Gāze" maza apmēra prasībā pret TATJANU BĒRZIŅU par parāda piedziņu. Paziņojam Tatjanai Bērziņai, kuras prasības pieteikumā norādītā dzīvesvieta "Vasara 204/205, Virši, Olaines novads, Olaines pagasts", ka AS "Latvijas Gāze" maza apmēra prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams 2015.gada 6.martā Cēsu rajona tiesas kancelejā 112.kabinetā Raunas ielā 14, Cēsīs. Atbildētāja Tatjana Bērziņa līdz 2015.gada 27.februārīm var izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumus, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei.


OP 2015/16.UT8

Daugavpils tiesa paziņo, ka 2015.gada 26.februārī plkst. 9.00 Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 4.zālē, tiks izskatīta civillieta Nr.C12179614 AS "Norvik Banka" maza apmēra prasībā pret Natāliju Gerasimovu par naudas piedziņu. Daugavpils tiesa uzaicina atbildētāju NATĀLIJU GERASIMOVU, dzim. 1980.gada 26.janvārī, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2015/16.UT9

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijā 2015.gada 18.februārī plkst. 13.00 Rīgā, Brīvības bulvārī 34, tiks izskatīta civillieta Nr. C30228407 (arhīva Nr. CA-0080-15/12) Aleksandra Stepanova prasībā pret Anatoliju Stepanovu, Agnesi Malkeviču un Anatoliju Nagaicevu par kopīpašuma lietošanas noteikšanu un Anatolija Stepanova pretprasībā pret Aleksandru Stepanovu, Agnesi Malkeviču un Anatoliju Nagaicevu par lietošanas kārtības noteikšanu kopīpašumā sakarā ar Anatolija Stepanova apelācijas sūdzību par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2010.gada 29.novembra spriedumu. Lietas izskatīšanā kā atbildētājs tiek aicināts piedalīties ANATOLIJS NAGAICEVS, dzim. 1961.gada 4.novembrī, kura deklarētā dzīvesvieta ir Berģu ielā 6-1, Rīgā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Narodnogo Opoļčeņija iela 48/2-92, Maskava, Krievijas Federācija. Neierašanās gadījumā civillieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)