Laidiens: 06.08.2015., Nr. 152

Dažādi sludinājumi

OP 2015/152.DA1

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumu Nr.125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai" (turpmāk- Noteikumi Nr.125) 17.punktu izsludina atkārtotu vietējo rīcības grupu projektu iesniegumu pieņemšanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam (LAP) pasākumā "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)" un Rīcības programmas 2014.-2020. gadam (RP) pasākumā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" īstenošanas teritorijā, kas nav aptverta iepriekšējā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā apstiprinātajos vietējo rīcības grupu projektu iesniegumos. Publiskais finansējumu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (stratēģijas) īstenošanai tiek izsludināts līdz 2019.gadam.

Vietējo rīcības grupu projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 7.septembra līdz 2015.gada 7.oktobrim.

LAP pasākumā "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" pieejamais atbalsta apmērs stratēģiju īstenošanai ir EUR 2 015 753,71 (divi miljoni piecpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit trīs euro, 71 cents), paredzot vismaz vienu projektu pieņemšanas kārtu gadā.

RP pasākumā "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" pieejamais atbalsta apmērs stratēģiju īstenošanai ir EUR 2 707 180,78 (divi miljoni septiņi simti septiņi tūkstoši viens simts astoņdesmit euro, 78 centi).

Vietējai rīcības grupai, kurai ir apstiprināts projekta iesniegums stratēģijas sagatavošanai, saskaņā ar Noteikumu Nr.125 10.punktu papildus var piešķirt atbalstu līdz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) LAP pasākuma "Sagatavošanās atbalsts" īstenošanai.

Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājaslapā: www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi /LEADER.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000, 67027804).

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.


OP 2015/152.DA2

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana" saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.401 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana"".

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2015.gada 6.septembra līdz 2015.gada 1.decembrim ar kopējo publisko finansējumu EUR 2 500 000 (divi miljoni pieci simti tūkstoši euro).

Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir viens gads no lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapā: www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.

Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000).

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)