Laidiens: 31.07.2015., Nr. 148

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2015/148.PD1

Konkurss

Nodibinājums "Sanatorija "Belorusija"" Jūrmalā, reģ.Nr.40003020032, izsludina atklātu konkursu par divu stāvu numuru kārtējo remontu ar numuru mēbeļu un aprīkojuma maiņu

Objekta adrese: Jūrmala, Bulduru prospekts 4/8, korpuss "B". Pieteikties aicinām 30 (trīsdesmit) dienu laikā no paziņojuma publikācijas Bulduru prospektā 4/8, Jūrmalā, LV-2010. Nolikumu un tehnisko dokumentāciju var saņemt darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 Jūrmalā, Bulduru prospektā 5, Nodibinājums "Sanatorija "Belorusija"" Jūrmalā. Papildinformāciju var saņemt pa tālr. 66014102; e-mail: belorusija@belorusija.lv.


OP 2015/148.PD2

Lauku atbalsta dienesta paziņojums

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" un Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.292 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības"".

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" notiks no 2015.gada 3.septembra līdz 2015.gada 5.oktobrim.

Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" - EUR 20 851 400 (divdesmit miljoni astoņi simti piecdesmit viens tūkstotis četri simti eiro), kas sadalīts atbilstoši:

LAD struktūrvienība

Izsludināmais finansējums, EUR

Austrumlatgales RLP

2 296 066

Dienvidkurzemes RLP

2 554 394

Dienvidlatgales RLP

3 852 606

Lielrīgas RLP

1 936 304

Viduslatvijas RLP

2 077 349

Zemgales RLP

1 485 965

Ziemeļaustrumu RLP

2 314 360

Ziemeļkurzemes RLP

1 482 469

Ziemeļvidzemes RLP

2 851 887

Kopā

20 851 400

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.

Projekta iesniegumu sagatavo sadarbībā ar konsultāciju pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts pieejams www.lad.gov.lv sadaļā: Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.

Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē (tālr. 67095000).


OP 2015/148.PD3

Paziņojums

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu un Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.317 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu" izsludina konkursu "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu arhitektūras jomā".

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Kultūras ministrijas mājas lapā www.km.gov.lv, kā arī līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām - Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Kr.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2015.gada 31.augusta plkst.17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu - K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV - 1364 (pasta zīmogs - 2015.gada 31.augusts).

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruņiem 67330247, 67330243 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)