Laidiens: 23.07.2015., Nr. 142 (5460)

Izsoles

OP 2015/142.IZ1

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Aigara Bedrīša administrators Andris Daugaviņš, prakses vieta: Dzirnavu iela 93, Rīga, LV-1011, paziņo, ka pirmajā piespiedu pārdošanas izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts Aigaram Bedrītim piederošais nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.20 Rīgas ielā 7-20, Valmierā, ar kopējo platību 57,8 kv.m, kā arī pie tā piederošās kopīpašuma 578/25153 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, īpašumtiesības ir nostiprinātas Valmieras pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1172 20, kadastra Nr.9601 900 4686. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 14300,00. Izsoles cena ar pievienotās vērtības nodokli neapliekas. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks 2015.gada 25.augustā plkst. 11.00 Dzirnavu ielā 93, Rīgā, LV-1011, SIA "Juridiskais audits" telpās. Piedzinējs: SIA "Hiponia", reģistrācijas Nr.40003426895, juridiskā adrese: Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010.

Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā administratora Andra Daugaviņa, sertifikāts Nr.00149, norēķinu kontā LV71PRTT0262017259205 AS "Privatbank" nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums EUR 1430,00 apmērā. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālrunis uzziņām 29224710.


OP 2015/142.IZ2

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.102 zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Triba, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, otrajā izsolē pārdod Gatim Kalniņam piederošo nekustamo īpašumu "Ceļmalas", Iecavas novads, kadastra Nr. 4064 004 0147, īpašums sastāv no zemes gabala 6100 m2 platībā, vienģimenes dzīvojamās mājas 66,5 m2 platībā, kūts un saimniecības ēkas. Piedzinējs: AS "DNB banka" Skanstes iela 12, Rīga.  Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 12200,00. Otrās izsoles sākumcena - EUR 9150,00.  Izsoles solis -  EUR 500,00.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 18.augustam jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Aelitas Tribas, reģ. Nr.10097012082, depozīta kontā Nr. LV58TREL9199079001000 Valsts kasē nodrošinājums EUR 1220,00 apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai lūgums autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 29.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 28.augusts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko 1.izsoli  Paulam Romanovam piederošajam nekustamajam īpašumam  - Ainavas iela 47, Jaunsils, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, kadastra Nr.80700090124. Piedzinējs: AS DNB banka (Skanstes iela 12, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 8070 009 0124) 0,123 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums  8070 009 0124 001). Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena ir 43 400,00 EUR. Izsoles solis - 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 28.07.07.2015. un noslēgsies 27.08.2015. plkst. 10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 17.08.2015. iemaksāt nodrošinājuma summu 4340,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, reģ. Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 67285737, 27004252. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas, prakses vieta Rīgā, Brīvības iela 68-15, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "MAGROSS". Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 2176 kv.m platībā, adrese: "Lielkastaņi 1", Dreiliņi, Stopiņu novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona tiesas Stopiņu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000513463 ar kadastra Nr.8096 002 1395. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 400 EUR. Saskaņā ar CPL 607.1 pantu izsoles sākumcena - 400 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 40 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 28.jūlijā. Izsoles noslēgums 2015.gada 27.augustā plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 17.augustam (ieskaitot):

1) zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000 Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 400 EUR (maksājuma mērķī norādīt: "Iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr.1/2015");

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis informācijai 67220166. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ5

Izsole

 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas, prakses vieta Rīgā, Brīvības iela 68-15, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "MAGROSS". Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, hipotekārais kreditors: SIA "Lestona Serviss". Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 2501 kv.m platībā Betona ielā 18, Dreiliņos, Stopiņu novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona tiesas Stopiņu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100019973600, kadastra Nr.8096 002 1067. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 10 200 EUR. Saskaņā ar CPL 607.1 pantu izsoles sākumcena - 10 200 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 300 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 28.jūlijā. Izsoles noslēgums 2015.gada 27.augustā plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 17.augustam (ieskaitot):

1) zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000 Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 10 200 EUR (maksājuma mērķī norādīt: "Iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr.2/2015");

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis informācijai 67220166. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ6

Izsole

 Rīgas apgabaltiesas  zvērināta tiesu izpildītāja Aiga  Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 1. izsolē pārdod Ivaram Briedim piederošo 1/6 d.d. no nekustamā īpašuma ēkas un zemes gabala (rindu mājas sekcija) Salaspils nov., Salaspils pag., Rūķi, Tīrumu ielā 16 (lietošanā telpu grupa 002 un daļa no zemes). Kopējā platība 137,2 ha, kadastra Nr.8031 002 0116. Piedzinējs - AS DNB banka, Rīga, Skanstes iela 12. Izsoles sākumcena - EUR 17 900. Izsoles cena neapliekas ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsoles solis - EUR 1000,00. Izsole sāksies 29.07.2015. un noslēgsies 28.08.2015. plkst. 10.00.

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 18.08.2015. iemaksāt   zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas,  reģ. Nr.20037210078, kontā  Nr. LV44TREL9199056001000 Valsts kasē nodrošinājumu EUR 1790, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00378/069/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 67611808. Nekustamā īpašuma 1/6 d.d., kas pieder Lāsmai Šēniņai, tuvākā laikā tiks izsolīta pie administratores Ilzes Margas. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ7

Izsole

 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas, prakses vieta Rīgā, Brīvības iela 68-15, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Valerijam Rusanovam. Piedzinējs: SIA "MODULIS 1". Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.1, kas atrodas Krustpils ielā 75, Rīgā. Nekustamais īpašums ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 42 kv.m. Nekustamais īpašums reģistrēts Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajā nodaļā ar kadastra Nr.0100 905 9352. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 13 700 EUR. Saskaņā ar CPL 607.1 pantu izsoles sākumcena - 13 700 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 500 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 28.jūlijā. Izsoles noslēgums 2015.gada 27.augustā plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 17.augustam (ieskaitot):

1) zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000 Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 13 700 EUR (maksājuma mērķī norādīt: "Iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr.241/2015");

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951). Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis informācijai 67220166. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ8

Izsole

 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.83 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Jonas, prakses vieta Rīgā, Brīvības iela 68-15, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Igoram Makedonam. Piedzinēja: Dženeta Makedone, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija. Nekustamais īpašums sastāv no 634/1267 domājamām daļām no nekustamā īpašuma, kas atrodas Irbenāju ielā 8, Upesciemā, Garkalnes novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 634 kv.m platībā un uz tā esošās divģimeņu mājas vienas puses - dzīvokļa Nr.1 ar kopējo platību 132,6 kv.m. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona tiesas Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000154455 ar kadastra Nr.0100 905 9352. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 75 800 EUR. Saskaņā ar CPL 607.1 pantu izsoles sākumcena - 75 800 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 1500 EUR. Izsoles sākums 2015.gada 28.jūlijā. Izsoles noslēgums 2015.gada 27.augustā plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz 2015.gada 17.augustam (ieskaitot):

1) zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr.15108111506, depozīta kontā LV79TREL9199065001000 Valsts kasē, SWIFT TRELLV22, ir jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma 75 800 EUR (maksājuma mērķī norādīt: "Iemaksa par izsoli izpildu lietā Nr.202/2013");

2) izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, atrodama https://izsoles.ta.gov.lv/ un 16.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr.318 (pieejami http://likumi.lv/doc.php?id=274951).Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis informācijai 67220166. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ9

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko nekustamā īpašuma Raiņa ielā 15-1, Aucē, Auces novadā, kadastra Nr.4605 900 0270, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 39,5 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 395/4109 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, šķūņa un zemes gabala. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Valdis Verneris. Piedzinējs - Lindorff Oy Latvijas filiāle, Duntes iela 11, Rīga, LV-1013. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - 1200,00 EUR. Izsoles solis - EUR 60,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 12.augustam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. nodrošinājuma summa 120,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājai autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 23.jūlijs; izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 24.augustā plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ10

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko nekustamā īpašuma "Airīši", Apšuciems, Engures pagasts, Engures novads, ar kadastra Nr. 9050 008 0294, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 1,0577 ha. Nekustamā īpašuma īpašniece - Daiga Horelika. Piedzinēji - SIA "EIROVĪNS", Rūjienas iela 2A, Rīga, LV-1009; Tukuma novada dome, Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Edgars Zēla; Engures novada dome, Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pagasts, Engures nov., LV-3129.  Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - 4000,00 EUR. Izsoles solis - EUR 200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 12.augustam ir jāiemaksā Zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. nodrošinājuma summa 400,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājai autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 23.jūlijs; izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 24.augustā plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ11

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, rīko nekustamā īpašuma - Iecavas krastmala 1, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, kadastra Nr.5466 001 0311, - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2200 kv.m, un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 236,9 kv.m. Nekustamā īpašuma īpašniece - Ilze Ulānova. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 1A, Rīga. Nekustamā īpašumi novērtējums/sākumcena - 37000,00 EUR. Izsoles solis 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 18.augustam jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 3700,00 tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītājai autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 29.jūlijs. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 28.augusts plkst. 10.00. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ12

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, rīko nekustamā īpašuma "Maigas", Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads, kadastra Nr.3262 006 0001, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 4 ha, uz kura atrodas ēkas, kuru piederība nav zināma. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Raimonds Apels. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 1A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena -2700,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 18.augustam jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 270,00 tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītājai autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 29.jūlijs. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 28.augusts plkst. 10.00. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ13

Izsole

 Vidzemes apgabaltiesas 98.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas aizvietotāja zvērinātas tiesu izpildītājas palīdze Danuta Žērbele, prakses vieta: Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Gvido Ceijeram  piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Nekustamais īpašums - dzīvoklis 31 m2 platībā, kopīpašuma 310/22230 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 96010012506001) un zemes (kadastra apzīmējums 96010012506) Diakonāta ielā 1-19, Valmierā, kadastra numurs 9601 900 6496. Piedzinēji: SIA "Valmieras Namsaimnieks", Semināra iela 2a, Valmiera; Valmieras pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 8700,00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 8700,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums ir 2015.gada 28.jūlijs; noslēguma datums - 2015.gada 27.augustā plkst. 10.00.

Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 17.augustam iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 870,00) zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr. 27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, un lūdz tiesu izpildītājai autorizēt to dalībai izsolē. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Informāciju par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālrunis uzziņām 64233277. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis (prakses vieta: Tērbatas iela 53-4, Rīga, LV-1011) rīko 1.izsoli Guntaram Kļovam piederošajam nekustamajam īpašumam - Avotu iela 3-35, Lielvārde, Lielvārdes novads, kadastra Nr.74139000972. Piedzinējs: SIA Lielvārdes Remte (Ceriņu iela 3, Lielvārde). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.35 ar kopējo platību 45,9 kv.m. Kopīpašuma 4590/293730 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena ir 2700,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsole sāksies 28.07.2015. un noslēgsies 27.08.2015. plkst. 10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 17.08.2015. iemaksāt nodrošinājuma summu 270,00 EUR ZTI Gintera Hmeļevska, reģ. Nr.06017211005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22 un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 67285737, 27004252. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ15

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, rīko nekustamā īpašuma "Virsaiši", Sēmes pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr.9078 009 0009, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,5 ha, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 92,7 kv.m, kūts ēkas, divām šķūņa ēkām un siltumnīcas ēkas. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Andris Jankovs-Priede. Piedzinējs - AS "Reverta", Brīvības iela 148A-1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena 4000,00 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 18.augustam jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 400,00 tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītājai autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 29.jūlijs. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 28.augusts plkst. 10.00. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ16

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko ¼ domājamās daļas no nekustamā īpašuma "Jaunbeitiņi", Pūres pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr.9074 006 0102, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 4800 m2, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9074 006 0102 001, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9074 006 0102 002, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9074 006 0102 003, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9074 006 0102 004, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9074 006 0102 007 un šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 9074 006 0102 008. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Normunds Kūla. Piedzinēji - Agnese Vilka; Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policija, Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, Rīga, LV-1026; Tiesu administrācija, Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV 1004; Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1978. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - 900,00 EUR. Izsoles solis - EUR 45,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 12.augustam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22. nodrošinājuma summa 90,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājai autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 23.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 24.augusts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ17

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O. Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, rīko nekustamā īpašuma "Virsaitis", Sēmes pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr.9078 009 0154, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 19500 kv.m. Saskaņā ar Sēmes pagasta padomes protokolu Nr.5. 12.4.§, zemes gabals sadalīts divos zemes gabalos: "Rīga" ar kopējo platību 9255 kv.m un "Ventspils" ar kopējo platību 10 248 kv.m. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Andris Jankovs-Priede. Piedzinējs - AS "Reverta", Brīvības iela 148A-1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena 5300,00 EUR. Izsoles solis 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 18.augustam jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 530,00, tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītājai autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 29.jūlijs. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 28.augusts plkst. 10.00. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ18

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, rīko nekustamā īpašuma "Mazlazdas", Sēmes pagasts, Tukuma novads, kadastra Nr.9078 009 0147, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,01 ha, uz kura atrodas zemes īpašniekam nepiederoša ēka. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Andris Jankovs-Priede. Piedzinējs - AS "Reverta", Brīvības iela 148A-1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena 3100,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 18.augustam jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 310,00 tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr.12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītājai autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 29.jūlijs. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 28.augusts plkst. 10.00. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ19

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko savstarpēji saistīto nekustamo īpašumu - Aviācijas iela 38, Jelgava, ar kadastra Nr.0900 035 0016, un kadastra Nr.0900 535 0016, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 30 000 m2, ražošanas un  biroja ēkas jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 0900 035 0016 001 un kopējo platību 4055,8 m2. Nekustamā īpašuma īpašnieks - SIA "LATVIAN AUTOMOTIVE SEATING SYSTEMS". Piedzinējs - Jelgavas pilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - 53200,00 EUR. Izsoles solis - EUR 2660,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 12.augustam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 5320,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājai autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 23.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 24.augusts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ20

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 114. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko nekustamā īpašuma "Viediņi", Salgales pagasts, Ozolnieku novads, ar kadastra Nr. 5478 003 0124, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3,48 ha, tajā skaitā meža zeme 0,6 ha. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Sandris Pimucāns. Piedzinējs - AS "Reverta", Brīvības iela 148A-1, Rīga, LV-1012. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - 5200,00 EUR. Izsoles solis - EUR 260,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2015.gada 12.augustam ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģistrācijas Nr.06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000 Valsts kasē, kods TRELLV22 nodrošinājuma summa 520,00 EUR apmērā un jālūdz tiesu izpildītājai autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 23.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 24.augusts plkst. 10.00. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ21

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, rīko nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 15-1, Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 900 5063, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 85,7 kv.m un kopīpašuma 857/32283 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma īpašniece - Laura Griškena. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 1A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena - 4900,00 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 18.augustam jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 490,00 tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, un jālūdz tiesai izpildītājai autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 29.jūlijs. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 28.augustā plkst. 10.00. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ22

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, rīko nekustamā īpašuma - Tērvetes iela 88-39, Jelgava, kadastra Nr.0900 902 8368, - pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 54,3 kv.m un kopīpašuma 543/30251 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma īpašniece - Inese Skuja. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 1A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena 13 700,00 EUR. Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 18.augustam jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1370,00 tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 29.jūlijs. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 28.augusts plkst. 10.00. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ23

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, prakses vieta  Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-220, Jelgavā, rīko nekustamā īpašuma Pils rajonā 218-68, Jēkabpilī, kadastra Nr.5601 900 7674, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 63,4 kv.m un kopīpašuma 6342/351040 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma īpašniece - Solvita Pudāne. Piedzinējs - AS "Swedbank", Balasta dambis 1A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums/sākumcena 3100,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015.gada 18.augustam jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 310,00 tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta kontā Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītājai autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums - 2015.gada 29.jūlijs. Izsoles noslēguma datums un laiks - 2015.gada 28.augusts plkst. 10.00. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, tīmekļa vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ24

Nekustamā īpašuma izsole

 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.72 zvērināta tiesu izpildītāja Ilga Keršteine, prakses vieta Rīgā, Mūkusalas ielā 33, rīko Reno Briņķim piederošo 135/10000 domājamo daļu no  nekustamā īpašuma Artilērijas ielā 44, Rīgā, kadastra Nr. 0100 034 0073, pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā par labu ABLV Bank, AS, juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 23.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: 135/10000 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1572 kv.m uz kura atrodas viena trīsstāvu, viena piecstāvu, viena divstāvu un viena vienstāva dzīvojamās ēkas un viena divstāvu sadzīves pakalpojumu darbnīca un saimniecības ēka, (lietošanā dzīvoklis Nr. 49, kā arī piegulošas divas tualetes telpas, kas atrodas  ēkā lit ... 002), kas nostiprināts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1070, kadastra Nr. 0100 034 0073, adrese: Artilērijas iela 44, Rīga.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1.  II daļas 2. iedaļas  ieraksts Nr. 35.1. Atzīme - Noteikts aizliegums Reno Briņķim bez Akciju sabiedrība AIZKRAUKLES BANKA, nodokļu maksātāja kods 50003149401 rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006. gada 25. maija ķīlas/hipotēkas/ieķīlājuma līgums Nr.20229/01.

2.2.  III daļas 1.iedaļas ieraksts Nr. 1.1. Ievērot LR likuma "Par telekomunikācijām" 19.panta noteikumus. Atzīmes - zemes gabalā atrodas "Rīgas elektrotīklu" elektrisko kabeļu tīkli 20 kv.m. platībā, "Rīgas gāzes" gāzes vads. Žurn. Nr. 1522, lēmums 06.12.1994.

2.3.  IV daļas 1., 2.iedaļas ieraksts Nr.24.1. Nostiprināta kārtējā hipotēka (aizdevuma summa LVL 23 192,53). Procentu likme: 6m LIBOR + 1,2%. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: Akciju sabiedrība AIZKRAUKLES BANKA, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Ķīlas devējs: Reno Briņķis. Pamats: 2006. gada 25. maija aizdevuma/kredīta līgums Nr.20229, 2006.gada 25.maija ķīlas/hipotēkas/ieķīlājuma līgums Nr.20229/01.

3. Izsoles sākumcena - 12400,00 EUR (divpadsmit tūkstoši četri simti euro).

3.1. Izsoles sākumcena noteikta saskaņā ar SIA "Arco Real Estate" 2015.gada 2.marta Nekustamā īpašuma vērtējuma atskaitē Nr. 2015-VER-59218-D norādīto piespiedu pārdošanas vērtību (80% apmērā no tirgus vērtības 15500,00 EUR) par novērtējamā objekta - Reno Briņķim piederošo 135/10000 domājamo daļu no nekustamā īpašuma ar adresi: Artilērijas iela 44, Rīga (lietošanā dzīvoklis Nr.49 un divas tualetes telpas ar kopīpašuma domājamo daļu no apbūves un zemes gabala. Telpas (dzīvoklis un divas tualetes telpas) atrodas dzīvojamā ēkā ar kad. apz. 002 - novērtēšanu.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. Nosolītā augstākā cena, kā arī citi maksājumi, kas maksājami saskaņā ar Civilprocesa likuma 611. panta otrās daļas noteikumiem, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

5. Nav tādu tiesību Nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks Reno Briņķis patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolei nav autorizēts neviens izsoles dalībnieks;

6.2. neviens no dalībniekiem, kas autorizēti izsolei, nepārsola sākumcenu;

6.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa);

6.4. izsoles norises laikā vai 24 stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. Persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles sludinājumā norādītā tiesu izpildītāja depozīta kontā nodrošinājumu 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē.

7.2. ja pretendents (solītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4. punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendent ts (solītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

7.3. Izsoles solis - 500,00 EUR (pieci simti euro).

7.4. Pircējam (izsoles uzvarētājam) tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā.

7.5. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.1. vai 6.2.apakšpunktā paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

7.6. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.3.apakšpunktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka kopīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu.

7.7. Ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole.

7.8. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.4.apakšpunktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina atkārtotu izsoli.

7.9. Ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, tā var paturēt sev nekustamo īpašumu par rīkotās izsoles sākumcenu. Ja uz izsoli neierodas neviens, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otru izsoli.

7.10. Persona, kura patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā naudas summu, atbilstoši Civilprocesa likuma 615. panta 4. daļas noteikumiem un tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (Civilprocesa likuma 631. panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612. panta noteikumus.

8. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums - EUR 12 400.

Izsoles sākuma datums - 24.07.2015. Izsoles noslēguma datums un laiks - 24.08.2015. pulksten 10.00.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 1240) var iemaksāt Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.72 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines depozīta kontā Nr. LV62TREL9199044001000 Valsts kasē un lūgt tiesu izpildītājai autorizēt to dalībai izsolē līdz 13.08.2015. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā: https://izsoles.ta.gov.lv/. Tālrunis informācijai 67705659. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ25

Izsole

 Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 2.izsolē pārdod SIA "Lielais prospekts, reģ.5003927331, piederošu nekustamo īpašumu - zemi 3685 kv.m platībā, kadastrs 1300 005 0406, - Jūrmalā, Lielajā prospektā 7, uz kuras atrodas ēka, kadastra Nr.1300 005 0406001 un palīgceltnes, kadastra Nr.1300 005 0406002, kadastra Nr.1300 005 0406003. Piedzinējs - Jūrmalas pilsētas dome, Jomas iela 1/5, Jūrmala. Izsoles sākumcena EUR 63 900. Izsoles cena apliekas ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Izsoles solis - EUR 3000,00. Izsole sāksies 29.07.2015. un noslēgsies 28.08.2015. plkst. 10.00.

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz  18.08.2015. iemaksāt   zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas,  reģ. Nr.20037210078, kontā Nr. LV44TREL9199056001000 Valsts kasē nodrošinājumu EUR 8520,00, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00420/069/2014 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 67611808. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ26

Izsole

 Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 1.izsolē pārdod bezmantinieka mantu - mirušā Viktora Lanceva nekustamo īpašumu - Rīgā, Bērzupes ielā 31A, dz.14, kadastra Nr.0100 374 1356. Kreditors: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas novads. Izsoles sākumcena - EUR 13 900. Izsoles cena neapliekas ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - EUR 600,00. Izsole sāksies 29.07.2015. un noslēgsies 28.08.2015. plkst. 10.00.

Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz  18.08.2015. iemaksāt   zvērinātas tiesu izpildītājas Aigas Augustovas,  reģ. Nr. 20037210078, kontā Nr. LV44TREL9199056001000 Valsts kasē nodrošinājumu EUR 1390,00 maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.001/069/2015-BL un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 67611808. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ27

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa ZTI Jānis Tunnis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā izsolē pārdod Jasminei Ismaelei piederošo nekustamo īpašumu, kas pieņemts mantojumā no mirušās Alises Veltas Krieviņas. Piedzinējs: AS "ABLV Bank", reģ. Nr.50003149401, Elizabetes iela 23, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: dzīvoklis Nr.13, kas atrodas Anniņmuižas bulvārī 86, Rīgā, ar kopējo platību 75,31 m2, kā arī pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma 7531/173073 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr. 0100 900 5097. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 33300,00 EUR. Izsoles solis - 1000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 21.07.2015. un noslēgsies 20.08.2015. plkst. 10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 10.08.2015. iemaksāt nodrošinājuma summu 3330,00 EUR ZTI Jāņa Tuņņa, reģ. kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00304/046/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 67294607. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ28

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa ZTI Jānis Tunnis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā izsolē pārdod Jasminei Ismaelei piederošo nekustamo īpašumu, kas pieņemts mantojumā no mirušās Alises Veltas Krieviņas. Piedzinējs: AS "ABLV Bank", reģ.Nr.50003149401, Elizabetes iela 23, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: dzīvoklis Nr.35, kas atrodas Jurģu ielā 10, Jūrmalā, ar kopējo platību 46,09 m2, kā arī pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma 4609/230547 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra Nr. 1300 901 0661. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 16700,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole sāksies 21.07.2015. un noslēgsies 20.08.2015. plkst. 10.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 10.08.2015. iemaksāt nodrošinājuma summu 1670,00 EUR ZTI Jāņa Tuņņa, reģ. kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00304/046/2015 un nekustamā īpašuma adresi, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūtīt tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 67294607. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ29

Izsole

 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane, prakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Aleksandram Kuzmenkovam. Piedzinējs - AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.3, kadastra numurs 01007711806, kas atrodas Lubānas ielā 60 k-6, Rīgā, nekustamais īpašums nav reģistrēts zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 19600,00 EUR. Izsoles sākumcena - 19600,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis - 500,00 EUR.

Izsoles sākuma datums: 24.07.2015. Izsoles noslēguma datums: 24.08.2015 pulksten 10.00. Persona, kura vēlas piedalīties izsolē, var iemaksāt nodrošinājuma summu 10% (1960,00 EUR) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma un lūgt tiesu izpildītājai autorizēt to dalībai izsolē līdz 13.08.2015. Rekvizīti nodrošinājuma summas iemaksai: zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane (reģ. Nr. LV27048211668), depozīta konta Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tīmekļa vietne, kur pieejama informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā - https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām: 67333391. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.


OP 2015/142.IZ30

Izsole

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli šādam nekustamajam īpašumam - Balvu novada pašvaldībai piederošajam dzīvoklim Nr.11 Brīvības ielā 59A, Balvos, Balvu novadā, kadastra Nr. 3801 900 1500, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 46,9 m2 platībā un kopīpašuma 469/5248 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas. Izsoles sākumcena - EUR 4066,00 (četri tūkstoši sešdesmit seši euro 00 centi). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties, Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā "Balvu Novada Ziņas". Šajā pašā laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2015.gada 24.augustam plkst. 16.30 Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2015.gada 24.augustam plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 406,60 (četri simti seši euro 60 centi), un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro 00 centi) Balvu novada pašvaldības, reģ. Nr.90009115622, bankas kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV93UNLA 0050 0142 9173 9, vai AS "Citadele banka", konts LV 05PARX0012592970001. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2015.gada 25.augustā plkst. 15.00.


OP 2015/142.IZ31

Izsole

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam "Jaunkaļķenieki", Lazdulejas pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala 2,51 ha platībā (kadastra Nr. 3866 001 0075). Izsoles sākumcena - EUR 1639,00 (viens tūkstotis seši simti trīsdesmit deviņi euro 00 centi). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties, Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā "Balvu Novada Ziņas". Šajā pašā laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2015.gada 24.augustam plkst. 16.30 Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2015.gada 24.augustam plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 163,90 (viens simts sešdesmit trīs euro 90 centi), un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro 00 centi) Balvu novada pašvaldības, reģ. Nr.90009115622, bankas kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV93UNLA 0050 0142 9173 9, vai AS "Citadele banka", konts LV 05PARX0012592970001. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2015.gada 25.augustā plkst. 14.30.


OP 2015/142.IZ32

Izsole

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam "Krācītes", Kubulu pagasts, Balvu novads, kas sastāv no zemes gabala - starpgabala 0,7215 ha platībā (kadastra Nr. 3858 006 0662). Izsoles sākumcena - EUR 380,00 (trīs simti astoņdesmit euro 00 centi). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv vai Balvu novada pašvaldībā 34.kabinetā Bērzpils ielā 1A, Balvos, katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz 16.30. Informācija par izsoli tiek publicēta Balvu novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā "Balvu Novada Ziņas". Šajā pašā laikā interesanti var veikt izsolāmā objekta apskati. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2015.gada 24.augustam plkst. 16.30, Balvos, Bērzpils ielā 1A.

Visiem pretendentiem līdz 2015.gada 24.augustam plkst. 16.30 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 38,00 (trīsdesmit astoņi euro 00 centi), un reģistrācijas maksa EUR 5,00 (pieci euro 00 centi) Balvu novada pašvaldības, reģ. Nr.90009115622, bankas kontā AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV93UNLA 0050 0142 9173 9, vai AS "Citadele banka", konts LV 05PARX0012592970001. Izsole notiks Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2015.gada 25.augustā plkst. 14.00.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)