Laidiens: 22.07.2015., Nr. 141 (5459)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2015/141.US1

Paziņojums par pienākumu izpildīt nolēmumu

ALINA PENDIURINIENE! Uzaicinu jūs samaksāt parādu 211,21 EUR un saskaņā ar CPL 568.p. 1.d. 149,16 EUR - sprieduma izpildes izdevumus -, kas izveidojušies līdz sludinājuma publicēšanai, kopā 360,37 EUR, pamatojoties uz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes 2015. gada 13. maija lēmumu-izpildrīkojumu Nr. PIP-15-2297-lsi/7-15-3/2838-PL par parāda piedziņu 211,21 EUR apmērā no Alinas Pendiurinienes par labu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei, reģistrācijas Nr. 90001999188. Norādītā summa jāsamaksā ne vēlāk kā desmit dienu laikā no šī sludinājuma publicēšanas zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. Nr.05057210029, depozīta kontā Nr. LV68TREL9199040001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Ja minētajā termiņā jūs nenokārtosiet šīs saistības, nolēmums tiks izpildīts piespiedu kārtā un jums saskaņā ar CPL 566.-568.p. būs jāsedz papildus ar tā izpildi saistītie izdevumi.

S. Tomsons, tālr. 67312401.


OP 2015/141.US2

Pēc "Swedbank" AS, vienotais reģistrācijas numurs 40003074764, lūguma zvērināta notāre Loreta Balode publicē šādu paziņojumu:

Paziņojums par no aizdevuma līguma izrietošo saistību parāda piedziņu

"Swedbank" AS, pamatojoties uz Lidijas Trufanovas (pers. kods 090259-10643) no 2005. gada 30. novembrī noslēgtā aizdevuma līguma Nr. 05-134379-PK izrietošo saistību neizpildi, jo Lidija Trufanova kopš 2014. gada 10. augusta kavē aizdevuma līgumā noteiktos aizdevuma atmaksas un procentu samaksas termiņus, ir paziņojusi par atkāpšanos no aizdevuma līguma, pamatojoties uz II daļas 7.4. punktu, un pieprasījusi pirms termiņa nekavējoties atmaksāt visu, saskaņā ar aizdevuma līgumu saņemto un neatmaksāto aizdevuma summu EUR 51 001,46 apmērā, kā arī procentus un līgumsodus tādā apmērā, kādu tie sastāda uz naudas līdzekļu atmaksas dienu.

"Swedbank" AS brīdina LIDIJU TRUFANOVU, ka vērsīsies Latvijas Republikas tiesā ar prasības pieteikumu par parāda piedziņu vai iesniegs tiesā pieteikumu par ieķīlātā nekustamā īpašuma Paula Lejiņa ielā 6-37, Rīgā, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000013379 37, labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā.


OP 2015/141.US3

Pēc "Swedbank" AS, vienotais reģistrācijas numurs 40003074764, lūguma zvērināta notāre Loreta Balode publicē šādu paziņojumu:

Paziņojums par no aizdevuma līguma izrietošo saistību parāda piedziņu

2007. gada 21. jūnijā starp "Swedbank" AS, kā kreditoru un Tatjanu Taranu, dzim. 1961. gada 13.aprīlī, kā aizņēmēju tika noslēgts aizdevuma līgums Nr. 07-052523-PK, no kura izrietošo prasījumu nodrošināšanai starp Anastasiju Kuldu, dzim. 1985. gada 3. decembrī, kā ieķīlātāju un "Swedbank" AS, kā ķīlas ņēmēju 2007. gada 21. jūnijā tika noslēgts hipotēkas līgums Nr. 07-052523-PK/1 un Nr. 07-052523-PK/2, pamatojoties uz kuriem Anastasija Kulda par labu "Swedbank" AS ieķīlāja sev piederošo nekustamo īpašumu Cielavu ielā 4, Sunīšos, Garkalnes novadā, kas ierakstīts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000057114, un Miera ielā 27, Rīgā, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3674.

Aizdevuma līguma 07-052523-PK saistību izpildes termiņš ir iestājies 2014. gada 12. augustā, par ko Swedbank" AS 2014.gada 12.augustā ir paziņojusi Anastasijai Kuldai un aicinājusi nekavējoties atmaksāt visu saskaņā ar aizdevuma līgumu saņemto un neatmaksāto aizdevuma summu EUR 299 992,42 apmērā, kā arī procentus un līgumsodus tādā apmērā, kāds tas būs naudas līdzekļu atmaksas dienā.

"Swedbank" AS brīdina ANASTASIJU KULDU, ka vērsīsies Latvijas Republikas tiesā ar prasības pieteikumu par parāda piedziņu vai iesniegs tiesā pieteikumu par ieķīlātā nekustamā īpašuma Cielavu ielā 4, Sunīšos, Garkalnes novadā, kas ierakstīts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000057114, un Miera ielā 27, Rīgā, kas ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3674, labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā.


OP 2015/141.US4

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PMT Invest" brīdina īrniekus:

1) PĒTERI ZAGURILO, adrese: Enkura iela 6A, dzīvoklis Nr.2/3, Rīga, LV-1048;

2) FATMU ZULFIGAROVU, adrese: Enkura iela 6A, dzīvoklis Nr.2/3, Rīga, LV-1048;

3) ARTŪRU ZAGURILO, adrese: Enkura iela 6A, dzīvoklis Nr.2/3, Rīga, LV-1048;

4) KAROLINU ZAGURILO, adrese: Enkura iela 6A, dzīvoklis Nr.2/3, Rīga, LV-1048.

Jūsu parāds par dzīvokļa īri un pamatpakalpojumiem kopā ar līgumsodu pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru, proti, parāda apmērs līdz 2015. gada 31. maijam ir 6835,74 EUR. Lūdzam samaksāt norādīto parādu vai vienoties ar SIA "PMT Invest" par norādītā parāda atmaksas kārtību viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā atbilstoši likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantam pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu. Maksājumi par īri un pamatpakalpojumiem veicami ikmēneša rēķinos norādītajā bankas kontā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)