Laidiens: 20.07.2015., Nr. 139

Dažādi sludinājumi

OP 2015/139.DA1

Paziņojums

Par sabiedrības līdzdalību SIA ZPRF "Intellectual Resources" plānotās darbības atļaujas saņemšanai B kategorijas iesnieguma apspriešanā

Ierosinātājs: SIA ZPRF "Intellectual Resources", Pils iela 28, Ventspils, LV-3601, tālrunis/fakss 63624697, e-pasta adrese: ir.humate@gmail.com, reģ. Nr. 41203021523, tālr. 63624697.

Paredzētās piesārņojošās darbības vieta - MAURU CEĻŠ 45, VENTSPILS, LV-3602. Paredzētā piesārņojošā darbība: ķīmiskā rūpniecība un darbības ar ķīmiskajām vielām un ķīmiskajiem produktiem:

4.1. - iekārtas organisko un neorganisko vielu, produktu vai starpproduktu, tai skaitā enzīmu, ražošanai, kurās izmanto fizikālus ražošanas procesus.

B kategorijas iesniegums ir apskatāms no 2015. gada no 20. jūlija līdz 20. augustam:

- Pils ielā 28, Ventspilī, darbadienās, iepriekš saskaņojot laiku pa tālr. 63624697;

- Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes Atļauju daļā Dārzu ielā 2, Ventspilī, darbadienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, tālr. 63624660;

- Ventspils pilsētas domē 23. kabinetā Jūras ielā 36, Ventspilī, darbadienās;

- Valsts Vides dienesta mājaslapā http://www.vvd.gov.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks š. g. 10. augustā plkst. 10.00 Ventspils kinoteātra "RIO" mazajā zālē Pils ielā 28, Ventspilī.

Rakstiski priekšlikumi B kategorijas piesārņojošai darbībai iesniedzami minētajā laika posmā Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajā vides pārvaldē Dārzu ielā 2, Ventspilī. Informatīvais tālrunis uzziņām 63624697.


OP 2015/139.DA2

Paziņojums par tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GROBIŅAS SILTUMS", reģ. Nr. 42103012383, Celtnieku ielā 36, Grobiņā, Grobiņas novadā, 14.07.2015. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības nozares tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs* (bez PVN)**

Piedāvātais tarifs (bez PVN)**

Tarifa palielinājums/samazinājums* (%)

Ūdensapgādes pakalpojumi

0,36

0,50

39 %

Kanalizācijas pakalpojumi

0,84

0,85

1 %

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 2016. gada 1. februāra.

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar to, ka šobrīd spēkā esošais tarifs ūdensapgādei tika apstiprināts ar Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora padomes lēmumu Nr. 191 2007. gada 8. februārī un tarifs kanalizācijas novadīšanai tika apstiprināts ar Liepājas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora padomes lēmumu Nr. 304 2008. gada 28. maijā. Ūdenssaimniecības projekta tarifu bija plānots paaugstināt katru gadu, sākot no 2009. gada, taču, katru gadu to izvērtējot, ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un SIA "GROBIŅAS SILTUMS" finansiālo stāvokli un iespējas, tas ir sagatavots iesniegšanai SPRK 2015. gadā, lai to pārskatītu un lai paaugstinātu tieši ūdens ražošanas un iegūšanas tarifu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības nozares tarifa projektu lietotājs var SIA "GROBIŅAS SILTUMS" birojā Celtnieku ielā 36, Grobiņā, Grobiņas novadā, katru darbadienu (pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, otrdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00), kur lietotājs var iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar SIA "GROBIŅAS SILTUMS" valdes locekli Evitu Pūķi, tālr. 63490228.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "GROBIŅAS SILTUMS" Celtnieku ielā 36, Grobiņā, Grobiņas novadā, LV-3430, e-pasta adrese: grobinassiltums@inbox.lv, tālr. 63490228, fakss 63490229, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

* Aili aizpilda, ja iepriekš jau apstiprināts tarifs.

** Paralēlās atspoguļošanas periodā no 2013. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 30. jūnijam tarifu norāda latos un euro, ievērojot Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu un euro ieviešanas kārtības likuma 6. pantā noteiktos noapaļošanas principus.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)