Laidiens: 18.06.2015., Nr. 118

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/118.AKK1

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Nodarbinātības valsts aģentūras Administratīvā departamenta Resursu pārvaldības nodaļas vadītāja/-s (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, komerczinībās vai tiesībās (sociālajās un cilvēk rīcības zinātnēs vai informācijas un komunikācijas zinātnēs vai komerczinībās un administrēšanā)

- darba pieredze vadošā amatā - ne mazāk kā 2 gadi

- pieredze tiesību aktu izstrādē un līgumu sagatavošanā, kā arī pieredze publisko iepirkumu jomā

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana finanšu jomā, lietvedības jomā un publisko iepirkumu jomā

- izpratne par valsts politiku nodarbinātības jomā

- vadības, kontroles, sadarbības un plānošanas prasmes

- pieredze darbā ar datoru un biroja tehniku

- vēlamas svešvalodas (krievu un angļu) zināšanas sarunvalodas līmenī

Amata mērķis: organizēt Aģentūras darbības saimniecisko nodrošinājumu, šim mērķim nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādi, vadīt, plānot un kontrolēt Nodaļas reglamentā minēto uzdevumu, funkciju un Aģentūras vadības rīkojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: K.Valdemāra ielā 38/1, Rīgā, LV-1010, vai pa e-pastu: karina.dzene@nva.gov.lv., vai jāiesniedz personīgi 117. kabinetā. Informācija pa tālruni 67021770, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteiktu punktu skaits. Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.


OP 2015/118.AKK2

Finanšu ministrija izsludina konkursu uz šādu amatu:

Ja esi cilvēks, kas vēlas sevi pilnveidot un izmantot savas zināšanas un pieredzi, strādājot valsts pārvaldē, tad pievienojies Finanšu ministrijas enerģiskajam kolektīvam, kas  šobrīd meklē jaunu kolēģi!

Finanšu ministrija (reģ. Nr. 90000014724) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē. Ministrija veido valsts nodokļu politiku, izstrādā gadskārtējo valsts budžetu, vada Eiropas Savienības struktūrfondus, kā arī uzrauga valsts makroekonomisko attīstību.

Tiesību aktu departamenta Juridiskās nodaļas juriskonsults/-e

Tiesību aktu departamenta Juridiskā nodaļa ir struktūrvienība, kas nodrošina uzraudzību par ministrijas padotībā esošo iestāžu lēmumu un rīcības likumību ar valsts civildienesta jomu saistīto normatīvo aktu piemērošanā; ministrijas pārstāvību tiesvedības procesos; Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā ministrijai noteikto funkciju izpildi sadarbībā ar citām ministrijas struktūrvienībām; ministrijas pārvaldes lēmumu, līgumu un iekšējo normatīvo aktu iepriekšējo tiesiskuma papildpārbaudi.

Ja tev ir:

- augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs

- angļu valodas zināšanas

- pieredze tiesību zinātņu specialitātei atbilstošos amatos - vismaz viens gads

- izpratne par valsts pārvaldes darbības principiem un valsts civildienesta jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un ar šo jomu saistītajiem jautājumiem;

- zināšanas un izpratne par valsts civildienesta ierēdņu disciplinārās atbildības jautājumiem

- zināšanas un izpratne par administratīvā procesa un civilprocesa jautājumiem

- prasmes pārvaldes lēmumu un administratīvo aktu un tiesību aktu projektu izstrādē

- pieredze juridiskas personas interešu pārstāvības nodrošināšanai tiesā

- pārliecināšanas un argumentācijas prasmes

- spēja strādāt komandā un paaugstinātas darba intensitātes apstākļos

- prasme darbā ar datoru laba lietotāja līmenī

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām,

pievienojies Tiesību aktu departamenta Juridiskās nodaļas kolektīvam un mēs tev uzticēsim veikt šādus uzdevumus:

- sagatavot procesuālos dokumentus iesniegšanai tiesās, saskaņā ar pilnvarojumu pārstāvēt ministriju tiesas sēdēs civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās, kurās ministrija ir lietas dalībnieks, Valsts kontrolē un citās institūcijās

- izskatīt sūdzības par ministrijā apstrīdētajiem VID ģenerāldirektora valsts civildienesta jomā izdotajiem administratīvajiem aktiem un sagatavot ministrijas lēmumu, kas pieņemti par apstrīdēto VID ģenerāldirektora administratīvo aktu valsts civildienesta jomā, projektus

- veikt dienesta pārbaudes un izmeklēt disciplinārlietas

- izskatīt privātpersonu iesniegumus par ministrijas padotības iestāžu izdotajiem pārvaldes lēmumiem un faktisko rīcību un sagatavot attiecīgu dokumentu projektus

- sagatavot ārējo un iekšējo normatīvo aktu, pārvaldes lēmumu projektus, kā arī privāttiesisko un publisko tiesību līgumu projektus

- izvērtēt ministrijas privāttiesisko un publisko tiesību projektus un sniegt par tiem priekšlikumus

Pievienojies mūsu kolektīvam, jo mēs piedāvājam:

- karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē

- darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā

- un galvenais - profesionālu un atsaucīgu kolēģu komandu

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV), augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām un citus pretendenta kvalifikāciju apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt 14 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919, fakss 67095503, e-pasts: pasts@fm.gov.lv. Papildu informāciju un apliecinājuma formu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/?lat/karjera/vakances. Zvani mums, ja tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67095611.


OP 2015/118.AKK3

Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) izsludina konkursu uz Rīgas reģionālās virsmežniecības Ropažu nodaļas mežziņa/-nes ierēdņa(-nes) amatu

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā izglītība mežsaimniecībā vai vidējā profesionālā izglītība mežsaimniecībā un augstākā izglītība citā jomā

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- vēlama darba pieredze mežsaimniecībā vai meža apsaimniekošanas normatīvo aktu ievērošanas uzraudzībā

- augsta atbildības sajūta, prasme patstāvīgi organizēt savu darbu, kā arī sadarboties,

- B kategorijas autovadītāja tiesības

- labas prasmes darbā ar datoru (MS Office), vēlme apgūt specializētās VMD informācijas sistēmas, kā arī GPS uztvērēja izmantošanas iespējas

Galvenie amata pienākumi:

- pārzināt noteikto teritoriju, darbam izmantojot GPS uztvērēju

- praktiski uzraudzīt meža apsaimniekošanas, meža un vides aizsardzības, medības un ugunsapsardzības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu noteiktā teritorijā, novērtēt to darbības efektivitāti

- pārzināt meža īpašumu lietas noteiktajā teritorijā

- sagatavot dokumentus, izskatīt administratīvās lietas un pieņemt lēmumus tajās

- pārzināt VMD informācijas sistēmas (MVR, MKT), uzturēt un papildināt tajās esošo informāciju

Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas sūtīt Valsts meža dienesta Personāla daļai (13.janvāra ielā 15, Rīgā, LV-1932, vai uz e-pastu: personals@vmd.gov.lv) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas. Tālrunis uzziņām 67211167.


OP 2015/118.AKK4

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa(-nes) amatu (divas amata vietas uz noteiktu laiku - līdz 2017.gada 31.decembrim) - Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidlatgales pārvaldes inspektors/-e veterinārās uzraudzības jomā (darbavieta: Varšavas iela 24, Daugavpils)

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība veterinārmedicīnā

- profesionālā pieredze lauksaimniecības dzīvnieku veterinārajā praksē tiks uzskatīta par priekšrocību

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- svešvalodu (krievu, angļu) pamatzināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veikt kontroles un uzraudzības funkcijas veterinārās uzraudzības objektos

- kontrolēt veterinārajā nozarē iesaistīto fizisko un juridisko personu darbību saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto

- sniegt atzinumus, apliecinājumus un citus dokumentus par normatīvo aktu ievērošanu amata kompetences robežās

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formātā tās atrodamas PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv, sadaļā Karjeras iespējas) 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasts: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2015/118.AKK5

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa(-nes) amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) - Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļpierīgas pārvaldes inspektors/-e pārtikas uzraudzības jomā (darbavieta: Rīga, Kraujas iela 21/23)

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds) veterinārmedicīnā, medicīnā, pārtikas zinībās, pārtikas produktu tehnoloģijā vai iegūta sabiedrības veselības speciālista kvalifikācija, kas papildināta ar nozarei atbilstošām mācībām; priekšroka tiks dota pretendentiem ar veterinārmedicīnas izglītību

- vēlama pieredze profesionālajā jomā

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- svešvalodu (angļu un/vai vācu, krievu) pamatzināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- kontrolēt pārtikas nozarē iesaistīto fizisko un juridisko personu darbību saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto

- sastādīt administratīvos aktus, dokumentus administratīvo pārkāpumu lietās atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- organizēt un veikt paraugu ņemšanu laboratoriskiem izmeklējumiem

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formātā tās atrodamas PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv, sadaļā Karjeras iespējas) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasts: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2015/118.AKK6

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa(-nes) amatu (viena amata vieta uz noteiktu laiku) - Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidzemgales pārvaldes inspektors/-e pārtikas uzraudzības jomā (darbavieta: Jelgava, Helmaņa iela 10)

Nepieciešamās profesionālās un personības kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds) veterinārmedicīnā

- vēlama pieredze profesionālajā jomā

- zināšanas administratīvajā procesā

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office)

- svešvalodu (angļu un/vai vācu, krievu) pamatzināšanas

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- vēlme darboties komandā un prasme sadarboties

- vēlme izrādīt iniciatīvu un orientācija uz rezultātu sasniegšanu

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- kontrolēt pārtikas nozarē iesaistīto fizisko un juridisko personu darbību saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto

- sastādīt administratīvos aktus, dokumentus administratīvo pārkāpumu lietās atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- organizēt un veikt paraugu ņemšanu laboratoriskiem izmeklējumiem

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē

- iespēju iegūt neatsveramu profesionālu pieredzi

- mācību iespējas profesionālajai pilnveidei

- darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā

- normatīvajos aktos noteiktās sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formātā tās atrodamas PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv, sadaļā Karjeras iespējas) 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasts: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2015/118.AKK7

Piedāvājam atbildīgu darbu vadošā valsts pārvaldes iestādē, kas sniedz atbalstu Ministru kabineta un Ministru prezidenta darbībai. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aicinām pievienoties Valsts kancelejas kolektīvam. Piedāvātais amats - Komunikācijas departamenta ierēdņa vakance - Ministru kabineta preses sekretārs/-e

Galvenie pienākumi:

- komunikācijas stratēģijas gatavošana un realizācija par valdības darbu un pieņemtajiem lēmumiem

- ministriju komunikācijas plānošana un koordinācija par valdības darbakārtības jautājumiem

- žurnālistu darba organizēšana Ministru prezidenta un Ministru kabineta pasākumos

- informācijas gatavošana par valdības darbu

- līdzdalība Ministru prezidenta un Ministru kabineta pasākumu organizēšanā

Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. pantam

- augstākā izglītība sociālo zinātņu jomā (vēlams maģistra grāds)

- 3 gadu darba pieredze medijos, komunikācijas vai sabiedrisko attiecību jomā (pieredze vadošā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību)

- izpratne par valsts pārvaldes darbu un komunikācijas stratēģiju valdības darba atspoguļošanai (mediju attiecības, sabiedriskās domas pētījumi, sociālais mārketings, krīžu komunikācija, sociālie tīkli u. c.)

- iniciatīva, spēja piedāvāt jaunus un netradicionālus risinājumus komunikācijas darba uzlabošanai valsts pārvaldē

- izcilas saskarsmes, komunikācijas un prezentācijas prasmes

- plašs redzesloks, iemaņas analītiskā darbā, spēja pieņemt operatīvus lēmumus

- divu svešvalodu zināšanas (vēlams angļu un krievu)

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, CV un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju) 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas sūtīt vai iesniegt Valsts kancelejā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV-1520, fakss 67082969, e-pasts: pasts@mk.gov.lv. tālrunis uzziņām 67082844.


OP 2015/118.AKK8

Ministru prezidenta pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde - Pārresoru koordinācijas centrs izsludina konkursu

Sakarā ar jaunu funkciju valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas jomā veikšanu Pārresoru koordinācijas centrs veido Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļu un izsludina atklātu konkursu uz vakantu amata vietu uz nenoteiktu laiku - nodaļas vadītāja/-s ierēdņa(-nes) amata vietu

Amata mērķis:

koordinēt publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldības politikas izstrādi, ieviešanu un nodrošināt tās īstenošanas uzraudzību

Galvenie pienākumi:

- plānot, vadīt un organizēt nodaļas darbu

- organizēt atzinumu sniegšanu par kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijām un valsts līdzdalību kapitālsabiedrībās

- nodrošināt kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšanu

- nodrošināt attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādi

- nodrošināt kapitālsabiedrību un kapitāla daļu efektīvas pārvaldības vadlīniju izstrādi

- nodrošināt sadarbību ar starptautiskām institūcijām

- nodrošināt sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām

Pretendentiem izvirzāmās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- maģistra grāds ekonomikā, tiesību zinātnē vai vadības zinātnē

- vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā publiskajā pārvaldē saistībā ar kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības jautājumiem vai vadošā amatā vidējā vai lielā kapitālsabiedrībā

- atbilstoša pieredze starptautiskās sadarbības jautājumos

- zināšanas un izpratne par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju, (ESAO, angliski - OECD) tās darbības principiem (pieredze sadarbībā ar ESAO tiks uzskatīta par priekšrocību)

- profesionālās zināšanas kapitālsabiedrību pārvaldības jomā

- pieredze tiesību aktu projektu izstrādē un analīzē

- teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes

- ļoti labas angļu valodas zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office), biroja tehniku

Mēs piedāvājam:

- izmantot savu profesionālo pieredzi un zināšanas valsts pārvaldē kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanas jomā

- atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas

- profesionālu, atsaucīgu un uz valsts izaugsmi vērstu kolektīvu

Konkursa pretendentiem līdz š.g. 3.jūlijam jāiesniedz Valsts kancelejas Personāla nodaļā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā LV-1520 (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogam jābūt ne vēlāk kā š.g. 3.jūlijā), vai jānosūta uz oficiālo elektroniskā pasta adresi, e-pasts: pkc@pkc.mk.gov.lv (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) šādi dokumenti:

- personīgi parakstīts un datēts motivēts pieteikums

- personīgi parakstīts un datēts CV

- izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas

Papildu informāciju iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67082844.


OP 2015/118.AKK9

Ministru prezidenta pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde - Pārresoru koordinācijas centrs izsludina konkursu

Sakarā ar jaunu funkciju valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas jomā veikšanu Pārresoru koordinācijas centrs veido Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļu un izsludina atklātu konkursu uz vakantu amata vietu uz nenoteiktu laiku - juriskonsulta/-es ierēdņa(-nes) amatu

Amata mērķis:

Nodrošināt juridisko uzraudzību un analīzi valsts kapitālsabiedrību pārvaldības politikas izstrādē, ieviešanā un tās īstenošanas uzraudzībā

Galvenie pienākumi:

- sagatavot un izvērtēt nodaļas izstrādātos atzinumus kapitālsabiedrību pārvaldības jomā

- izstrādāt un saskaņot plānošanas dokumentus, tiesību aktu projektus un citus dokumentus kapitālsabiedrību pārvaldības jomā

- analizēt dokumentus un gatavot atzinumus par citu valsts institūciju izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem

- sadarboties ar citām institūcijām un starptautiskajām organizācijām amata kompetences ietvaros

- aizvietot struktūrvienības vadītāju tā prombūtnē

Pretendentiem izvirzāmās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē (specializācija komerctiesību jomā tiks uzskatīta par priekšrocību)

- darba pieredze tiesību aktu projektu izstrādē un analīzē

- vismaz divu gadu profesionālā darba pieredze komerctiesību jomā

- zināšanas un izpratne kapitālsabiedrību pārvaldības jomā

- zināšanas un izpratne par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju, (ESAO, angliski - OECD) tās darbības principiem (pieredze sadarbībā ar ESAO tiks uzskatīta par priekšrocību)

- teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes

- ļoti labas angļu valodas zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku

Mēs piedāvājam:

- izmantot savu profesionālo pieredzi un zināšanas valsts pārvaldē kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanas jomā;

- atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas

- profesionālu, atsaucīgu un uz izaugsmi vērstu kolektīvu

Konkursa pretendentiem līdz š.g. 3.jūlijam jāiesniedz Valsts kancelejas Personāla nodaļā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā LV-1520 (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogam jābūt ne vēlāk kā š.g. 3.jūlijā), vai jānosūta uz oficiālo elektroniskā pasta adresi, e-pasts: pkc@pkc.mk.gov.lv (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) šādi dokumenti:

- personīgi parakstīts un datēts motivēts pieteikums

- personīgi parakstīts un datēts CV

- izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas

Papildu informāciju iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67082844.


OP 2015/118.AKK10

Ministru prezidenta pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde - Pārresoru koordinācijas centrs izsludina konkursu

Sakarā ar jaunu funkciju valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas jomā veikšanu Pārresoru koordinācijas centrs veido Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļu un izsludina atklātu konkursu uz vakantām amata vietām uz nenoteiktu laiku - divām vakancēm konsultantu darbinieku amatos finanšu jomā

Amata mērķis:

Nodrošināt valsts kapitālsabiedrību vidējā termiņa darbības stratēģiju izvērtēšanu un valsts kapitālsabiedrību darbības rezultātu izvērtēšanu

Galvenie pienākumi:

- sagatavot valsts kapitāla daļu turētājiem atzinumu par kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā izvirzītajiem finanšu mērķiem un darbības finanšu rādītājiem, kā arī to saskaņotību ar kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā izvirzītajiem nefinanšu mērķiem

- sagatavot valsts kapitāla daļu turētājiem atzinumu par kapitālsabiedrības darījumiem, kas būtiski ietekmē kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā noteikto aktīvu apjomu

- analizēt kapitālsabiedrību darbības rezultātus un sagatavot par tiem izvērtējumus

Pretendentiem izvirzāmās prasības:

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadības; finanšu; ekonomikas; grāmatvedības, analīzes vai audita jomā

- vismaz divu gadu darba pieredze kapitālsabiedrību finanšu atskaišu gatavošanā un darbības rezultātu izvērtēšanā

- vēlamas zināšanas publisko kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos

- sadarbības un komunikācijas prasmes

- labas angļu valodas zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office), biroja tehniku

Mēs piedāvājam:

- izmantot savu profesionālo pieredzi un zināšanas valsts pārvaldē kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanas jomā

- atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas

- profesionālu, atsaucīgu un uz valsts izaugsmi vērstu kolektīvu

Konkursa pretendentiem līdz š.g. 3.jūlijam jāiesniedz Valsts kancelejas Personāla nodaļā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā LV-1520 (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogam jābūt ne vēlāk kā š.g. 3.jūlijā), vai jānosūta uz oficiālo elektroniskā pasta adresi e-pasts: pkc@pkc.mk.gov.lv (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) šādi dokumenti:

- personīgi parakstīts un datēts motivēts pieteikums

- personīgi parakstīts un datēts CV

- izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas

Papildu informāciju iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67082844.


OP 2015/118.AKK11

Ministru prezidenta pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde - Pārresoru koordinācijas centrs izsludina konkursu

Sakarā ar jaunu funkciju valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas jomā veikšanu Pārresoru koordinācijas centrs veido Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļu un izsludina atklātu konkursu uz vakantām amata vietām uz nenoteiktu laiku - divām vakancēm konsultantu darbinieku amatos kapitālsabiedrību pārvaldības jomā

Amata mērķis:

Nodrošināt korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldībā

Galvenie pienākumi:

- sagatavot atzinumus Ministru kabinetam par valsts līdzdalības iegūšanu, saglabāšanu vai izbeigšanu

- pēc atvasinātas publiskas personas pieprasījuma sagatavot viedokli par līdzdalības iegūšanu vai izbeigšanu noteiktā kapitālsabiedrībā

- izstrādāt ikgadējo publisko pārskatu par valstij piederošiem aktīviem

- izstrādāt vadlīnijas un organizēt apmācības kapitālsabiedrību pārvaldības jomā

- piedalīties kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu nominācijas komisijās

Pretendentiem izvirzāmās prasības:

- akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikas, uzņēmējdarbības vadības vai tiesību zinību jomā

- vismaz divu gadu ilga darba pieredze vadošā amatā kapitālsabiedrībā vai publiskajā pārvaldē, strādājot ar kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumiem

- zināšanas komerctiesību jomā

- sadarbības un komunikācijas prasmes

- labas zināšanas publisko kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos

- labas angļu valodas zināšanas

- labas iemaņas darbā ar datoru (MS Excel, MS Word, MS PowerPoint), biroja tehniku

Mēs piedāvājam:

- izmantot savu profesionālo pieredzi un zināšanas valsts pārvaldē kapitālsabiedrību pārvaldības uzlabošanas jomā

- atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas

- profesionālu, atsaucīgu un uz valsts izaugsmi vērstu kolektīvu

Konkursa pretendentiem līdz š.g. 3.jūlijam jāiesniedz Valsts kancelejas Personāla nodaļā, Brīvības bulvārī 36, Rīgā LV-1520 (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogam jābūt ne vēlāk kā š.g. 3.jūlijā), vai jānosūta uz oficiālo elektroniskā pasta adresi, e-pasts: pkc@pkc.mk.gov.lv (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) šādi dokumenti:

- personīgi parakstīts un datēts motivēts pieteikums

- personīgi parakstīts un datēts CV

- izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas

Papildu informāciju iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67082844.


OP 2015/118.AKK12

Iepirkumu uzraudzības birojs (reģistrācijas Nr.90001263305) ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas veic valsts pārvaldes funkciju iepirkumu procedūru uzraudzībā un ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz iesniegumu izskatīšanu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Ja vēlies pilnveidot sevi, strādājot valsts pārvaldē publisko iepirkumu jomā, dot ieguldījumu, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, un pievienoties Iepirkumu uzraudzības biroja kolektīvam, aicinām pieteikties konkursā uz Informācijas departamenta direktora/-es vietnieka/-ces amata vietu (ierēdņa amata vieta uz nenoteiktu laiku), amats klasificēts 19.3. saimē, IIB līmenī, 11.mēnešalgu grupā

Informācijas departaments pārbauda un publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneru un publisko partneru pārstāvju paziņojumus par iepirkumiem un koncesijām, vāc, apkopo un analizē statistisko informāciju, kā arī sagatavo informatīvus ziņojumus (pārskatus) par pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneru un publisko partneru pārstāvju iepirkumiem un koncesijām valstī.

Tavi galvenie amata pienākumi būs:

- vadīt un koordinēt Informācijas sistēmu administratora un Datortīkla administratora darbu

- plānot un organizēt nepieciešamās programmatūras un informācijas sistēmu veidošanu, uzturēšanu un attīstību (tajā skaitā nodrošinot elektronisku datu apmaiņu ar ārējām informācijas sistēmām, ja nepieciešams), kā arī iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un aktualizēšanu

- koordinēt Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas modernizācijas projektus, identificēt un paredzēt riskus, veikt nepieciešamās izmaiņas projektu gaitā

- nodrošināt esošo informācijas sistēmu uzturēšanu, ieskaitot fizisko un loģisko datu aizsardzību, kā arī koordinēt ar informācijas tehnoloģiju resursiem saistītos drošības pasākumus

Pirms iesniedz pieteikumu, izvērtē savu atbilstību šādām amata prasībām:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, datortehnikas jomā

- teicamas prasmes strādāt ar datoru MS Windows/Linux vidē

- teicamas prasmes uzstādīt/konfigurēt/pielāgot dažādus IS risinājumus uz atvērtā koda operētājsistēmām (Ubuntu, Debian, CentOS)

- precizitāte, spēja mutiski un rakstiski skaidri formulēt savu viedokli

- vismaz viena gada pieredze darbā valsts pārvaldē

- vismaz viena gada pieredze, kas saistīta ar Informācijas sistēmu plānošanu un uzturēšanu

- vismaz viena gada pieredze instrukciju, veidlapu un metodisko materiālu projektu izstrādāšanā un ieviešanā

Zināšanas un prasmes informācijas sistēmu un datu bāzu administrēšanā, mājaslapu uzturēšanā, IT funkciju attīstīšanā un uzturēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Mēs piedāvājam:

- stabilu darbavietu ar iespēju pilnveidot savas zināšanas un pieredzi publisko iepirkumu jomā

- sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi

- atsaucīgu un draudzīgu darba kolektīvu

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam līdz 2015.gada 27.jūnijam uz adresi: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010, uz e-pastu: vakances@iub.gov.lv vai pa faksu 67326720. Tālr. uzziņām 67326702, 20225563.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)