Laidiens: 12.06.2015., Nr. 114

Dažādi sludinājumi

OP 2015/114.DA1

Paziņojums

26.05.2015. Vārkavas novada domē ar sēdes lēmumu Nr. 93 (protokols Nr. 9, 4. §) ir apstiprināti Vārkavas novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca" pārdošanas noteikumi. Ar noteikumiem var iepazīties Vārkavas novada pašvaldības mājaslapā.


OP 2015/114.DA2

Paziņojums

Zvērināta notāre Kitija Garā izsludina:

SIA "Biznesa augstskola Turība", reģ. Nr. 40003135880, brīdina SIA "Universal Expo", reģ. Nr. 43603039891, juridiskā adrese: Brīvības bulvāris 28-36, Jelgava, par maksātnespējas procesa iesniegšanu:

04.01.2010. starp SIA "Biznesa augstskola Turība", SIA "FINX dizains" un SIA "Universal Expo" tika noslēgta vienošanās (Vienošanās protokols Nr. 1) par to, ka SIA "Biznesa augstskola Turība" turpmāk savas konstrukcijas iznomās SIA "Universal Expo" un nomas maksa tiks veikta četras reizes gadā, par katru nākamo maksājuma periodu (viens maksājuma periods ir 3 mēneši) uz priekšu saskaņā ar maksājumu grafiku.

Saskaņā ar iepriekš minēto vienošanos SIA "Universal Expo" pamatparāds par konstrukciju nomu 14.04.2015. ir EUR 22 302,62.

Pamatojoties uz to, ka saskaņā ar Maksātnespējas likuma 57. panta 2. daļu SIA "Universal Expo" ir maksātnespējas procesa pazīmes, pieprasām ierosināt un uzsākt maksātnespējas procesu un vienlaicīgi informējam jūs, ja maksātnespējas pieteikums netiks iesniegts triju nedēļu laikā, mēs, SIA "Biznesa augstskola Turība", kā kreditors izmantosim savas likumīgās tiesības un iesniegsim minēto pieteikumu.


OP 2015/114.DA3

Pēc SIA "Uzņēmējdarbības attīstības fonds", vienotais reģistrācijas numurs 40003995980, lūguma zvērināta notāre Guna Stikute publicē šādu paziņojumu IGORAM MAĻIŅINAM, pers. kods 130761-10963:

Brīdinājums par Uzņēmējdarbības kredītlīnijas līguma Nr. 143010/1JF izbeigšanu

Rīgā 2015. gada 6. maijā, izej. Nr. 05/15-1

Starp jums un SIA "Uzņēmējdarbības attīstības fonds" (turpmāk - SIA "UAF") 2014. gada 30. oktobrī noslēgtā Uzņēmējdarbības kredītlīnijas līguma Nr.143010/1JF (turpmāk - Līgums) noteikumiem, jūs uzņēmāties saistības atmaksāt SIA "UAF" aizdevumu kopā ar maksājumu grafikā norādītajiem procentiem par aizdevuma lietošanu, ievērojot maksājumu grafikā noteiktos termiņus un apmērus. Saistību, kas izriet no Līguma, nodrošināšanai saskaņā ar noslēgto ķīlas līgumu, jūs ieķīlājāt par labu SIA "UAF" nekustamo īpašumu. SIA "UAF" atkārtoti brīdina, ka jums ir izveidojies maksājumu kavējums (maksājumi nav veikti pilnīgi vai daļēji un kavējums pārsniedz 60 dienas un/vai maksājumi tiek kavēti biežāk nekā 3 reizes gada laikā, katru reizi ilgāk par 30 dienām), kas ir atzīstams par būtisku Līguma noteikumu pārkāpumu. Uz šī brīdinājuma sastādīšanas dienu jums nav veikti maksājumi par 2014. gada novembra, decembra un 2015. gada janvāra, februāra, marta un aprīļa mēnešiem par kopējo summu EUR 971,28 apmērā. Šajā sakarā SIA "UAF" aicina jūs samaksāt kavētos maksājumus līdz 2015. gada 15. maijam un turpināt pildīt Līgumā noteiktās saistības.

Ja līdz iepriekš norādītā termiņa beigām kavētie maksājumi netiks samaksāti, ņemot vērā Līguma noteikumu būtisko pārkāpumu, SIA "UAF" pieprasa jūs veikt visa parāda pilnu atmaksu par kopējo summu EUR 14 901,87 apmērā (kas sastāv no neatmaksātā aizdevuma EUR 12 794,60, lietošanas procentiem EUR 827,81, līgumsoda EUR 1279,46) ne vēlāk kā līdz 2015. gada 24. maijam. SIA "UAF" brīdina, ja kavētie maksājumi netiks samaksāti un līdz 2015. gada 24. maijam parāds pilnā apmērā netiks samaksāts, pamatojoties uz Līguma un ķīlas līguma noteikumiem, SIA "UAF" bez atkārtota brīdinājuma 2015. gada 25. maijā vienpusēji izbeigs noslēgto Līgumu un iesniegs tiesā prasības pieteikumu par jūsu nekustamā īpašuma - ķīlas labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai pieteikumu par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, vēršot parāda piedziņu uz ķīlu. Pirms maksājuma veikšanas lūdzam precizēt kopēju parāda summu, kāda būs maksāšanas dienā. Neskaidrību vai citu jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar mums pa tālruni 25447564 vai ierasties personiski SIA "UAF" birojā Elizabetes ielā 8-2, Rīgā.

SIA "Uzņēmējdarbības attīstības fonds" valdes loceklis Valērijs Andrejevs /paraksts/


OP 2015/114.DA4

Paziņojums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumiem Nr. 723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību" Labklājības ministrija paziņo, ka kompetentās institūcijas darba aizsardzības jautājumos statusu ir ieguvis šāds komersants:

Nosaukums

Adrese

Kontaktinformācija

SIA "Droša darba garants"

Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073

Tālr. 29354745, e-pasta adrese: info@ddg.lv; www.ddg.lv


OP 2015/114.DA5

Paziņojums par tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rūpe", reģistrācijas Nr. 53203000201, juridiskā adrese: Brūža ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 2015. gada 2. jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu Alūksnes novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010. gada 12. maija padomes lēmumu Nr. 1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs*

(bez PVN)**

Piedāvātais tarifs

(bez PVN)**

Tarifa palielinājums/samazinājums* (%)

Ūdensapgādes pakalpojuma tarifs

Alūksnes pilsētā

0.84

1.30

54.76

Alsviķu pagastā

0.36

261.11

Ilzenes pagastā

0.21

519.05

Jaunalūksnes pagastā

0.63

106.34

Jaunlaicenes pagastā

0.53

145.28

Mālupes pagastā

0.50

160

Mārkalnes pagastā

0.97

34.02

Pededzes pagastā

0.36

261.11

Veclaicenes pagastā

0.57

128.07

Zeltiņu pagastā

0.28

364.29

Ziemeru pagastā

0.57

128.07

Kanalizācijas pakalpojuma tarifs

Alūksnes pilsētā

1.10

1.19

8.18

Alsviķu pagastā

0.30

296.67

Ilzenes pagastā

0.10

1090

Jaunalūksnes pagastā

0.31

283.87

Jaunlaicenes pagastā

0.13

815.38

Mālupes pagastā

0.50

138

Mārkalnes pagastā

0.84

41.67

Pededzes pagastā

0.40

197.50

Veclaicenes pagastā

0.21

466.67

Zeltiņu pagastā

0.14

750

Ziemeru pagastā

0.24

395.83

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā no 2015. gada 1. oktobra. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar apkalpojošo ūdenssaimniecības nozares izmaksu palielināšanos. Pašreizējais tarifs Alūksnes pilsētā ir spēkā no 2008. gada 1. septembra, pamatojoties uz Alūksnes pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008. gada 7. jūlija lēmumu Nr. 13, protokols Nr. 12.

Ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 529 no 2010. gada 3. septembra un lēmumu Nr. 421 no 2010. gada 29. jūlija "Par Alūksnes novada pašvaldības autonomās funkcijas- ūdensapgādes un kanalizācijas komunālo pakalpojumu sniegšanas organizācijas - deleģēšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rūpe" ar līgumu Nr. 489-D-10 no 2010. gada 14. oktobra Alūksnes novada pašvaldība piešķir īpašas tiesības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam SIA "Rūpe" sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus Alsviķu, Zeltiņu, Ilzenes, Jaunlaicenes, Veclaicenes, Ziemera, Jaunalūksnes, Mālupes, Mārkalnes un Pededzes pagastu teritorijās Alūksnes novadā, kā arī Alūksnes pilsētas teritorijā Alūksnes novadā esošajiem iedzīvotājiem, juridiskajām un publiskajām personām, pašvaldībai un tās struktūrvienībām.

Minēto pagastu ūdenssaimniecību pārņemšana notika pakāpeniski no 2010. gada decembra līdz 2012. gada jūnijam. Pārņemto pagastu ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi ir neatbilstoši pašizmaksai un nesedz pat elektroenerģijas izmaksas. Ir pagasti, kuros esošais tarifs ir spēkā no 2002. gada.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto pieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var SIA "Rūpe" telpās Brūža ielā 6, Alūksnē, katra mēneša pirmajā pirmdienā no plkst. 13.30 līdz 16.30, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties, ar Arti Svikli, telefons 64381087 vai 26417304.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Rūpe" Brūža ielā 6, Alūksnē, LV-4301, e-pasta adrese: info@rupe.lv, faksa numurs 64381089, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


OP 2015/114.DA6

Paziņojums

Līvānu novada dome 2015. gada 28. maija sēdē (protokols Nr. 6 -25) ir apstiprinājusi Līvānu novada pašvaldības 2014. gada publisko pārskatu. Ar pilnu publiskā pārskata tekstu var iepazīties Līvānu novada domē un Līvānu novada mājaslapā www.livani.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)