Laidiens: 29.05.2015., Nr. 104

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2015/104.AKK1

Valsts zemes dienests ir valsts institūcija, kas savas kompetences ietvaros pārzina zemes kā nacionālās bagātības un ar to saistīto objektu valsts uzskaiti un pārraudzību, lai nodrošinātu tās sekmīgu izmantošanu un aizsardzību.

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Zemgales reģionālās nodaļas būvju kadastrālās uzmērīšanas kvalitātes inženiera/-es kontroliera/-es amatu (amats uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- pārbaudīt izpildīto būvju kadastrālās uzmērīšanas (turpmāk - BKU) darbu un sagatavotās dokumentācijas atbilstību ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām

- pārbaudīt sagatavotās BKU darbu tāmes atbilstību faktiskajam paveikto darbu apjomam, cenrāža pozīcijām, reģistrētajiem darbu veidiem Pakalpojumu apstrādes informācijas sistēmā (PAIS)

- veikt kļūdaino BKU datu kārtošanu un labošanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS)

- dienesta iekšējos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veikt būvju (telpu grupu) datu aktualizāciju

- sniegt konsultācijas BKU speciālistiem par darbu izpildes gaitu un kārtību

Prasības pretendentiem/-ēm:

- darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība (mērniecībā, zemes ierīcībā, ģeodēzijā, ģeomātikā, būvniecībā, arhitektūrā vai specialitātēs ar apgūtu kursu būvniecībā vai mērniecībā)

- ne mazāk kā divu gadu teorētiskā un praktiskā darba pieredze būvju kadastrālās uzmērīšanas jomā

- zināšanas BKU un būvniecību reglamentējošajos tiesību aktos un metodiskajos dokumentos

- prasme izvērtēt dokumentu atbilstību tiesību normām

- prasme lietot atbilstošus tehniskos līdzekļus un izmantot darbam nepieciešamo programmnodrošinājumu

- prasme strādāt ar darbam nepieciešamām programmām (Windows, Excel, Word) un grafiskajām programmām

- teicamas latviešu valodas zināšanas un krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī

- labas komunikācijas prasmes

- vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Piedāvājam:

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

- darbu Jelgavā

- bruto darba algu no 640 euro līdz 755 euro

- sociālās garantijas

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

Pretendentiem pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Personāla daļai Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pasta adresi konkurss@vzd.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67038614.


OP 2015/104.AKK2

Valsts zemes dienests ir valsts institūcija, kas savas kompetences ietvaros pārzina zemes kā nacionālās bagātības un ar to saistīto objektu valsts uzskaiti un pārraudzību, lai nodrošinātu tās sekmīgu izmantošanu un aizsardzību.

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Latgales reģionālās nodaļas (2 amata vietas) kadastra inženiera/-es amatu (darbinieka amats uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- izvērtēt pirms datu reģistrācijas vai aktualizācijas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk tekstā - NĪVK IS) iesniegto dokumentu ziņu atbilstību normatīvajiem aktiem

- veikt kadastra objektu teksta un telpisko datu reģistrāciju un aktualizāciju NĪVK IS

- sagatavot informāciju izsniegšanai no NĪVK IS

- izskatīt klientu iesniegumus un sagatavot atbilžu projektus

Pretendentam izvirzītās prasības:

- darbības sfērai atbilstoša augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība (ģeodēzijā, kartogrāfijā, zemes ierīcībā, ģeogrāfijā, būvniecībā vai citā radniecīgā nozarē)

- vēlama 2 gadu praktiska darba pieredze darbā ar normatīvajiem aktiem un prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas

- vēlama pieredze ar zemes reformu un nekustamā īpašuma formēšanas procesu saistītu jautājumu risināšanā

- kadastra sistēmas un procesu pārzināšana, tiks uzskatīta par priekšrocību

- prasme analizēt informāciju, noformēt analīzes un atskaišu materiālus

- spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus ar paškontroli

- prasme strādāt ar datoru (Windows, Excel, Word programmām)

- spēja strādāt komandā, labas komunikācijas spējas

Piedāvājam:

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

- darbavieta: Rēzeknes birojs (1 amata vieta), Daugavpils birojs (1 amata vieta)

- bruto darba algu no 581 euro līdz 685 euro

- sociālās garantijas

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu

Pretendentiem pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Personāla daļai Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pasta adresi konkurss@vzd.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67038614.


OP 2015/104.AKK3

VESELĪBAS MINISTRIJA (reģistrācijas numurs 90001474921) izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - Juridiskās nodaļas juriskonsults/-e

Amata mērķis: nodrošināt pacientu sūdzību izskatīšanu atbilstoši Veselības ministrijas kompetencei, veikt Veselības inspekcijas pieņemto lēmumu tiesiskuma pēcpārbaudi un piedalīties Veselības ministrijas publisko iepirkumu procesa organizēšanā Juridiskās nodaļas kompetences ietvaros.

Galvenie amata pienākumi:

- veikt Veselības ministrijas pārvaldes lēmumu iepriekšējo tiesiskuma papildpārbaudi un padotības iestāžu pieņemto lēmumu tiesiskuma pēcpārbaudi

- nodrošināt Veselības ministrijā saņemto pacientu sūdzību izskatīšanu

- piedalīties Veselības ministrijas publisko iepirkumu organizēšanā un uzraudzībā

- izstrādāt Juridiskās nodaļas kompetencē esošo tiesību aktu projektus

- konsultēt ministrijā nodarbinātos savas kompetences ietvaros

- izpildīt citus ministra, valsts sekretāres, valsts sekretāres vietnieku, Juridiskās nodaļas vadītāja rīkojumus un uzdevumus, kas izriet no nodaļas funkcijām

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinībās

- praktiskā darba pieredze valsts pārvaldē ne mazāk kā 5 gadi

- pieredze publisko iepirkumu jomā, juridisku procesu nodrošināšanā, tajā skaitā dažādu veidu dokumentu izstrādē, normatīvo aktu projektu izstrādē

- vēlama praktiskā darba pieredze veselības aprūpes nozarē

- zināšanas par veselības nozari

- zināšanas un izpratne par politikas plānošanas sistēmu

- spēja strādāt individuāli un grupā, spēja uzņemties atbildību par savas darbības rezultātiem

- angļu valodas zināšanas

- prasme lietot informācijas tehnoloģijas savas darbības veikšanai

- atbildības sajūta un izpratne par sava darba norisi, rezultātiem, izpildes kvalitāti, operativitāti, vadības uzdevumu izpildi noteiktajos termiņos un savas darbības vai bezdarbības tiesiskumu, kā arī par savu amata pilnvaru un tiesību izmantošanu un ministrijas iekšējo normatīvo aktu, prasību un procedūru ievērošanu

Mēs piedāvājam:

- iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts pārvaldē

- atalgojumu un sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Konkursa pretendentiem 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz Veselības ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Brīvības ielā 72, Rīgā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 10 dienas no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"), vai jānosūta uz oficiālo elektroniskā pasta adresi vm@vm.gov.lv, ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, šādi dokumenti:

- personīgi parakstīts un datēts motivēts pieteikums

- personīgi parakstīts un datēts CV

- izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas

Papildu informāciju iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67876017.


OP 2015/104.AKK4

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - eksperts Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta Apmācību nodaļā (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- vismaz trīs gadu pieredze valsts vai pašvaldības iestādē pieaugušo izglītības jomā

- pieredze normatīvo aktu izstādē

- pieredze darbā ar iepirkumu procedūru organizēšanu

- vismaz divu svešvalodu zināšanas (vēlams krievu un angļu)

- vēlama pieredze pieaugušo izglītības organizēšanā vai projektu izstrādē un ieviešanā

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences ietvaros

- zināšanas par valsts politiku nodarbinātības un pieaugušo izglītības jomā

- zināšanas izglītības programmu izveidē un novērtēšanā

- prasme analizēt situāciju, vērtēt faktus, paredzēt un novērtēt riskus

- sadarbības, plānošanas, organizēšanas, kontroles un komunikācijas prasmes

- datorprasmes, datubāzu izmantošanas prasmes, ofisa tehnikas lietošanas prasmes

Amata mērķis: nodrošināt ar profesionālo un neformālo apmācību saistīto aktīvo nodarbinātības pasākumu izstrādi, īstenošanu un pilnveidošanu Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Pretendentam jānosūta pa pastu Nodarbinātības valsts aģentūrai, adrese: K. Valdemāra ielā 38, Rīgā, LV-1010, vai uz e-pasta adresi karina.dzene@nva.gov.lv vai jāiesniedz personīgi 117. kabinetā. Informācija pa tālruni 67021770, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta profesionālās zināšanas. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas, kompetences un prezentācijas prasmes atbilstoši noteiktajām prasībām. Uz interviju tiks uzaicināti tie pretendenti, kuriem testā būs iegūts noteiktu punktu skaits.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks Nodarbinātības valsts aģentūrā K. Valdemāra ielā 38, k-1, Rīgā.


OP 2015/104.AKK5

Nodarbinātības valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - nodarbinātības organizators/-e Preiļu filiālē (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku, 0,5 slodze)

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā izglītība (vēlams sociālajās zinībās)

- Pieredze klientu konsultēšanā

- Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences ietvaros

- saskarsmes, komunikācijas un organizēšanas prasmes, orientācija uz attīstību, pozitīvu darba rezultātu, izpratne par klientu orientētu darbību

- prasme liela apjoma informācijas izmantošanā, prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvāt problēmu risinājumu

- datorprasmes, datubāzu izmantošanas prasmes, ofisa tehnikas lietošanas prasmes

- vēlamas zināšanas un pieredze finanšu vai projektu plānošanā

- vēlams divu svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī

Amata mērķis: iesaistīt Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) klientus aktīvajos nodarbinātības pasākumos, sadarboties ar pašvaldībām un uzņēmējiem par jaunu darbavietu veidošanu, pārzināt darba tirgus tendences, darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu, piesaistīt jaunus darba devējus NVA piedāvāto pakalpojumu sniegšanā.

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī", Pretendentam jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiālē Raiņa bulvārī 19, Preiļos, LV-5301, vai jānosūta uz e-pasta adresi preili@nva.gov.lv. Informācija pa tālruni 65314021, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā www.nva.gov.lv.

Atlases konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - Pretendentu izglītības atbilstības izvērtēšana pēc iesniegtajiem izglītības dokumentiem. Otrā kārta - tests, pēc kura rezultātiem tiks novērtētas Pretendenta zināšanas par normatīvo tiesību aktiem. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām. Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus. Intervija notiks NVA Preiļu filiālē Raiņa bulvārī 19, Preiļos.


OP 2015/104.AKK6

Valsts darba inspekcija izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amata vietu - Finanšu un administratīvās nodaļas galvenais/-ā finansists/-e (uz noteiktu laiku)

Pretendentam izvirzāmās prasības:

- augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs vai ekonomikā

- darba pieredze finanšu jomā (ekonomists, finansists vai analītiķis) vismaz 3 gadi

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldes finanšu administrēšanā un zināšanas valsts pārvaldes institucionālajā sistēmā

- prasme strādāt ar MS Office programmatūru (it sevišķi MS Excel)

- prasme analizēt liela apjoma informāciju

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- vēlamas labas krievu un angļu valodas zināšanas

- teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes

- augsta atbildība, precizitāte, iniciatīva

Galvenie amata pienākumi:

- veikt Valsts darba inspekcijas finanšu līdzekļu plānošanu, to izlietošanas uzraudzību un cita veida finanšu analīzi

- sagatavot Valsts darba inspekcijas budžeta projektu kārtējam gadam atbilstoši Labklājības ministrijas sniegtajiem norādījumiem

- sagatavot Valsts darba inspekcijas finansēšanas plānu un tāmju projektus kārtējam gadam iesniegšanai Labklājības ministrijā

- sagatavot mēneša, ceturkšņa un gada budžeta izpildes pārskatus un skaidrojumus par Valsts darba inspekcijas veiktajiem pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem iesniegšanai Labklājības ministrijā

- konsultēt par ekonomiskās darbības un finanšu vadības procesiem Valsts darba inspekcijas atbildīgās amatpersonas

- veikt Valsts darba inspekcijas īstenoto Eiropas Savienības struktūrfondu (ESF un ERAF) projektu finanšu plānošanu un finanšu atskaišu sagatavošanu

- veikt Valsts darba inspekcijas veicamo maksājumu pārbaudi pirms maksājumu izpildes

- veikt saimniecisko līgumu pārbaudi pirms to noslēgšanas

Vakantajam amatam mēnešalga pārbaudes laikā ir EUR 710 (bruto). Beidzoties pārbaudes laikam, pamatojoties uz individuālā vērtējuma kritērijiem, tiek saglabāta esošā vai noteikta nākamā kategorija un attiecīga mēnešalga.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar izglītību apliecinošo dokumentu kopijām nosūtīt pa pastu vai elektroniski 15 dienu laikā nosūtīt Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331 (ar norādi "Konkursam uz vakanto amatu"). Tālrunis uzziņām 67021602, e-pasta adrese: kristine.blausa@lm.gov.lv.


OP 2015/104.AKK7

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir drošs un uzticams partneris projektu īstenošanā jau vairāk nekā 15 gadus.

Mēs esam finanšu ministra pakļautības, tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas veic sadarbības iestādes funkcijas Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu ieviešanā un citu Eiropas Savienības piešķirto līdzekļu administrēšanā, šobrīd administrējot finanšu instrumentus vairāk nekā 5,5 miljardu euro apmērā.

Aicinām mūsu komandai pievienoties ekspertu/-i iepirkumu jautājumos (darbinieka/amatpersonas amats)

Tavos darba pienākumos būs publiskā iepirkuma dokumentu sagatavošana, resursu iegāžu plānošana, iepirkumu organizatoriskos jautājumus uzraudzīšana un risināšana. Pakalpojumu un piegāžu līgumus sagatavošana, saistību izpildes kontrole, kā arī darījumu apliecinošu dokumentu apstrādes nodrošināšana.

Mēs sagaidām, ka tev ir:

- augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība (juridiskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību)

- pieredze darbā ar publisko iepirkumu jautājumiem

- padziļinātas zināšanas publisko iepirkumu jautājumos, tai skaitā pieredze darbā ar iepirkumu dokumentāciju un līgumiem, tiks uzskatītas par priekšrocību

- darba pieredze preču, pakalpojumu un būvniecības publiskā iepirkuma tehnisko specifikāciju un kvalitātes prasību izstrādē, iepirkumu līgumu sagatavošanā un izpildes kontrolē

- prasme apkopot un analizēt liela apjoma informāciju

- uz rezultātu orientēta, ar iniciatīvu, precizitāti un labām komunikācijas spējām apveltīta personība

- prasme organizēt darbu un noteikt prioritātes, spēja strādāt patstāvīgi, kā arī komandā

- spēja un vēlme nepārtraukti, kā arī patstāvīgi mācīties

Mēs piedāvājam iespēju pievienoties mūsdienīgai, uz attīstību orientētai valsts pārvaldes iestādei, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi un iespēju profesionāli attīstīties, ikdienu pavadīt dinamiskā darba vidē, stabilu atalgojumu, labu sociālo nodrošinājumu, darbavietu Rīgas centrā.

Ja tevi ieinteresēja mūsu piedāvājums un darba saturs un vēlies būt viens no mums, aicinām savu CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas desmit dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai. Adrese: Smilšu ielā 1, 152. kabinetā, Rīgā, LV-1919, e-pasta adrese: cfla@cfla.gov.lv, fakss 67357841.


OP 2015/104.AKK8

Ogres novada pašvaldības centrālā administrācija "Ogres novada pašvaldība" izsludina atklātu konkursu uz Būvvaldes arhitekta/-es amatu

PRASĪBAS PRETENDENTIEM/-ĒM:

- otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība arhitektūras studiju programmā (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis)

- praktiskā pieredze vadoša arhitekta amatā vismaz trīs gadi

- ļoti labas zināšanas normatīvajos aktos būvniecības un arhitektūras jomā, kā arī Administratīvā procesa piemērošanā, un spēja tos lietot ikdienas pienākumu veikšanai

- spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt arhitekta pienākumus un noformēt dokumentus atbilstoši lietvedības un būvniecības, kā arī pilsētplānošanas un teritoriālās plānošanas jomas normatīvo aktu prasībām

- saņemts arhitekta prakses sertifikāts

- prasme strādāt ar datoru un informācijas sistēmām lietotāja līmenī (MS Office, Excel, Word, teksta redaktors, elektroniskās tabulas, prezentācijas un e-pasta klients un speciālās grafiskās datorprogrammas)

- valsts valodas prasmes augstākajā līmenī (C līmeņa 2. pakāpe) un vēlams vienas svešvalodu zināšanas (B līmenis)

- B kategorijas autovadītāja apliecība

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI: plānot, organizēt un veikt arhitekta pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijā (amata apraksts www.ogresnovads.lv).

PRETENDENTIEM/-ĒM JĀIESNIEDZ ŠĀDI PIETEIKUMA DOKUMENTI:

- motivēts pieteikums

- dzīves apraksts (vēlams aizpildītu pēc Europass CV formas)

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

- arhitekta prakses sertifikāta kopija

- vēlama vismaz viena rekomendācijas vēstule

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz Ogres novada pašvaldības centrālajā administrācijā "Ogres novada pašvaldība" (202. kabinetā) personīgi vai jānosūta uz elektronisko pasta adresi ogredome@ogresnovads.lv, ar norādi "Konkursam uz Būvvaldes arhitekta amatu" līdz 2015. gada 10. jūnijam. Tālrunis uzziņām 65071160.


OP 2015/104.AKK9

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izsludina konkursu uz valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (reģ. Nr. 50103237791) valdes priekšsēdētāja/-as amatu

Prasības:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vides pārvaldības jomā vai vadības zinātņu, ekonomikas, finanšu jomā

- darba pieredze vairāk par 3 gadiem vadošos amatos projektu īstenošanas, finanšu resursu piesaistes, administrācijas vai pakalpojumu attīstības jomā

- valsts valoda C līmeņa 1. pakāpē

- labas angļu valodas zināšanas

- zināšanas un pieredze finanšu resursu pārvaldīšanā un administrēšanā

- zināšanas vides aizsardzības jautājumos, tai skaitā likumdošanā

- stratēģisks redzējums par iestādes attīstību

- spēja patstāvīgi darboties, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to izpildi

- prasme vadīt un organizēt kolektīvu, koordinējot tā darbu svarīgu un atbildīgu uzdevumu risināšanā un piemērojot savā darbā racionālas darba organizācijas principus

- nevainojama reputācija

Pieteikuma dokumenti (motivēta pieteikuma vēstule, kurā iekļauti rakstveida priekšlikumi par valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" stratēģisko attīstību (teksta apjoms līdz 3 lp.), CV (atbilstoši Europass CV standarta formai, pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas), augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, rekomendācijas vai atsauksmes, kā arī citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot) 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jānosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Personāla nodaļai Rīgā, Peldu ielā 25, LV-1494, fakss 67820442, e-pasta adrese: personals@varam.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67026902.


OP 2015/104.AKK10

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000054163, izsludina konkursu uz Patvēruma lietu nodaļas VECĀKĀ/-ĀS REFERENTA/-ES amatu

Prasības pretendentam:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā izglītība

- labas angļu valodas zināšanas (B2 līmenis)

- ļoti labas krievu valodas zināšanas

- praktiskā darba pieredze darbā ar patvēruma jautājumiem (vismaz 1 gads)

- izpratne par Eiropas Savienības tiesību aktu un starptautisko tiesību normu piemērošanas jautājumiem starptautiskās aizsardzības piešķiršanas kontekstā un starptautiskās sadarbības nodrošināšanu, tai skaitā, izmantojot datu apstrādes sistēmas

Iesniedzamie dokumenti:

- motivēts pieteikums

- CV

- izglītības dokumentu kopijas

Pieteikuma vēstulē jānorāda atbilstība katrai no paziņojumā minētajām prasībām. Dokumentus sūtīt pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personāla nodaļai, adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi personas@pmlp.gov.lv 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti. Uzziņas pa tālruni 67219273.


OP 2015/104.AKK11

VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA aicina pievienoties kolektīvam kvalitātes vadītāju (darbinieka amats uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

- izstrādāt, ieviest un uzturēt Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk - VRAA) kvalitātes vadības sistēmu un IT pakalpojumu pārvaldības procesus

- organizēt kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidi

- izstrādāt novērtēšanas metodes VRAA tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu izvērtēšanai

- plānot un organizēt VRAA iekšējo un ārējo auditu, tai skaitā kontrolēt neatbilstību novēršanas un novērojumu (ierosinājumu) īstenošanas gaitu

Prasības:

- augstākā profesionālā vai akadēmiskā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālā izglītība), kas papildināta ar amatam nepieciešamajām speciālām zināšanām

- vēlama darba pieredze ar kvalitātes vadību saistītā sfērā

- vēlamas zināšanas Eiropas Savienības fondu jautājumos un citu starptautiski finansēto programmu īstenošanā, administrēšanā, uzraudzībā un kontrolē

- izpratne par Latvijas valsts pārvaldi, par Eiropas Savienības uzbūvi, funkcijām un institucionālo sistēmu

- vēlama pieredze valsts pārvaldes darbā

- teorētiskās un praktiskās zināšanas par kvalitātes vadību un kvalitātes standartiem

- izpratne par procesu vadību un IT pakalpojumu pārvaldības procesiem

- kvalitātes vadības sistēmas izveidošanu, ieviešanu, pilnveidošanu, kvalitātes nodrošināšanas un pilnveides metodoloģijām, sistēmu un procesu kvalitātes vērtēšanas metodēm un to pielietojumu, atbilstības novērtēšanu, kvalitātes mērīšanu, projektu vadību, informācijas tehnoloģijām

- labas valsts valodas zināšanas

- angļu valodas zināšanas

- labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas)

- teicamas prezentēšanas prasmes

Piedāvājam:

- iespēju veikt radošu darbu valsts pārvaldē

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

Pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvajam departamentam Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010, vai uz e-pasta adresi darbs@vraa.gov.lv. Tālrunis uzziņām 28347888.


OP 2015/104.AKK12

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izsludina konkursu uz vakanto darbinieka darba vietu - Finanšu nodaļas grāmatvedis/-e (amata saime 14, līmenis IIIA)

Darba apraksts:

- veikt nepieciešamos aprēķinus un grāmatvedības uzskaiti nodaļas kompetences jomā

- piedalīties gada un ceturkšņa pārskatu sagatavošanā

- analizēt finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši finanšu plānam

- piedalīties budžeta sastādīšanā un veikt tā izpildes kontroli

- veikt iekšējās kontroles procedūras

Prasības:

- pieredze amatā valsts pārvaldē ne mazāk kā viens gads

- pieredze budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaitē, finanšu analīzes un pārskatu sagatavošanas jomā vismaz gadu

- augstākā izglītība (otrā līmeņa) finanšu vai ekonomikas jomā

- amatā nepieciešamo normatīvo aktu pārziņa

- prasmes darbā ar datoru (MS Office)

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību

Piedāvājam:

- mēnešalgu 1. kategorija: EUR 756,00, 2. kategorija: EUR 870,00, 3. kategorija: EUR 994,00 (bruto alga)

-atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi darbam valsts pārvaldē

Mēs gaidām jūsu:

- motivācijas vēstuli

- CV (profesionālās pieredzes aprakstu)

- augtākās izglītības apliecinoša dokumenta kopiju

Norādītos dokumentus lūdzam iesniegt līdz 2015. gada 9. jūnijam personīgi, nosūtīt elektroniski vai pa pastu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15, LV-1010, e-pasta adrese: Evija.Perkone@ugf.gov.lv, ar norādi "KONKURSAM". Tālrunis 67830634.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2015/104.AKR1

Juridiskās palīdzības administrācija paziņo, ka konkursa kārtībā Juridiskās nodaļas juriskonsulta amatā no 2015. gada 25. maija iecelta KARINA SIROTA.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)