Laidiens: 20.05.2014., Nr. 96 (5156)

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2014/96.TP1

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2014.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu 2.§5. "Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem "Silaines" un "Silmētras" Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atcelšanu" (protokols Nr.12).

Saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-1/2014

Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem "Silaines", kadastra numurs 80700082381, un "Silmētras", kadastra numurs 80700080468, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā atcelšanu.

Izdoti saskaņā ar Likuma par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 13.punktu un 21.panta pirmās daļas 16.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu.

1. Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atcelts detālplānojuma "Silaines", kadastra numurs 8070 008 2381, un "Silmētras", kadastra numurs 8070 008 0468, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un realizācijas kārtība.

2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2012.gada 15.marta saistošie noteikumi Nr. SN-TPD-5/2012.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)