Laidiens: 16.05.2014., Nr. 94

Darbības pārskati

OP 2014/94.DP1

LAS "Latvijas Krājbanka" pārskats par 2014.gada aprīli saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 161.panta otrās daļas 10.punktu

1. LAS "Latvijas Krājbanka" finanšu stāvokļa pārskats 2014.gada 30.aprīlī, euro (blakus uzrādīta informācija par 2014.gada 31.martu)

Aktīvi

30.04.2014.

31.03.2014.

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām

3 619

5 657

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

23 733 229

22 193 060

Patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

1 024 951

1 051 630

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

707 785

1 669 855

Kredīti

36 935 360

37 050 992

Ieguldījumi radniecīgo uzņēmumu kapitālā

2 712 791

2 712 790

Pārdošanai turētais kustamais un nekustamais īpašums

6 362 355

8 231 645

Pārdošanai turētie kredīti

9 451 878

9 659 324

Pārējie aktīvi

5 137 846

4 498 137

Kopā aktīvi

86 069 814

87 073 090

Saistības

 

Noguldījumu garantiju fonda pieteiktais kreditoru prasījums par izmaksām noguldītājiem

267 186 801

267 186 801

Citi pieteiktie kreditoru prasījumi

263 200 895

261 276 210

Uzkrājumi un uzkrātie izdevumi

367 690

630 871

Pārējās saistības

49 845 570

51 627 795

Kopā saistības

580 600 956

580 721 677

Pašu kapitāls

 

Apmaksātais pamatkapitāls un akciju emisiju uzcenojums

78 203 529

78 203 529

Rezerves

890 682

890 682

Iepriekšējo periodu uzkrātie zaudējumi

-572 808 983

-572 808 983

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

-816 370

66 185

Kopā pašu kapitāls

-494 531 142

-493 648 587

Kopā kapitāls, rezerves un saistības

86 069 814

87 073 090

Ārpusbilances posteņi

 

Iespējamās saistības

170 818

170 818

Aktīvi, pasīvi pārvaldīšanā

15 133 494

14 700 391

Turējumā esošie trešo personu līdzekļi (Kredītiestāžu likuma 172.panta piektā daļa)

473 299

475 862

 

2. Pārskats par atgūtajiem aktīviem 2014.gada aprīlī, euro (blakus uzrādīti atgūtie aktīvi 2014.gada martā)

04.2014.

03.2014.

Nauda no atgūtajiem kredītiem

1 158 894

6 194 934

Nauda no kustamās mantas pārdošanas

0

0

Nauda no nekustamo īpašumu pārdošanas

82 909

503 501

Nauda no meitas uzņēmumu pārdošanas

0

0

Kopā atgūtie aktīvi

1 241 803

6 698 435

 

3. Maksātnespējas procesa izdevumi (atbilstoši Kredītiestāžu likuma 153.pantam) 2014.gada aprīlī, euro (blakus uzrādīti maksātnespējas procesa izdevumi 2014.gada martā)

04.2014.

03.2014.

3.1. Administratora un administratora palīga atlīdzība

62 090

334 921

3.2. Darbiniekiem izmaksājamās darba algas un izmaksājamie atlaišanas pabalsti

194 176

197 076

3.3. Nepieciešamie izdevumi kredītiestādes mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā

564 099

489 477

3.4. Tiesas izdevumi

0

0

3.5. Izdevumi publikāciju ievietošanai laikrakstos

21 795

1 174

3.6. Izdevumi izsoļu organizēšanai

2 939

1 621

3.7. Izdevumi, kas saistīti ar maksātnespējas pasākumu reģistrāciju publiskajos reģistros

0

0

Kopā maksātnespējas procesa izdevumi

845 099

1 024 269

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)