Laidiens: 07.05.2014., Nr. 86 (5146)

Izsoles

OP 2014/86.IZ1

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās k/s "Rudbāržkalns", vienotais reģ. Nr.46103002714, administrators Erlends Baļķens, amata un prakses vieta: Rostokas iela 64-69, Rīga, LV-1029, paziņo, ka 2014.gada 11.jūnijā plkst. 10.00 Rostokas ielā 62-4, Rīgā, LV-1029, notiks MKS "Rudbāržkalns" piederošā būves nekustamā īpašuma, kopējā platība 1685,2 kv.m, kas atrodas Darbnīcas ielā 3A, Rudbāržos, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, kadastra Nr.6282 508 0012 (būves kadastrālais apzīmējums 62820080192007), kas ierakstīts Rudbāržu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000528435, un kas atrodas uz zemes, kuras īpašuma tiesības nav noskaidrotas, bet noskaidrots, ka būves zemes vienība, kadastra Nr.62820080192 (platība 4,2 ha), uzturēšanai nepieciešamā zemes kopplatība ir 0,2052 ha, otrā izsole ar lejupejošu soli ar šādiem izsoles nosacījumiem un ar šādām īpašībām:

- nekustamā īpašuma īpašnieks: maksātnespējīgā k/s "Rudbāržkalns", vienotais reģ. Nr.46103002714, juridiskā adrese: "Rudbāržkalns", Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV-3324;

- piedzinēji: visi maksātnespējīgās k/s "Rudbāržkalns", vienotais reģ. Nr.46103002714, nenodrošinātie kreditori;

- nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 13 950 (trīspadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro) jeb Ls 9804,12 (deviņi tūkstoši astoņi simti četri lati un 12 santīmi);

- ar pilnu nekustamā īpašuma novērtējumu un dokumentiem, kas attiecas uz īpašumu, var iepazīties interneta mājaslapā http://failiem.lv/u/zgbqivg;

- izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

- nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums: 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 1395,00 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit pieci euro);

- personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles norisei nodrošinājuma summa EUR 1395,00 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit pieci euro) jāieskaita maksātnespējīgās k/s "Rudbāržkalns", vienotais reģ. Nr.46103002714, AS "DNB banka" kontā Nr. LV29RIKO0002013019243;

- izsoles gaitā katrs lejupejošais solis tiks pazemināts par EUR 500,00 (pieci simti euro), bet izsole tiks pārtraukta, ja neviens no tiem, kas ieradīsies, nesolīs pat 60 procentus no izsoles priekšmeta sākumcenas;

- ja, ejot lejupejošu soli, kāds no izsoles dalībniekiem solīs augstāko cenu par nosolīto, tad turpmākā izsole notiks jau ar augšupejošu soli, kur solis būs EUR 500 (pieci simti euro);

- ja uz izsoli ieradīsies tikai viens pircējs, tad izsole notiks tikai tad, ja viņš solīs vairāk par izsoles sākumcenu;

- izsoles uzvarētājam atlikusī pirkuma cena būs jāiemaksā maksātnespējīgās k/s "Rudbāržkalns", vienotais reģ. Nr.46103002714, kontā Nr. LV29RIKO0002013019243 AS "DNB banka" 1 (viena) mēneša laikā no izsoles norises dienas;

- visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


OP 2014/86.IZ2

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.12 zvērināta tiesu izpildītāja Ilona Kalniņa, prakses vieta: Ūdens ielā 15, Ventspilī, pārdod otrajā izsolē Andim Jansonam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas "Kaijās" - 2, Rūnaišos, Skrundas pagastā, Skrundas novadā, piedzinējs - AS SEB Banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma Nr.2 ar kopējo platību 39,3 m2, mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas pirmajā stāvā un 393/5338 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes ar kadastra numurs 6229 010 0071, ir reģistrēts Skrundas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā ar kadastra numurs 6229 900 0042. Nekustamā īpašuma novērtējums 1400,00 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena 1400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 13.jūnijā plkst.11.00 Lielajā prospektā 54-2, Ventspilī, zvērinātas tiesu izpildītājas Ilonas Kalniņas birojā. Personas, kuras vēlas piedalītie izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ilonas Kalniņas, reģ.Nr.10045911633, depozītu kontā Nr.LV69TREL9199007001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 63628036, mob.t.29696692.


OP 2014/86.IZ3

Nekustamā īpašuma izsole

MSIA "OFI" (reģ. Nr.40003528134, juridiskā adrese: Brīvības iela 115-6, Ogre, Ogres novads) administratore Dace Valds, (sertifikāts Nr.00440, prakses vieta: Rīga, Dzirnavu iela 87-205, LV-1011) rīko MSIA "OFI" piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli ar lejupejošu soli. Izsolāmais nekustamais īpašums - 32211/100000 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Raunas ielā, Klūgu ielā, Ieriķu ielā, Laimdotas ielā, Rīgā, kadastra Nr.0100 089 0620, daļas no zemes gabala ar kopējo platību 18 245 m2, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 745. Īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena 103869,64 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz Īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības administratoram un tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 19.jūnijā pulksten 11.00 Rīgā, Dzirnavu ielā 87-205. Personas, kuras vēlas piedalīties Īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai iemaksā MSIA "OFI", reģ. Nr.40003528134, AS "DNB banka" norēķinu kontā LV 07 RIKO 0002 0133 0123 0 nodrošinājuma summu 10% no izsoles sākumcenas, t.i., 10386,96 EUR. Izsole tiek organizēta saskaņā ar Civilprocesa likumu un Maksātnespējas likumu. Informācija pa tālruni 67240004.


OP 2014/86.IZ4

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "SAKURA L" administrators Aldis Saulietis paziņo par izsoli. Tiek izsolīta maksātnespējīgajai SIA "SAKURA L" piederošā kustamā manta kā lietu kopība, kas atrodas noliktavā Krūzes ielā 2b; novērtējums (izsoles sākumcena) EUR 200. Izsoles nodrošinājums EUR 20. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Ar pievienotās vērtības nodokli apliekama izsoles sākuma cena (kustamās mantas novērtējums). Izsoles laiks un vieta: Pirmā izsole notiks 14.05.2014. plkst. 10.00 Brīvības gatvē 209-1, Rīgā, LV-1039. Otrā izsole notiks 21.05.2014. plkst. 10.00 Brīvības gatvē 209-1, Rīgā, LV-1039. Kustamās mantas īpašnieks - maksātnespējīgā SIA "SAKURA L", reģ. Nr.50003560421. izsoles nodrošinājums iemaksājams SIA "SAKURA L", reģ. Nr.50003560421, AS "DNB banka", Bankas kods RIKOLV2X. Norēķinu konta numurs LV58RIKO0002930168562 līdz izsoles dienai. Izsoli veic maksātnespējīgās SIA "SAKURA L" administrators Aldis Saulietis, sertifikāts Nr.00522, prakses vieta: Brīvības gatve 209-2, Rīga, LV-1039, tālrunis 67544457, e-pasts: birojs@advokatiss.lv. Visām personām, kurām uz kustamo mantu ir tiesības, kas nepieļauj tās pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Kustamā manta tiek pārdota saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu. Ar izsoles dokumentiem iespējams iepazīties administratora prakses vietā Brīvības gatvē 209-2, Rīgā, vienu darba dienu iepriekš sazinoties ar administratora palīgu pa tālruni 26432924.


OP 2014/86.IZ5

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "Tand Riga", vienotais reģistrācijas Nr.40103225288, administratore Liene Stūraine, sertifikāts Nr.00510, prakses vieta: Brīvības iela 37, 2st., 3.kab., Rīga, LV-1010, paziņo, ka pirmajā piespiedu izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts MSIA "Tand Riga" piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Jelgavas ielā 10B, Kalnciemā, Kalnciema pag., Jelgavas nov., kas reģistrēts Jelgavas tiesas zemesgrāmatas nodaļā Kalnciema pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.52 ar kadastra Nr.5411 001 0006, un sastāv no trīs būvēm - graudu noliktavas 766,40 kv.m, (kadastra Nr. 7476 004 0477 001), kodināšanas noliktavas 324,30 kv.m (kadastra Nr. 7476 004 0477 002), kaltes 385,30 kv.m platībā, (kadastra Nr. 746 004 0477 003). Pievienots NĪ - zemes gabals Kalnciemā, Jelgavas ielā 10 B, ar zemesgrāmatu nodalījumu Nr.43, kadastra Nr. 5411-001-000, 3041 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: EUR 14 513,29. Izsoles nodrošinājums 10% no izsoles sākumcenas. Izsole notiks 2014.gada 9.jūnijā plkst. 13.00 Brīvības ielā 37, 2.st., 3.kab., Rīgā. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsoles cena ar pievienotās vērtības nodokli neapliekas.

Visām personām, kurām uz izsolāmo Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas iegādāties Nekustamo īpašumu, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā SIA "Tand Riga" norēķinu kontā Nr. LV26NDEA00000822371 AS "Nordea" nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums. Tālr. uzziņām 26181918.


OP 2014/86.IZ6

Nekustamā īpašuma izsole

Zemgales apgabaltiesas 100. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Gulbe, prakses vieta Aizkraukles novads, Aizkraukle, Lāčplēša iela 4-237, pārdod pirmajā izsolē Aleksandram Jurinam piederošo nekustamo īpašumu Spīdolas ielā 7-23, Aizkrauklē, Aizkraukles nov., kadastra numurs 32019001644. Piedzinējs: SIA Lauma A, Lāčplēša iela 4, Aizkraukle; Aleksandra Jurina. Nekustamā īpašuma apraksts: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 40,7 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 40,7/2155,4 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena EUR 4400,00 (LVL 3092,34). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 13.jūnijā plkst.10.00 Lāčplēša ielā 4-237, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērinātas tiesu izpildītājas Ligitas Gulbes, reģ. Nr. LV25086411856 depozīta kontā Nr. LV61TREL9199077001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 26470952; 65122529.


OP 2014/86.IZ7

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 72 zvērināta tiesu izpildītāja Ilga Keršteine, prakses vieta Rīgā, Mūkusalas ielā 33, rīko Antonam Civkoram piederošā nekustamā īpašuma Indrānu ielā 50, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, kadastra Nr.7494 012 0975, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala 0,2663 ha platībā. Zemes gabals atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā - DzM1 un citu kopto zaļumvietu teritorijā. Piedzinējs - AS "Norvik Banka", juridiskā adrese: Rīga, E.Birznieka-Upīša iela 21; Ikšķiles novada pašvaldība, adrese: Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums - EUR 4100 (LVL 2881,50).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 11.jūnijā plkst. 12.30 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 72 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines prakses vietā Rīgā, Mūkusalas ielā 33. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.72 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines depozīta kontā Nr. LV62TREL9199044001000 Valsts kasē nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 410). Tālrunis informācijai 67705659.


OP 2014/86.IZ8

Izsole

Pāvilostas novada pašvaldība izsludina atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli šādiem nekustamajiem īpašumiem:

1.  "Vasarnieki 21" Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes gabala 0,2304 ha platībā, 2014.gada 10.jūnijā plkst. 10.00. Izsoles sākumcena EUR 9600, nodrošinājums 960 EUR. Pēc Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam, plānotā (atļautā) izmantošana zemes gabalam ir savrupmāju apbūves teritorija.

2. E.Šneidera laukumā 11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes gabala, dzīvojamās mājas un palīgēkas 1200 m2 platībā, 2014.gada 10.jūnijā plkst. 10.40. Izsoles sākumcena EUR 57 000, nodrošinājums 5700 EUR. Pēc Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam, plānotā (atļautā) izmantošana zemes gabalam ir publiskās apbūves teritorija.

3. Kalna ielā 15A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes gabala 538 m2 platībā, 2014.gada 10.jūnijā plkst. 11.20. Izsoles sākumcena EUR 25 700, nodrošinājums 2570 EUR. Pēc Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam, plānotā (atļautā) izmantošana zemes gabalam ir mazstāvu apbūves teritorija.

Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem: www.pavilosta.lv. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2014.gada 6.jūnijam plkst. 16.00 Pāvilostas novadā, Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, pie privatizācijas komisijas sekretāres, tālrunis 63484561. Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanai 1 mēneša laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis", iesniedzot to Pāvilostas novada domes privatizācijas komisijā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73.


OP 2014/86.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.35 ZTI Edgars Mihailovs, prakses vieta: Brīvības ielā 68-15, Rīgā, izsolē pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Mārtiņam Jirgenam. Piedzinējs: Studiju un zinātnes administrācija, Merķeļa iela 11-531, Rīga, Vadims Sitovs, Aija Klova, Ikšķiles novada pašvaldība, Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads, Valsts ieņēmumu dienests, Smilšu iela 1, Rīgā. Nekustamais īpašums "Laumas" Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, sastāv no diviem neapbūvētiem zemes gabaliem 4,0 ha platībā, reģistrēts Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kad. Nr.7494 001 0055. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 7600 (LVL 5341,31). Otrās izsoles sākumcena - EUR 5700 (LVL 4005,98). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Otrā izsole notiks 09.06.2014. plkst. 12.30 Brīvības ielā 68-15, Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Edgara Mihailova, reģ. Nr.15048012521, depozīta kontā Nr. LV42TREL9199025001000 Valsts kasē, kods TRELLV2X, jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 760 (LVL 534,13). Tālr. uzziņām 67220166.


OP 2014/86.IZ10

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.113 zvērināta tiesu izpildītāja Rigmonta Grīga 11.06.2014. plkst. 13.30 savā prakses vietā Brīvības ielā 116, Jēkabpilī, pārdod pirmajā izsolē Ludmilai Enderei piederošo nekustamo īpašumu, dzīvokļa īpašumu Nr.46 ar kadastra Nr.5601 900 1253, kas atrodas Nameja ielā 34-46, Jēkabpilī, ar kopējo platību 71,6 kv.m. Kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas 716/26669. Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 4268,62. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", Rīga, Doma laukums 4.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no sākumcenas, kas ir EUR 426,86, zvērinātas tiesu izpildītājas Rigmontas Grīgas, reģ. Nr.21047412022, depozīta kontā Nr. LV02TREL9199084001000 Valsts kasē. Informācija pa tālr. 65231270, 29558424.


OP 2014/86.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane, prakses vieta: K.Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Dacei Tribisei. Piedzinēji - Ogres novada pašvaldības aģentūra MĀLKALNE, Mālkalnes prospekts 3, Ogre, un Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.36 un 5507/379660 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, ar kadastra numuru 7401 900 6776 -, kas atrodas Ausekļu prospektā 1-36, Ogrē, Ogres novadā, un kas nostiprināts Ogres pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.920-36. Nekustamā īpašuma novērtējums: 10 450,00 EUR. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsoles sākumcena ir 10 450,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2014.gada 13.jūnijā pulksten 10.30 Rīgā, K.Barona ielā 32, ieeja no Pērses ielas, 6.stāvs. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Kantmanes (reģ. Nr. LV27048211668) depozīta kontā Nr. LV82TREL9199063001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67333391.


OP 2014/86.IZ12

Nekustamā īpašuma izsole

Parādnieces Anastasijas Jericjanas administrators Ēriks Cars, amata un prakses vieta Kuldīgas iela 27, Ventspils, LV-3601, paziņo, ka 2014.gada 11.jūnijā plkst. 11.30 Rīgā, Rostokas ielā 62-4, notiks parādniecei Anastasijai Jericjanai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.59, kas atrodas Ventspils ielā 55, Liepāja, ar kopējo platību 38,5 kv.m un 385/28391 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr. 1700 011 0176), kas ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4315 59, ar kadastra Nr.1700 902 4405, - pirmā izsole ar augšupejošu soli ar šādiem izsoles nosacījumiem un ar šādām īpašībām:

- nekustamo īpašumu īpašniece: Anastasija Jericjana Siļķu ielā 25-13, Liepāja, LV-3401;

- piedzinēji: SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra", vien. reģ. Nr.40003426895, juridiskā adrese: Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010, un pārējie Anastasijas Jericjanas nenodrošinātie kreditori;

- nekustamo īpašumu kopējais novērtējums ir 3480,00 EUR jeb 2446,00 LVL;

- ar nekustamo īpašumu novērtējumu var iepazīties interneta mājaslapā: http://failiem.lv/u/klitbov;

- izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli;

- nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums: 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 348 EUR jeb 244,60 LVL;

- personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles norisei nodrošinājuma summa 348 EUR jeb 244,60 LVL jāieskaita sertificēta maksātnespējas procesa administratora Ērika Cara, pers. kods 220370-11633, AS "Citadele banka" kontā Nr. LV72PARX0005205180008;

- visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


OP 2014/86.IZ13

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 72 zvērināta tiesu izpildītāja Ilga Keršteine, prakses vieta Rīgā, Mūkusalas ielā 33, rīko Kristīnei Krasnoseļskai piederošā nekustamā īpašuma "Cielavkalns" - 7, Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads, kadastra Nr. 7488 900 0301, pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā par labu SIA "VITA CREDIT", juridiskā adrese: Brīvības gatve 445-7, Rīga.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi:

1. Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs - dzīvoklis Nr. 7 ar kopējo platību 44,5 m2 un 4450/72333 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr. 7488 003 0670), kas atrodas adresē "Cielavkalns" - 7, Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads, ierakstīts Suntažu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000199955 7.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. II daļas 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1. Noteikts aizliegums bez VITA CREDIT, SIA, nodokļu maksātāja kods: 40103463544, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām;

2.2. II daļas 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.2. Pamats: 2013. gada 15. augusta ķīlas (hipotēkas) līgums Nr. KL117/2013;

2.3. III daļas 1. iedaļas ieraksts Nr. 1.1. Atzīme: kopējās lietošanas inženiertehniskās komunikācijas;

2.4. IV daļas 1-2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1. Nostiprināta hipotēka (aizdevuma summa - LVL 1150). Procentu likme: 30% gadā no neatmaksātās aizdevuma summas. Līgumsods: 0,2% no termiņā nesamaksātās aizdevuma pamatsummas un termiņā nesamaksātajiem procentiem par katru nokavējuma kalendāro dienu, bet kopumā līgumsoda summa nevar pārsniegt kavēto maksājumu kopsummu. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: VITA CREDIT, SIA, nodokļu maksātāja kods: 40103463544.

Summa: LVL 2300,00, kas atbilst EUR 3272,60;

2.5. IV daļas 1-2. iedaļas ieraksts Nr. 1.2. Pamats: 2013. gada 15. augusta ķīlas (hipotēkas) līgums Nr. KL117/2013, 2013. gada 15. augusta kreditēšanas līgums, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. KHL117/2013.

3. Izsoles sākumcena - EUR 1100 (viens tūkstotis viens simts eiro) (LVL 773,08).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība - nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34. panta pirmās daļas 15. punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot naudas līdzekļus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece Kristīne Krasnoseļska patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas saskaņā ar Civilprocesa likuma 611. panta otrās daļas noteikumiem.

7. Nenotikušas izsoles sekas:

7.1. ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.1. vai 6.2. paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev;

7.2. ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.3. paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka kopīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu;

7.3. ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, tā var paturēt sev nekustamo īpašumu par rīkotās izsoles sākumcenu. Ja uz izsoli neierodas neviens, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otru izsoli;

7.4. persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā naudas summu atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (Civilprocesa likuma 631. panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612. panta noteikumus;

7.5. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots un neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole.

8. Citi pārdošanas nosacījumi:

8.1. visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

8.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

8.3. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā 10% (desmit procentu) apmērā no izsoles sākumcenas;

8.4. ja pretendents (solītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4. punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (solītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

8.5. izsole notiek ar augšupejošu soli, izsoles solis - EUR 110 (viens simts desmit euro);

8.6. pircējam (izsoles uzvarētājam) tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles nekavējoties izsniedz atpakaļ.

9. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2014. gada 11. jūnijā plkst. 12.00 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 72 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines prakses vietā Rīgā, Mūkusalas ielā 33.

Nodrošinājums EUR 110 apmērā iemaksājams Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 72 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines depozīta kontā Nr. LV62TREL9199044001000, Valsts kasē.

Tālrunis informācijai 67705659.


OP 2014/86.IZ14

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.113 zvērināts tiesu izpildītājs Rigmonta Grīga 11.06.2014. plkst 11.00 savā prakses vietā Brīvības ielā 116, Jēkabpilī, pārdod pirmajā izsolē Kasparam Daņiļevičam piederošo nekustamo īpašumu, dzīvokļa īpašumu Nr.11 ar kadastra Nr. 5601 900 3361, kas atrodas Brīvības ielā 9-11, Jēkabpilī, ar kopējo platību 38,7 kv.m. Kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes 387/8767. Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība EUR 2600. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: JK Namu pārvalde SIA, A.Pormaļa iela 39, Jēkabpils.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no sākumcenas, kas ir EUR 260,00 zvērinātas tiesu izpildītājas Rigmontas Grīgas, reģ.Nr.21047412022, depozīta kontā Nr.LV02TREL9199084001000, Valsts kase. INFORMĀCIJA pa tālr. 65231270, 29558424.


OP 2014/86.IZ15

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.113 zvērināta tiesu izpildītāja Rigmonta Grīga 11.06.2014. plkst. 11.30 savā prakses vietā Brīvības ielā 116, Jēkabpilī, pārdod pirmajā izsolē Anatolijam Peipiņam piederošo nekustamo īpašumu Lāčplēša ielā 11A, Jēkabpilī, Nr.35, ar kadastra Nr.5601 001 2308, kurš sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 1695 m2. Uz zemes gabala atrodas viena dzīvojamā māja ar kopējo platību 143,6 m2 un divas palīgēkas. Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 22 500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: AS "DNB banka", Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no sākumcenas (EUR 2250) zvērinātas tiesu izpildītājas Rigmontas Grīgas, reģ. Nr.21047412022, depozīta kontā Nr. LV02TREL9199084001000 Valsts kasē. Tālrunis informācijai 65231270, 29558424.


OP 2014/86.IZ16

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV - 4101, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvoklim ar kopējo platību 53 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 530/17347 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Kalna ielā 8-27, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastra Nr.9415 900 0078. Nekustamā īpašuma īpašnieks: Mārcis Gorodņičijs. Piedzinējs: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 13 000,00 (Ls 9136,45).

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 12.jūnijā plkst. 14.00 Cēsīs, Pļavas ielā 5, 2.stāvā, zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas prakses vietā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 13 000,00 (Ls 9136,45). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 1300,00 (Ls 913,65), kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64174884.


OP 2014/86.IZ17

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 102 zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Triba, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pārdod pirmajā izsolē dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Aucē, Auces novadā, Vītiņu ielā 19-31, kadastra Nr. 4605 900 0317. Nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 67,8 m2 un kopīpašuma 678/18385 domājamo daļu apmērā no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala. Parādniece­ ­- Jeļena Puzule. Piedzinējs - Latvijas Krājbanka A/S, reģ. Nr. 40003098527, Ganību dambis 17A, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - EUR 3600,00; LVL 2530,09. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 12. jūnijā plkst. 10.00 Bauskā, Dārza ielā 12a. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Aelitas Tribas, reģ. Nr. 10097012082, Valsts kase, depozīta kontā Nr. LV58TREL9199079001000 nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 63923414, 26790200.


OP 2014/86.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.79 zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Paegle prakses vietā Rīgā, Kuģu ielā 11, 202.kabinets, rīko pirmo izsoli Eduardam Skripijam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: Viktorija Skripija. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu Nr.0100 912 2601 un kopējo platību 50,9 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 5090/382091 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Melīdas ielā 6, k-1-49, Rīgā. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 14500,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 9.jūnijā plkst. 11.00 Rīgā, Kuģu ielā 11, 202.kabinetā. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Paegles LV05126310518 depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV98TREL9199062002000, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma jeb EUR 1450,00. Tālrunis uzziņām 67463620.


OP 2014/86.IZ19

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.63 zvērināta tiesu izpildītāja Jolanta Šubrovska, prakses vieta Miera ielā 36, Rīgā, LV-1010, pārdod pirmajā izsolē SIA AVILA, reģ.Nr.40003553860, piederošās 129/4633 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Rīgā, Indrānu ielā 5, kadastra numurs 0100 026 0187. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Smilšu iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts un atrašanās vieta: 129/4633 domājamās daļas no viena nekustamā īpašuma, kas sastāv no viena zemes gabala ar kadastra numuru 0100 026 0187 un platību 858 kv.m 129/4633 domājamās daļas veido 23,89 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums: 1100 EUR (viens tūkstotis viens simts eiro). Izsoles sākumcena: 1100 EUR (viens tūkstotis viens simts eiro).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 10.jūnijā plkst.11.30. Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā jāiemaksā 10% EUR 110 (viens simts desmit euro) nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Zvērinātas tiesu izpildītājas Jolantas Šubrovskas depozīta kontā - PVN reģ. Nr. 15127411811, Valsts kase, LV50TREL9199052001000, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 67813504.


OP 2014/86.IZ20

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.93 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta: Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Marutai Maļčukovai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu - Annas ielā 8-27, Valmierā, reģistrēts Valmieras rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Valmieras pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1304 27, kadastra Nr.9601 900 0867, izsoles sākumcena EUR 10 386,96 (LVL 7300,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek akciju sabiedrības "Swedbank", reģ. Nr.40003074764, juridiskā adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048, labā. Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi:

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums Annas ielā 8-27, Valmierā, kadastra Nr.9601 900 0867, kas pieder Marutai Maļčukovai (pers. kods 261254-11387) un ierakstīts Valmieras pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1304 27, sastāvs:

1.1. Dzīvokļa īpašums Nr.27 45 m2 platībā. Pie dzīvokļa īpašuma piederošās 450/26828 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2004.gada 7.oktobra hipotēkas līgums Nr.04-067700-PK/1.

3. Nekustamā īpašuma ieķīlājumi:

3.1. Nostiprināta hipotēka. Nodrošināto prasījumu summa noteikta Ls 71 806,24, tajā skaitā aizdevuma summa - Ls 51 290,17; procentu likme - noteikta aizdevuma līguma Nr.04-067700-PK grozījumu (15.08.2007.) I daļas 1.sadaļas "Pamatnoteikumi" 1.6.punktā. Līgumsods: 5% apmērā no aizdevuma summas; par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16% no nokavētās summas par katru nokavēto dienu, samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors "Swedbank" AS (iepriekšējais nosaukums - akciju sabiedrība "Hansabanka"), nodokļu maksātāja kods 40003074764. pamats: 2004.gada 7.oktobra aizdevuma līgums Nr.04-067700-PK, 2004.gada 7.oktobra hipotēkas līgums Nr.04-067700-PK/1, 2005.gada 14.oktobra 07.10.2004. aizdevuma līguma Nr.04-067700-PK grozījumi, 2005.gada 14.oktobra 07.10.2004. hipotēkas līguma Nr.04-067700-PK/1 grozījumi, 2006.gada 24.augusta 07.10.2004. aizdevuma līguma Nr.04-067700-PK grozījumi, 2007.gada 25.maija 07.10.2004. aizdevuma līguma Nr.04-067700-PK grozījumi, 2007.gada 15.augusta 07.10.2004. aizdevuma līguma Nr.04-067700-PK grozījumi, 2006.gada 24.augusta 07.10.2004. hipotēkas līguma Nr.04-067700-PK/1 grozījumi, 2007.gada 25.maija 07.10.2004. hipotēkas līguma Nr.04-067700-PK/1 grozījumi, 2007.gada 15.augusta 07.10.2004. hipotēkas līguma Nr.04-067700-PK/1 grozījumi.

Nodrošinātais prasījums (summa latos): Ls 71 806,24.

4. Izsoles sākumcena - EUR 10 386,96 (LVL 7300,00).

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

5.1. nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

6.1. nekustamā īpašuma īpašnieks Maruta Maļčukova (pers. kods 261254-11387) nepatur sev nekādas tiesības.

7. Citi pārdošanas noteikumi:

7.1. izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

7.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

7.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

7.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā;

7.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

7.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

7.7. vairāksolītājam, tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

7.9. ja pretendents (vairāksolītājs) nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 5.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8. Nenotikusi izsole:

8.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

8.1.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

8.1.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

8.1.3. pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā kārtībā.

9. Nenotikušas izsoles sekas:

9.1. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu, katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

9.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu Civilprocesa likuma 614.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav Civilprocesa likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka kopīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu.

9.3. Ja vairākas personas saskaņā ar šo nosacījumu 9.1. vai 9.2.punktu vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu zvērināts tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par tās atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, kura vēlas paturēt šo nekustamo īpašumu sev, šī persona var to paturēt sev par rīkotās izsoles sākumcenu. Ja uz izsoli neierodas neviens, zvērināts tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otro izsoli.

9.4. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteikto valsts nodevu par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, kā arī šo nosacījumu 9.1., 9.2., vai 9.3.punktā norādīto summu un pievienotās vērtības nodokli, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (Civilprocesa likuma 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

9.5. Pēc šo nosacījumu 9.4.punktā minētās summas samaksas zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz apgabaltiesā, kuras darbības teritorijā atrodas nekustamais īpašums, pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz nosolītāja, līdzīpašnieka vai kreditora vārda un par zemesgrāmatā ierakstīto parādu dzēšanu (Civilprocesa likuma 613.pants).

9.6. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli, otrās izsoles sākumcenu nosakot atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2014.gada 10.jūnijā plkst. 14.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas prakses vietā: Cēsu ielā 22, Limbažos. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% no izsoles sākumcenas EUR 1038,70 (LVL 730,00), Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.93 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr. LV05047112003, depozīta kontā Nr. LV97TREL9199095002000 Valsts kasē, kods TRELLV22. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālrunis uzziņām 64022601, mob. tālr. 26335272.


OP 2014/86.IZ21

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 59. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns, prakses vieta Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma "Indras" Ropažu novadā, kadastra Nr.80840110031, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 7,8 ha platībā. Nekustamā īpašuma īpašnieks - SIA NGE, reģ. Nr.40003652391, Pirmā iela 43-45, Ādaži, Ādažu novads, piedzinējs - Agnis Miķelsons. Nekustamā īpašuma novērtējums - 5549,20 EUR (Ls 3900,00), izsoles sākumcena - 4161,90 EUR (2925,00 LVL). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā Nr. LV56TREL9199048001000, Valsts kase, kods TRELLV22, saņēmējs - zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns, reģ. Nr. LV27126912604, nodrošinājuma summa 10 % apmērā no novērtējuma summas. Maksājuma mērķī obligāti norādīt izpildu lietas Nr. 879/059/2013. Izsole notiks 2014.gada 12.jūnijā plkst. 13.00 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2014/86.IZ22

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgas fiziskās personas Ļubovas Krūmiņas administrators Ivo Švāģeris, sertifikāts Nr.00564, prakses vieta Rīgā, Zirgu ielā 3-1, tālr. 67228980, 26113466, paziņo, ka 2014.gada 12.jūnijā plkst. 11.30 Rīgā, Zirgu ielā 3-1 (2. stāvā) notiks Ļubovai Krūmiņai piederošā nekustamā īpašuma - dzīvokļa - Talsu novadā, Virbu pagastā, Jaunpagastā, Kalna ielā 3, dzīvoklis Nr.10, kadastra numurs 8896 900 0022, ar kopējo platību 90,3 m2 - un pie tā piederošo 903/19218 kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes gabala pirmā izsole ar augšupejošu soli.

Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 4100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita administratora Ivo Švāģera, personas kods 271283-12709, kontā Nr. LV84HABA0551038126586, AS "Swedbank", kods HABALV22, nodrošinājuma summa 410,00 EUR, norādot maksājuma mērķi: "Nodrošinājums nekustamā īpašuma pirmajai izsolei".

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai.

Piedzinējs: hipotekārais kreditors - AS "SEB banka", reģistrācijas Nr.40003151743, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076. Ar izsoles noteikumiem un īpašuma vērtējuma oriģinālu var iepazīties administratora prakses vietā, tikšanās laiku iepriekš saskaņojot pa tālruni 26113466.


OP 2014/86.IZ23

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 69.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja A.Augustova (Rīga, K.Ulmaņa gatve 2) 1. izsolē pārdod nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.60 Anniņmuižas bulvārī 64, Rīgā, kadastra Nr.0100 913 0084. Platība 65,61 kv.m. Parādnieks - Mihails Titovs, piedzinējs - SIA "Julianus Inkasso Latvija", Rīga, Brīvības iela 149. Izsoles sākumcena EUR 27 200. Izsoles cena neapliekas ar PVN. Visām personām, kuras nepieļauj tā pārdošanu izsolē jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 10.jūnijā plkst.11.00 Rīgā, Ulmaņa gatvē, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Augustovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai ZTI A.Augustovas, reģ.Nr.20037210078, kontā Nr.LV44TREL9199056001000, Valsts kase, jāiemaksā nodrošinājums EUR 2720.


OP 2014/86.IZ24

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 60.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Suveizda, prakses vieta Rīgā, Akas ielā 5/7, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma Nr.59, ar kopējo platību 29,6 m² (saskaņā ar VZD datiem), kas atrodas Rīgā, Biķernieku ielā 67, 3.stāvā, kadastra Nr.0100 918 8190. Īpašumtiesības zemesgrāmatā nav nostiprinātas. Kreditors - DzīKS ''Mediķis'' (Rīga, Raunas iela 50/2-88). Nekustamā īpašuma novērtējums, sākumcena EUR 13 300,00 (LVL 9347,29).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 11.jūnijā plkst.15.00 Rīgas apgabaltiesas 60.iecirkņa zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā Rīgā, Akas ielā 5/7, 3.stāvā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Sandras Suveizdas, reģ.Nr.10087210616, depozīta kontā Nr.LV06TREL9199049001000, Valsts kase, BIC kods TRELLV22, nodrošinājums EUR 1330,00 apmērā. Tālrunis informācijai 67288001.


OP 2014/86.IZ25

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 78. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš 2014.gada 11.jūnijā plkst.11.30 Baznīcas ielā 37-11, Rīgā, rīko nekustamā īpašuma, kas atrodas Vējiņu ielā 15, Siguļos, Carnikavā, kadastra Nr. 8052 003 0562, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1679m². Īpašnieks Māra Dricka. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 9900,00. Piedzinēji - Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle, K. Valdemāra iela 62, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 616. pantu veido 75% no pirmās izsoles sākumcenas, t.i., EUR 7425,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Rīgas apgabaltiesas 78.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja R.Mežiņa, reģ. Nr.LV15057013120, kontā LV85TREL9199061001000, Valsts kase, nodrošinājuma summa EUR 990,00 apmērā. Tālrunis informācijai 29336336.


OP 2014/86.IZ26

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

 

Platība

Sākumcena

 

Solis

 

Nodrošinājums

 

Reģistrācijas maksa

Izsole

Gaujienas iela 2-2

31,20

EUR 6900,00

(LVL 4849,35)

EUR 200,00

(LVL 140,56)

EUR 690,00

(LVL 484,93)

EUR 20,00

(LVL 14,06)

17.06.2014.

plkst. 10.00

Pieteikšanās uz objektu Gaujienas ielā 2-2, Rīgā, noteikta līdz 12.06.2014. plkst. 15.00.

Adrese

 

Platība

Sākumcena

 

Solis

 

Nodrošinājums

 

Reģistrācijas maksa

Izsole

Laboratorijas iela 22-9

21,50

EUR 3300,00

(LVL 2319,25)

EUR 200,00

(LVL 140,56)

EUR 330,00

(LVL 231,92)

EUR 20,00

(LVL 14,06)

17.06.2014.

plkst. 11.00

Pieteikšanās uz objektu Laboratorijas ielā 22-9, Rīgā, noteikta līdz 12.06.2014. plkst. 15.00.

Adrese

 

Platība

Sākumcena

 

Solis

 

Nodrošinājums

 

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ropažu ielā 88B-001

32,20

EUR 5000,00

(LVL 3514,02)

EUR 300,00

(LVL 210,84)

EUR 500,00

(LVL 351,40)

EUR 20,00

(LVL 14,06)

17.06.2014.

plkst. 13.00

Pieteikšanās uz objektu Ropažu ielā 88B-001, Rīgā, noteikta līdz 12.06.2014. plkst.15.00.

Adrese

 

Platība

Sākumcena

 

Solis

 

Nodrošinājums

 

 Reģistrācijas maksa

Izsole

Viļānu iela 1-12

49,30

EUR 5000,00

(LVL 3514,02)

EUR 200,00

(LVL 140,56)

EUR 500,00

(LVL 351,40)

EUR 20,00

(LVL 14,06)

18.06.2014.

plkst. 10.00

Pieteikšanās uz objektu Viļānu ielā 1-12, Rīgā, noteikta līdz 12.06.2014. plkst. 15.00.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk - Komisija) Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 15.00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksas uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā euro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido Objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti Objektam, norādot Objekta adresi) jāiesniedz Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā līdz norādītajai Objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisija mājaslapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisija mājaslapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām lūdzam vērsties Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.


OP 2014/86.IZ27

Izsole

Salaspils novada dome izsludina atkārtotu nomas tiesību izsoli nedzīvojamām telpām Salaspils sporta hallē Smilšu ielā 1, Salaspilī, kafejnīcas darbības nodrošināšanai. Izsoles noteikumi ir pieejami Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Līvzemes ielā 8 Salaspils novada domes darba laikā un pašvaldības mājaslapā: www.salaspils.lv.

Pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 2014.gada 16.maijam plkst. 14.00 Apmeklētāju apkalpošanas centrā Līvzemes ielā 8, Salaspilī. Kontaktpersona: Andrejs Jaunkalns, mob. tālr. 29472492.


OP 2014/86.IZ28

Izsole

Salaspils novada dome izsludina atkārtotu nomas tiesību izsoli nedzīvojamām telpām Salaspils sporta hallē Smilšu ielā 1, Salaspilī, trenažieru zāles darbības nodrošināšanai. Izsoles noteikumi ir pieejami Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Līvzemes ielā 8 Salaspils novada domes darba laikā un pašvaldības mājaslapā: www.salaspils.lv.

Pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 2014.gada 20.maijam plkst. 14.00 Apmeklētāju apkalpošanas centrā Līvzemes ielā 8, Salaspilī. Kontaktpersona: Andrejs Jaunkalns, mob. tālr. 29472492.


OP 2014/86.IZ29

Paziņojums par izsoles norises datuma un laika pārcelšanu un sludinājuma precizēšanu

MAS "LIEPĀJAS METALURGS", reģ. Nr.40003014197, administrators Haralds Velmers, sertifikāta Nr.00211, prakses vieta: K.Barona iela 33A-4, Rīga, tālr. 67280032, paziņo, ka oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" 31.03.2014. laidienā Nr.64 (5124) un 07.04.2014. laidienā Nr.69 (5129) publicētajos sludinājumos izsludinātās izsoles par nekustamo īpašumu, kas atrodas Kārklu ielā 2 un Kārklu ielā 4, tiek pārceltas uz 2014.gada 24.jūliju.

Ņemot vērā iepriekš minēto, administrators paziņo, ka 2014.gada 24.jūlijā Liepājā, Brīvības ielā 93, atbilstoši Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem norisināsies šādas Parādniekam piederošo nekustamo īpašumu pirmās izsoles ar augšupejošu soli:

1. Plkst. 11.00 jaunbūve - nepabeigta dzelzsbetona paneļu daudzdzīvokļu ēka, nepabeigtas būvkonstrukcijas pirmā stāva līmenī -, kas atrodas Kārklu ielā 2, Liepājā. Nodalījums zemesgrāmatā nav atklāts. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: 5000,00 EUR (3514,02 LVL). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

2. Plkst. 11.20 jaunbūve - nepabeigta dzelzsbetona paneļu daudzdzīvokļu ēka ar 9 stāviem un jumtu -, kas atrodas Kārklu ielā 4, Liepājā. Nodalījums zemesgrāmatā nav atklāts. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena: 5000,00 EUR (3514,02 LVL). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pēc nekustamo īpašumu reģistrēšanas zemesgrāmatā sludinājums tiks papildināts ar precizējošu informāciju.

Lai kļūtu par izsoles dalībnieku, pretendentam līdz izsolei ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% apmērā no attiecīgā nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas, naudas līdzekļus ieskaitot Parādnieka bankas kontā LV03MARA2041000013003, kas atvērts DANSKE Bank AS Latvijas filiālē. Jautājumu gadījumā var sazināties pa tālruni 63455921. Personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


OP 2014/86.IZ30

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 78. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš 2014. gada 11. jūnijā plkst. 11.00 Baznīcas ielā 37-11, Rīgā, rīko nekustamā īpašuma, kas atrodas Vējiņu ielā 20, Siguļos, Carnikavā, kadastra Nr. 8052 003 0560, otro izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1512 m². Īpašniece Māra Dricka. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 8800,00. Piedzinēji - Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle, K. Valdemāra iela 62, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 616. pantu veido 75% no pirmās izsoles sākumcenas t.i. - EUR 6600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Rīgas apgabaltiesas 78.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja R.Mežiņa, reģ. Nr.LV15057013120, kontā LV85TREL9199061001000, Valsts kase, nodrošinājuma summa EUR 880,00 apmērā. Tālrunis informācijai 29336336.


OP 2014/86.IZ31

Precizējot iepriekš publicēto

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2014.gada 3.aprīlī laidienā Nr.67 publicēja sludinājumu par Inārai Plūmiņai piederošā nekustamā īpašuma Aglonas ielā 10/1-9, Rīgā, kadastra Nr.0100 920 9168, pirmo izsoli. Precizēju, ka norādītā nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2014.gada 12.jūnijā plkst. 10.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1.


OP 2014/86.IZ32

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību TEZEI-S, adrese: Ilzenes iela 2A, Rīga. Izsole tiek rīkota AS "Citadele banka", adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, labā.

1. Pārdodamais nekustamais īpašums:

1.1. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību TEZEI-S, vienotais reģistrācijas numurs 40003154398, piederošais nekustamais īpašums, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 2,6 ha (kadastra apzīmējums 7452 005 0284), uz kura atrodas nojume (kadastra apzīmējums 7452 005 0057 003), caurlaides ēka (kadastra apzīmējums 7452 005 0057 004), gaļas pārstrādes cehs (kadastra apzīmējums 7452 005 0057 005), degvielas noliktava (kadastra apzīmējums 7452 005 0057 006), nojume (kadastra apzīmējums 7452 005 0057 007), šķūnis (kadastra apzīmējums 7452 005 0057 008), garāžas (kadastra apzīmējums 7452 005 0057 009), nojume (kadastra apzīmējums 7452 005 0057 010), kadastra numurs 7452 005 0057, atrodas "Liepu krogs" Krapes pagastā, Ogres novadā, ierakstīts Krapes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 169 (turpmāk - Nekustamais īpašums).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīmes un aizliegumi, pēcmantinieku iecelšana, mantojuma līgumi, šo ierakstu pārgrozījumi un dzēsumi

2.1.1. Noteikts aizliegums bez Citadele banka, Akciju sabiedrības, nodokļu maksātāja kods 40103303559, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, iznomāt, izīrēt, citādi nodot trešo personu lietošanā, ieķīlāt, citādi apgrūtināt ar lietu tiesībām, aprobežot un dalīt.

Amats: 2013.gada 10.decembra ieķīlājuma līgums Nr. 2.3.-13/14-IE3. Žurnāls Nr. 300003557200, lēmuma datums: 12.12.2013, tiesnese Sandra Breča (II daļas 2. iedaļa, ieraksts Nr.3.1., 3.2).

2.2. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu:

2.2.1. Atzīme - aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās līdz 20 kilovoltiem (0,13 ha).

2.2.2. Atzīme - aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas vadu (0,08 ha).

Pamats: 2011.gada 25.oktobra zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plāns, Krapes pagasta pārvaldes 2011.gada 10. novembra lēmums Nr. 1-4/13. Žurnāls Nr.300003218589, lēmuma datums: 19.04.2012., tiesnese Ligita Ertmane (III daļas 1. Iedaļa, ieraksti Nr.2.1., 2.2., 2.3.).

2.3. Ķīlas tiesības un tās pamats:

2.4.1. Nostiprināta kā pirmā hipotēka, tajā skaitā, piešķirtās kredīta pamatsummas EUR 1070000.00 ekvivalents latos 10.12.2013. LVL 752 000,00. Procenti: EUR 3 mēn. EURIBOR + 3.55% gadā un 0.5% gadā par rezervēšanu no piešķirtās, bet neizsniegtās kredīta summas, veicot maksājumus reizi mēnesī. Līgumsods par jebkura maksājuma kavējumu ir 0,08% apmērā no kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet par citu saistību neizpildi - saskaņā ar Kredītlīnijas līgumu Nr.2.3.-13/14. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - saskaņā ar Kredītlīnijas līgumu Nr.2.3.-13/14. Kreditors: Citadele banka, Akciju sabiedrība, nodokļu maksātāja kods 40103303559. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamiem īpašumiem Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000205335, 773 un Ķeguma pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.372.

Pamats: 2013.gada 4.aprīļa kredītlīnijas līgums Nr. 2.3.-13/14, 2013.gada 21.jūnija vienošanās Nr. 1 par 04.04.2013 kredītlīnijas līguma Nr. 2.3.-13/14 grozījumiem, 2013.gada 10.decembra vienošanās Nr. 2 par 04.04.2013 kredītlīnijas līguma Nr. 2.3.-13/14 grozījumiem, 2013.gada 10.decembra ieķīlājuma līgums Nr. 2.3.-13/14-IE3. Žurnāls Nr. 300003557200, lēmuma datums: 12.12.2013., tiesnese Sandra Breča (IV daļas 1.,2. iedaļa, ieraksts Nr.3.1., 3.2.).

3. Izsoles sākumcena:

3.1. Izsoles sākumcena ir EUR 52 467,00 (piecdesmit divi tūkstoši četri simti sešdesmit septiņi euro un 00 centi).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. Nosolītā augstākā cena pircējam (nosolītājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles, zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev:

5.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību TEZEI-S, vienotais reģistrācijas numurs 40003154398, kā Nekustamā īpašuma īpašnieks nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

6.2. Izsole ir atklāta, notiek ar vairāksolīšanu un kā maksāšanas līdzeklis izsolē ir euro valūta.

6.3. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā.

6.4. Izsole notiek ar augšupejošu soli - EUR 524,67 (pieci simti divdesmit četri euro un 67 centi), kas atbilst vienam procentam no Nekustamā īpašuma sākumcenas.

6.5. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pretendents, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

6.6. Pretendentam (nosolītājam), tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamo īpašumu pirkuma maksā.

6.7. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

6.8. Ja nosolītā augstākā cena netiek samaksāta šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (nosolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts.

7. Nenotikusi izsole:

7.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. izsolē nav ieradušies neviens solītājs;

7.1.2. neviens no tiem, kas ieradies izsolē, nepārsola izsoles sākumcenu;

7.1.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa).

8. Nenotikušas izsoles sekas:

8.1. Ja izsole atzīta par nenotikušu, jo izsolē nav ieradies neviens pretendents vai neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu, hipotekārajam kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības Nekustamos īpašumus paturēt sev par sākumcenu.

8.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, jo nosolītājs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā vai apjomā, pārsolītais solītājs var paturēt Nekustamos īpašumus par viņa solīto augstāko cenu.

8.3. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, tad kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamo īpašumu paturēšanu sev par izsoles sākumcenu.

8.4. Ja pirmajā izsolē Nekustamie īpašumi nav pārdoti, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Nekustamā īpašuma pārdošanas veids - labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2014.gada 10.jūnijā plkst. 10.00 Stabu ielā 92-18, Rīgā (ieeja no Ādmiņu ielas). Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja, Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.


OP 2014/86.IZ33

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pārdod nekustamo īpašumu, kas pieder Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību TEZEI-S, adrese: Ilzenes iela 2A, Rīga. Izsole tiek rīkota AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga, labā.

1. Pārdodamais nekustamais īpašums: Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "TEZEI-S", vienotais reģistrācijas numurs 40003154398, piederošais nekustamais īpašums, kas sastāv no trīs zemes gabaliem ar kopējo platību 26 927 m2, uz kuriem atrodas vienstāva metālkonstrukciju cehs, vienstāva santehniskais cehs, vienstāva betona maisītava, vienstāva mehāniskās darbnīcas, vienstāva betona maisīšanas cehs un vienstāva tvaicēšanas kamera. Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7409 007 0035 atrodas: kalte (kadastra apzīmējums 7409 007 0035 006). Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7409 007 0035 atrodas: zāģmateriālu noliktava - nojume (kadastra apzīmējums 7409 007 0035 009). Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7409 007 0084 atrodas: angāra tipa noliktava (kadastra apzīmējums 7409 007 0084 001). Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7409 007 0035 atrodas: žāvētavas cehs (kadastra apzīmējums 7409 007 0035 012). Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7409 007 0035 atrodas: katlu māja (kadastra apzīmējums 7409 007 0035 013). Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7409 007 0035 atrodas: žāvētavas cehs (kadastra apzīmējums 7409 007 0035 011). Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7409 007 0035 atrodas: žāvētavas cehs (kadastra apzīmējums 7409 007 0084 004). Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7409 007 0084 atrodas: nedzīvojamā ēka - katlumāja (kadastra apzīmējums 7409 007 0084 005), rūpnieciskās ražošanas ēka - žāvētava (būves kadastra apzīmējums 7409 007 0084 006), kadastra numurs 7409 007 0035, atrodas Ķeguma novadā, Ķegumā, Celtnieku ielā 1G, ierakstīts Ķeguma pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.372 (turpmāk - Nekustamais īpašums).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīmes un aizliegumi, pēcmantinieku iecelšana, mantojuma līgumi, šo ierakstu pārgrozījumi un dzēsumi:

2.1.1. Noteikts aizliegums bez Citadele bankas, akciju sabiedrības, nodokļu maksātāja kods 40103303559, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

Pamats: 2013.gada 10.decembra ieķīlājuma līgums Nr. 2.3.-13/14-IE5.

Žurnāls Nr. 300003557217, lēmuma datums: 12.12.2013., tiesnese Ligita Ertmane (II daļas 2. Iedaļa, ieraksts Nr.5.1., 5.2).

2.2. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu:

2.2.1. Nav ierakstu.

2.3. Pārgrozījumi pirmās iedaļas ierakstos, šo ierakstu un to pārgrozījumu dzēsumi:

2.3.1. Nav ierakstu.

2.4. Ķīlas tiesības un tās pamats:

2.4.1. Nostiprināta hipotēka, tajā skaitā, piešķirtās kredīta pamatsummas EUR 1 070 000 ekvivalents latos 10.12.2013. LVL 752 000. Procentu likme: EUR 3 mēnešu EURIBOR + 3.55% gadā un 0.5% gadā par rezervēšanu no piešķirtās, bet neizsniegtās kredīta summas, veicot maksājumus reizi mēnesī. Līgumsods par jebkura maksājuma kavējumu ir 0,08% apmērā no kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet par citu saistību neizpildi - saskaņā ar Kredītlīnijas līgumu Nr.2.3.-13/14. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - saskaņā ar Kredītlīnijas līgumu Nr.2.3.-13/14. Kreditors: Citadele banka, Akciju sabiedrība, nodokļu maksātāja kods 40103303559. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamiem īpašumiem Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos Nr.100000205335, Nr.773 un Krapes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.169. Pamats: 2013.gada 4.aprīļa kredītlīnijas līgums Nr. 2.3.-13/14, 2013.gada 10.decembra ieķīlājuma līgums Nr. 2.3.-13/14-IE5, 2013.gada 21.jūnija vienošanās Nr.1 par 04.04.2013 kredītlīnijas līguma Nr. 2.3.-13/14 grozījumiem Nr. 2.3.-13/14. Žurnāls Nr. 300003557217, lēmuma datums: 12.12.2013, tiesnesis Ligita Ertmane (IV daļas 1.,2. iedaļa, ieraksts Nr.4.1., 4.2.).

3. Izsoles sākumcena:

3.1. Izsoles sākumcena ir EUR 207 000,00 (divi simti septiņi tūkstoši euro un 00 centi).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība:

4.1. Nosolītā augstākā cena pircējam (nosolītājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles, zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev.

5.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEZEI-S", vienotais reģistrācijas numurs: 40003154398, kā Nekustamā īpašuma īpašnieks nepatur sev nekādas tiesības.

6. Citi pārdošanas noteikumi.

6.1. Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

6.2. Izsole ir atklāta, notiek ar vairāksolīšanu un kā maksāšanas līdzeklis izsolē ir euro valūta.

6.3. Pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā.

6.4. Izsole notiek ar augšupejošu soli - EUR 2070,00 - (divi tūkstoši septiņdesmit euro un 00 centi), kas atbilst vienam procentam no Nekustamā īpašuma sākumcenas.

6.5. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pretendents, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

6.6. Pretendentam (nosolītājam), tā samaksātais izsoles nodrošinājums, tiek ieskaitīts nekustamo īpašumu pirkuma maksā.

6.7. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

6.8. Ja nosolītā augstākā cena netiek samaksāta šo noteikumu 4.1.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (nosolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts.

7. Nenotikusi izsole:

7.1. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

7.1.1. izsolē nav ieradušies neviens solītājs;

7.1.2. neviens no tiem, kas ieradies izsolē, nepārsola izsoles sākumcenu;

7.1.3. nosolītājs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas (Civilprocesa likuma 611.panta otrā daļa).

8. Nenotikušas izsoles sekas.

8.1. Ja izsole atzīta par nenotikušu, jo izsolē nav ieradies neviens pretendents vai neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu, hipotekārajam kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības Nekustamos īpašumus paturēt sev par sākumcenu.

8.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu, jo nosolītājs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā vai apjomā, pārsolītais solītājs var paturēt Nekustamos īpašumus par viņa solīto augstāko cenu.

8.3. Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, tad kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, ir tiesības divu nedēļu laikā no nenotikušās izsoles dienas paziņot zvērinātam tiesu izpildītājam par nekustamo īpašumu paturēšanu sev par izsoles sākumcenu.

8.4. Ja pirmajā izsolē Nekustamie īpašumi nav pārdoti, tad zvērināts tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora lūguma rīko otro izsoli atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

Nekustamā īpašuma pārdošanas veids - labprātīga pārdošana izsolē tiesas ceļā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2014.gada 10.jūnijā plkst. 10.30 Stabu ielā 92-18, Rīgā (ieeja no Ādmiņu ielas). Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr.LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.


OP 2014/86.IZ34

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.53 zvērināts tiesu izpildītājs M.Eglītis saskaņā ar 02.07.2013. MK noteikumiem Nr.364 par zvērināts tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu, prakses vieta: Rīga, E.Birznieka-Upīša iela 15-6, pārdod 1.izsolē 1/12 domājamās daļas no nekustamā īpašuma - zemesgabala, daudzdzīvokļu ēkas un bēniņu telpām, kadastra Nr.01000270001 -, kas atrodas Brīvības ielā 196, Rīgā, bēniņu platība 82,5 kv.m. Īpašnieks - Vilhelms Strups. Hipotekārais kreditors - AS "DNB banka", Skanstes iela 12, Rīga. Novērtējums EUR 2500. Visām personām, kurām uz nek.īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Nekustamais īpašums tiek pārdots 1.izsolē, kas notiks 2014.gada 10.jūnijā pulksten 9.00 Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 15-6, zvērināta tiesu izpildītāja M.Eglīša biroja telpās. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja M.Eglīša depozīta kontā Nr. LV65TREL9199042001000, reģ. Nr.12037712369, Valsts kase, nodrošinājumu EUR 250. Tālr. uzziņām 67244407.


OP 2014/86.IZ35

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.53 zvērināts tiesu izpildītājs M.Eglītis saskaņā ar 02.07.2013. MK noteikumiem Nr.364 par zvērināts tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu, prakses vieta: Rīga, E.Birznieka-Upīša iela 15-6, pārdod 1.izsolē nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.28, kadastra Nr.01003706580, kas atrodas Ieriķu ielā 33, Rīgā, tā platība 45,59 kvm. Īpašniece: Gundega Kudreņicka. Hipotekārais kreditors - AS DNB Banka, Skanstes iela 12, Rīga. Novērtējums EUR 17 000. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Valsts zemes dienestā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Nekustamais īpašums tiek pārdots 1.izsolē, kas notiks 2014.gada 10.jūnijā pulksten 9.20 Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 15-6, zvērināta tiesu izpildītāja M.Eglīša biroja telpās. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja M.Eglīša depozīta kontā Nr. LV65TREL9199042001000, reģ. Nr.12037712369, Valsts kase, nodrošinājumu EUR 1700. Tālr. uzziņām 67244407.


OP 2014/86.IZ36

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.53 zvērināts tiesu izpildītājs M.Eglītis, prakses vieta: Rīga, E.Birznieka-Upīša iela 15-6, pārdod 1.izsolē nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.4, 2860/52210 kopīpašuma domājamās daļas no mājas un zemesgabala, kadastra Nr.01009270041, kas atrodas Altonavas ielā 22, Rīgā, platība 28,6 kv.m. Īpašniece - Edīte Plūme, piedzinējs - SIA Grand Credit, Bīskapa gāte 2, Rīga. Novērtējums EUR 6600.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Nekustamais īpašums tiek pārdots 1.izsolē, kas notiks 2014.gada 10.jūnijā pulksten 9.45 Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 15-6, zvērināta tiesu izpildītāja M.Eglīša biroja telpās. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamo īpašuma izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja M.Eglīša depozīta kontā Nr. LV65TREL9199042001000, reģ. Nr.12037712369, Valsts kase, nodrošinājumu EUR 660. Tālr. uzziņām 67244407.


OP 2014/86.IZ37

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.53 zvērināts tiesu izpildītājs M.Eglītis, prakses vieta: Rīga, E.Birznieka-Upīša iela 15-6, pārdod trešajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu ar kadastra Nr.74949000162, kas reģistrēts Ogres rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Tīnužu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000152182-10 -, kas atrodas Riekstu ielā 3-10, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, un sastāv no dzīvokļa Nr.10 un 2210/22071 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, saskaņā ar šādiem pārdošanas nosacījumiem:

1. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.74949000162 sastāvs: dzīvoklis Nr.10 221 kv.m platībā, kas atrodas Riekstu ielā 3-10, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, un 2210/22071 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas.

2. Nekustamā īpašuma īpašniece - Ineta Zakenfelde.

3. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi: noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības ''Projekts Hanzas 12'' (iepriekšējais nosaukums AS "KOLONNA"), nodokļu maksātāja kods 50003155111, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām (II daļas 2.iedaļa, ieraksts nr.11.1. un 12.1.); atzīme: dzīvokļa īpašuma kopējā lietošana aprobežota ar inženiertehniskajām komunikācijām (II daļas 1.iedaļa, ieraksts nr.1.1.); cedēta prasījuma tiesība - pirmā hipotēka (pamatsumma LVL 119 000). Cedents: akciju sabiedrība "BALTIC TRUST BANK", nodokļu maksātāja kods 40003090171. Cesionārs: akciju sabiedrība "Projekts Hanzas 12", nodokļu maksātāja kods 50003155111 (IV daļas 1.-2.iedaļa un 3.iedaļa, ieraksts nr.6.1. un 1.1.).

4. Izsoles sākumcena - EUR 110 984,00 (viens simts desmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit četri eiro 00 centi), kas ir 60% no pirmās izsoles sākumcenas.

5. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība - nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles, naudu ieskaitot izsoles organizētāja kontā.

6. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev - šādas tiesības nepastāv.

7. Citi pārdošanas noteikumi: Izsoles izziņošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu. Izsole notiek ar vairāksolīšanu. Izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas. Maksāšanas līdzekļi izsolē ir eiro. Izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš sola izsoles sākumcenu. Izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā.

8. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja: izsolē nav ieradušies solītāji; neviens no tiem, kas ieradies izsolē, nesola pat izsoles sākumcenu; pircējs, kurš nosolījis augstāko cenu, šo cenu nesamaksā šajos nosacījumos paredzētajā termiņā.

9. Nenotikušas izsoles sekas: Ja izsole ir atzīta par nenotikušu, hipotekārajam kreditoram ir tiesības divu nedēļu laikā paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu par izsoles sākumcenu, ieskaitot pirkuma summā savu prasījumu līdz hipotēkas apmēram. Ja izsole atzīta par nenotikušu, tiesu izpildītājs pēc hipotekārā kreditora pieprasījuma rīko otro un attiecīgi trešo izsoli šajos pārdošanas nosacījumos un Civilprocesa likumā paredzētajā kārtībā. Otrā izsole tiek izziņota un rīkota, ievērojot pirmās izsoles nosacījumus, bet solīšana sākas no summas, kas atbilst 75% no sākumcenas pirmajā izsolē. Ja otrā izsole tiek pasludināta par nenotikušu, trešā tiek izziņota un rīkota, ievērojot pirmās izsoles nosacījumus, bet solīšana sākas no summas, kas atbilst 60% no sākumcenas pirmajā izsolē.

Izsole izsludināta saskaņā ar Civilprocesa likuma noteikumiem, kas bija spēkā līdz 2010.gada 1.februārim. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Nekustamais īpašums tiek pārdots trešajā labprātīgajā izsolē, kura notiks 2014.gada 11.jūnijā plkst. 9.30 Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 15-6, zvērināta tiesu izpildītāja M.Eglīša biroja telpās. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja M.Eglīša depozīta kontā Nr.LV65TREL9199042001000, reģ. Nr.12037712369, Valsts kase, nodrošinājumu EUR 18 497,33. Tālr. uzziņām 67244407.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)