Laidiens: 23.04.2014., Nr. 79 (5139)

Izsoles

OP 2014/79.IZ1

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Aigara Bedrīša administrators Andris Daugaviņš, prakses vieta: Dzirnavu iela 93, Rīga, LV-1011, paziņo, ka pirmajā piespiedu pārdošanas izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts Aigaram Bedrītim piederošais nekustamais īpašums - zemesgabals 21 731 kv.m platībā, adrese: "Jaunosīši", Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, kas reģistrēts Kocēnu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000002520, kadastra numurs 9664 008 0342. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 11 382,97. Izsoles cena ar pievienotās vērtības nodokli netiek aplikta. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks 2014.gada 23.maijā plkst.10.30 Antonijas ielā 7-2, Rīgā. Piedzinējs: VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", reģistrācijas Nr.40003132437, juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1977.

Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā administratora Andra Daugaviņa, sertifikāts Nr.00149, norēķinu kontā LV71PRTT0262017259205, AS "Privatbank", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums EUR 1138,30 apmērā. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2014/79.IZ2

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Aigara Bedrīša administrators Andris Daugaviņš, prakses vieta: Dzirnavu iela 93, Rīga, LV-1011, paziņo, ka pirmajā piespiedu pārdošanas izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts Aigaram Bedrītim piederošais nekustamais īpašums - zemesgabals 2,54 ha platībā, adrese: "Lejas Oši", Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, kas reģistrēts Kocēnu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000230962, kadastra numurs 9664 008 0452. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 7114,36. Izsoles cena ar pievienotās vērtības nodokli neapliekas. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks 2014.gada 23.maijā plkst.11.00 Antonijas ielā 7-2, Rīgā. Piedzinējs: VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", reģistrācijas Nr.40003132437, juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga, LV-1977.

Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā administratora Andra Daugaviņa, sertifikāts Nr.00149, norēķinu kontā LV71PRTT0262017259205, AS "Privatbank", nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums EUR 711,44 apmērā. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2014/79.IZ3

Izsole

Latgales apgabaltiesas 28.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Alīna Kuprijanova, prakses vieta Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu Laganovski Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra numurs 7856 003 0228, kas reģistrēts Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas Griškānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.237 un sastāv no 2 (diviem) blakus esošiem zemesgabaliem ar kopējo platību 0,9257ha, dzīvojamās ēkas un četras palīgēkas. Kreditori: AS Swedbank, reģistrācijas Nr.40003074764,Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048, SIA Marginalen Bank Bankaktiebolag, reģistrācijas Nr. 516406-0807, Box 26134, 100 41 Stokholma, Zviedrija. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 11 000,00 EUR ( vienpadsmit tūkstoši euro).

Visām personām, kam uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole notiks 2014.gada 5.jūnijā plkst. 14.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, zvērinātas tiesu izpildītājas A.Kuprijanovas prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Alīnas Kuprijanovas, LV22095811436, depozīta kontā Nr. LV48 TREL 91 990 2100 1000, Valsts kase, bankas kods TRELLV22 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, nodrošinājums euro 1100 maksājuma mērķi norādot: par izsoli - izpildu lietā Nr.00035/028/2014 un nekustamā īpašuma adresi. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personas un pilnvarojuma (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 64622210, 26555195.


OP 2014/79.IZ4

Nekustamo īpašumu izsole

Maksātnespējas procesa administratore Ieva Kaziniece 28.05.2014. plkst. 14.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 19-5 (2.stāvā) rīko nekustamo īpašumu kā lietu kopības pirmo izsoli ar augšupejošu soli fiziskās personas Svetlanas Černovas maksātnespējas procesā. Izsoles priekšmets sastāv no šādiem trīs patstāvīgiem savstarpēji saistītiem nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas Dzeņu ielā 7, k-1, Rīgā:

1) divistabu dzīvokļa Nr. 83 ar kopējo platību 97,8 kv.m un kopīpašuma 978/98473 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra Nr.0100 924 4491, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000064992 83;

2) neapdzīvojamām (noliktavas) telpām Nr.141 ar kopējo platību 6,8 kv.m un kopīpašuma 68/98473 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra Nr. 0100 924 4498, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000064992 141;

3) 1/77 domājamās daļas no neapdzīvojamām telpām Nr.92 (lietošanā nodota autostāvvieta Nr. 76), kur telpu kopējā platība 2439,80 kv.m un kopīpašuma 24398/98473 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra Nr.0100 924 4523, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000064992 92.

Īpašumi kā lietu kopība ieķīlāti par labu AS Nordea Bank Finland Plc.

Lietu kopības piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir EUR 55 100 (LVL 38 724,50), t.sk. dzīvokļa īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 50 900 (LVL 35 772,72), noliktavas telpas piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 700 (LVL 491,96), domājamo daļu no neapdzīvojamām telpām piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 3500 (LVL 2459,81). Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Personām, kurām uz izsolāmajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā administratora Ievas Kazinieces (pers. kods 190584-11217) norēķinu kontā Nr. LV40RIKO0002220891985 AS "DNB banka" īpašumu kā lietu kopības pirkuma nodrošinājums EUR 5510 (LVL 3872,45). Tālr. informācijai 25903638.


OP 2014/79.IZ5

Nekustamā īpašuma izsole

Oskara Kaminska maksātnespējas procesa administratore Rita Skrinda (sertifikāts Nr.00419), prakses vieta Ģimnāzijas iela 23-3, Daugavpils, paziņo par šādām Oskaram Kaminskim piederošo nekustamo īpašumu pirmajām izsolēm:

1. Nekustamais īpašums - zemes gabals (kadastra apzīmējums 80880100043) ar kopējo platību 3,47 ha un uz tā esošā apbūve (dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 80880100043001 un palīgēka ar kadastra apzīmējumu 80880100043002) -, kas atrodas Babītes novadā, Salas pagastā, "Mazpērkonos", kadastra Nr.80880100043, Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000215872.

Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība EUR 7900 (jeb Ls 5552,15). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums EUR 790 (jeb Ls 555,22), kas atbilst 10 % no novērtējuma. Izsole notiks 2014.gada 27.maijā plkst. 13.00 Ģimnāzijas ielā 23-3, Daugavpilī (ieeja no pagalma puses). Izsole tiek rīkota Danske Bank A/S filiāle Latvijā labā.

2. Nekustamie īpašumi tiek pārdoti lietu kopības sastāvā:

- zemes gabals ar kopējo platību 3,44 ha un uz tā esošā apbūve - vienstāva skaidbetona ēka (klubs) un divas saimnieciskās ēkas ((mazvērtīgas palīgēkas), (tāpat uz zemes gabala atrodas Rojas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000144994 reģistrēta celtne - kūts ar kadastra apzīmējumu 88820040095004 (īpašuma kadastra Nr.88825040006)) -, kas atrodas Rojas novadā, "Deltās", kadastra Nr.88820040095, Rojas novada zemesgrāmatas nodalījums Nr.631;

- vienstāva dzelzsbetona/betona ēka (kūts), (kūts ēkas kadastra apzīmējums 88820040095004; ēka saistīta ar zemes gabalu, kadastra Nr.88820040095, Rojas novada zemesgrāmatas nodalījums Nr.631), kas atrodas Rojas novadā, "Deltās", kadastra Nr.88825040006, Rojas novada zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0014 4994.

Īpašumu piespiedu pārdošanas vērtība EUR 25 050 (jeb Ls 17 605,24). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums EUR 2505 (Ls 1 760,52), kas atbilst 10% no novērtējuma. Izsole notiks 2014.gada 27.maijā plkst. 13.40 Ģimnāzijas ielā 23-3, Daugavpilī (ieeja no pagalma puses). Izsole tiek rīkota Danske Bank A/S filiāle Latvijā labā.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolēs, līdz izsolēm jāiemaksā izsoles nodrošinājumi administratores Ritas Skrindas, nodokļu maksātāja kods 20076810236, norēķinu kontā Nr. LV56HABA0551031247365 AS "Swedbank". Visām personām, kurām uz īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolēs, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Īpašumi tiek pārdoti saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu. Tālr. 65424508, 65428656.


OP 2014/79.IZ6

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Zane Filatova, prakses vieta: Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Aivim Lazdiņam piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli. Piedzinēji: Normunds Dolgovs; valsts; Burtnieku novada pašvaldība, Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads. Nekustamais īpašums - zemesgabals 4903 kv.m platībā, uz zemesgabala atrodas apbūve - dzīvojamā māja Nr.001, saimniecības ēka Nr.002, pirts ēka Nr.004 (dabā neeksistē), šķūnis Nr.005 un šķūnis Nr.006 - Burtnieku ielā 2, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Burtnieku novadā, kadastra numurs 9678 003 6241. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 8300 (LVL 5833,27). Izsoles sākumcena - EUR 6225 (LVL 4374,95). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 26.maijā plkst. 16.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas prakses vietā Valmierā, Kārļa ielā 3. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 830 (LVL 583,33) zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr.27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000 Valsts kasē, kods TRELLV22.


OP 2014/79.IZ7

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Zane Filatova, prakses vieta: Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Aivim Lazdiņam piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli. Piedzinēji: Normunds Dolgovs; valsts; Burtnieku novada pašvaldība, Jāņa Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads. Nekustamais īpašums - zemesgabals 2,8 ha platībā "Dronās", Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā, kadastra numurs 9688 004 0155. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3600 (LVL 2530,09). Izsoles sākumcena - EUR 2700 (LVL 1897,57). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 26.maijā plkst. 16.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas prakses vietā Valmierā, Kārļa ielā 3. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 360 (LVL 253,01) zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr.27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000 Valsts kasē, kods TRELLV22.


OP 2014/79.IZ8

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Zane Filatova, prakses vieta: Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Kristīnei Briedei piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli. Piedzinējs: AS MODA KAPITĀLS, Ganību dambis 40A-34, Rīga. Nekustamais īpašums - zemesgabals 0,1648 ha platībā un nedzīvojamā ēka (noliktava) 416,8 kv.m platībā "Teikās", Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, kadastra numurs 3642 006 0465. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2561,17 (LVL 1800). Izsoles sākumcena - EUR 1920,88 (LVL 1350). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 26.maijā plkst. 15.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas prakses vietā Valmierā, Kārļa ielā 3. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 256,12 (LVL 180) zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr.27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000 Valsts kasē, kods TRELLV22.


OP 2014/79.IZ9

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Zane Filatova, prakses vieta: Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Vēsmai Kažociņai piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli. Piedzinējs: AS MODA KAPITĀLS, Ganību dambis 40A-34, Rīga. Nekustamais īpašums - dzīvoklis 24,9 kv.m platībā, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un zemes "Pienotavā"-1, Gaujienas pagastā, Apes novadā, kadastra numurs 3648 900 0053. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 569,15 (LVL 400). Izsoles sākumcena - EUR 426,86 (LVL 300). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 26.maijā plkst. 15.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas prakses vietā Valmierā, Kārļa ielā 3. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 56,92 (LVL 40) zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr.27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000 Valsts kasē, kods TRELLV22.


OP 2014/79.IZ10

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Zane Filatova, prakses vieta: Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Eināram Pastoram piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Piedzinēji: SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra", Elizabetes iela 41/43, Rīga; UAB "GELVORA" filiāle Latvijā, Cēsu iela 31, k-3, Rīga. Nekustamais īpašums - zemesgabals 5,7 ha platībā un apbūve - dzīvojamā ēka Nr.001, platība 46,50 kv.m, un kūts ēka Nr.002, platība 140,80 kv.m, - "Apsītēs", Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā, kadastra numurs 6660 012 0069. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4600 (LVL 3232,90). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 26.maijā plkst. 14.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas prakses vietā Valmierā, Kārļa ielā 3. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 460 (LVL 323,29) zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr.27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000 Valsts kasē, kods TRELLV22.


OP 2014/79.IZ11

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 98.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Zane Filatova, prakses vieta: Valmiera, Kārļa iela 3, rīko Ļubovai Grīnbergai piederošā nekustamā īpašuma otro izsoli. Piedzinējs: VAS Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukums 4, Rīga. Nekustamais īpašums - dzīvoklis 48,8 kv.m platībā, 468/20031 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes Skolas ielā 5, k-4-24, Gulbenē, Gulbenes novadā, kadastra numurs 5001 900 2349. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 5264,63 (LVL 3700). Izsoles sākumcena - EUR 3948,47 (LVL 2775). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 26.maijā plkst. 14.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas prakses vietā Valmierā, Kārļa ielā 3. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma EUR 526,46 (LVL 370) zvērinātas tiesu izpildītājas Zanes Filatovas, reģistrācijas Nr.27058211418, kontā Nr. LV14TREL9199076001000 Valsts kasē, kods TRELLV22.


OP 2014/79.IZ12

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.102 zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Triba, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pārdod pirmajā izsolē SIA "Turdus", reģ. Nr.43603006299, piederošo nekustamo īpašumu Cīruļu ielā 1, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, kadastra Nr.4094 012 0122, īpašums sastāv no zemesgabala 5648 kv.m platībā, uz kura atrodas četras ēkas (gateris, žāvētava, darbnīca un šķūnis). Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un sākumcena - EUR 10 500,00 (LVL 7379,44). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, Smilšu iela 1, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 26.maijā plkst. 11.00 Bauskā, Dārza ielā 12a, zvērinātas tiesu izpildītājas birojā. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Aelitas Tribas, reģ. Nr.10097012082, depozīta kontā Nr. LV58TREL9199079001000 Valsts kasē nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 63923414.


OP 2014/79.IZ13

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.102 zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Triba, prakses vieta: Bauskā, Dārza ielā 12a, pārdod pirmajā izsolē Ivaram Mazurekam piederošo dzīvokļa īpašumu Tirgus ielā 3-65, kadastra Nr.4064 900 0516, kas atrodas Iecavā, Iecavas novadā. Piedzinējs - SIA "Iecavas siltums", reģ. Nr.40003097945, Tirgus iela 12, Iecava. Hipotekārais kreditors - AS "DNB banka", reģ. Nr.40003024725, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 58,0 kv.m, ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 563/57050 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr.4064 010 1730). Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošana vērtība un sākumcena EUR 7100,00 (LVL 4989,91). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 26.maijā plkst. 10.00 Bauskā, Dārza ielā 12a. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Aelitas Tribas, reģ. Nr.10097012082, depozīta kontā Nr. LV58TREL9199079001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Informācija pa tālruni 63923414.


OP 2014/79.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko pirmo izsoli Maigai Skaidrītei Rūtenbergai piederošajam nekustamajam īpašumam "Meža Blusas", Carnikavas novads, kadastra Nr.8052 005 0496. Piedzinēji: Arnita Kampāne; valsts. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 8052 005 0496, kopējā platība 3,66 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 4700,00 (LVL 3303,18). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 28.maijā plkst.11.00 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums EUR 470 (LVL 330,31) ZTI Gintera Hmeļevska, pers.kods 060172-11005, depozīta kontā Nr.LV29TREL9199066001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01694/084/2013 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr.uzziņām 67285737.


OP 2014/79.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011 rīko pirmo izsoli Irinai Zeļenko piederošajam nekustamajam īpašumam Lokomotīves iela 92-2, Rīga, kadastra Nr.0100 915 4762. Piedzinējs: AS NORVIK BANKA (E.Birznieka-Upīša ielā 21, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2, kopējā platība 48,89 kv.m (saskaņā ar vērtētāju profesionālo atzinumu 48,9 kv.m) un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 4889/386306 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 15 800,00 (LVL 11 104,30). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 28.maijā plkst.11.15 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums EUR 1580,00 (LVL 1110,43) ZTI Gintera Hmeļevska, pers.kods 060172-11005, depozīta kontā Nr.LV29TREL9199066001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.02001/084/2010 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr.uzziņām 67285737.


OP 2014/79.IZ16

Precizējot iepriekš publicēto

Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" laidienā Nr.69 (2014.gada 7.aprīlis) tika publicēts paziņojums par Vladimiram Kruglovam piederošā nekustamā īpašuma Lazdu ielā 6, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra Nr.8013 001 0372, 1/2 domājamās daļas pirmo izsoli, kas bija paredzēta 11.05.2014. plkst. 11.00. Ar šo precizēju, ka minētā nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 14.05.2014. plkst. 11.00.

Zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis


OP 2014/79.IZ17

Precizējot iepriekš publicēto

Sludinājumā (publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" laidienā Nr.70 (5130) 2014.gada 8.aprīlī) par nekustamā īpašuma Dārza ielā 1-8, Bauskā, kas pieder Inesei Bacmanei, izsoli grozīt pirmo teikumu un izteikt to šādā redakcijā:

"Maksātnespējīgās fiziskās personas Ineses Bacmanes maksātnespējas procesa administratore Baiba Didrihsone, prakses vieta: Martas ielā 9-37a, Rīgā, pirmajā izsolē pārdod maksātnespējīgajai fiziskai personai Inesei Bacmanei piederošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 8 ar kopējo platību 47,5 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošās domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas 475/5318 un šķūņa 118/1232 (kadastra Nr.4001 900 0538), kas atrodas Dārza ielā 1-8, Bauskā, reģistrēts Bauskas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.681 8."

Administratore Baiba Didrihsone


OP 2014/79.IZ18

Izsole

Latgales apgabaltiesas 31. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, reģistrācijas Nr. LV15055811479, prakses vieta: Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, LV-4601, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Latgales ielā 104-7, Ludzā. Parādnieks: Aleksandrs Baklanovs. Piedzinējs: SIA "Ludzas apsaimniekotājs", K.Barona iela 49, Ludza. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots individuāla projekta daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā, kopējā platība 38,89 kv.m un ir 3889/34232 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamais īpašums reģistrēts Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, kadastra Nr.6801 900 0842. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 2200. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 27.maijā plkst. 12.00 zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietā. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozītu kontā LV98TREL9199020001000, Valsts kasē, nodrošinājuma summa 10% apmērā no īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 64624889, mob. tālr. 26806595.


OP 2014/79.IZ19

Izsole

Latgales apgabaltiesas 31. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, reģistrācijas Nr. LV15055811479, prakses vieta: Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, LV-4601, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Latgales ielā 51-55, Ludzā. Parādnieks: Aldis Začests. Piedzinējs: SIA "Ludzas apsaimniekotājs", K.Barona iela 49, Ludza. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots 103.sērijas projekta daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā, kopējā platība 47,1 kv.m un ir 4710/388040 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamais īpašums reģistrēts Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, kadastra Nr.6801 900 1936. Nekustamā īpašuma novērtējums 3130,34 un izsoles sākumcena 2347,76 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 27.maijā plkst. 13.00 zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietā. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozītu kontā LV98TREL9199020001000, Valsts kasē, nodrošinājuma summa 10% apmērā no īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 64624889, mob. tālr. 26806595.


OP 2014/79.IZ20

Izsole

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, reģistrācijas Nr. LV15055811479, prakses vieta: Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, LV-4601, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas "Ozolzīlēs", Pildas pagastā, Ludzas novadā. Parādnieks: Nikolajs Kudrjavcevs. Piedzinējs: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16A, Ludza. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemesgabala, kas piemērots lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, kopējā platība 6,1 ha. Nekustamais īpašums reģistrēts Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, kadastra Nr.6886 005 0152. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 1700. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 27.maijā plkst. 14.00 zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietā. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr. LV15055811479, depozītu kontā LV98TREL9199020001000 Valsts kasē nodrošinājuma summa 10% apmērā no īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 64624889, mob. tālr. 26806595.


OP 2014/79.IZ21

Izsole

Latgales apgabaltiesas 31. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, reģistrācijas Nr. LV15055811479, prakses vieta: Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, LV-4601, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Komunālajā ielā 8B, Rēzeknē. Parādnieks: SIA "Inko Brokeri", K.Valdemāra iela 57/59, Rīga. Piedzinējs: VAS "Privatizācijas aģentūra", K.Valdemāra iela 31, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 2100 502 0505 001 un kopējo platību 620,7 kv.m, neitralizācijas stacijas ar kadastra apzīmējumu 2100 502 0505 002 un kopējo platību 601,5 kv.m, neitralizācijas stacijas ar kadastra apzīmējumu 2100 502 0505 004 un kopējo platību 44,6 kv.m, automazgātavas ar kadastra apzīmējumu 2100 502 0505 005 un kopējo platību 66,6 kv.m, dabā ēkas lit. Nr.006 un lit. Nr.008 dabā neeksistē, no ēkas lit. Nr.003 palikušas drupas un no ēkas lit. Nr.007 ir palikuši tikai pamati. Nekustamais īpašums reģistrēts Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļā, kadastra Nr.2100 502 0505. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 3200. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 28.maijā plkst. 12.00 zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietā. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozītu kontā LV30TREL9199020003000, Valsts kasē, nodrošinājuma summa 10% apmērā no īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 64624889, mob. tālr. 26806595.


OP 2014/79.IZ22

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.67 zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova, prakses vietā Rīga, Kalnciema iela 39b, pārdod pirmajā izsolē Svetlanai Šumilovai piederošo nekustamo īpašumu - divistabu dzīvokli ar kopējo platību 43,6 m2, adrese: Skolas iela 13-44, Salaspils, Salaspils nov., kadastra numurs 8011 900 5242, reģistrēts Salaspils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.670 44. Piedzinējs: SIA "Dzīvoklis S", Skolas iela 10, Salaspils, Salaspils nov. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 13 700,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 28.maijā plkst. 11.00 Kalnciema ielā 39b, Rīgā. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (1370,00 EUR) ar šādiem rekvizītiem: Nataļja Bekasova, 06047111814, Valsts kase, konts Nr. LV47TREL9199054001000, kods TRELLV22. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu, personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 67618342.


OP 2014/79.IZ23

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 58.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, prakses vieta Rīga, Brīvības gatve 226/4, rīko nekustamā īpašuma Ziedleju iela 26, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. 8076 003 1195, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,2837 ha, uz kura atrodas jaunbūve-ģimenes māja. Nekustamā īpašuma īpašnieks - Rolands Slavinskis. Piedzinējs - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S.T.E.S.", Tērbatas iela 14-2, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 105 600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 % apmērā no novērtējuma summas tiesu izpildītāja depozīta kontā LV09TREL9199047001000, saņēmējs - Jānis Stepanovs, reģ. Nr.18037312362, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot "par izsoli un nekustamā īpašuma adresi". Izsole notiks 2014.gada 28.maijā plkst.16.00 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Stepanova birojā. Tālrunis informācijai 67220250.


OP 2014/79.IZ24

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška, prakses vieta: Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a, otrajā izsolē pārdod Janai Šnevelei piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Atmodas ielā 4-33, Rēzeknē. Parādniece - Jana Šnevele. Piedzinējs SIA "Rēzeknes enerģija", Rēzekne, Rīgas iela 1. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.33 ar kopējo platību 53,8 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 5490/223660 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamais īpašums reģistrēts Rēzeknes zemesgrāmatā kadastra Nr.2100 901 0445. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība EUR 6260,64 (Ls 4400) .Otrās izsoles sākumcena EUR 4695,48 (Ls 3300). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 27.maijā pulksten 12.00 Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93a. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģ.Nr.LV22106911433, depozīta kontā LV95TREL9199022001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% nodrošinājums no nekustama īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 4624699, 22010103.


OP 2014/79.IZ25

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, O.Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 27.maijā plkst. 11.30 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole Viktoram Levanovičam piederošajam nekustamajam īpašumam Dzelzceļnieku ielā 3A-1, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5448 900 0278, ar šādiem nosacījumiem.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.1, kopējā platība 42,60 kv.m, un 426/3722 pie dzīvokļa īpašuma piederošas kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra Nr.5448 006 0561) un palīgēkas Dzelzceļnieku ielā 3a, Elejā, Elejas pagastā, Jelgavas novadā, kas ar kadastra Nr.5448 900 0278 reģistrēts Elejas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.403 1.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1. Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 9.jūlija hipotēkas līgums Nr.07-K-4270/02.

2.2. III daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.1.1. Saskaņā ar zemesgrāmatu likuma 36.pantu nekustamu īpašumu apgrūtina uz nekustamu īpašumu Dzelzceļnieku iela 3a, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads (zemesgrāmatas nodalījuma Nr.403), atzīmes veidā ierakstītie apgrūtinājumi.

2.3. III daļas 1.iedaļas ieraksts Nr.1.2. Atzīme - 0,4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnijas 4,5 m aizsargjosla 60 m.

2.4. IV daļas 1.iedaļas ieraksts Nr. 1.3. Atzīme - dzelzceļa 200 m aizsargjosla 67 m.

2.5. IV daļas 1, 2.iedaļas ieraksts Nr.1.1. Nostiprināta hipotēka. Aizdevuma summa LVL 37 878,68. Procentu likme: saskaņā ar hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-4270. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - saskaņā ar hipotekārā kredīta līgumu Nr.07-K-4270. Kreditors: akciju sabiedrība "AIZKRAUKLES BANKA", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2007.gada 9.jūlija hipotekārā kredīta līgums Nr.07-K-4270, 2007.gada 9.jūlija hipotēkas līgums Nr.07-K-4270/02. Nostiprinātās hipotēkas summa - LVL 45 454,42.

3. Izsoles sākumcena: EUR 1280,58 (LVL 900,00).

Izsoles sākumcena noteikta atbilstoši SIA "Arco Real Estate" 2013.gada 20.marta Nekustamā īpašuma vērtējuma atskaitē norādītajai piespiedu pārdošanas vērtībai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena, kā arī citi maksājumi, kas maksājami saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.panta otrās daļas noteikumiem, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot naudas līdzekļus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību Nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks Viktors Levanovičs patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.panta otrās daļas noteikumiem.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā, 10% (desmit procentu) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma;

7.2. ja pretendents (solītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (solītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

7.3. izsoles solis - EUR 71,14 (LVL 50,00);

7.4. pircējam (izsoles uzvarētājam) tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.5. ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.1. vai 6.2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev;

7.6. ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.3.punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot liesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka kopīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu;

7.7. ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, tā var paturēt sev nekustamo īpašumu par rīkotās izsoles sākumcenu. Ja uz izsoli neierodas neviens, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otru izsoli;

7.8. persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā naudas summu, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (Civilprocesa likuma 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus;

7.9. ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole.

8. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 128,06 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr. LV78TREL9199098001000. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.stāvā, 311.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63085414 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā.


OP 2014/79.IZ26

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, O.Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 27.maijā plkst. 10.30 tiek rīkota pirmā izsole SIA "RV INVEST" (juridiskā adrese: Taisnā iela 44, Tukums, Tukuma novads) piederošajam nekustamajam īpašumam "Akmeņnieku ferma" Irlavas pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr.9054 001 0125. Īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 29 700 kv.m, kūts ēkas ar kopējo platību 966,7 kv.m, un kūts ēkas ar kopējo platību 1599,3 kv.m. Īpašuma novērtējums - EUR 9100,00. Izsoles sākumcena - 9100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - Raivis Valenburgs.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 910,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr. LV78TREL9199098001000. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.stāvā, 311.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63085414 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā.


OP 2014/79.IZ27

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, O.Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 27.maijā plkst. 10.00 tiek rīkota pirmā izsole SIA "RV INVEST" (juridiskā adrese: Taisnā iela 44, Tukums, Tukuma novads) piederošajam nekustamajam īpašumam "Akmeņnieku cūku ferma" Irlavas pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr.9054 001 0294. Īpašums sastāv no diviem zemesgabaliem - zemesgabala ar kopējo platību 23 500 kv.m, un zemesgabala ar kopējo platību 1300 kv.m, kūts ēkas ar kopējo platību 910,8 kv.m, kūts ēkas ar kopējo platību 616,2 kv.m, kūts ēkas ar kopējo platību 674,3 kv.m, kūts ēkas ar kopējo platību 686,7 kv.m, un inženierbūves - ūdenstorņa. Īpašuma novērtējums - EUR 6000,00. Izsoles sākumcena - 6000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - Raivis Valenburgs.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 600,00 EUR apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ.Nr.LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr. LV78TREL9199098001000. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.stāvā, 311.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63085414 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā.


OP 2014/79.IZ28

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rudīte Slivjuka, O.Kalpaka ielā 16-311, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 27.maijā plkst. 11.00 tiek rīkota pirmā izsole Viktoram Ležnevičam piederošajam nekustamajam īpašumam "Nameji"-2 Emburgā, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr.5478 900 0096. Īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā, ar kopējo platību 56,1 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederoša kopīpašuma 524/7797 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Īpašuma novērtējums - EUR 3984,04. Izsoles sākumcena - EUR 3984,04. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 398,40 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas, reģ. Nr. LV05046610019, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr. LV78TREL9199098001000. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā O.Kalpaka ielā 16, 3.stāvā, 311.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63085414 vai ierodoties pie zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas prakses vietā.


OP 2014/79.IZ29

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Katrīnas dambis 22D - 27, Rīga, kadastra Nr. 01003120300. Īpašniece - Lidija Azāne. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 27, kopējā platība 43,20 m². Saskaņā ar Valsts zemes dienesta sniegto informāciju nekustamais īpašums ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā uz Lidijas Azānes vārda. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 15 082,44 (piecpadsmit tūkstoši astoņdesmit divi euro un 44 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamais īpašums tiks pārdots pirmajā izsolē, kas notiks 2014.gada 27.maijā plkst. 12.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, trešajā stāvā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģ. Nr. 02108311070, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr.LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 1508,24 (viens tūkstotis pieci simti astoņi euro un 24 centi). Tālr. uzziņām 67271344.


OP 2014/79.IZ30

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta: Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Dzirnavu iela 119-4, Rīga, kadastra Nr. 0100 904 2638. Īpašniece - Jeļena Bergere. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.4, kopējā platība 139,48 m², un kopīpašuma 13948/377392 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Dzirnavu ielā 119, Rīgā. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 81 600,00 (astoņdesmit viens tūkstotis seši simti euro un 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamais īpašums tiks pārdots pirmajā izsolē, kas notiks 2014.gada 27.maijā plkst. 10.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, trešajā stāvā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģ. Nr. 02108311070, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr. LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 8160,00 (astoņi tūkstoši viens simts sešdesmit euro un 00 centi). Tālr. uzziņām 67271344.


OP 2014/79.IZ31

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.40 zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Strižko, prakses vieta: Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, pirmajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu Tērbatas iela 89, Rīga, kadastra Nr. 0100 028 0036. Īpašnieks - Aivars Bergers. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Saskaņā ar RĪGAS PILSĒTAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS TIESAS ZEMESGRĀMATU NODAĻAS Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma ierakstiem Nr. 4169 nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 388 m² platībā, uz kura atrodas vienstāva dzīvojamā ēka ar jumta izbūvi (lit. Nr.1) un saimniecības ēkas. Dabā dzīvojamā ēka ar jumta izbūvi un saimniecības ēka netika konstatētas. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 140 000,00 (viens simts četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi). Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamais īpašums tiks pārdots pirmajā izsolē, kas notiks 2014.gada 27.maijā plkst. 11.00 Rīgā, Rūpniecības ielā 19-11, trešajā stāvā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Strižko, reģ. Nr. 02108311070, depozīta kontā Valsts kasē, konta Nr.LV84TREL9199094001000, TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 14 000,00 (četrpadsmit tūkstoši euro un 00 centi). Tālr. uzziņām 67271344.


OP 2014/79.IZ32

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neizīrētus dzīvokļus:

Adrese

Platība m²

Sākumcena  

Solis 

Nodrošinājums 

Reģistrācijas maksa

Izsole

Artilērijas iela 43-6

21,30

EUR 6600,00

(LVL 4638,51) 

EUR 300,00

(LVL 210,84)

EUR 660,00

(LVL 463,85) 

EUR 20,00

(LVL 14,06)

04.06.2014.

plkst. 10.00

Pieteikšanās uz objektu Artilērijas ielā 43-6, Rīgā, noteikta līdz 30.05.2014. plkst. 15.00.

Adrese

Platība m²

Sākumcena 

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Mazā Kalna iela 15-1

25,20

EUR 6000,00

(LVL 4216,82) 

EUR 300,00

(LVL 210,84)

EUR 600,00

(LVL 421,68) 

EUR 20,00

(LVL 14,06)

04.06.2014.

plkst. 11.00

Pieteikšanās uz objektu Mazajā Kalna ielā 15-1, Rīgā, noteikta līdz 30.05.2014. plkst. 15.00.

Adrese 

Platība m²

Sākumcena

Solis

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Kurzemes prospekts 164-100

35,70

EUR 19800,00

(LVL 13915,52)

EUR 500,00

(LVL 351,40)

EUR 1980,00

(LVL 1391,55)

EUR 30,00

(LVL 21,08)

04.06.2014.

plkst. 13.00

Pieteikšanās uz objektu Kurzemes prospektā 164-100, Rīgā, noteikta līdz 30.05.2014. plkst. 15.00.

Adrese 

Platība m²

Sākumcena 

Solis 

Nodrošinājums 

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ozolu iela 2-5

33,10

EUR 8000,00

(LVL 5622,43) 

EUR 300,00

(LVL 210,84)

EUR 800,00

(LVL 562,24) 

EUR 30,00

(LVL 21,08)

05.06.2014.

plkst. 10.00

Pieteikšanās uz objektu Ozolu ielā 2-5, Rīgā, noteikta līdz 30.05.2014. plkst. 15.00.

Adrese

Platība m²

Sākumcena

Solis 

Nodrošinājums

Reģistrācijas maksa

Izsole

Zvejnieku iela 18-4

23,50

EUR 13000,00

(LVL 9136,45)

EUR 200,00

(LVL 140,56)

EUR 1300,00

(LVL 913,64) 

EUR 30,00

(LVL 21,08)

05.06.2014.

plkst. 11.00

Pieteikšanās uz objektu Zvejnieku ielā 18-4, Rīgā, noteikta līdz 30.05.2014. plkst. 15.00.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem, pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk - Komisija) 37.kabinetā Pērses ielā 10/12, Rīgā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 15.00 sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiks Komisijā Rīgā, Pērses ielā 10/12, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksas uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā euro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido Objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti Objektam, norādot Objekta adresi) jāiesniedz Komisijā Rīgā, Pērses ielā 10/12, 37.kabinetā līdz norādītajai Objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisija mājaslapā: www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisija mājaslapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā Rīgā, Pērses ielā 10/12, 1.stāvā.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām lūdzam vērsties Komisijā 22.kabinetā Pērses ielā 10/12, Rīgā, vai zvanīt pa tālruni 67012007.


OP 2014/79.IZ33

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011 rīko pirmo izsoli Viktoram Naronam piederošajam nekustamajam īpašumam Miera iela 16/7-522, Salaspils, Salaspils novads, kadastra Nr.8011 900 1511. Piedzinējs: SIA SALASPILS CELTNIEKS-DZĪVOKĻU PĀRVALDE (Dienvidu ielā 3/1-50, Salaspilī). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.522, kopējā platība 17,62 kv.m (saskaņā ar vērtētāju profesionālo atzinumu 17,7 kv.m) un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 1762/322716 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 2900,00 (LVL 2038,13). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 28.maijā plkst.11.30 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums EUR 290 (LVL 203,81) ZTI Gintera Hmeļevska, pers.kods 060172-11005, depozīta kontā Nr.LV29TREL9199066001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01495/084/2012 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr.uzziņām 67285737.


OP 2014/79.IZ34

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko 1. izsoli Leilai Geižinai piederošajam nekustamajam īpašumam Aleksandra Čaka ielā 158-31/32, Rīgā, kadastra Nr. 0100 916 1580. Piedzinējs - Guntis Belēvičs. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.31/32 ar kopējo platību 89,93 kv.m (saskaņā ar vērtētāju profesionālo atzinumu - 89,9 kv.m) un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 8993/82394 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves - šķūņa lit.007, 009 un zemesgabala. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - 19 300,00 EUR (13 564,12 LVL). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 28.maijā plkst.11.45 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 1930,00 EUR (1356,41 LVL), ZTI Gintera Hmeļevska, pers.kods 060172-11005, depozīta kontā Nr.LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt izpildu lietas Nr.00339/084/2014, un nekustamā īpašuma adresi. Tālr.uzziņām 67285737.


OP 2014/79.IZ35

Izsole

Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Sterinoviča, amata vieta Nr.17, prakses vieta: 18.novembra ielā 105-318, Daugavpilī, 2014.gada 12.jūnijā plkst. 11.00 pirmajā izsolē pārdod 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Aglonas ielā 19, Daugavpilī, ar kopējo platību 35,8 kv.m, kadastra Nr.0500 504 2410. Nekustama īpašuma novērtējums un sākumcena 2100 EUR (1476 LVL). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Kreditors: Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401. Visām personām, kurām uz minēto nekustamiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Valentīnas Sterinovičas, reģ. Nr. LV04065310201, kontā Nr. LV13TREL 9199012001000 Valsts kasē, Latvijas Banka, 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 26840821, 65425013.


OP 2014/79.IZ36

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Daiņa Krišjāņa administratore Ilze Krasta (prakses vieta Rīgā, Hanzas ielā 4-3) rīko Dainim Krišjānim, pers. kods 050973-11238, piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsolāmais nekustamais īpašums - ½ domājamā daļa no zemes gabala ar kopējo platību 44,3 ha un mājīpašuma, kas sastāv no divām dzīvojamām ēkām un trijām palīgceltnēm, adrese: "Jauntašķēni", Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, kadastra Nr.4292 005 0001. Īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena ir 24 200 EUR, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz Īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 30.maijā plkst. 12.00 Rīgā, Hanzas ielā 4-3, administratores prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita administratores Ilzes Krastas, pers. kods 270871-11803, norēķinu kontā Nr. LV91RIKO0002023960309 AS "DNB banka" nodrošinājums 2420 EUR. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Informācija pa tālr. 29112247.


OP 2014/79.IZ37

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.49 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Gehtmans prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā izsolē pārdod Gunai Grunavai piederošu nekustamo īpašumu "Baroni" Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, kadastra Nr.7494 004 0547, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala 1,37 ha platībā. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 10 300 (Ls 7238,88). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "SEB banka", reģistrācijas Nr. 40003151743, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 27.maijā plkst. 15.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jura Gehtmana, reģ. kods 16097610311, depozīta kontā Nr. LV71TREL9199038001000 Valsts kasē nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (EUR 1030). Tālr. uzziņām 67342121, 28352476.


OP 2014/79.IZ38

Izsole

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma "Bāliņi" Matkules pagastā, Kandavas novadā (kadastra Nr. 9070 005 0068), izsoli. Nekustamais īpašums "Bāliņi", Matkules pagasts, Kandavas novads (kadastra Nr. 9070 005 0068), sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9070 005 0065) 0,3 ha platībā un būves - saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 9070 005 0065 001). Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi: atzīme - aizsargjoslas teritorija gar autoceļu valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem - 0,13 ha; atzīme - dabas parka "Abavas senleja" dabas parka zonas teritorija - 0,3 ha; spēkā esošs zemes nomas līgums līdz 2017. gadam.

Izsoles objekta sākumcena - EUR 1540,00. Izsoles nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2014.gada 26.maijā plkst. 13.00 Kandavas novada domē Dārza ielā 6, Kandavā. Izsoles nodrošinājums iemaksājams līdz 2014.gada 23.maijam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107371.


OP 2014/79.IZ39

Izsole

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma "Rēdnieki 1"-2 Kandavas pagastā, Kandavas novadā (kadastra Nr. 9062 900 0255), izsoli. Nekustamais īpašums "Rēdnieki 1"-2, Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastra Nr. 9062 900 0255), sastāv no dzīvokļa īpašuma 48,6 m² platībā un 486/3690 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 9062 008 0048 026.

Izsoles objekta sākumcena - EUR 1200,00. Izsoles nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2014.gada 26.maijā plkst. 13.20 Kandavas novada domē Dārza ielā 6, Kandavā. Izsoles nodrošinājums iemaksājams līdz 2014.gada 23.maijam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107371.


OP 2014/79.IZ40

Izsole

Kandavas novada dome rīko nekustamā "Seiļi" Cēres pagastā, Kandavas novadā (kadastra Nr. 9044 001 0062), izsoli. Nekustamais īpašums "Seiļi", Cēres pagasts, Kandavas novads (kadastra Nr. 9044 001 0062), sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9044 001 0062) 4,6 ha platībā. Nekustamajam īpašumam ir šāds apgrūtinājums - spēkā esošs zemes nomas līgums līdz 2023.gadam.

Izsoles objekta sākumcena - EUR 6800,00. Izsoles nodrošinājums 10% apmērā no sākuma cenas. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2014.gada 26.maijā plkst. 13.40 Kandavas novada domē Dārza ielā 6, Kandavā. Izsoles nodrošinājums iemaksājams līdz 2014.gada 23.maijam Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107371.


OP 2014/79.IZ41

Nekustamā īpašuma izsole

Talsu novada pašvaldība rīko atkārtotu izsoli nekustamajam īpašumam "Nogales tautas nams" Nogalē, Ārlavas pagastā, Talsu novadā. Objekts sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,63 ha un būves 525,5 m² platībā. Objekta cena - EUR 5500,00; solis - EUR 200,00; drošības nauda - EUR 550,00; dalības maksa - EUR 30,00. Drošības nauda un dalības maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033 AS "SEB banka". Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2014.gada 22.maijam plkst. 12.00.

Izsole notiks 2014.gada 23.maijā plkst. 9.00. Izsoles norises vieta: Talsu novada domes Mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2014.gada 22.maijam plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām 63232119, 27841840. Izsolāmā nekustamā īpašuma apskatei var pieteikties Ārlavas pagasta pārvaldes vadītājam pa tālr. 26514956.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)