Laidiens: 11.04.2014., Nr. 73 (5133)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2014/73.UT1

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneses K.Zdanovskas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30348214 (lietvedības Nr. C3482-14/14) SIA "Dolce Investment Group" maza apmēra prasībā pret Mārtiņu Šefanovski par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam MĀRTIŅAM ŠEFANOVSKIM, dzim. 1985.gada 28jūnijā, dzīvesvieta: P.Stradiņa iela 19-12, Ventspils, ka 2014.gada 22.maijā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese K.Zdanovska SIA "Dolce Investment Group" prasību pret Mārtiņu Sefanovski izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam Mārtiņam Šefanovskim ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Informējam, ka civillietu Nr.C30348214 izskata tiesnese K.Zdanovska, un izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 20.pantu lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētājs Mārtiņš Šefanovskis varēs saņemt, sākot no 2014.gada 22.maija, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 401.kabinetā.


OP 2014/73.UT2

ULDIS PAKULS, dzim.1975.gada 5.jūnijā, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Rīga, Sadovņikova iela 17-25, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 3.septembrī pulksten 9.40 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 3.stāvā, 309.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr.29522213 akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" prasībā pret Uldi Pakulu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja piedalīšanās tiesas sēdē.


OP 2014/73.UT3

Balvu rajona tiesa uzaicina SVETLANU GĻAUDU, dzim. 1968.gada 21.februārī, kuras pēdējā zināmā deklarētā dzīvesvietas adrese ir Ezera ielā 28-52, Balvos, Balvu novadā, ierasties 2014.gada 22.maijā plkst. 11.00 tiesas telpās Balvos, Bērzpils ielā 7a, 2.stāvā, 3.zālē, kā atbildētāju civillietā SIA "RT Piedziņas grupa" prasībā pret Svetlanu Gļaudu par parāda piedziņu. Tiesa uzaicina Svetlanu Gļaudu ierasties tiesā noteiktajā laikā. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez jūsu klātbūtnes.


OP 2014/73.UT4

Rīgas rajona tiesa uzaicina PĒTERI LĪCĪTI, dzim. 1970.gada 25.aprīlī, ziņas par dzīvesvietas deklarāciju anulētas, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Pionieru iela 89-4, Jaunolaine, Olaines novads, LV-2127, uz tiesas sēdi 2014.gada 15.maijā plkst. 10.30 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 4.stāvā, 409.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C33421813 AS "Swedbank" prasībā pret Pēteri Līcīti un Ulfu Līcīti par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes


OP 2014/73.UT5

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C31494213 SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" maza apmēra prasībā pret Annu Tihoņenoku un Artūru Tihoņenoku par naudas piedziņu. Atbildētājas ANNAS TIHOŅENOKAS, pers. kods 010142-14881, pēdējā tiesai zināmā dzīvesvieta ir Admirāļu ielā 7A-3, Rīgā, LV-1016. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 panta pirmo daļu atbildētājai ir nosūtīts prasības pieteikums un paskaidrojumu veidlapa, kas jāiesniedz tiesā līdz 2014.gada 19.maijam (paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā "Dokumentu paraugi"). Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā un, ja atbildētāja nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā un sprieduma norakstu tiesas kancelejā puses varēs saņemt 2014.gada 19.jūnijā. Tiesa informē, ka atbildētājai ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās tiesības un pienākumi.


OP 2014/73.UT6

LĪGA SKIRBAUSKA, dzīvesvieta: Gardenes iela 1, Gardene, Auru pag., Dobeles nov., LV-3701, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 10.jūnijā plkst. 10.00 Dobeles rajona tiesā (4.zālē) Dobelē, Muldavas ielā 16, LV-3701, kā atbildētāja civillietā Nr. C13052613 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs - DOBELES NAMSAIMNIEKS, SIA). Ja Līga Skirbauska neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2014/73.UT7

ALEKSEJS BELOVS, dzim. 1979.gada 18.novembrī, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 21.maijā plkst. 9.45 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, LV-1019, 309.zālē civillietā Nr. C29807912 prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/73.UT8

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā iesniegta Cēsu novada bāriņtiesas prasība pret Lindu Siņicinu (iepriekš Rozmisa) par aizgādības tiesību atņemšanu. LINDA SIŅICINA, dzim.1980.gadā, tiek aicināta ierasties Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10, 3.stāvā, 307.zālē, 2014.gada 11.jūnijā plkst.11.30. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2014/73.UT9

VLADIMIRS VERBICKIS, dzīvesvieta Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 16.jūnijā plkst.11.30 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, LV-1007, kā atbildētājs civillietā Nr.C28239614 prasībā par aizgādības tiesību atņemšanu (prasītājs - Jelgavas pilsētas bāriņtiesa). Ja Vladimirs Verbickis neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2014/73.UT10

VALTERS VĪKSNE, dzīvesvieta Kristapa iela 14-20, Rīga, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2014. gada 17. jūnijā plkst.11.30 Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā Rīgā, Daugavgrīvas ielā 58, LV-1007, kā atbildētājs civillietā Nr.C28239014 prasībā par laulības šķiršanu (prasītāja - Marija Vīksne). Ja Valters Vīksne neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2014/73.UT11

Cēsu rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C11045914, kurā prasītājs - CDzP, SIA, atbildētāji - Aija Ozoliņa un Alvis Ozoliņš. Lietas būtība - maza apmēra prasība par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājiem ALVIM OZOLIŅAM un AIJAI OZOLIŅAI, pēdējā zināmā dzīvesvieta Saules ielā 23-418, Cēsīs, Cēsu novadā, ka "CDzP" SIA prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Cēsu tiesas kancelejā Raunas ielā 14, Cēsīs, no 2014.gada 20.maija. Atbildētāji Aija Ozoliņa un Alvis Ozoliņš līdz 2014.gada 13.maijam var izmantot šādas izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei.


OP 2014/73.UT12

Cēsu rajona tiesas lietvedība atrodas civillieta Nr. C11106013 C-0280-14, kurā prasītājs - CDzP, SIA, atbildētāji - Ilona Spikermane, Ilva Zellīte un Ivo Balodis. Lietas būtība - maza apmēra prasība par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājiem ILONAI SPIKERMANEI, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Caunas ielā 8-15/16, Cēsīs, Cēsu novadā, ILVAI ZELLĪTEI, dzīvesvieta: Lubānas ielā 123-38, Rīga, un IVO BALODIM, dzīvesvieta: Lenču ielā 46-6, Cēsīs, Cēsu novadā, ka "CDzP" SIA prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams Cēsu tiesas kancelejā Raunas ielā 14, Cēsīs, no 2014.gada 20.maija. Atbildētāji Ilona Spikermane, Ilva Zellīte un Ivo Balodis līdz 2014.gada 13.maijam var izmantot šādas izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, sniegt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei.


OP 2014/73.UT13

Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas izskatīšanā atrodas civillieta Nr.C31378211 AS "Latvenergo" prasībā pret Jāni Dzelmi par parāda piedziņu. Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa uzaicina JĀNI DZELMI, dzim.1975.gada 23.jūnijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Mazā Krūmu iela 21, Rīga, LV-1069, un Paula Lejiņa iela 5-36, Rīga, LV-1029, ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 15.maijā plkst.9.30 Rīgas Zemgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Baložu ielā 14. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2014/73.UT14

Rīgas apgabaltiesa aicina ALEKSANDRU SMIRNOVU, dzim.1964.gada 24.decembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Lāčplēša iela 123B-47, Rīga, Latvija, un JŪLIJU SMIRNOVU, dzim.1971.gada 7.jūlijā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Brīvības gatve 239 - 29, Rīga, Latvija, ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 15.maijā plkst.10.30 Rīgā, Brīvības bulvārī 34, 204.tiesas zālē, kā atbildētājus civillietā Nr.C04356613 Nordea Bank AB prasībā pret Aleksandru Smirnovu un Jūliju Smirnovu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2014/73.UT15

Krāslava rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C18016314 Filicijas Antonovas prasībā pret Vladimiru Antonovu par laulības šķiršanu. Tiesa uzaicina atbildētāju VLADIMIRU ANTONOVU, pēdējā deklarētā dzīvesvieta: ciems Stalbi, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads, ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 14.maijā plkst. 9.30 Krāslavā, Lāčplēša ielā 19. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)