Laidiens: 08.04.2014., Nr. 70 (5130)

Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi

OP 2014/70.PD1

Paziņojums

SIA "Rīgas ūdens" izsludina sarunu procedūru "Elektroenerģijas piegāde SIA "Rīgas ūdens"" (iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2014/27). Sarunu procedūras nolikuma teksts ir publicēts SIA "Rīgas ūdens" mājaslapā www.rigasudens.lv.

Kontaktpersona: SIA "Rīgas ūdens" galvenais enerģētiķis Ainars Niedols, tālr. 67088406, e-pasta adrese: ainars.niedols@rigasudens.lv.


OP 2014/70.PD2

Konkurss

AS "RĪGAS SILTUMS" izsludina atklātu konkursu Nr. RS 14/063/AK "Par tiesībām noslēgt līgumu piezīmjdatoru piegādei AS "RĪGAS SILTUMS"".

Saņemt un iepazīties ar atklātā konkursa dokumentiem var katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.30) AS "RĪGAS SILTUMS" Rīgā, Cēsu ielā 3a, 2.korpusa, 2.kabinetā. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 28.aprīlis plkst. 14.00.

Kontaktpersona: Informatīvā nodrošinājuma dienesta vadītājs V.Kušķis, tālrunis 67017285, fakss 67017363.


OP 2014/70.PD3

Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas "Nacionālā klimata politika" projektu iesniegumu atklātu konkursu "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība"

Konkursa mērķis ir ieviest un demonstrēt Latvijas Republikā zema oglekļa dioksīda (turpmāk - CO2) risinājumus - energoefektīvas tehnoloģijas un risinājumus ilgtspējīgām ēkām, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu enerģijas ražošanai un citas jaunās (inovatīvas) tehnoloģijas (tai skaitā tehnoloģiskos procesus) vai produktus (tai skaitā preces un pakalpojumus), kas samazina CO2 emisijas.

Projektus īsteno Latvijas Republikas teritorijā un to iesniedzēji ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes, Latvijas Republikā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi, kā arī komersanti.

Konkursa ietvaros atbalsta trīs projekta jomas:

1) energoefektivitātes pasākumu īstenošana un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana, būvējot zema enerģijas patēriņa ēkas, kā arī rekonstruējot esošas ēkas;

2) atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošana siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai;

3) inovatīva (jauna) produkta vai tehnoloģijas izveide, testēšana un demonstrēšana, kā arī esošas tehnoloģijas pilnveidošana, testēšana un demonstrēšana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ne-emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas sektorā.

Kopējais konkursa ietvaros pieejamais programmas līdzfinansējums ir 5 000 000 EUR. Vienam projektam pieejamais programmas līdzfinansējums pirmajā jomā ir no 175 000 līdz 1 000 000 EUR, otrajā jomā ir no 175 000 līdz 500 000 EUR un trešajā jomā ir no 175 000 līdz 300 000 EUR.

Ne vēlāk kā trīs mēnešus līdz konkursa beigu termiņam Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnē (www.vraa.gov.lv) būs pieejamas vadlīnijas projektu iesniedzējiem projekta iesnieguma aizpildīšanai.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2014.gada 8.oktobrim plkst. 17.00. Projekta iesniegumu var iesniegt ne agrāk kā no 2014.gada 11.augusta.

Projekta iesniegumu var iesniegt:

· personīgi vai pa pastu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju);

· elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: pasts@vraa.gov.lv (ar norādi "Konkursam "Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība"").

2014.gada jūnijā tiks rīkoti informatīvie semināri par projektu iesniegumu sagatavošanu, par kuru norises vietu un laiku būs pieejama informācija Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļa vietnē: www.vraa.gov.lv.

Jautājumus par konkursa noteikumiem lūdzam sūtīt uz e-pastu pasts@vraa.gov.lv ar norādi "Atklāta konkursa jautājums". Jautājumus drīkst iesniegt ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms konkursa termiņa beigām.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)