Laidiens: 31.03.2014., Nr. 64 (5124)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2014/64.UT1

Rēzeknes tiesā 2014.gada 8.maijā pulksten 10.00 tiks skatīta civillieta Vadima Kigitoviča prasībā pret Elinu Kigitoviču par laulības šķiršanu. Rēzeknes tiesa aicina atbildētāju ELINU KIGITOVIČU, dzīvesvieta nav zināmā, ierasties 2014.gada 8.maijā pulksten 10.00 Rēzeknē, Dārzu ielā 24, 2.stāvā, 7.zālē. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas piedalīšanās.


OP 2014/64.UT2

ILONA MASAĻSKA, dzim. 1982.gada 6.augustā, dzīvesvieta: Viestura prospekts 67-65, Rīga, LV-1005, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 26.jūnijā plkst. 10.00 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā 512.zālē Jēzusbaznīcas ielā 6, Rīgā, LV-1050, kā atbildētāja civillietā Nr. C32331013 maza apmēra prasībā par naudas piedziņu (prasītājs - Ātrais kredīts, sabiedrība ar ierobežotu atbildību). Ja Ilona Masaļska neieradīsies uz tiesas sēdi, lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes.


OP 2014/64.UT3

VALERIJS INGLA, dzim. 1987.gada 8.oktobrī, un VALĒRIJS INGLA, dzim. 1964.gada 14.jūnijā, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2014.gada 14.maijā plkst. 9.30 Daugavpils tiesā Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, LV-5401 (1.tiesas zāle), kā atbildētāji civillietā Nr. C12093114 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs - AS "SEB banka"). Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.


OP 2014/64.UT4

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C29601513 akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" prasības pieteikumā - maza apmēra prasībā - pret LUDMILU PAŅKO par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai Ludmilai Paņko, dzim. 1955.gadā, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Rīgā, Bruņinieku ielā 121-55, ka AS "Latvijas Gāze" prasība tiks izskatīta rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams 2014.gada 10.septembrī Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Lomonosova ielā 10. Atbildētāja Ludmila Paņko var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību vai celt pretprasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesim. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms lietas izskatīšanas. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājai ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus - paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā "Dokumentu paraugi". Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā.


OP 2014/64.UT5

Aizkraukles rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Neretas bāriņtiesas prasībā pret Agitu Vasiļjevu par aizgādības tiesību atņemšanu. Tiesa uzaicina atbildētāju AGITU VASIĻJEVU, dzim. 1989.gada 27.februārī, deklarētā dzīvesvieta: "Bebri", Pilskalnes pagasts, Neretas novads, LV-5110, ierasties uz tiesas sēdi 2014. gada 15.maijā plkst. 11.00 Aizkraukles rajona tiesā Aizkrauklē, Spīdolas ielā 4. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)