Laidiens: 12.03.2014., Nr. 51 (5111)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/51.AKK1

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā/-ās eksperta/-es (ierēdņa) amatu uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) jautājumu vispārējo koordinēšanu ministrijā, t.sk. veikt OECD kontaktpunkta ministrijā funkcijas, koordinēt ministrijas pārstāvju dalību OECD komitejās un darba grupās

- Ministrijas kompetences ietvaros koordinēt informācijas apmaiņu saistībā ar iestāšanās sarunām OECD

- nodrošināt iestāšanās OECD prasību izpildi Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jomās sadarbībā ar ministrijas struktūrvienībām, t.sk. informācijas sagatavošana iestāšanās OECD Latvijas sākotnējam memorandam, dalība OECD darba grupu darbā un OECD pasākumos, pētījumu īstenošana un koordinēšana, statistikas datu analīze un apkopošana, nepieciešamo grozījumu sagatavošana esošajos tiesību aktos un, ja nepieciešams, jaunu tiesību aktu izstrāde

- atbilstoši savai kompetencei saskaņā ar pilnvarojumu pārstāvēt valsti vai ministriju starptautiskajās organizācijās un procesos, kā arī citu ministriju un valsts institūciju darba grupās, īstenotajos pasākumos, programmās un projektos, attiecībās ar citām juridiskām vai fiziskām personām

- atbilstoši savai kompetencei piedalīties nacionālās un starptautiskās konferencēs, semināros un sanāksmēs

- sekot līdzi starptautiskajiem, OECD, Eiropas Savienības un nacionālajiem zinātniskajiem pētījumiem un politiskajiem procesiem, veicināt veiksmīgas starptautiskās pieredzes pārņemšanu un pamatotu rekomendāciju ieviešanu Latvijā

- nodrošināt priekšlikumu sagatavošanu valsts budžeta pieprasījumam un jaunajām politikas iniciatīvām savas kompetences jomā

- piedalīties sabiedrības informēšanā par OECD, sniegt atbildes uz sabiedrības uzdotajiem jautājumiem, nodrošināt komunikāciju un informācijas apmaiņu ar sadarbības partneriem Latvijā un ārvalstīs atbilstoši kompetencei

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (vēlams ekonomikā vai vadības zinībās) vai akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar amatam atbilstošām speciālām studijām

- vēlama vairāk kā divu gadu pieredze valsts pārvaldē.

- vēlama pieredze tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādē, informācijas aprites koordinēšanā

- zināšanas par izglītības, zinātnes un tehnoloģiju jomas institucionālo sistēmu Latvijā, kā arī par OECD un Eiropas Savienību

- zināšanas par starptautisko, Eiropas Savienības un Latvijas izglītības, zinātnes un tehnoloģiju politiku, nozīmīgākajiem tiesību aktiem

- angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī

- prasme vadīt darba grupas, organizēt un vadīt seminārus un projektus

- sadarbības un komunikācijas, t.sk. viedokļa argumentēšanas, prasmes, kā arī prasme pastāvīgi plānot savu darbu

- prasme apkopot dažāda veida informāciju, analizēt to un izvērtēt labākos risinājumus lēmumu pieņemšanai, t.sk. liela apjoma datu apstrāde, pielietojot datu analīzes metodes (piem., advanced statistical methods)

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 421.kabinets, Rīga, LV-1050) vai pa e-pastu (liena.grosteina@izm.gov.lv).

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tālruņi uzziņām 67047879, 67047892.


OP 2014/51.AKK2

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta eksperta/-es (ierēdņa) amatu uz noteiktu laiku (līdz 2015.gada 31.jūlijam - Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanai un nodrošināšanai)

Galvenie amata pienākumi:

- gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē un tās laikā, koordinēt ministrijas gatavošanos ES Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomei un tās sagatavošanas sanāksmēm

- piedalīties Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sešu mēnešu darba programmas sagatavošanā

- sagatavot projektu pieteikumus līdzfinansējuma piesaistīšanai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros organizētajiem pasākumiem izglītības, jaunatnes un sporta jomā

- atbilstoši kompetencei piedalīties Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros organizēto pasākumu izglītības, jaunatnes un sporta jomā satura izstrādē

-  sagatavot izvērstus izglītības, jaunatnes un sporta jomā organizēto pasākumu norises plānus un piedalīties to īstenošanā

- izstrādāt priekšlikumus izglītības, jaunatnes un sporta jomā organizēto pasākumu kultūras programmām

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- darba pieredze projektu vadības jomā

- darba pieredze valsts pārvaldes iestādē (vismaz 1 gads)

- zināšanas ar Eiropas Savienības jautājumiem

- izpratne par izglītības, jaunatnes un sporta jomas prioritātēm nacionālā un Eiropas Savienības līmenī

- teicamas latviešu valodas zināšanas mutvārdos un rakstiski

- angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī, vēlamas arī otras Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas

- augsta atbildība, precizitāte un spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu un noteikt prioritātes

- spēja strādāt patstāvīgi un komandā

- teicamas plānošanas, komunikācijas un sadarbības prasmes

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 421.kabinets, Rīga, LV-1050) vai pa e-pastu (liena.grosteina@izm.gov.lv).

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tālruņi uzziņām 67047879, 67047892.


OP 2014/51.AKK3

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta eksperta/-es (ierēdņa) amatu uz noteiktu laiku (līdz 2015.gada 31.jūlijam - Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanai un nodrošināšanai)

Galvenie amata pienākumi:

- piedalīties Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sešu mēnešu darba programmas projekta sagatavošanā

- sagatavot informāciju par Āzijas-Eiropas valstu (ASEM) sadarbības prioritātēm dažādās jomās un regulāri to aktualizēt

- sagatavot informāciju par ASEM izglītības procesa un Boloņas izglītības procesa ietvaros īstenotajām aktivitātēm un regulāri to aktualizēt

- sagatavot informāciju par Austrumu partnerības ietvaros īstenotajām aktivitātēm ministrijas kompetences jomās un regulāri to aktualizēt

- atbilstoši kompetencei piedalīties 5.Āzijas-Eiropas valstu izglītības ministru sanāksmes, Boloņas procesa un citu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros organizēto pasākumu satura izstrādē un norises nodrošināšanā izglītības jomā

- piedalīties starptautisko vienošanos un to izpildprogrammu projektu izstrādē, kā arī sniegt atzinumus par citu ministriju izstrādātajiem starptautisko vienošanos un to izpildprogrammu projektiem sadarbībai ar Āzijas un Austrumu partnerības valstīm

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- darba pieredze starptautiskās sadarbības jomā (vismaz 3 gadi)

- darba pieredze valsts pārvaldes iestādē (vismaz 1 gads)

- zināšanas ar Eiropas Savienības jautājumiem

- zināšanas par valsts ārpolitikas prioritātēm un diplomātisko protokolu

- izpratne par izglītības jomas prioritātēm nacionālā un starptautiskā līmenī

- teicamas latviešu valodas zināšanas mutvārdos un rakstiski

- angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī, vēlamas arī otras Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas

- augsta atbildība, precizitāte un spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

- spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu un noteikt prioritātes

- spēja strādāt patstāvīgi un komandā

- teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 421.kabinets, Rīga, LV-1050) vai pa e-pastu (liena.grosteina@izm.gov.lv).

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tālruņi uzziņām 67047879, 67047892.

 


OP 2014/51.AKK4

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta eksperta/-es (ierēdņa) amatu uz noteiktu laiku (līdz 2015.gada 31.jūlijam - Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanai un nodrošināšanai)

Galvenie amata pienākumi:

- gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē un tās laikā, koordinēt ministrijas gatavošanos ES Konkurētspējas ministru padomes un tās sagatavošanas sanāksmēm

- apkopot informāciju par Latvijas starptautisko sadarbību zinātnes, inovāciju un kosmosa jomā, kā arī Eiropas Savienības dalībvalstu prioritātēm šajās jomās, un regulāri to atjaunot

- piedalīties tematisku kopsavilkumu par Eiropas Savienības Padomes darba kārtībā šobrīd esošajiem un iepriekšējo prezidentūru laikā izskatītajiem jautājumiem zinātnes, inovāciju un kosmosa jomā sagatavošanā, kā arī apkopotās informācijas izvērtēšanā

- piedalīties Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sešu mēnešu darba programmas sagatavošanā, kā arī mandātu projektu izstrādē zinātnes, inovāciju un kosmosa jomā.

- atbilstoši kompetencei piedalīties Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē ietvaros organizēto pasākumu satura izstrādē un norises nodrošināšanā zinātnes, inovāciju un kosmosa jomā

- piedalīties dažādu informatīvo materiālu, prezentāciju un uzrunu projektu sagatavošanā zinātnes, inovāciju un kosmosa jomā saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- darba pieredze zinātnes, inovāciju un/vai kosmosa jomā (vismaz 3 gadi)

- darba pieredze valsts pārvaldes iestādē (vismaz 1 gads)

- zināšanas ar Eiropas Savienības jautājumiem.

- izpratne par zinātnes, inovāciju un kosmosa jomas prioritātēm nacionālā un Eiropas Savienības līmenī

- teicamas latviešu valodas zināšanas mutvārdos un rakstiski

- angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī, vēlamas arī otras Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas

- augsta atbildība, precizitāte un spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

- spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu un noteikt prioritātes

- spēja strādāt patstāvīgi un komandā

- teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru.

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 421.kabinets, Rīga, LV-1050) vai pa e-pastu (liena.grosteina@izm.gov.lv).

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tālruņi uzziņām 67047879, 67047892.


OP 2014/51.AKK5

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Nodrošinājuma un finanšu departamenta juriskonsulta/-es (ierēdņa) amatu uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs

-  pieredze darbā valsts pārvaldē (ilgāka par vienu gadu)

- pieredze juridiskajā darbā (ilgāka par vienu gadu)

- pieredze un zināšanas ar nekustamo īpašumu pārvaldīšanu saistītos jautājumos

- pieredze tiesību aktu projektu, tai skaitā iekšējo normatīvo aktu projektu un informatīvo ziņojumu projektu izstrādē un izvērtēšanā, kā arī virzīšanā to apstiprināšanā Ministru kabinetā un Saeimā

- pieredze juridiskas personas interešu pārstāvības nodrošināšanai tiesā

- svešvalodu zināšanas (krievu un angļu valoda) līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru svešvalodā

- spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu īsos termiņos

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru.

Pretendentiem/-ēm pieteikties 20 (divdesmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 421.kabinets, Rīga, LV-1050) vai pa e-pastu (liena.grosteina@izm.gov.lv).

Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tālruņi uzziņām 67047879, 67047892.


OP 2014/51.AKK6

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Ventspils reģionālā nodaļa izsludina konkursu uz inspektora/-es valsts civildienesta ierēdņa/-es amatu (1 vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Ventspilī)

Galvenie pienākumi:

- konsultēt klientus sociālās likumdošanas jautājumos

- izvērtēt saņemtos dokumentus un izdot administratīvos aktus

- sagatavot izziņas un informatīvas vēstules

Prasības pretendentiem:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- iepriekšējā darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (priekšrocības pretendentiem ar pieredzi klientu apkalpošanas darbā valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās)

- augstākā izglītība (vēlams tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas)

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī, svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību

- prasme pielietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu

- prasme strādāt ar datoru (MS Office, Open Office, internets)

- spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību

- labas komunikācijas spējas

Piedāvājam:

- mēnešalgu, sākot no EUR 486,00 (bruto alga)

- atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi

Gaidām jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošo dokumentu kopiju, kā arī konkursa pretendenta iesniegumu un aptaujas anketu (pieejami mājaslapā www.vsaa.lv sadaļā "Aktualitātes" -> "Darba piedāvājumi" -> Pieteikuma anketa) 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī". Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un aptauju anketas atlases būs iekļuvuši 2.kārtā.

Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt VSAA Ventspils reģionālajai nodaļai, adrese: Lakstīgalu ielā 1, Ventspilī, LV-3601 (ar norādi "Konkursam uz inspektora amatu"). Tālr. uzziņām 63322181, fakss 63607838, vai e-pasts: ventspils@vsaa.lv.


OP 2014/51.AKK7

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amata vietu - Starptautiskās sadarbības nodaļas juriskonsults/-e

Prasības:

- augstākā juridiskā izglītība (otrā līmeņa), jurista kvalifikācija

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- zināšanas civilprocesā un par administratīvo procesu iestādē

- zināšanas starptautiskajās tiesībās

- amatā nepieciešamo normatīvo aktu pārziņa

- prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas

- pieredze normatīvo aktu izstrādē

- angļu valodas zināšanas - runāšana, rakstīšana, lasīšana (vēlams vācu vai franču valodas zināšanas)

- zināšanas lietvedībā

- prasmes darbā ar datoru (MS Office)

- spēja strādāt patstāvīgi, organizēt darbu, uzņemties iniciatīvu un atbildību

- labas saskarsmes un analītiskās prasmes

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju iesniegt personīgi, nosūtīt elektroniski vai pa pastu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15, LV-1010, e-pasts: Evija.Perkone@ugf.gov.lv, ar norādi "KONKURSAM" 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas dienas. Tālrunis 67830634.


OP 2014/51.AKK8

Latvijas Republikas Saeima izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu - darba aizsardzības inženieris/-e

Galvenās prasības pretendentiem/-ēm:

- otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība darba aizsardzības jomā, kas īstenota uz iepriekš iegūtas augstākās profesionālās izglītības bāzes

- iegūta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību ugunsdrošībā

- papildus iegūta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību civilās aizsardzības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību

- iepriekšēja darba pieredze darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā (vismaz 3 gadi)

- pieredze dokumentu sagatavošanā un izstrādāšanā attiecīgajā jomā

- labas iemaņas darbā ar datoru un prasme strādāt ar MS Office un interneta resursiem

- teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes

- spēja strādāt patstāvīgi, organizēt savu darbu atbilstoši noteiktajiem termiņiem

- spēja pieņemt lēmumus, uzņemties atbildību, strādāt precīzi un kvalitatīvi

Galvenie pienākumi:

- organizēt un uzturēt darba aizsardzības sistēmu Saeimā

- novērtēt darba vides riskus un veikt darba vides risku iekšējo uzraudzību

- novērtēt ugunsdrošības un civilās aizsardzības riskus un veikt ugunsdrošības un civilās aizsardzības iespējamo seku prognozēšanu

- kontrolēt normatīvajos aktos noteikto darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību izpildi, organizēt darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumus

- izstrādāt iekšējos normatīvos dokumentus darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomās

- organizēt un īstenot Saeimas darbinieku apmācību darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos

- konsultēt darbiniekus darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos

- organizēt Saeimas darbiniekiem obligāto veselības pārbaudi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

- nodrošināt nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu, veikt to uzskaiti, noformēt izmeklēšanas dokumentus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

- sadarboties ar kontrolējošām iestādēm un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu

- piedalīties tehnoloģisko iekārtu un telpu pieņemšanā ekspluatācijā, pārbaudīt to atbilstību darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu prasībām

- pēc struktūrvienības vadītāja norādījumiem piedalīties telpu iekārtošanas darbos, tai skaitā mēbeļu pārvietošanā, uzstādīšanā un demontāžā.

Pretendenta iesniedzamie dokumenti: motivācijas vēstule, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī dokumenta, kas apliecina valsts valodas prasmi, ja izglītība nav iegūta valsts valodā, kopija. Minētos dokumentus lūdzam 14 kalendāro dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu Latvijas Republikas Saeimas Personāla nodaļai (Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811) ar norādi "Konkursam: darba aizsardzības inženieris". Tālrunis uzziņām 67087382.

Amatu konkursu rezultāti

OP 2014/51.AKR1

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs paziņo, ka konkursa kārtībā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļas Parakstu apliecināšanas un jaunu tiesību subjektu reģistrācijas sektora valsts notāra ierēdņa amatā uz noteiktu laiku no 2014.gada 10.marta iecelts RIHARDS NAGLIS.


OP 2014/51.AKR2

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs paziņo, ka konkursa kārtībā 06.03.2014. Finanšu pakalpojumu uzraudzības daļas juriskonsultes ierēdnes amatā ir iecelta KRISTĪNE TĀLBERGA.


OP 2014/51.AKR3

Satiksmes ministrija informē, ka konkursa kārtībā Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta Autosatiksmes nodaļas juriskonsulta amatā 2014.gada 3.martā iecelts ULDIS ČODARS.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)