Laidiens: 07.01.2014., Nr. 4

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2014/4.TP1

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu

Beverīnas novada dome paziņo, ka ar 2013.gada 28.decembra ārkārtas sēdes lēmumu tika apstiprināts Beverīnas novada Kauguru pagasta Kaugurmuižas ciema teritorijas daļā nekustamā īpašuma "Ieviņas" robežās izstrādātais lokālplānojums un pieņemti saistošie noteikumi Nr.14/2013 "Lokālplānojums Beverīnas novada Kauguru pagasta Kaugurmuižas ciema teritorijas daļā, nekustamā īpašuma "Ieviņas" robežās".

Ar izstrādāto lokālplānojumu iespējams iepazīties Beverīnas novada pašvaldībā "Pagastmājā" Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā, no plkst. 8.00 līdz 17.00 un pašvaldības interneta vietnē www.beverinasnovads.lv sadaļā "Teritorijas plānojums".


OP 2014/4.TP2

Paziņojums

2013.gada 31.oktobrī ar Pāvilostas novada domes lēmumu "Par detālplānojuma pārapstiprināšanu" (protokols Nr.7, 17.§) izdotie saistošie noteikumi Nr.12 "Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem "Mazāķīši", "Mežāķīši", "Silāķīši", "Lielāķīši", "Jaunāķīši", "Smilšāķīši", "Priežāķīši", "Jūrāķīši" apstiprināšanu" 2013.gada 19.decembra sēdē (protokols Nr.9, 18.§) tika atcelti.

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons


OP 2014/4.TP3

Paziņojums par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Kuldīgas novada dome 19.12.2013. ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr.17 73.p.) "Par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.2013/42 "Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa" izdošanu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)