Laidiens: 18.02.2014., Nr. 35

Izsoles

OP 2014/35.IZ1

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgā Valda Pīterāna administratore Ivanda Avotiņa, sertifikāta Nr.00141, pārdod otrajā piespiedu izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu, kadastra numurs 7494 002 0171, adrese: d/s "Celtnieks" Nr.42, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, kas sastāv no zemesgabala 610 kv.m. Solīšana sākas no summas, kas atbilst 75% no sākumcenas pirmajā izsolē, t.i., solīšana sākas no EUR 1600,73. Izsole notiks 2014.gada 20.martā plkst. 16.00 Brīvības ielā 22, Ogrē, Ogres novadā. Izsoli veic administratore Ivanda Avotiņa, prakses vieta: Skolas iela 9-26, Ogre, Ogres novads, tālr. 29479882, e-pasts: avotina@vip.lv. Izsoles nodrošinājums EUR 160 iemaksājams administratores Ivandas Avotiņas norēķinu kontā Nr. LV45RIKO0002023817577 AS "DNB banka" līdz izsolei. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Interesentiem iespējams nosūtīt vērtējumu elektroniski uz norādīto e-pastu. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


OP 2014/35.IZ2

Izsole

Saldus novada pašvaldības Kursīšu pagasta pārvalde izsola rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli zemesgrāmatā reģistrētu:

1. Nekustamo īpašumu "Akmeņdziras" NT-600 Kursīšu pagastā, kadastra numurs 8462 900 0036, kas sastāv no neapdzīvojamo telpu grupas ar kopējo platību 101,9 kv.m, 1019/2851 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, divām garāžām, šķūņa, trīs saimniecības ēkām un zemes. Izsoles sākuma cena - euro 5500,00, nodrošinājums - euro 550,00, solis - euro 150,00, reģistrācijas maksa euro 30,00. Norēķini par objektu - 100% euro. Izsole notiks 2014.gada 26.martā plkst. 15.00 Kursīšu pagasta pārvaldes administratīvās ēkas telpās Kalna ielā 2, Kursīšu pagastā, Saldus novadā.

2. Nekustamo īpašumu "Jaunpekšņas"-8 Kursīšu pagastā, kadastra numurs 8462 003 0069, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma, kopējā platība 29,2 kv.m, 292/3379 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kūts ar šķūni un zemes. Izsoles sākumcena - Ls 1100,00, nodrošinājums - euro 110,00, solis - euro 150,00 reģistrācijas maksa - euro 30,00. Norēķini par objektu - 100% euro. Izsole notiks 2014.gada 26.martā plkst. 15.30 Kursīšu pagasta pārvaldes administratīvās ēkas telpās Kalna ielā 2, Kursīšu pagastā, Saldus novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta mājaslapā www.saldus.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Kursīšu pagasta pārvaldē Kalna ielā 2, Kursīšu pagastā, katru darbdienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00 līdz 2014.gada 26.martam plkst. 12.00. Uzziņas pa tālr. 63846745.


OP 2014/35.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 78. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš 2014.gada 19.martā plkst. 12.30 Baznīcas ielā 37-11, Rīgā, rīko nekustamā īpašuma, kas atrodas Jaunciema iela 3.līnijā 74, Rīgā, kadastra Nr. 0100 114 0022, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala, platība 1386 m² un apbūves - individuālās dzīvojamas mājas (kadastra Nr. 0100 114 002 001), platība 73,4 m², palīgēkas (kadastra Nr. 0100 114 0022 002), platība 27,7 m². Īpašniece Jolanta Lazareva. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 34 300,00. Piedzinēji: SIA Money Express Credit, A. Čaka iela 70-53, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu ir EUR 34 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Rīgas apgabaltiesas 78.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja R.Mežiņa, reģ. Nr. LV15057013120, kontā LV85TREL9199061001000 Valsts kasē, nodrošinājuma summa EUR 3430,00 apmērā. Tālrunis informācijai 29336336.


OP 2014/35.IZ4

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 78. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš 2014. gada 19.martā plkst. 12.00 Baznīcas ielā 37-11, Rīgā, rīko nekustamā īpašuma, kas atrodas Jēkaba ielā 26/28-40, Rīgā, kadastra Nr. 0100 919 3456, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa, kopējā platību 73,6 m² un pie īpašuma piederošām 7360/474450 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu ēkas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves - pagrabs (lit.007), pagrabs (lit. 008), pagrabs (lit. 009) un zemesgabala. Īpašnieks: Artis Karnišauskis. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 73 000,00. Piedzinēji: Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle, K. Valdemāra iela 62, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu ir EUR 73 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Rīgas apgabaltiesas 78.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja R.Mežiņa, reģ. Nr.LV15057013120, kontā LV85TREL9199061001000, Valsts kasē, nodrošinājuma summa EUR 7300,00 apmērā. Tālrunis informācijai 29336336.


OP 2014/35.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 78. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš 2014. gada 19.martā plkst. 11.00 Baznīcas ielā 37-11, Rīgā, rīko nekustamā īpašuma, kas atrodas Vējiņu ielā 15, Siguļos, Carnikavā, kadastra Nr. 8052 003 0562, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala, kopējā platība 1679 m². Īpašniece: Māra Dricka. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 9900,00. Piedzinējs: Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle, K. Valdemāra iela 62, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu ir EUR 9900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Rīgas apgabaltiesas 78.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja R.Mežiņa, reģ. Nr.LV15057013120, kontā LV85TREL9199061001000, Valsts kasē, nodrošinājuma summa EUR 990,00 apmērā. Tālrunis informācijai 29336336.


OP 2014/35.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 78. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš 2014. gada 19.martā plkst. 11.30 Baznīcas ielā 37-11, Rīgā, rīko nekustamā īpašuma, kas atrodas Vējiņu ielā 20, Siguļos, Carnikavā, kadastra Nr. 8052 003 0560, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala, kopējā platība 1512 m². Īpašniece Māra Dricka. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 8800,00. Piedzinējs: Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle, K. Valdemāra iela 62, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu ir EUR 8800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Rīgas apgabaltiesas 78.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja R.Mežiņa, reģ. Nr.LV15057013120, kontā LV85TREL9199061001000, Valsts kasē, nodrošinājuma summa EUR 880,00 apmērā. Tālrunis informācijai 29336336.


OP 2014/35.IZ7

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 99.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rita Grante, prakses vieta: Beātes iela 5, Valmiera, LV-4201, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 11-33, Valmierā, kadastra Nr. 9601 900 3696, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 57,8 m2, un 578/19056 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Piedzinējs: AS GE MONEY BANK, reģ.Nr.40003090171, 13.janvāra iela 3, Rīga, LV-4201. Parādnieks: TAMĀRA MĪLBERGA. Nekustamā īpašuma novērtējums - 16 100 EUR (11 315,14 LVL). Izsoles sākumcena - 16 100 EUR (11 315,14 LVL). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 27.martā plkst. 11.30 Valmierā, Beātes ielā 5, zvērinātas tiesu izpildītājas Ritas Grantes birojā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ritas Grantes, reģ. Nr.05036112278, depozīta kontā Nr. LV30TREL9199075002000, Valsts kasē, S.W.I.F.T kods TRELLV22, 1610,00 EUR (1131,51 LVL). kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64774812.


OP 2014/35.IZ8

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 99.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Rita Grante, prakses vieta: Beātes iela 5, Valmiera, LV-4201, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam "Ciedras" Matīšu pagastā, Burtnieku novadā, kadastra Nr.9670 006 0253, kas sastāv no diviem zemesgabaliem ar kopējo platību 4,824 ha, uz zemesgabaliem atrodas dzīvojamās mājas un trīs palīgceltnes. Piedzinējs: SIA STADIUM, reģ.Nr.54103054987, "Vecbrandeļi", Brandeļi, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4222. Parādnieks: JURIS ROGULIS. Nekustamā īpašuma novērtējums - 4400,00 EUR (3092,34 LVL). Izsoles sākumcena - 4400,00 EUR (3092,34 LVL). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 27.martā plkst. 11.00 Valmierā, Beātes ielā 5, zvērinātas tiesu izpildītājas Ritas Grantes birojā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ritas Grantes, reģ. Nr.05036112278, depozīta kontā Nr. LV30TREL9199075002000 Valsts kasē, S.W.I.F.T kods TRELLV22, 440,00 EUR (309,23 LVL), kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64774812.


OP 2014/35.IZ9

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta: Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV-4101, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvoklim ar kopējo platību 40,2 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 402/9238 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala -, kas atrodas Pamatu ielā 10-2, Gulbenē, Gulbenes novadā, kadastra Nr.5001 900 0252. Nekustamā īpašuma īpašnieks: Aleksejs Plots. Piedzinējs: AS "Swedbank", Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3350,00 (Ls 2354,39).

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 25.martā plkst. 10.00 Cēsīs, Pļavas ielā 5, 2.stāvā, zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas prakses vietā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 3350,00 (Ls 2354,39). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 335,00 (Ls 235,44), kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64174884.


OP 2014/35.IZ10

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta: Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV-4101, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvoklim ar kopējo platību 42,9 kv.m un piederošām 4290/214510 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr.9601 011 1212) -, kas atrodas Nākotnes ielā 1-22, Valmierā, kadastra Nr. 9601 900 7688. Nekustamā īpašuma īpašniece - Liesma Cinate. Piedzinējs: AS "Swedbank", Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 9200,00 (Ls 6465,80).

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 25.martā plkst. 11.00 Cēsīs, Pļavas ielā 5, 2. stāvā, zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas prakses vietā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 9200,00 (Ls 6465,80). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 920,00 (Ls 646,58), kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64174884.


OP 2014/35.IZ11

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta: Pļavas iela 5, 2.stāvs, Cēsis, LV-4101, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvoklim ar kopējo platību 54,3 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 543/20116 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes -, kas atrodas Vāveres ielā 9-42, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra Nr. 4201 900 2759. Nekustamā īpašuma īpašnieks: Jānis Gritāns. Piedzinēji: SIA "CDzP", Gaujas iela 7, Cēsis, un Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 7500,00 (Ls 5271,03).

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 25.martā plkst. 12.00 Cēsīs, Pļavas ielā 5, 2.stāvā, zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas prakses vietā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 7500,00 (Ls 5271,03). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 750,00 (Ls 527,10), kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64174884.


OP 2014/35.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Vladimiram Černiham piederošo nekustamo īpašumu - kopīpašuma 1/11 domājamo daļu no diviem zemesgabaliem, kopējā platība 0,3473 ha -, kas atrodas Pūpēžu ielā, Mežārēs, Babītes pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 001 0024, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000254206. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: EUR 600,00 (LVL 421,68). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 26.martā plkst. 11.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/35.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Vijai Bergmanei piederošo nekustamo īpašumu - kopīpašuma 12 domājamo daļu no zemesgabala 711 kv.m platībā -, kas atrodas Skolas ielā 13, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 020 5005, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0019 8271; kopīpašuma ½ domājamo daļu no pamatceltnes un trīs palīgceltnēm, kas atrodas Skolas ielā 13, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 520 5002, reģistrēts Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0000 1813. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: EUR 9700,00 (LVL 6817,20). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 26.martā plkst. 12.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/35.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Anželikai Golosujevai piederošo nekustamo īpašumu - kopīpašuma ½ domājamo daļu no dzīvokļa Nr.5, platību 47,1 kv.m, kopīpašuma 4710/41010 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkām -, kas atrodas "Rīti 2"-5, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra numurs 8080 900 1674, reģistrēts Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4370-5. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: EUR 2418,88 (LVL 1700,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 20.martā plkst. 16.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/35.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Svetlanai Kisko piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.19, platība 45,28 kv.m, pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 4528/177074 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Prūšu ielā 21-19, Rīgā, kadastra numurs 0100 905 7178, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.21803 19. Piedzinējs: AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: EUR 14 500,00 (LVL 10 190,66). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 20.martā plkst. 12.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/35.IZ16

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Kasparam Muceniekam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvojamo ēku (kadastra apzīmējums 74010060469001) un vienu palīgceltni (kadastra apzīmējums 74010060469002) -, kas atrodas Akmeņu ielā 54A, Ogrē, Ogres novadā, kadastra numurs 7401 506 0041, reģistrēts Ogres pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.958. Piedzinējs: AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: EUR 29 880,31 (LVL 21 000,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 20.martā plkst. 15.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/35.IZ17

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Karinai Razevskai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.47, platība 45,6 kv.m, kopīpašuma 4560/288540 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala -, kas atrodas Meldru ielā 2-47, Rīgā, kadastra numurs 0100 917 8906, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000008319 47. Piedzinējs: AS Citadele banka, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: EUR 12 300,00 (LVL 8644,49). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 20.martā plkst. 15.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/35.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, pirmajā izsolē pārdod Olafam Skrodelim piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 661 kv.m platībā -, kas atrodas d/s Vaivariņi Nr.146 Sējas novadā, kadastra numurs 8092 001 0055, reģistrēts Sējas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.440. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - izsoles sākumcena: EUR 2703,46 (LVL 1900,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 26.martā plkst. 11.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/35.IZ19

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.35 ZTI Edgars Mihailovs, prakses vieta: Brīvības ielā 68-15, Rīgā, LV-1011, labprātīgā izsolē tiesas ceļā pārdod Armandam Bukam-Vaivadam piederošo nekustamo īpašumu ar šādiem pārdošanas nosacījumiem.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums sastāv no 940/56458 domājamām daļām no nekustamā īpašuma Zeltrītu ielā 20, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 1591, reģistrēts Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000143559, lietošanā viena vieglā pasažieru automobiļa stāvvieta Nr.58.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi (attiecībā uz Armandam Bukam-Vaivadam piederošajām 940/56458 domājamām daļām).

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez Nordea Bank Finland Plc, nodokļu maksātāja kods 40003486767, rakstiskas piekrišanas Armandam Bukam-Vaivadam piederošās 940/56458 domājamās daļas no nekustamā īpašuma atsavināt, dāvināt, sadalīt, izīrēt, iznomāt, ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 17.augusta hipotēkas līgums.

2.2. Atzīme - ierīkota ūdensnotekas aizsargjosla (0,1395 ha).

2.3. Atzīme - aizsargjosla gar projektēto Zeltrītu ielu - sarkanā līnija (0,2484 ha).

2.4. Atzīme - aizsargjosla gar projektēto Zeltrītu ielu - būvlaide (0,467 ha).

2.5. Atzīme - servitūts - tiesība uz braucamo ceļu (0,1097 ha). Pamats: 2004.gada 9.jūlija Guntara Krāmera nostiprinājuma lūgums nekustamā īpašuma sadalīšanai, zemes robežu plāns.

2.6. Nostiprināta zemes servitūta tiesība (50 kv.m) elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanai, t.i., elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un iekārtu uzstādīšanai, būvniecībai, attīstīšanai, ekspluatācijai, kontrolei, rekonstrukcijai un piekļuves nodrošināšanai tām, kā arī elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai - saskaņā ar savstarpēji saskaņotu sakaru tīkla ierīkošanas shēmu (servitūta līguma 1.1.punktu), kā arī blakus tiesības saskaņā ar Civillikuma 1133. pantu, kuras nepieciešamas, lai izlietotu ar līgumu piešķirto servitūta tiesību, t.i., ierīkot elektronisko sakaru iekārtu darbībai nepieciešamos sakaru un elektrokabeļus un lietotu nepieciešamo zemējuma kontūru saskaņā ar savstarpēji saskaņotu elektronisko sakaru iekārtu izvietojuma shēmu (1.pielikums) - zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 8076 007 1591. Lietotājs uzstāda sakaru konteineru un ar to saistītās iekārtas 50 kv.m platībā. Pēc elektronisko sakaru iekārtu uzstādīšanas zemesgabala servitūta platība var tikt precizēta. Tiesības ieguvējs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelekom", nodokļu maksātāja kods 40003052786. Pamats: 2005.gada 26.maija servitūta līgums Nr.22.9-9/111.

2.7. Nostiprināta beztermiņa zemes servitūta tiesība 83 m kopgarumā ar aizsargjoslas platību 2,5 m katrā pusē (kopā 5 m) interneta tīklu un tīkla kanalizācijas nodrošināšanai, t.i., tīkla ierīkošanai un iekārtu uzstādīšanai, būvniecībai, attīstīšanai, ekspluatācijai, kontrolei, rekonstrukcijai un piekļuves nodrošināšanai tām, kā arī elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai. Tiesības ieguvējs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EDAN", nodokļu maksātāja kods 40003735937. Pamats: 2006.gada 29.decembra servitūta līgums Nr. VN 12/06-S/3.

2.8. Atzīme - aizsargjosla gar ūdensvadu (0,09 ha).

2.9. Atzīme - aizsargjosla gar pašteces kanalizācijas vadu (0,21 ha). Pamats: 2007.gada 21.februāra Mārupes pagasta padomes lēmums Nr.5.2.2.

2.10. Atzīme - Armands Buks-Vaivads atsakās no pirmpirkuma tiesībām uz citiem kopīpašniekiem piederošajām zemesgabala domājamajām daļām. Pamats: 2007.gada 17.augusta pirkuma līgums.

2.11. Nostiprināta hipotēka uz domājamo daļu kopīpašumā. Hipotēka nodrošina aizdevumu LVL 79416,85 apmērā. Procentu likme: trīs mēnešu EURIBOR + 0,8% gadā un to samaksa attiecīgā maksājuma perioda pēdējā dienā. Līgumsods 0,2% dienā no nenomaksātās summas. Kreditors: Nordea Bank Finland Plc, nodokļu maksātāja kods 40003486767. Parādnieks: Armands Buks-Vaivads, domājamā daļa kopīpašumā - 940/56458. Pamats: 2007.gada 17.augusta aizdevuma (kredīta) līgums Nr.2007/3749/HK, 2007.gada 17.augusta hipotēkas līgums (grozīts).

Grozīt 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.69.1 - nodrošināmā prasījuma summa palielināta līdz LVL 103 918,61, ko veido aizdevums LVL 79 937,39 (aizdevums palielināts par LVL 1456,79) un iespējamie blakus prasījumi LVL 23 981,22. Pamats: 2010.gada 7.janvāra līgums par grozījumiem aizdevuma (kredīta) līgumam Nr.2007-3749-HK, 2011.gada 20.aprīļa līgums par grozījumiem aizdevuma (kredīta) līgumam Nr.2007-3749-HK, 2011.gada 20.aprīļa līgums par pārgrozījumiem hipotēkas līgumam.

3. Izsoles sākumcena: izsoles sākumcena ir EUR 711,44 (septiņi simti vienpadsmit euro un 44 centi) (LVL 500,00).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena pircējam jāsamaksā atbilstoši Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 611.panta 2.daļas noteikumiem.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav tādu tiesību nekustamā īpašuma, kuras īpašnieks Armands Buks-Vaivads patur sev.

6. Citi pārdošanas nosacījumi: izsole notiek ar augšupejošu soli: EUR 50,00 (piecdesmit euro) (LVL 35,14).

Pretendentiem līdz izsolei ir jāsamaksā izsoles nodrošinājums 10% no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 71,14 (LVL 50,00), ieskaitot tos zvērināta tiesu izpildītāja Edgara Mihailova, reģ.Nr.15048012521, depozīta kontā Nr. LV42TREL9199025001000 Valsts kasē, kods TRELLV2X. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole tiek rīkota Nordea Bank Finland Plc, uzņēmējdarbības identifikācijas kods 1680235-8, kuru Latvijas Republikā pārstāv Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle, reģ. Nr.40003486767, K.Valdemāra iela 62, Rīga, labā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmā izsole notiks 19.03.2014. plkst.11.30 Brīvības ielā 68-15, Rīgā. Tālr. uzziņām 67220166.


OP 2014/35.IZ20

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.35 ZTI Edgars Mihailovs, prakses vieta: Brīvības ielā 68-15, Rīgā, LV-1011, labprātīgā izsolē tiesas ceļā pārdod Armandam Bukam-Vaivadam piederošo nekustamo īpašumu ar šādiem pārdošanas nosacījumiem.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums - Zeltrītu ielā 20-51, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 8076 900 2336, kopējā platība 94,0 kv.m, un kopīpašuma 940/56458 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, ierakstīts Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000320317 51.

2. Nekustamajam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez Nordea Bank Finland Plc, nodokļu maksātāja kods 40003486767, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt, izīrēt, iznomāt, ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2007.gada 17.augusta hipotēkas līgums.

2.2. Nostiprināta kā pirmā hipotēka LVL 103 918,61 apmērā. Hipotēka nodrošina aizdevumu LVL 79 416,85 apmērā. Mainīgā procentu likme: 3 mēnešu EURIBOR + 0,8% gadā to samaksa attiecīgā maksājuma perioda pēdējā dienā. Līgumsods 0,2% dienā no nenomaksātās summas. Kreditors: Nordea Bank Finland Plc, nodokļu maksātāja kods 40003486767. Pamats: 2007.gada 17.augusta aizdevuma (kredīta) līgums Nr.2007/3749/HK, 2007.gada 17.augusta hipotēkas līgums (grozīts).

Grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.2.1 - nodrošināmā prasījuma summa palielināta līdz LVL 103 918,61, ko veido aizdevums LVL 79 937,39 (aizdevums palielināts par LVL 1456,79) un iespējamie blakus prasījumi LVL 23 981,22. Pamats: 2010.gada 7.janvāra līgums par grozījumiem aizdevuma (kredīta) līgumam Nr.2007-3749-HK, 2011.gada 20.aprīļa līgums par grozījumiem aizdevuma (kredīta) līgumam Nr.2007-3749-HK, 2011.gada 20.aprīļa līgums par grozījumiem hipotēkas līgumam.

3. Izsoles sākumcena: izsoles sākumcena ir EUR 47 666,21 (četrdesmit septiņi tūkstoši seši simti sešdesmit seši euro un 21 cents) (LVL 33 500,00).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena pircējam jāsamaksā atbilstoši Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 611.panta noteikumiem.

5. Tiesības nekustamā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nekustamā īpašuma īpašnieks nepatur sev nekādas tiesības Nekustamajā īpašumā.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

Izsoles solis - EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro) (LVL 1405,61).

Pretendentiem līdz izsolei ir jāsamaksā izsoles nodrošinājums 10% no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 4766,62 (LVL 3350,00), ieskaitot tos zvērināta tiesu izpildītāja Edgara Mihailova, reģ. Nr.15048012521, depozīta kontā Nr. LV42TREL9199025001000 Valsts kasē, kods TRELLV2X. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole tiek rīkota Nordea Bank Finland Plc, uzņēmējdarbības identifikācijas kods 1680235-8, kuru Latvijas Republikā pārstāv Nordea Bank Finland Plc, Latvijas filiāle, reģ. Nr.40003486767, K.Valdemāra iela 62, Rīga, labā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmā izsole notiks 19.03.2014. plkst. 11.00 Brīvības ielā 68-15, Rīgā. Tālr. uzziņām 67220166.


OP 2014/35.IZ21

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.45 zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne 2014.gada 2.aprīlī plkst. 11.00 prakses vietā Rīgā, Lāčplēša ielā 75, 3.stāvā, pirmajā izsolē pārdod Svetlanai Baranovai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli - Rīgā, Zentenes ielā 37-26, 27,09 m2 platībā ar pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 2709/440375 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā, kadastra numurs 0100 913 3464. Kreditori: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, "Valdlauči", Rīgas rajons, Ķekavas pagasts; Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests, Smilšu iela1, Rīga; RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 11 800,00 EUR (Ls 8293,09).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Katrīnas Baltalksnes, reģ. Nr.14067810102, depozīta kontā Nr. LV27TREL9199035001000 Valsts kasē nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma - 1180,00 EUR (Ls 1678,99). Tālr. uzziņām 67293630.


OP 2014/35.IZ22

Nekustamā īpašuma izsole

Administratore Ausma Šnepe-Stojane, prakses vieta: Blaumaņa iela 28, 3.stāvs, Rīga, LV-1011, paziņo par Liudmilai Beinarovicai piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli: nekustamais īpašums Slokas ielā 183-34, Rīgā, kadastra numurs 0100 901 5167, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.34, 49,54 m² platībā, un 4954/598603 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 23 500,00 (LVL 16 515,89). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums - EUR 2350,00 (LVL 1651,59). Izsole notiks 2014.gada 20.martā plkst. 12.00 Blaumaņa ielā 28, 3.stāvā, Rīgā. Izsoles nodrošinājums iemaksājams Ausmas Šnepes-Stojanes, pers. kods 080683-11427, kontā Nr. LV49PARX0012679490008, AS "Citadele banka". Piedzinēji ir Liudmilas Beinarovicas kreditori.

Visām personām, kurām uz iepriekšminēto īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā un administratorei līdz izsoles dienai. Nekustamais īpašums tiek pārdots saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālr.uzziņām 67217497.


OP 2014/35.IZ23

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.45 zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne 2014.gada 2.aprīlī plkst. 11.45 prakses vietā Rīgā, Lāčplēša ielā 75, 3.stāvā, pirmajā izsolē pārdod Svetlanai Baranovai piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli - Rīgā, Kristapa ielā 16-24, 28,62 kv.m platībā ar pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 2862/653689 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra numuru 0100 900 0710. Kreditori: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, "Valdlauči", Rīgas rajons, Ķekavas pagasts; Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests, Smilšu iela 1, Rīga; RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, Terēzes iela 5. Nekustamā īpašuma novērtējums ir 11 800,00 EUR (Ls 8293,09).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Katrīnas Baltalksnes, reģ. Nr.14067810102, depozīta kontā Nr. LV27TREL9199035001000 Valsts kasē nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma - 1180,00 EUR (Ls 1678,99). Tālr. uzziņām 67293630.


OP 2014/35.IZ24

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.45 zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne 2014.gada 3.aprīlī plkst. 11.00 prakses vietā Rīgā, Lāčplēša ielā 75, 3.stāvā, pirmajā izsolē pārdod parādniekam Jānim Spailem nekustamo īpašumu - neapdzīvojamo telpu - Rīgā, Čiekurkalna 2.šķērslīnijā 4, k-2-47A, 10,9 kv.m platībā ar pie īpašuma piederošo kopīpašuma 109/50378 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra numuru 0100 920 3311. Piedzinējs: AS Nordea Bank Finland PLc, K.Valdemāra iela 62, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 1400,00 (Ls 983,93). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Katrīnas Baltalksnes, reģ. Nr.14067810102, depozīta kontā Nr. LV27TREL9199035001000 Valsts kasē nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma - EUR 140,00 (Ls 98,39). Tālr. uzziņām 67293630.


OP 2014/35.IZ25

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr. LV 06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko Ruslanam Straķim piederošo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 90019006530, kas sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 77,7 kv.m. Nekustamais īpašums atrodas Smilšu ielā 38a-1, Tukumā. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 7200 (Ls 5060). Nekustamā īpašuma sākumcena - EUR 7200 (Ls 5060). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Īpašnieks: Ruslans Straķis. Piedzinēji: SIA Latio Namsaimnieks, Elizabetes iela 20, Rīga; valsts.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģ. Nr.LV06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks 2014. gada 20. martā plkst. 11.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas birojā Tukumā, Pils ielā 14, otrajā stāvā. Informācija par izsoli pa tālr. 63123573, mob. tālr. 26445485.


OP 2014/35.IZ26

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr.LV 06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko Ilvara Kaminska nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Tiks izsolīts nekustamais īpašums, kadastra Nr. 90829000183, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 37,5 kv.m. Nekustamais īpašums atrodas Šlokenbeka 7-23, Milzkalnē, Smārdes pagastā, Engures novadā. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2800 (Ls 1967,84). Nekustamā īpašuma sākumcena - EUR 1600,74 (Ls 1125). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Īpašnieks - Ilvars Kaminskis. Piedzinēji: Nodrošinājuma valsts aģentūra, Čiekurkalna 1.līnija k-2, Rīga; valsts.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no īpašuma novērtējuma summas zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģ. Nr.LV06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kasē, kods TRELLV22. Izsole notiks 2014. gada 20. martā plkst. 10.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas birojā Tukumā, Pils ielā 14, otrajā stāvā. Informācija par izsoli pa tālr. 63123573, mob. tālr. 26445485.


OP 2014/35.IZ27

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena, amata vieta Nr. 42, prakses vieta: Rīgā, Brīvības ielā 85, 3.stāvā, rīko SIA "O.V.Z. INVESTMENT", reģistrācijas Nr. 40003940408, piederošā nekustamā īpašuma Pārslas ielā, Rīgā, kadastra Nr.01000572062, pirmo labprātīgo izsoli tiesas ceļā ar šādiem nosacījumiem.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs.

Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0100 057 2062. Platība 704 kv.m. Atdalīts no nekustamā īpašuma Mazajā Nometņu ielā 57, Rīgā (Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.137). Īpašums ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000170750.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. IIdaļas 2.iedaļas 3.1 ieraksts: noteikts aizliegums bez ANŠA REGŽAS rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2009.gada 14.janvāra hipotēkas līgums Nr. 3/08/-ZT.

2.2. II daļas 2.iedaļas 6.1.ieraksts: atzīme - noteikts aizliegums bez Valsts ieņēmumu dienesta. Nodokļu maksātāja kods 90000069281, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2013.gada 16.maija Valsts ieņēmumu dienesta lēmums Nr. 8.47.2/L-39918.

2.3. II daļas 2.iedaļas 7.1. ieraksts: atzīme - vērsta Ls 188,41 piedziņa. Piedzinējs: Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, nodokļu maksātāja kods 90001999188. Pamats: 2013.gada 19.marta lēmums-izpildrīkojums Nr. PIP-13-1408-lsi/07-15-3/1553-PL, 2013.gada 4.jūnija zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona nostiprinājuma lūgums Nr. 6528.

2.4. III daļas 1.iedaļas 1.1 ieraksts: Valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" filiālei " Rīgas elektrotīkli" piederošs ievads un kabeļu tīkli 3 kv.m. Pamats: 2005.gada 23.marta izziņa par nekustamā īpašuma sastāvu/vērtību/piederību. Projektētais servitūts - tiesība uz braucamo ceļu - 64 kv.m. Pamats: 2005.gada16.februāra zemes robežu plāns.

2.5. IV daļas 1.,2 iedaļas 2.1 ieraksts: Nostiprināta hipotēka. Procentu likme 27% gadā. Līgumsods 0,5% no termiņā neatmaksātās aizdevuma un/vai aizdevuma procentu summas par katru nokavēto dienu. Samaksas termiņš - 2010.gada 15.septembris. Kreditors: ANSIS REGŽA. Pamats: 2009.gada 14.janvāra hipotēkas līgums Nr.3/08-ZT. Grozīts.

2.6. IV daļas 3.iedaļas 1.1 ieraksts: grozīts 1. un 2.iedaļas ieraksts Nr.2.1. (žurnāla Nr. 300002624205, 09.02.2009.) - aizdevuma summa palielināta. Procentu likme - 18% gadā. Pamats: 2010.gada 15.septembra grozījumi Nr.1 pie 14.01.2009. aizdevuma līguma Nr. 3/08/ZT.

3. Izsoles sākumcena.

Izsoles sākumcena ir EUR 30 771 (trīsdesmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens euro).

4.Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība.

Samaksas veids: nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāmaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Tiesības pārdodamajā nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev.

Nav šādu tiesību.

6. Citi pārdošanas nosacījumi:

6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. izsoles solis ir EUR 310, kas atbilst 1% no Nekustamā īpašuma sākumcenas;

6.5. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 3077,10;

6.6. izsoles atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas, LV16017312315, depozīta kontā nodrošinājums Ls 3077,10 apmērā. Nodrošinājums iemaksājams Valsts kasē kontā Nr. LV80TREL9199032001000. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.panta otro daļu līdz izsolei lūdzu pārliecināties, vai tiesu izpildītāja norādītajā kontā ir ieskaitīta nodrošinājuma summa, pretējā gadījumā persona netiek pielaista dalībai izsolē. Izsole notiks 2014.gada 20.martā plkst. 13.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 85, 3.stāvā. Tālr. 67813503, 29179917.


OP 2014/35.IZ28

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Ingai Ceļmillerei. Piedzinējs - SIA "Latio Namsaimnieks", Elizabetes ielā 20, Rīga, LV-1050. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.5 un pie tā piederošās kopīpašuma 630/23150 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala -, kas atrodas Purva ielā 9-5, Rīgā, kadastra numurs 0100 925 7355, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.312-5, un 1/18 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Purva ielā 9-12, Rīgā, kadastra numurs 0100 925 7362 (lietošanā autostāvvieta Nr.7), reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.312-12. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 56 300,00 (LVL 39 567,87).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 56 300,00 (LVL 39 567,87). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 2.aprīlī plkst. 12.00 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ. Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000 Valsts kasē, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personas un pilnvarojuma (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2014/35.IZ29

Izsole

Latgales apgabaltiesas 31. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida Rutkovska, reģistrācijas Nr. LV15055811479, prakses vieta: Atbrīvošanas alejā 93a, Rēzeknē, LV-4601, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas atrodas Latgales ielā 251C, Ludzā. Parādnieks: SIA "V-ALANS", Latgales iela 251C, Ludza. Piedzinējs: VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka", Doma laukums 4, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no auto svaru ēkas ar kadastra apzīmējumu 6801 008 0030 001, kopējā platība 62,6 kv.m, un sakņu noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 6801 008 0030 002, kopējā platība 673 kv.m. Nekustamais īpašums reģistrēts Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā, kadastra Nr.6801 508 0060. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - 8600 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 24.martā plkst. 12.00 zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietā. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ. Nr.LV15055811479, depozītu kontā LV98TREL9199020001000, Valsts kasē, nodrošinājuma summa 10% apmērā no īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 64624889, mob. tālr. 26806595.


OP 2014/35.IZ30

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās SIA "Genezis VIC LTD", reģ. Nr.40003568071, juridiskā adrese: Rīga, Brīvības bulvāris 19-3, LV-1050, administrators Guntars Leimanis paziņo, ka 2014.gada 19.martā plkst. 15.00 Rīgā, Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 22A, notiks MSIA "Genezis VIC LTD" trešā nekustamā īpašuma izsole ar lejupejošu soli. Izsolē saskaņā ar Maksātnespējas un Civilprocesa likumu noteikumiem tiek pārdots MSIA "Genezis VIC LTD" piederošs īpašums: 327/360 domājamās daļas no dzīvokļa īpašuma Nr.14, kas atrodas Daugavpils ielā 13, Šķeltovā, Šķeltovas pagastā, Aglonas novadā, kadastra numurs 6094 900 0006, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 34 m2 un 340/14708 pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma novērtējums - LVL 700 (septiņi simti latu). Izsoles sākumcena - EUR 747. Izsoles cena ar PVN nodokli netiek aplikta. Pārdodamā nekustamā īpašuma hipotekārie kreditors Jurijs Kijanovs, pers. kods 140769-10738, nesegtais nodrošinātā kreditora prasījums - EUR 202 644,26 (LVL 142 419,20).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības līdz izsoles dienai. Izsoles dalībniekiem līdz 2014.gada 19.martam jāiemaksā MSIA "Genezis VIC LTD" AS "Norvik banka" kontā Nr. LV82LATB0002010099658 nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 74,70 (septiņdesmit četri euro un 70 centi). Pretendentu reģistrācija un iepazīšanās ar izsoles dokumentiem darbdienās Čiekurkalna 4. šķērslīnijā 22 A, Rīgā, iepriekš sazinoties pa tālruni 29105365.


OP 2014/35.IZ31

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās SIA "Genezis VIC LTD", reģ. Nr.40003568071, juridiskā adrese: Rīga, Brīvības bulvāris 19-3, LV-1050, administrators Guntars Leimanis paziņo, ka 2014.gada 19.martā plkst. 16.00 Rīgā, Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 22 A notiks MSIA "Genezis VIC LTD" pirmā nekustamo īpašumu izsole ar augšupejošu soli. Izsolē saskaņā ar Maksātnespējas un Civilprocesa likumu noteikumiem tiek pārdoti MSIA "Genezis VIC LTD" piederoši īpašumi: 5561/383292 domājamās daļas no zemesgabaliem Rīgā, Skuju ielā 12, kadastra numurs 0100 112 2037, kura platība 0,96 kv.m, vērtējums un sākumcena 8 EUR, un kadastra numuru 0100 112 2036, kura platība 8,9 kv.m, vērtējums un sākumcena 81 EUR. Izsoles cena ar PVN nodokli netiek aplikta.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības līdz izsoles dienai. Izsoles dalībniekiem līdz 2014.gada 19.martam jāiemaksā MSIA "Genezis VIC LTD" ' AS Norvik banka" kontā Nr. LV82LATB0002010099658 nodrošinājuma summa 10% no nekustamo īpašumu novērtējuma, t.i., 0,80 un 8,10 EUR. Pretendentu reģistrācija un iepazīšanās ar izsoles dokumentiem darbdienās Čiekurkalna 4.šķērslīnijā 22 A, Rīgā, iepriekš sazinoties pa tālruni 29105365.


OP 2014/35.IZ32

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1347 ha platībā -, kas atrodas Vēju ielā 17, Dzilnuciemā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0749, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000214804. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - EUR 6972,07 (seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi euro un 07 centi)/ LVL 4900,00 (četri tūkstoši deviņi simti lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena - EUR 5229,05 (LVL 3675,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 25.martā plkst. 10.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/35.IZ33

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1251 ha platībā -, kas atrodas Vēju ielā 18, Dzilnuciemā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0771, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000211161. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - EUR 12 236,70 (divpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro un 70 centi)/ LVL 8600 (astoņi tūkstoši seši simti latu un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena - EUR 9177,53 (LVL 6450,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 25.martā plkst.10.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr.LV76TREL9199067001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/35.IZ34

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1338 ha platībā -, kas atrodas Vēju ielā 19, Dzilnuciemā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0750, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000214087. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - EUR 6972,07 (seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi euro un 07 centi)/ LVL 4900,00 (četri tūkstoši deviņi simti lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena - EUR 5229,05 (LVL 3675,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 25.martā plkst. 11.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/35.IZ35

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1281 ha platībā -, kas atrodas Vēju ielā 20, Dzilnuciemā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0770, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000211667. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - EUR 12 378,98 (divpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi euro un 98 centi)/ LVL 8700 (astoņi tūkstoši septiņi simti latu un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena - EUR 9284,24 (LVL 6525,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 25.martā plkst. 11.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/35.IZ36

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1332 ha platībā -, kas atrodas Vēju ielā 21, Dzilnuciemā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0751, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000214085. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - EUR 6972,07 (seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit divi euro un 07 centi)/ LVL 4900,00 (četri tūkstoši deviņi simti lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena - EUR 5229,05 (LVL 3675,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 25.martā plkst. 12.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/35.IZ37

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,129 ha platībā -, kas atrodas Vēju ielā 22, Dzilnuciemā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0769, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000211681. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - EUR 12 236,70 (divpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro un 70 centi)/ LVL 8600,00 (astoņi tūkstoši seši simti latu un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena - EUR 9177,53 (LVL 6450,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 25.martā plkst. 12.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/35.IZ38

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,13 ha platībā -, kas atrodas Vēju ielā 23, Dzilnuciemā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0752, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000214083. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - EUR 6829,78 (seši tūkstoši astoņi simti divdesmit deviņi euro un 78 centi)/ LVL 4800,00 (četri tūkstoši astoņi simti lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena - EUR 5122,34 (LVL 3600,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 25.martā plkst. 15.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/35.IZ39

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1238 ha platībā -, kas atrodas Vēju ielā 24, Dzilnuciemā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0768, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000211705. Piedzinējs - AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - EUR 6829,78 (seši tūkstoši astoņi simti divdesmit deviņi euro un 78 centi)/ LVL 4800,00 (četri tūkstoši astoņi simti lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena: EUR 5122,34 (LVL 3600,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 25.martā plkst. 15.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/35.IZ40

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1245 ha platībā -, kas atrodas Vēju ielā 25, Dzilnuciemā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0753, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000214082. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - EUR 6829,78 (seši tūkstoši astoņi simti divdesmit deviņi euro un 78 centi)/ LVL 4800,00 (četri tūkstoši astoņi simti lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena - EUR 5122,34 (LVL 3600,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 25.martā plkst. 16.00 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/35.IZ41

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 86.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts prakses vietā Rīgā, Stabu ielā 92-18, otrajā izsolē pārdod Sergejam Petrovam piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1226 ha platībā -, kas atrodas Vēju ielā 26, Dzilnuciemā, Babītes novadā, kadastra numurs 8048 007 0767, reģistrēts Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000211710. Piedzinējs: AS Reverta, adrese: Republikas laukums 2a, Rīga. Novērtējums - EUR 6402,92 (seši tūkstoši četri simti divi euro un 92 centi)/ LVL 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti lati un 00 santīmi). Otrās izsoles sākumcena - EUR 4802,19 (LVL 3375,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 25.martā plkst. 16.30 Stabu ielā 92-18 (ieeja no Ādmiņu ielas), Rīgā.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra Šusta, reģistrācijas Nr. LV06097511242, depozīta kontā Nr. LV76TREL9199067001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas. Tālrunis uzziņām 67693733.


OP 2014/35.IZ42

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko pirmo izsoli Inetai Jakovļevai piederošajam nekustamajam īpašumam Ļaudonas ielā 3-29, Rīgā, kadastra Nr.01009098192. Piedzinējs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (Mārtiņa iela 7, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.29, kopējā platība 53,4 kv.m, un 534/29810 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 19 700,00 (LVL 13 845,24). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 19.03.2014. plkst. 12.00 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums EUR 1970,00 (LVL 1384,52), ZTI Gintera Hmeļevska, pers. kods 060172-11005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.02242/084/2013 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 67285737.


OP 2014/35.IZ43

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko pirmo izsoli Valdim Meimanim piederošajam nekustamajam īpašumam Pētersalas ielā 19-32, Rīgā, kadastra Nr.0100311358. Piedzinējs: SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (Mārtiņa iela 7, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.32, kopējā platība 40,8 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 16 800,00 (LVL 11 807,11). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 19.03.2014. plkst. 11.30 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums EUR 1680,00 (LVL 1180,71), ZTI Gintera Hmeļevska, pers. kods 060172-11005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01320/084/2013 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 67285737.


OP 2014/35.IZ44

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko pirmo izsoli Vizmai Neldai Čakai piederošajam nekustamajam īpašumam Madonas ielā 19-27, Rīgā, kadastra Nr. 01009153819. Piedzinējs: SIA Rīgas namu pārvaldnieks (Mārtiņa iela 7, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.27, kopējā platība 42,5 kv.m, un 425/72154 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 19 600,00 (LVL 13 774,96). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 19.03.2014. plkst. 12.15 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums EUR 1960,00 (LVL 1377,50), ZTI Gintera Hmeļevska, pers. kods 060172-11005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.02134/084/2013 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 67285737.


OP 2014/35.IZ45

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko pirmo izsoli Džuljetai Lavrentjevai piederošajam nekustamajam īpašumam Rusova ielā 30-8, Rīgā, kadastra Nr.01009175740. Piedzinēji: Danske Bank AS (Cēsu ielā 31/8, Rīga) un SIA SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (Mārtiņa iela 7, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.8, kopējā platība 39,2 kv.m, un 392/28958 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemesgabala. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 10 244,68 (LVL 7200,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 19.03.2014. plkst. 11.45 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums EUR 1024,47 (LVL 720,00), ZTI Gintera Hmeļevska, pers. kods 060172-11005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.02046/084/2013 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 67285737.


OP 2014/35.IZ46

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko otro izsoli Dmitrijam Lipskim piederošajam nekustamajam īpašumam Kaķasēkļa dambī 22-27, Rīgā, kadastra Nr.01009135237. Piedzinējs: SIA SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (Mārtiņa iela 7, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.27, kopējā platība 22,9 kv.m, un 229/7696 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītās būves - šķūnis lit.3. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2703,46 (LVL 1900,00). Otrās izsoles sākumcena EUR 2027,60 (LVL 1425,00). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 19.03.2014. plkst. 12.30 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums EUR 270,35 (LVL 190,00) ZTI Gintera Hmeļevska, pers. kods 060172-11005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.01838/084/2012 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 67285737.


OP 2014/35.IZ47

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "Tilbe Agro", vienotais reģistrācijas Nr.50003581531, administratore Liene Stūraine, sertifikāts Nr.00510, prakses vieta: Brīvības iela 37, 2.st., 3.kabinets, Rīga, LV-1010, paziņo, ka pirmajā piespiedu izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts MSIA " Tilbe Agro" piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas "Graudu kalte", Meņģeles pagastā, Ogres novadā, kas reģistrēts Ogres rajona tiesas zemesgrāmatas nodaļā Meņģeles pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 00235002, kadastra Nr.7476 504 0012, kas sastāv no trīs būvēm (kadastra apzīmējums 7476 004 0477 001, 7476 004 0477 002 un 7476 004 0477 003 (turpmāk tekstā - Nekustamais īpašums). Būves saistītas ar zemesgabalu Upesklemšķi, kadastra Nr. 7476 004 0477, nodalījums Nr. 53. Zemes īpašniece Aina Velta Ašmane, pers. kods 031024-13564. Nekustamajam īpašumam reģistrēta hipotēka par labu Latvijas valstij, Valsts ieņēmumu dienesta, reģ. Nr. 90000069281, personā - 96 704,81 LVL apmērā. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 14 513,29. Izsoles nodrošinājums - EUR 1451,33. Izsole notiks 2014.gada 19.martā plkst. 12.00 Brīvības ielā 37, 2.stāvā, 3.kabinetā, Rīgā. Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsoles cena ar pievienotās vērtības nodokli netiek aplikta.

Visām personām, kurām uz izsolāmo Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas iegādāties Nekustamo īpašumu, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā SIA "Tilbe Agro" norēķinu kontā Nr. LV67HABA0551002022328 AS "Swedbank" Nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums. Vienlaikus administrators informē, ka pirmtiesības pirkt šo Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu ir lauksaimniecības produktu ražotājam no Nekustamā īpašuma atrašanās vietas administratīvās teritorijas. Ja Nekustamo īpašumu vēlēsies iegādāties vairākas personas, kuras atbilst lauksaimniecības produktu ražotāja no Nekustamā īpašuma atrašanās vietas administratīvās teritorijas statusam, starp tām tiks rīkota izsole ar augšupejošu soli. Lauksaimniecības produktu ražotājam no Nekustamā īpašuma atrašanās vietas administratīvās teritorijas jāpieteic savas tiesības iegādāties Nekustamo īpašumu līdz izsoles dienai, iesniedzot administratoram attiecīgu iesniegumu un savu īpašo statusu apliecinošus dokumentus. Tālr. uzziņām 26181918.


OP 2014/35.IZ48

Precizējot iepriekš publicēto

ZTI A.Biķe precizē iepriekš publicēto (sludinājums publicēts ''Latvijas Vēstnesī'' 2014.gada 12.februārī laidienā Nr.31) par Kristai Valdmanei un Lailai Valdmanei piederošā nekustamā īpašuma (katrai ½ domājamā daļa), kas atrodas Jaunatnes ielā 5 - 4, Grobiņā, Grobiņas novadā, pārdošanu pirmajā izsolē. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summu 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas EUR 620,00 (seši simti divdesmit euro un 00 centi)/LVL 435,74.


OP 2014/35.IZ49

Precizējot iepriekš publicēto

ZTI A.Šusts precizē "Latvijas Vēstnesī" 2014.gada 11.februārī laidienā Nr.30 (5089) publicēto sludinājumu par Sergejam Petrovam piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Sniegu ielā 20, Dzilnuciemā, Babītes nov., kadastra numurs 8048 007 0788, otro izsoli, kuru rīko Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.86 zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts: sākumcena ir EUR 5229,05 (pieci tūkstoši divi simti divdesmit deviņi euro, 05 centi) (LVL 3675,00). Atvainojamies visām ieinteresētajām personām par sagādātajām neērtībām.


OP 2014/35.IZ50

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 64 zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe 2014. gada 19. martā plkst. 10.00 prakses vietā Rīgā, Merķeļa 6-6, pirmajā izsolē pārdod Arvim Milleram piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr. 20, kopējā platība 21,2 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 2120/73020 domājamās daļas no daudzdzīvokļu ēkas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītām būvēm - šķūņa lit.004, šķūņa lit.006, šķūņa lit.007, šķūņa lit.008, šķūņa lit.009, šķūņa lit.011, šķūņa lit.012, šķūņa lit.014, šķūņa lit.015, šķūņa lit.016, šķūņa lit.018, šķūņa lit.019, šķūņa lit.020, šķūņa lit.021, šķūņa lit.022, šķūņa lit.023, šķūņa lit.024, šķūņa lit.025 un zemesgabala (kadastra Nr. 0100 037 0072), kas atrodas Bruņinieku ielā 119, Rīga (kadastra Nr. 0100 925 0679). Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža ielā 15, Rīgā, un Vita Millere. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 7500,00 (septiņi tūkstoši pieci simti euro) (Ls 5271,03). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 750,00 apmērā, zvērinātas tiesu izpildītājas Agritas Kaņepes, reģ. Nr. 17058212315, depozīta kontā Nr. LV87TREL9199092001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, maksājumā mērķī norādot īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67212166.


OP 2014/35.IZ51

Izsole

Maksātnespējīgās AS "Projekts Hanzas 12", reģ. Nr.50003155111, juridiskā adrese: Tērbatas iela 7-9, Rīga, LV-1050, administrators Mārtiņš Karstais, sertifikāta Nr.00060, prakses vieta: Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 33A-6A, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam MAS "Projekts Hanzas 12". Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 8819 kv.m, adrese: Mores iela 22, Rīga. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.9543, kadastra Nr.0100 095 0001. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 80 107,68, kas nav apliekama ar PVN. Pēc kārtas tā ir trešā izsole. Solīšana sākas no summas, kas atbilst 60% no sākumcenas. Izsole notiks 2014.gada 20.martā plkst. 15.00 Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 33A-6A.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita MAS "Projekts Hanzas 12" AS "Swedbank" norēķinu kontā Nr. LV58HABA0551004516942 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (LVL 5630). Tālr. uzziņām 67278302.


OP 2014/35.IZ52

Izsole

Priekules novada pašvaldība nodod atsavināšanai mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Mežvidi" Kalētu pagastā, Priekules novadā, ar kadastra numuru 6464 001 0355. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,26 ha, dzīvojamās ēkas ar kopējo platību 61,0 m2, kadastra apzīmējumu 6464 001 0355 001 un saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 6464 001 0355 002. Izsole notiks 2014.gada 26.martā plkst.11.00 Priekules novada pašvaldības administratīvajā ēkā. Izsoles sākumcena 1091,76 EUR, nodrošinājums 109,18 EUR, iemaksājams līdz dalībnieka reģistrācijai. Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī". Dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta 2014.gada 25.martā plkst. 16.00. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un reģistrācija darba dienās Priekules novada pašvaldībā, Priekulē, Saules ielā 1. Ar izsolāmās mantas apskates vietu un laiku saskaņošanu interesēties pa tālruni 63497910.

Personām, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, tiesības iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 1 mēneša laikā pēc šī sludinājuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī", iesniedzot to Priekules novada pašvaldības kancelejas-lietvedības nodaļā.


OP 2014/35.IZ53

Nekustamā īpašuma izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere, prakses vieta - Rēzeknes iela 33A, Krāslava, pārdod pirmajā izsolē Rolandam Jukšam piederošo nekustamo īpašumu "Mārtiņi", 13,7 ha, kas sastāv no diviem zemes gabaliem, adrese: "Mārtiņi", Bērziņu pag., Dagdas novads, kadastra Nr.60500030273. Parādnieks - Rolands Jukšs, Apuzes iela 32-1, Rīga, piedzinējs - a/s "Latgales Finanšu Kompānija". Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 9600,00 (Ls 6746,92). Nekustamā īpašuma sākumcena pirmajā izsolē EUR 9600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamais īpašums tiek pārdots pirmajā izsolē, kas notiks 2014.gada 19.martā plkst. 11.00 Krāslavā, Rēzeknes ielā 33A, 2.stāvā, 3.kab., zvērinātas tiesu izpildītājas K.Melderes biroja telpās. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes MELDERES, reģistrācijas Nr. 26117712403, depozīta kontā Nr. LV51TREL9199019001000, saņēmēja banka: Valsts kase, bankas kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (uz izsoles brīdi dotajam nodrošinājumam ir jābūt ieskaitītam tiesu izpildītāja depozītu kontā), kā arī uz izsoli līdzi ir jāņem personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinoši dokumenti un jāiesniedz šo dokumentu noraksti.


OP 2014/35.IZ54

Nekustamā īpašuma izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.24 zvērināta tiesu izpildītāja Kristīne Meldere, prakses vieta: Rēzeknes iela 33A, Krāslava, pārdod pirmajā izsolē Aleksejam Kudrjavcevam piederošo nekustamo īpašumu - 1/3 domājamā daļa - "Brīnumi", 10,5 ha, kas sastāv no diviem zemes gabaliem, uz nekustamā īpašuma atrodas dzīvojamā ēka, adrese: "Brīnumi", Ūdrīšu pag., Krāslavas novads, kadastra Nr.6096 003 0093. Parādnieks - Aleksejs Kudrjavcevs, Aronsona iela 8-2, Krāslava, piedzinēja - Inta Geiba. Nekustamā īpašuma novērtējums (1/3 domājamās daļas) EUR 1422,87 (Ls 1000,00). Nekustamā īpašuma sākumcena pirmajā izsolē EUR 1422,87. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamais īpašums tiek pārdots otrajā izsolē, kas notiks 2014.gada 19.martā plkst. 14.00 Krāslavā, Rēzeknes ielā 33A, 2. stāvā, 3.kab., zvērinātas tiesu izpildītājas K.Melderes biroja telpās. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Kristīnes Melderes, reģistrācijas Nr.26117712403, depozīta kontā Nr. LV51TREL9199019001000, saņēmēja banka: Valsts kase, bankas kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma (uz izsoles brīdi dotajam nodrošinājumam ir jābūt ieskaitītam tiesu izpildītāja depozītu kontā), kā arī uz izsoli līdzi ir jāņem personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinoši dokumenti un jāiesniedz šo dokumentu noraksti.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)