Laidiens: 17.12.2014., Nr. 251 (5311)

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/251.AKK1

Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālā Vides pārvalde izsludina konkursu uz valsts civildienesta ierēdņa amatu - Kontroles daļas Resursu kontroles sektora vecākais/-ā inspektors/-e uz nenoteiktu laiku (darbavieta Mērsragā)

Galvenie amata pienākumi:

- kontrolēt prasību ievērošanu jūras vides aizsardzības un zivju resursu aizsardzības jomā struktūrvienības pārraudzībā esošajā teritorijā

- atklāto pārkāpumu gadījumos uzsākt administratīvo lietvedību un nodrošināt lietas izskatīšanu, un lēmuma pieņemšanu, kā arī to izpildes kontroli; kontrolēt piesārņojošo vielu izplūdi, novadīšanu vidē, kā arī piesārņojuma seku likvidācijas plānu izpildi

- izsniegt noteiktā kārtībā (atbilstoši sadalītām kvotām un limitiem) zvejas licences un žurnālus juridiskām un fiziskām personām

Pretendentam izvirzītās prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē, jūrniecībā, bioloģijā vai vides zinātnēs

- valsts valodas prasme augstākajā līmenī, angļu valodas zināšanas darba pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī (runāt un rakstīt prasme); amata pienākumu pildīšana saistīta ar jūras vides aizsardzības un zivju resursu aizsardzības kontroli, informācijas sagatavošanu ārvalstu institūcijām pārvaldes kompetencē esošajos jautājumos, dalību starptautiskajās sanāksmēs u.c.

- profesionālā pieredze (vismaz 1 gads) valsts pārvaldē, jūrniecībā vai vides aizsardzības nozarē tiks uzskatīta par priekšrocību

- labas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel)

- laba fizikā sagatavotība

- B kategorijas autovadītāja apliecība

- mazizmēra kuģošanas līdzekļu vadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences robežās

- labas komunikācijas spējas

- prasmes un vēlēšanās strādāt komandā

Atalgojums: 570 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV), augstāko izglītību un pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" sūtīt Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālajai vides pārvaldei Ventspilī, Dārzu ielā 2, LV-3601, ar norādi "Konkursam - vecākais inspektors" vai iesniegt personīgi VVD Ventspils RVP 21.kabinetā, vai sūtīt skenētā veidā uz e-pastu: ventspils.rvp@ventspils.vvd.gov.lv. Kontaktinformācija: tālr. 63626903, 63625332; e-pasts: ventspils.rvp@ventspils.vvd.gov.lv.


OP 2014/251.AKK2

Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz valsts sekretāra vietnieka/-ces kultūrpolitikas jautājumos (pakļautībā Kultūrpolitikas departaments, Autortiesību nodaļa, Investīciju un projektu nodaļa) amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Konkursā var piedalīties personas, kuras atbilst šādām prasībām:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs

- vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā administratīvā amatā (iegūta pēdējo septiņu gadu laikā)

- vismaz trīs gadu darba pieredze valsts tiešās pārvaldes iestādē

- pieredze tiesību aktu izstrādē un projektu vadībā

- ļoti labas zināšanas par kultūrpolitiku

- labas darba organizācijas un vadības prasmes

- teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes

- ļoti labas angļu valodas zināšanas

Konkursa pretendentiem 10 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11A, Rīgā, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, lūdzam ievērot, ka pasta zīmogs ir 10 dienas no paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"), vai jānosūta elektroniski uz e-pastu pasts@km.gov.lv šādi dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule

- dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV)

- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

- amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (pieejami Kultūras ministrijas mājaslapā: www.km.gov.lv).


OP 2014/251.AKK3

Latvijas Universitāte izsludina konkursu uz šādām akadēmisko amatu vietām Atomfizikas un spektroskopijas institūtā:

- vadošais pētnieks - atomu un molekulu fizika - 2 vietas

- vadošais pētnieks - lāzeru fizika un spektroskopija - 1 vieta

- pētnieks - lāzeru fizika un spektroskopija - 1 vieta

- pētnieks - fizikālās metodes un instrumenti - 1 vieta

- zinātniskais asistents - fizikālās metodes un instrumenti - 2 vietas

Ar akadēmiskā amata darba uzdevumiem pretendenti/-es var iepazīties mājaslapā publicētajā sludinājumā http://www.lu.lv/par/vakances/.

Pieteikšanās termiņš ir viens mēnesis no paziņojuma publicēšanas dienas.

Latvijas Universitātes Personāla departamentā 107. telpā, Baznīcas ielā 5, Rīgā, jāiesniedz rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā uz izsludināto vakanci zinātnes apakšnozarē ar amata darba uzdevumiem, akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum Vitae) un pārējie dokumenti atbilstoši "Nolikuma par akadēmiskajiem un administratīvajiem amatiem Latvijas Universitātē" prasībām http://www.lu.lv/par/dokumenti/nolikumi/. Papildu informācija pa tālr. 67034657, e-pasts: pd.vakances@lu.lv.


OP 2014/251.AKK4

Vidzemes Augstskolas aģentūra Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūts izsludina konkursu uz

- 1 pētnieka amatu (tautsaimniecības vēsture un attīstība)

- 1 pētnieka amatu (telpiskās attīstības procesi un mārketings)

- 1 pētnieka amatu (kultūras mantojums)

- 1 zinātniskā asistenta amatu (kultūra un komunikācija)

Prasības pētnieka amata pretendentiem: doktora grāds sociālajās vai dabas zinātnēs, labas angļu valodas prasmes, pieredze pētnieciskos projektos, t.sk. Valsts pētījumu programmā, kā arī pieredze darbā Vidzemes plānošanas reģionā.

Prasības zinātniskā asistenta pretendentam: studijas doktorantūrā noslēguma posmā, iepriekšēja pieredze kultūrvides pētījumos Vidzemes plānošanas reģionā, maģistra grāds.

Pretendentiem jāiesniedz pieteikums, CV un zinātnisko kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija. Dokumenti iesniedzami elektroniski (rakstot uz e-pastu: hespi@va.lv) četru nedēļu laikā no konkursa izsludināšanas dienas.


OP 2014/251.AKK5

Valsts izglītības attīstības aģentūra izsludina atklātu konkursu uz Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Zinātnes projektu uzraudzības nodaļas projektu vadītāja/-as ierēdņa/-nes amatu (divas amata vietas uz noteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt Eiropas Savienības (turpmāk - ES) struktūrfondu projektu īstenošanas uzraudzības procesus

- veikt projektu riska novērtējumu

- veikt grozījumus ar finansējuma saņēmēju noslēgtajos līgumos par projekta īstenošanu

- uzraudzīt projektu īstenošanas progresa dokumentu iesniegšanu

- veikt ES struktūrfondu finansējuma saņēmēju iesniegto progresa pārskatu, maksājumu pieprasījumu, izdevumus pamatojošās dokumentācijas pārbaudi

- veikt iepirkumu procedūru norišu pārbaudi

- veikt pārbaudes projektu īstenošanas vietās

- sagatavot lēmumus par pārskata periodā apstiprināto attiecināmo izmaksu apjomu

- sagatavot pārbaudes aktus par veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās

- konsultēt finansējuma saņēmējus

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, ekonomikā, grāmatvedībā, finansēs, tirgzinībās vai vadību zinībās

- darba pieredze ES struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto programmu īstenošanā, administrēšanā, uzraudzībā vai kontrolē, vai grāmatvedībā, vai auditā tiks uzskatīta par priekšrocību

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldes iestādē

- darba pieredze dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā

- zināšanas par Latvijas Republikas un ES normatīvajiem aktiem saistībā ar ES struktūrfondu projektu finansēšanu

- zināšanas ES struktūrfondu projektu īstenošanā, administrēšanā, uzraudzībā un kontrolē

- zināšanas finanšu un grāmatvedības jautājumos

- zināšanas publisko iepirkumu jomā

- zināšanas par valsts pārvaldes iestādes darbības pamatprincipiem

- vēlamas zināšanas par pētniecības projektu īstenošanu

- teicamas latviešu valodas zināšanas

- vismaz divu svešvalodu (no kurām viena ir ES oficiālā valoda) zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā

- teicamas prasmes darbā ar standarta biroja programmatūru

Iesniedzamos dokumentus - motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas - iesniegt vai nosūtīt Valsts izglītības attīstības aģentūrai Vaļņu ielā 1, 5.stāvā, Rīgā, LV-1050, vai uz e-pastu info@viaa.gov.lv (ar norādi "Konkursam") četrpadsmit dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (t.i., līdz 2014.gada 30.decembrim). Papildu informācija pa tālruni 67785407.

Pretendentu konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta - pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšana. Otrā kārta - amata vietai nepieciešamo zināšanu rakstveida pārbaude - tests. Trešā kārta - intervija, kuras laikā tiks izvērtēta katra kandidāta piemērotība noteiktajām prasībām. Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.


OP 2014/251.AKK6

Maksātnespējas administrācija izsludina atklātu konkursu uz valsts civildienesta ierēdņa amatu - FINANSISTS/-E Finanšu departamentā

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- augstākā izglītība ekonomikas vai finanšu jomā

- vismaz divu gadu darba pieredze finansista amatā

- specialitātē nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana, prasme praksē izmantot teorētiskās zināšanas

- zināšanas budžeta grāmatvedībā

- prasme lietot datortehniku, tajā skaitā Microsoft biroja programmatūru

- prasme strādāt grāmatvedības programmā "Horizon"

- iniciatīva, komunikācija, ētiskums, rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldes iestādē

Amata pienākumi:

- veikt debitoru, kreditoru uzskaiti

- veikt Maksātnespējas administrācijas ilgtermiņa ieguldījumu uzskaiti

- veikt Maksātnespējas administrācijas krājumu uzskaiti

- veikt Maksātnespējas administrācijas avansa norēķinu uzskaiti

Mēs piedāvājam:

- interesantu darbu un atsaucīgu kolektīvu

- profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas

- mēnešalgu no 700 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Gaidām jūsu pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju 10 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Adrese: Maksātnespējas administrācija, reģ. Nr.90001287943, Mārstaļu ielā 19, Rīgā, LV-1050, tālr. 67099111, fakss 67099118, e-pasts: konkurss@mna.gov.lv.


OP 2014/251.AKK7

Ventspils Augstskola izsludina atklātu konkursu uz vakantajām akadēmisko amatu vietām:

- vadošais pētnieks - Inženierzinātņu institūtā "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs" mehānikas nozarē, nepārtrauktās vides mehānikas apakšnozarē - viena amata vieta

Prasības pretendentiem:

- doktora grāds

- vēlama akadēmiskā vai pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības vai zinātniskajās institūcijās

- zinātniskais asistents - Inženierzinātņu institūtā "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs" datorzinātnes nozarē, signālu diskrētās apstrādes apakšnozarē - divas amata vietas

Prasības pretendentiem:

- doktora vai maģistra grāds

- vēlama darba pieredze augstākās izglītības iestādēs vai zinātniskajās institūcijās

- vēlamas zinātniskās publikācijas attiecīgajā zinātnes apakšnozarē

- asociētais profesors - Informācijas tehnoloģiju fakultātē matemātikas nozarē, matemātiskās modelēšanas apakšnozarē - viena amata vieta

- docents - Tulkošanas studiju fakultātes Ģermānistikas katedrā valodniecības nozarē, lietišķās valodniecības apakšnozarē (vācu valoda) - viena amata vieta

Prasības pretendentiem:

- doktora grāds

- akadēmiskā un pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības institūcijās

- lektors - Tulkošanas studiju fakultātes Anglistikas katedrā valodniecības nozarē, salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē

Prasības pretendentiem:

- maģistra grāds filoloģijā

- akadēmiskā un pētnieciskā darba pieredze augstākās izglītības institūcijās

Iesniedzamie dokumenti:

- rektorei adresēts iesniegums

- izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas

- dzīves un darba gājums (CV), kurā norādīta arī pētniecības un akadēmiskā darba pieredze, pēdējo 6 gadu publikāciju saraksts

Dokumenti iesniedzami darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 Ventspils Augstskolā Ventspilī, Inženieru ielā 101, C korpusa 202.kabinetā, līdz 2015.gada 20.janvārim.


OP 2014/251.AKK8

Pārtikas un veterinārais dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un veic pārtikas aprites un veterinārās valsts uzraudzības un kontroles funkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai.

Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārais dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) - Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas departamenta Pārtikas produktu reģistrācijas daļas vecākais/-ā eksperts/-e

Nepieciešamās profesionālās kompetences:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

- 2.līmeņa augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds) farmācijā, medicīnā, pārtikas produktu tehnoloģijā vai pārtikas zinībās

- vēlama iepriekšēja darba pieredze valsts pārvaldē

- jomas saistošo normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos lietot praktiskajā darbībā

- vēlama iepriekšēja pieredze darbā ar uztura bagātinātājiem un/vai diētiskās pārtikas produktiem

- labas datorlietotāja prasmes (MS Office) un prasme strādāt ar biroja programmatūru

- teicamas latviešu valodas zināšanas, vismaz divu svešvalodu (no kurām viena ir angļu valoda) zināšanas līmenī, kas ļauj piedalīties darba grupās un paust savu viedokli, kā arī izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā

- prasme veikt vairākus pienākumus vienlaicīgi, plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei, strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā

- teicama komunikācijas prasme

- spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā, panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem

Pārtikas un veterinārais dienests nodrošinās šādus pamatpienākumus:

- veikt uztura bagātinātāju, diētiskās pārtikas un dabīgo minerālūdeņu atbilstības izvērtēšanu

- izvērtēt reģistrācijas pieteikumus par lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

- nodrošināt produktu informācijas ievadi attiecīgajos produktu reģistros

Kļūstot par vienu no mūsu komandas, iegūsi:

- dinamisku darbu

- iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi valsts pārvaldē

- atalgojumu un sociālās garantijas, atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, kā arī pretendenta iesniegumu un aptaujas lapu (elektroniskā formātā tās atrodamas PVD mājaslapā www.pvd.gov.lv sadaļā "Karjeras iespējas") 20 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt vai iesniegt Pārtikas un veterinārā dienesta Personāla vadības daļā. E-pasts: personals@pvd.gov.lv. Tālrunis informācijai 67027529.


OP 2014/251.AKK9

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija izsludina konkursu uz akadēmiskā amata vietu - Sociālo zinātņu fakultātē lektors/-e Psiholoģijas nozarē, Pedagoģiskās psiholoģijas apakšnozarē Psiholoģijas un dabaszinātņu katedrā - 1 (viena) amata vieta

Prasības lektora amata pretendentiem:

- maģistra grāds vai doktora zinātniskais grāds

- atbilstība Augstskolu likuma 36.panta prasībām

- ne mazāk kā piecu gadu pieredze docētāja darbā attiecīgajā zinātnes apakšnozarē

- prasme patstāvīgi izstrādāt un vadīt lekciju kursus, seminārus, organizēt praktiskās nodarbības, vadīt studiju darbus, kā arī pieredze zinātniskās pētniecības darbā

- prasme noteikt prioritātes un pieņemt lēmumus

- saskarsmes kultūra un pedagoga ētikas ievērošana

- teicamas valsts valodas un vēlamas svešvalodu - krievu, angļu/vācu - lietišķās valodas prasmes

Personām, kuras vēlas piedalīties konkursā, mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" RPIVA Personāla nodaļā jāiesniedz: iesniegums par piedalīšanos konkursā ar norādi, uz kādu amatu pretendē; CV; dokumentu kopijas, kas apliecina profesionalitāti un izglītību; zinātnisko un metodisko darbu saraksts par pēdējiem sešiem gadiem. Adrese: Imantas 7.līnija 1, Rīga, LV-1083; tālr. 67808013; fakss 67808034; e-pasts: personals@rpiva.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)