Laidiens: 16.12.2014., Nr. 250 (5310)

Dažādi sludinājumi

OP 2014/250.DA1

Zemkopības ministrijas paziņojums

Par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem 2015.gadā

Zemkopības ministrija informē, ka:

1. Saskaņā ar Zvejniecības likuma (turpmāk - Likums) 5.panta 3.daļu Zemkopības ministrija (turpmāk - ministrija) zvejniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos. Likuma 11.panta 5.daļa paredz, ka zvejas limitus juridiskām un fiziskām personām var noteikt kā nozvejas apjomu, zvejas kuģu vai zvejas rīku skaitu un veidu, kā arī kā zvejas periodus vai zvejas dienu skaitu. Likuma 11.panta 5.1 daļa nosaka, ka ministrija juridiskajām un fiziskajām personām iznomāto zvejas tiesību izmantošanai iedala zvejas limitu Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem. Ievērojot iepriekšminēto, ministrija 2014.gada 4.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.4.1-12/89 "Par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem 2015.gadā" (uz 15 lapām).

2. Šī lēmuma 1.pielikumā "Rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieku nozvejas limitu sadalījums 2015.gadam" ir noteikti zivju nozvejas apjoma limiti rūpnieciskās zvejas tiesību nomniekiem Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem.

3. Šī lēmuma 2.pielikumā "2015.gada kuģu saraksts zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī pa zivju sugām un zvejas vietām" ir apstiprināts zvejas kuģu saraksts zvejai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem sadalījumā pa zivju sugām un zvejas rajoniem.

4. Šī lēmuma 3.pielikumā "Kuģu zvejas dienu limits 2015.gadam" ir noteikti kuģu zvejas dienu skaita limiti 2015.gadam Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem.

5. Ministrijas 2014.gada 4.decembra lēmums Nr.4.1-12/89 "Par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem 2015.gadā" ar pielikumiem sastāv no 15 lapām, tāpēc tā pilna publicēšana izdevumā "Latvijas Vēstnesis" nav lietderīga.

Ar Zemkopības ministrijas lēmuma Nr.4.1-12/89 "Par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem 2015.gadā" pilnu tekstu un šī lēmuma pielikumiem var iepazīties Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļā.

6. Paziņojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publikācijas izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

7. Ministrijas lēmumu Nr.4.1-12/89 saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses, mēneša laikā no dienas, kad tas stājies spēkā.


OP 2014/250.DA2

Paziņojums par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka ANITAI RUŠKO ir veikta datu atbilstības pārbaude par 2013.gadā gūtajiem ienākumiem par kapitāla pieaugumu un 2014.gada 3.decembrī pieņemts lēmums Nr.23.30/13557 par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem, kas ANITAI RUŠKO, pers. kods 010475-13124, uzliek pienākumu iemaksāt budžetā papildus noteiktos maksājumus (iedzīvotāju ienākuma nodoklis EUR 14784,83 un nokavējuma nauda EUR 3156,56, kopā - EUR 17 941,39) kontā Nr. LV91TREL1060000110000, saņēmējs Valsts kase, NMR kods 90000050138.

Papildu aprēķinātās summas iemaksājamas budžetā 30 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam, un atbilstoši Paziņošanas likuma 11.panta piektajā daļā noteiktajam dokuments uzskatāms par paziņotu nākamajā dienā pēc tā publiskas paziņošanas.

Saskaņā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" 22.panta 2.1 daļu likuma "Par nodokļiem un nodevām" 37.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 77.pantu šo lēmumu ANITAI RUŠKO ir tiesības rakstveidā apstrīdēt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram viena mēneša laikā pēc lēmuma publiskās paziņošanas, sūdzību iesniedzot Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles pārvaldei Talejas ielā 1, Rīgā.

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24.panta pirmās daļas 3.punktu ANITAI RUŠKO ir tiesības iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā motivētu rakstveida iesniegumu un lūgt sadalīt termiņos uz laiku līdz pieciem gadiem nodokļu administrācijas veiktās datu atbilstības pārbaudes rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu un nokavējuma naudu.


OP 2014/250.DA3

Paziņojums par dabas lieguma "Silabebru ezers" dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

Aicinām visus interesentus piedalīties Natura 2000 vietas - dabas lieguma "Silabebru ezers" - dabas aizsardzības plāna Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē.

Ar dabas aizsardzības plānu no 16.12.2014. var iepazīties Krustpils novada domē, adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils. Rakstiskus komentārus var iesniegt Izstrādātājam līdz š.g. 30.decembrim.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Krustpils novada domes zālē, adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpilī. Laiks: 2014.gada 30.decembrī plkst. 11.00.

Izstrādātājs: SIA "L.U. Consulting", juridiskā adrese: Lienes iela 23A-2, Rīga, LV-1009; biroja adrese: Lienes iela 21-6, Rīga, LV -1009; tel. 29171469. Izstrādes vadītāja: Loreta Urtāne. Pasūtītājs - Krustpils novada dome.


OP 2014/250.DA4

PAZIŅOJUMS PAR APDROŠINĀŠANAS PORTFEĻA NODOŠANU

2014.gada 13.novembrī Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestāde (Finansinspektionen) atļāva Zviedrijā dibinātas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ) (reģ. Nr.516401-7799 un juridiskā adrese: Fleminggatan 18, 106 26 Stockholm, Zviedrija) (pievienojamā sabiedrība) un Dānijā dibinātas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības Codan Forsikring AS (reģ. Nr.10 52 96 38 un juridiskā adrese: c/o Codanhus, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C, Dānija) (iegūstošā sabiedrība) apvienošanu. Visas tiesības un pienākumi, kas izriet no apdrošināšanas līgumiem, ko noslēgusi Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ), tiks nodoti Codan Forsikring AS 2015.gada 31.martā. Iepriekš minēto apdrošināšanas līgumu noteikumi un nosacījumi nemainās. Šī apdrošināšanas līgumu nodošana neietekmē prēmiju maksājumus vai sniegto apdrošināšanas segumu.

Lūdzam sazināties ar Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (publ), izmantojot adresi: Fleminggatan 18, 106 26 Stockholm, Zviedrija, ja jums radušies kādi jautājumi par iepriekš norādīto apdrošināšanas līgumu nodošanu.


OP 2014/250.DA5

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2014.gada 30.decembrī pulksten 11.00 Rīgas Tehniskajā universitātē Rīgā, Āzenes ielā 12, k-1, 212.telpā, notiks "RTU - P14" Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs GUNDARS AŠMANIS.

Tēma: "EMI filtru augstfrekvences parazītisko parametru mērīšana un modelēšana".

Recenzenti: Dr. sc. ing., RTU, O.Krievs (RTU, Latvija); Dr. habil. sc. ing., prof. A.Šnīders (LLU, Latvija); Dr. J.Wolfs (ESA ESTEC, Nīderlande).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU mājaslapā http://www.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)