Laidiens: 01.12.2014., Nr. 238 (5298)

Uzaicinājumi uz tiesu

OP 2014/238.UT1

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa uzaicina LAURU BRĪZI, dzim. 1986.gada 2.augustā, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Latvija, Saules iela 2, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 15.aprīlī plkst. 14.00 Rīgā, Lomonosova ielā 10, 105.zālē, kā atbildētāju civillietā Tatjanas Zotčikas prasībā pret Inesi Zakrevsku-Ņikandrovu, Sandiju Brīzi, Marutu Brīzi un Lauru Brīzi par īrētā dzīvokļa netraucētas lietošanas tiesību nodrošināšanu un komunālo pakopojumu sniegšanas nodrošināšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/238.UT2

Aizkraukles rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C07055714 Sergeja Palamarčuka prasībā pret Olgu Bražņikovu par laulības šķiršanu. Tiesa uzaicina atbildētāju OLGU BRAŽŅIKOVU, dzim. 1984.gada 13.janvārī, pēdējā zināmā dzīvesvietas adrese: Spīdolas iela 7-45, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 24.februārī plkst. 11.00 Aizkraukles rajona tiesā Aizkrauklē, Spīdolas ielā 4. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2014/238.UT3

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir iesniegts Nordea Bank Finland Plc un Nordea Bank AB pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu civillietā Nordea Bank Finland Plc prasībā pret Kasparu Kivriņu un Kristīni Jēkabsoni par parāda piedziņu. Lūdzam atbildētāju KASPARU KIVRIŅU, dzim. 1973.gada 23.janvārī, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 13.janvārī plkst. 12.00 Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 35.zālē. Neierašanās gadījumā pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu tiks izskatīts bez atbildētāja klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2014/238.UT4

Daugavpils tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C12137014 Ijas Vasiļjevas prasībā pret Sergeju Vasiļjevu par laulības šķiršanu. Tiesa uzaicina atbildētāju SERGEJU VASIĻJEVU, dzim. 1975.gada 17.decembrī, deklarētā dzīvesvieta: Martas ielā 19, Daugavpilī, ierasties uz tiesas sēdi, kas notiks 2015.gada 21.janvārī plkst. 10.45 Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 3.stāvā, 10.zālē. Atbildētājs tiek brīdināts, ka viņa neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2014/238.UT5

Siguldas tiesa izskatīšanā atrodas civillieta Nr. C35070414 Lienes Pelšes prasībā pret Rasmu Pelēkzirni par līguma izpildi naudas līdzekļu piedziņu, kas nozīmēta izskatīšanai tiesas sēdē 2015.gada 3.februārī plkst. 10.00. Siguldas tiesa uzaicina ierasties RASMU PELĒKZIRNI, dzim. 1957.gada 26.februārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Krasta iela 2-18, Mālpils, Mālpils novads, uz tiesas sēdi 2015.gada 3.februārī plkst. 10.00. Atbildētājas neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņas klātbūtnes tiesas sēdē.


OP 2014/238.UT6

TATJANA ŠMEĻOVA, dzim. 1960.gada 30.septembrī, un SERGEJS ŠMEĻOVS, dzim. 1964.gada 26.janvārī, tiek aicināti ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 19.janvārī plkst. 10.30 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā (36.tiesas zāle) Abrenes ielā 3, Rīgā, LV-1050, kā atbildētāji civillietā Nr. C30414114 prasībā par parāda piedziņu (prasītājs - AS "Reverta"). Atbildētāju neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņu klātbūtnes.


OP 2014/238.UT7

Daugavpils tiesa uzaicina VLADIMIRU KISEĻOVU, dzim. 1976.gada 20.martā, ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 3.martā plkst. 9.00 Daugavpilī, 18.novembra ielā 37, 9.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C12145414 AS ,"Swedbank" prasībā par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā civillieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/238.UT8

Aizkraukles rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C07058014 Aizkraukles novada SIA ,,Lauma A" maza apmēra prasībā pret Sergeju Mališevu par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam SERGEJAM MALIŠEVAM, pers. kods 300677-11868, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Lāčplēša iela 37-73, Aizkraukle, Aizkraukles novads, ka tiesnese Inga Zālīte 2015.gada 20.janvārī izskatīs minēto prasību rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam Sergejam Mališevam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Tiesas sprieduma norakstu atbildētājs varēs saņemt Aizkraukles rajona tiesas kancelejā Spīdolas ielā 4, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, sākot no 2015.gada 20.janvāra.


OP 2014/238.UT9

Jūrmalas pilsētas tiesa uzaicina SERGEJU FUREMU, dzim. 1967.gada 12.oktobrī, ierasties uz tiesas sēdi Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1a, 1.stāvā, 3.zālē, 2015.gada 8.janvārī plkst. 11.30 kā atbildētāju civillietā Nr. C 17138214. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/238.UT10

Jelgavas tiesa paziņo, ka 2015.gada 24.februārī plkst. 11.00 Jelgavā, Dambja ielā 12, 2. stāvā, 217. zālē, tiks izskatīta civillieta Veronikas Praņevskas prasībā pret Žani Praņevski par laulības šķiršanu. Jelgavas tiesa uzaicina atbildētāju ŽANI PRAŅEVSKI, dzim. 1974.gada 27.maijā, ierasties uz tiesas sēdi. Neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.


OP 2014/238.UT11

ANDREJS PAVLOVS, dzim. 1982.gada 28.oktobrī, deklarētā dzīvesvieta: "Oši", Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3314, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2015.gada 17.februārī plkst. 10.30 Tukuma rajona tiesā Tukumā, Pils ielā 16, LV-3101, kā atbildētājs civillietā Nr. C37082314 Kuldīgas novada bāriņtiesas prasībā pret Andreju Pavlovu par aizgādības tiesību atņemšanu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.


OP 2014/238.UT12

Rīgas rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C33340114 Ķekavas novada bāriņtiesas prasībā pret Dainu Bergmani. Atbildētāja DAINA BERGMANE, dzim. 1965.gada 20.jūnijā, tiek aicināta ierasties uz tiesas sēdi, kurā tiks izskatīta minētā civillieta. Lieta nozīmēta izskaitīšanai slēgtā tiesas sēdē 2015.gada 13.aprīlī plkst. 15.00 Lomonosova ielā 10 (ieeja no Aiviekstes ielas 5), Rīgā, 409.tiesas zālē. Neierašanās gadījumā tiesa lems jautājumu par lietas izskatīšanu bez atbildētājas klātbūtnes.


OP 2014/238.UT13

Saldus rajona tiesa paziņo, ka tiesnese S.Lapejeva rakstveida procesā 2015.gada 16.janvārī izskatīs civillietu Nr. C34054014/3 maksātnespējīgās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Z-TECH" maksātnespējas procesa administratores Ilzes Jankevičas maza apmēra prasībā pret Jāni Mauriņu par naudas piedziņu. Atbildētājam JĀNIM MAURIŅAM, dzim. 1976.gada 11.septembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Striķu ielā 8, Saldū, tiek paziņots, ka lietā pieņemtā sprieduma noraksts saņemams tiesas kancelejā Tūristu ielā 3, Saldū, sākot no 2015.gada 16.janvāra. Atbildētājs Jānis Mauriņš ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības - pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā.


OP 2014/238.UT14

Tukuma rajona tiesa paziņo, ka tās lietvedībā atrodas civillieta Nr. C37121714 Sintijas Lazdiņas maza apmēra prasībā pret atbildētāju KRISTAPU STRAUMI, dzim. 1989.gada 14.septembrī, par uzturlīdzekļu piedziņu. Paziņojam atbildētājam, ka 2015.gada 19.janvārī tiesa minēto prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājam ir Civilprocesa likumā noteiktās procesuālās tiesības, tajā skaitā iesniegt rakstveida paskaidrojumus, pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumus tiesnesim. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk, kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētājs varēs saņemt, sākot no 2015.gada 19.janvāra, Tukuma rajona tiesas kancelejā Pils ielā 16, Tukumā, LV-3101.


OP 2014/238.UT15

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C30630613 (lietvedības Nr.C2471-14/14) Jūlijas Zālītes maza apmēra prasībā pret Irinu Teilori par uzturlīdzekļu piedziņu. Paziņojam atbildētājai IRINAI TEILOREI, dzim. 1969.gada 12.februārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Staiceles iela 15-199, Rīga, ka 2015.gada 8.janvārī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese K.Zdanovska Jūlijas Zālītes maza apmēra prasību pret Irinu Teilori par uzturlīdzekļu piedziņu izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās). Atbildētājai Irinai Teilorei ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tajā skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesei, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, puses ir tiesīgas izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas. Informējam, ka civillietu Nr. C30630613 izskata tiesnese K.Zdanovska, un izskaidrojam, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 20.pantu lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Lietā pieņemto tiesas spriedumu atbildētāja Irina Teilore varēs saņemt, sākot no 2015.gada 8.janvāra, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas kancelejā Rīgā, Abrenes ielā 3, 4.stāvā, 401.kabinetā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)