Laidiens: 12.11.2014., Nr. 225 (5285)

Dažādi sludinājumi

OP 2014/225.DA1

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2014. gada 4. decembrī plkst. 14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē Rīgā, Kronvalda bulvārī 4, 1. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē DIĀNA BOROVIKOVA aizstāvēs promocijas darbu "Raugu anhidrobioze: šūnas virsmas struktūru izmaiņas un anhidrobiozes netradicionālā izmantošana" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. biol. Uldis Kalnenieks (LU); Dr. biol. Andris Dišlers (LBMC); Dr. hab. med. Valērija Groma (RSU).

Ar darbu, sākot no 2014. gada 20. novembra, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī 19.


OP 2014/225.DA2

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2014. gada 27. novembrī plkst. 15.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P-05 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā, ARTJOMS OBUŠEVS aizstāvēs promocijas darbu "Pārvades tīkla attīstības plānošanas metodoloģija, ievērojot elektroenerģijas tirgu" inženierzinātņu doktora (Dr. sc. ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. sc. ing. Antans Sauļus Sauhats (RTU, EEF profesors, Enerģētikas institūta direktors); Dr. sc. ing. Vilnis Krēsliņš (Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs); Dr. sc. ing. Arturas Klementavicius (Lietuvas enerģētikas institūts, vadošais pētnieks).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.


OP 2014/225.DA3

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2014. gada 27. novembrī plkst. 12.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā, notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā ZIGRĪDA KRĪGERE aizstāvēs promocijas darbu "Ilgdziedāšanas fenomena veidošanās pedagoģiskie līdzekļi operas solista Kārļa Zariņa dzīves gājumā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai mūzikas pedagoģijas apakšnozarē.

Darba recenzenti: profesore Dr. habil. paed. Ausma Špona (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); profesore Dr. paed. Jeļena Davidova (Daugavpils Universitāte); vadošā pētniece Dr. paed. Marina Marčenoka (Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā Rīgā, Imantas 7.līnijā 1, kā arī elektroniski RPIVA mājaslapā www.rpiva.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)