Laidiens: 07.11.2014., Nr. 222 (5282)

Izsoles

OP 2014/222.IZ1

Nekustamā īpašuma izsole

Administrators Kaspars Zeme paziņo, ka pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiek izsolīts maksātnespējīgās fiziskās personas Violetas Zeņkevičas (turpmāk - Parādnieks) nekustamais īpašums - zemes gabals ar kopējo platību 9,2 ha -, kas atrodas "Silmačos", Iecavas novadā, kadastra Nr. 4064 006 0361, ierakstīts Iecavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1543 (turpmāk - Nekustamais īpašums). Nekustamais īpašums ir ieķīlāts par labu nodrošinātajam kreditoram (piedzinējam) AS "SEB banka", reģistrācijas Nr. 40003151743. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 9400,00 EUR (deviņi tūkstoši četri simti euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums - 10 % (desmit procenti) no izsoles sākumcenas - iemaksājams administratora Kaspara Zemes, pers. kods 310582-10812, bankas kontā LV27PARX0006459100012 AS "Citadele banka" (kas atvērts Parādnieka maksātnespējas procesa nodrošināšanai) līdz izsoles brīdim, kā maksājuma mērķi norādot "Nodrošinājums dalībai nekustamā īpašuma "Silmači" izsolē.

Izsoles norises vieta - Ģertrūdes ielā 20-9A, Rīgā. Izsole norisināsies 2014.gada 8.decembrī plkst. 9.00. Nekustamā īpašuma izsoli veic Parādnieka administrators Kaspars Zeme, sertifikāts numurs 00391, prakses vietas adrese: K. Barona iela 33A-5, Rīga, LV-1011, Latvija, tālrunis +37129251351. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamais īpašums izsolē tiek pārdots saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Latvijas Republikas Civilprocesa likumu.


OP 2014/222.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta: Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta: Rīga, Baložu iela 1, otrajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod Ingrīdai Muradjanai piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,1426 ha platībā, uz kura atrodas ekspluatācijā nenodota dzīvojamā māja, - Dzintaru ielā 3, Dzidriņās, Stopiņu novadā, kadastra numurs 8096 004 0257. Izsole tiek rīkota AS "ABLV Bank", reģ. Nr. 50003149401, Rīga, Elizabetes ielā 23, labā.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8096 004 0257. Atdalīts no nekustama īpašuma "Dzidriņas", Stopiņu pag., Rīgas raj. (Stopiņu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 108). Pievienota ekspluatācijā nenodota dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 8096 004 0257 001).

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības AIZKRAUKLES BANKA, nodokļu maksātāja kods 50003149401 rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005. gada 22. februāra ķīlas līgums Nr. 13405/01.

2.2. Atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības AIZKRAUKLES BANKA, nodokļu maksātāja kods 50003149401 rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2005. gada 29. jūnija hipotēkas līgums Nr.15210/01.

2.3. Atzīme - aizsargjosla gar Dzintaru ielu - būvlaide. Pamats: 2004. gada 22. oktobra Vladimira Gasperoviča nostiprinājuma lūgums, zemes robežu plāns.

2.4. Nostiprināta kā otrā hipotēka. Aizdevuma summa LVL 25 300,94. Procentu likme: 6M Libor + 4,1% gadā. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība AIZKRAUKLES BANKA, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2005. gada 22. februāra kredīta līgums Nr. 13405, 2005. gada 22. februāra ķīlas līgums Nr. 13405/01.

2.5. Nostiprināta kārtējā hipotēka. Aizdevuma summa LVL 119 828,08 Procentu likme: 6M Libor + 2%. Līgumsods: 0,5% dienā par katru nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība AIZKRAUKLES BANKA, nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2005. gada 29. jūnija hipotēkas līgums Nr.15210/01, 2005. gada 29. jūnija mājokļa celtniecības kredīta līgums Nr. 15210.

3. Izsoles sākumcena - EUR 82 953,43 (LVL 58 300).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto kontu.

5. Nav tādu tiesību Nekustamajā īpašumā, kuras īpašniece INGRĪDA MURADJANA patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, par kuru viņš nopircis nekustamo īpašumu.

7. Citi pārdošanas nosacījumi:

7.1. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā 10% (desmit procentu) apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma;

7.2. ja pretendents (solītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4.punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (solītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

7.3. izsoles solis - EUR 2845,74 (LVL 2000,00);

7.4. pircējam (izsoles uzvarētājam) tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

7.5. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.1. vai 6.2.punktā paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

7.6. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.3.punktā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka kopīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu.

7.7. Ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, tā var paturēt sev nekustamo īpašumu par rīkotās izsoles sākumcenu. Ja uz izsoli neierodas neviens, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otru izsoli.

7.8. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja kontā naudas summu, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (Civilprocesa likuma 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

7.9. Ja neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole.

8. Visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2014. gada 10. decembrī plkst. 11.40 zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda prakses vietā Rīgā, Baložu ielā 1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāieskaita nodrošinājums EUR 8295,34 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL 9199 0340 0100 0 Valsts kasē, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 67467179.


OP 2014/222.IZ3

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Daiņa Krišjāņa administratore Ilze Krasta rīko Dainim Krišjānim, pers. kods 050973-11238, piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Izsolāmais nekustamais īpašums - ½ domājamā daļa no zemes gabala ar kopējo platību 0,074 ha, kadastra Nr. 6676 007 0373, adrese: Varžu iela 198, Vārzas, Skultes pag., Limbažu novads. Uz zemes gabala atrodas zemesgrāmatā nereģistrēta dārza māja un siltumnīca. Īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena ir EUR 4800, kas nav apliekama ar PVN. Visām personām, kurām uz Īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2014. gada 10. decembrī plkst. 14.00 Rīgā, Hanzas ielā 4-3, administratores prakses vietā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita administratores Ilzes Krastas, pers. kods 270871-11803, norēķinu kontā Nr. LV91RIKO0002023960309 AS "DNB banka" nodrošinājums EUR 480. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Informācija pa tālr. 29112247.


OP 2014/222.IZ4

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, paziņo, ka 2014. gada 9. decembrī pulksten 10.00 tiek rīkota pirmā izsole Didzim Vegneram piederošajam nekustamajam īpašumam Pionieru ielā 4, Stendē, Talsu novadā. Parādnieks: Didzis Vegners. Piedzinēji: Eva Mackeviča; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģ. Nr. 90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; Talsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009113532, Kareivju iela 7, Talsi; AS "Reverta", reģ. Nr. 40003074590, Republikas laukums 2A, Rīga. Novērtējums: EUR 2400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma īss apraksts: sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,5381 ha. Nekustamais īpašums reģistrēts Stendes pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.88150010055.

Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas prakses vietā Lielā ielā 1, Talsos. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītāja Daces Cgojevas, reģ. Nr. LV04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000 Valsts kasē 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 240,00). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1.p. izsoles sākumcena noteikta EUR 2400,00. Tālr. 63232382, 26447210.


OP 2014/222.IZ5

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administrators Oskars Jonāns, prakses vieta: Elizabetes iela 63-6, Rīga, paziņo par maksātnespējīgajai fiziskajai personai Renāram Kravalim piederošā nekustamā īpašuma ar kopējo platību 0,715 ha, adrese: Ernesta Kapkalna iela 4, Bērzi, Īslīces pagasts, Bauskas rajons, LV-3914, kadastra numurs 4068 006 0116, reģistrēts Īslīces pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0017 4061, uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 4068 006 0116 001, otrās izsoles rīkošanu.

Izsole notiks 2014. gada 17. decembrī plkst. 13.00 Rīgā, Elizabetes ielā 63-6, LV-1050. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 3400,00 EUR (trīs tūkstoši četri simti euro 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Līdz izsoles dienai pretendentam jāiemaksā administratora Oskara Jonāna atvērtajā norēķinu kontā AS "Swedbank", konts Nr. LV72HABA0551038452043, nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma (340 EUR). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Ar nekustamā īpašuma dokumentiem var iepazīties, iepriekš piesakoties pa tālr. 67310879. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2014/222.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 83 ZTI Jānis Jonas, prakses vieta: Brīvības iela 68-15, Rīga, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Varim Zvejniekam. Piedzinējs - Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde. Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvotas telpas un 671/12375 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, adrese: Kalnciema iela 52a-n.k., Rīga. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 511 n.k. ar kadastra Nr. 0100 909 5799. Otrās izsoles sākumcena - 2100 euro. Nekustamā īpašuma cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 08.12.2014. plkst. 12.30 Brīvības ielā 68-15, Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr. 15108111506, depozīta kontā Nr. LV79TREL9199065001000, Valsts kase, SWIFT kods TRELLV22, jāiemaksā 10 % nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma, t. i., 280 euro. Tālr. uzziņām 67220166.


OP 2014/222.IZ7

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Baiba Pļaviņa, prakses vieta: K. Barona iela 59/61, Rīga, paziņo, ka 2014. gada 12. decembrī plkst. 11.30 Rīgā, Strēlnieku ielā 9-14, tiek rīkota maksātnespējīgai fiziskai personai Mārtiņam Rutkovskim piederošā nekustamā īpašuma otrā izsole ar augšupejoši soli - nekustamajam īpašumam Rīgā, Elijas ielā 20, dzīvokļa īpašums Nr. 18, trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 69,7 m2, kā arī pie īpašuma piederošās 697/26964 kopīpašuma domājamās daļas no daudzstāvu mājas un zemes, Valsts zemes dienesta dzīvokļa īpašuma kadastra numurs 01009243945, telpu grupas kadastra apzīmējums 01000410057001015. Īpašums Valsts zemes dienestā pilnībā sadalīts dzīvokļu īpašumos, jāatdala no zemesgrāmatu kadastra Nr. 0100 041 0057. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 17 500,00. Izsoles sākumcena ir EUR 13 125,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles nodrošinājums līdz izsoles dienai EUR 1750 apmērā iemaksājams maksātnespējas procesam atvērtajā bankas norēķinu kontā Nr. LV39PRTT0262017113505, AS "PrivatBank", B. Pļaviņa, NMR Nr. 24067912618. Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS "Swedbank", Balasta dambis 1a, Rīga. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Izsole notiek atbilstoši 01.11.2007. Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālrunis uzziņām 29710688, e-pasts: bplavina@inbox.lv.


OP 2014/222.IZ8

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Baiba Pļaviņa, prakses vieta: K. Barona iela 59/61, Rīga, paziņo, ka 2014. gada 12. decembrī plkst. 12.30 Rīgā, Strēlnieku ielā 9-14, tiek rīkota maksātnespējīgai fiziskai personai Mārtiņam Rutkovskim piederošā nekustamā īpašuma trešā izsole ar augšupejoši soli - nekustamajam īpašumam Rīgā, Elijas ielā 20-40, nedzīvojamās telpas, pagrabs, ar kopējo platību 84,1m2, kā arī pie īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzstāvu mājas un zemes, Valsts zemes dienesta kadastra numurs 01009243956, kadastra apzīmējums 01000410057001027. Īpašums Valsts zemes dienestā pilnībā sadalīts dzīvokļu īpašumos, jāatdala no Zemesgrāmatas kadastra Nr. 0100 041 0057. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2134,31/LVL 1500,00. Izsoles sākumcena - EUR 1280,58/LVL 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles nodrošinājums līdz izsoles dienai EUR 213,43/LVL 150,00 apmērā iemaksājams maksātnespējas procesa administratores B. Pļaviņas, NMR Nr. 24067912618, norēķinu kontā Nr. LV39PRTT0262017113505, AS "PrivatBank". Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS "Swedbank", Balasta dambis 1a, Rīga. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Izsole notiek atbilstoši 01.11.2007. Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālrunis informācijai 29710688, e-pasts: bplavina@inbox.lv.


OP 2014/222.IZ9

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Baiba Pļaviņa, prakses vieta: K. Barona iela 59/61, Rīga, paziņo, ka 2014. gada 12. decembrī plkst. 13.30 Rīgā, Strēlnieku ielā 9-14, tiek rīkota maksātnespējīgai fiziskai personai Mārtiņam Rutkovskim piederošā nekustamā īpašuma trešā izsole ar augšupejoši soli - nekustamajam īpašumam Rīgā, Elijas ielā 20-41, nedzīvojamās telpas, pagrabs, ar kopējo platību 140,3 m2, kā arī pie īpašuma piederošās kopīpašuma domājamās daļas no daudzstāvu mājas un zemes, Valsts zemes dienesta kadastra numurs 01009243957, kadastra apzīmējums 01000410057001028. Īpašums Valsts zemes dienestā pilnībā sadalīts dzīvokļu īpašumos, jāatdala no Zemesgrāmatas kadastra Nr. 0100 041 0057. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2845,74/LVL 2000,00. Izsoles sākumcena - EUR 1707,45/LVL 1200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles nodrošinājums līdz izsoles dienai EUR 284,57/LVL 200,00 apmērā iemaksājams maksātnespējas procesa administratores B. Pļaviņas, NMR Nr. 24067912618, bankas norēķinu kontā Nr. LV39PRTT0262017113505, AS "PrivatBank". Piedzinējs/hipotekārais kreditors: AS "Swedbank", Balasta dambis 1a, Rīga. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā un administratoram līdz izsoles dienai. Izsole notiek atbilstoši 01.11.2007. Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālrunis informācijai 29710688, e-pasts: bplavina@inbox.lv.


OP 2014/222.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 83 ZTI Jānis Jonas, prakses vieta: Brīvības iela 68-15, Rīga, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Varim Zvejniekam. Piedzinējs - Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde. Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvotas telpas un 1455/12375 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, adrese: Kalnciema iela 52a-n.k., Rīga. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 511 n.k. ar kadastra Nr. 0100 909 5800. Otrās izsoles sākumcena - 3675 euro. Nekustamā īpašuma cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 08.12.2014. plkst. 13.00 Brīvības ielā 68-15, Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr. 15108111506, depozīta kontā Nr. LV79TREL9199065001000, Valsts kase, SWIFT kods TRELLV22, jāiemaksā 10 % nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma, t. i., 490 euro. Tālr. uzziņām 67220166.


OP 2014/222.IZ11

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta: Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, rīko Jurim Zariņam piederošā nekustamā īpašuma "Buijas 1"-1, Skultes pagasts, Limbažu novads, kadastra numurs 6676 900 0131, reģistrēts Skultes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000040736 1, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.1 43,65 kv.m platībā, 427/1316 kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs: AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522. Nekustamā īpašuma novērtējums (pirmās izsoles sākumcena) EUR 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Izsole notiks 2014.gada 16.decembrī plkst. 11.00 Limbažos, Cēsu ielā 22. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas (EUR 90,00) Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr. LV05047112003, depozīta kontā Nr. LV34TREL9199095001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 64022601, mob. tālr. 26335272.


OP 2014/222.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 66 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 32-8, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA 7 Īpašumi, Kalnciema iela 81-3, Rīga. Piedzinējs - valsts (VID RRI Vidzemes priekšpilsētas nodaļa, adrese: Talejas iela 1, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 1 (32,4 m2) un 3240/115080 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, tajā skaitā mājas funkcionāli saistītajām būvēm - šķūnis (lit. 002), šķūnis (lit. 003) -, kas atrodas Kalnciema ielā 81-1, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 0100 923 8207. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 7900.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 7900. Izsole notiks 2014. gada 10. decembrī plkst. 10.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus, reģ. Nr. 22127810025, depozīta kontā Nr. LV97TREL9199053001000, Valsts kase, EUR 790, kas ir 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67331439.


OP 2014/222.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 83 ZTI Jānis Jonas, prakses vieta: Brīvības iela 68-15, Rīga, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Laimes nams". Piedzinēji: Igors Lopuhins, hipotekārais kreditors AS "SEB banka". Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopīpašuma 947/29465 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala Upeņu ielā 4-16, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 10000003835916 ar kadastra Nr. 0100 925 9319. Dzīvokļa platība - 94,7 m2. Novērtējums un pirmās izsoles sākumcena - 52 500 euro. Nekustamā īpašuma cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 08.12.2014. plkst. 14.00 Brīvības ielā 68-15, Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr. 15108111506, depozīta kontā Nr. LV79TREL9199065001000, Valsts kase, SWIFT kods TRELLV22, jāiemaksā 10 % nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 67220166.


OP 2014/222.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 83 ZTI Jānis Jonas, prakses vieta: Brīvības iela 68-15, Rīga, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Laimes nams". Piedzinēji: Igors Lopuhins, hipotekārais kreditors AS "SEB banka". Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopīpašuma 609/29465 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala Upeņu ielā 4-20, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 10000003835920 ar kadastra Nr. 0100 925 9323. Dzīvokļa platība - 60,90 m2. Novērtējums un pirmās izsoles sākumcena - 34 000 euro. Nekustamā īpašuma cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 08.12.2014. plkst. 14.30 Brīvības ielā 68-15, Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Jonas, reģ. Nr. 15108111506, depozīta kontā Nr. LV79TREL9199065001000, Valsts kase, SWIFT kods TRELLV22, jāiemaksā 10 % nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 67220166.


OP 2014/222.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 66 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 32-8, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA Dzirnu Nams, Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga. Piedzinējs - valsts (VID RRI Vidzemes priekšpilsētas nodaļa, adrese: Talejas iela 1, Rīga). Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 789 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 031 0022), sūknētavas 23,30 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 031 0022 001) un kioska 19,80 m2 platībā (kadastra apzīmējums 0100 031 0022 002), kas atrodas Dzirnavu ielā 135A, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 0100 031 0022 un kadastra Nr. 0100 531 0051. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 125 600.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 125 600. Izsole notiks 2014. gada 10. decembrī plkst. 10.30 Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus, reģ. Nr. 22127810025, depozīta kontā Nr. LV97TREL9199053001000, Valsts kase, EUR 12 560, kas ir 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67331439.


OP 2014/222.IZ16

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 102 zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Triba, prakses vieta Bauskā, Dārza ielā 12a, pārdod pirmajā izsolē Alvilam Bergam piederošo dzīvokļa īpašumu "Lazdas"-16, Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads, kadastra Nr. 9088 900 0026. Piedzinējs un hipotekārais kreditors - SIA "Kurzemes Investīciju fonds", reģ. Nr.41203025205, Raiņa iela 15a, Talsi. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 48,7 m2 ,ar pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 487/13295 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 1100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 8. decembrī plkst. 11.00 Bauskā, Dārza ielā 12a. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Aelitas Tribas reģ. Nr.10097012082, depozīta kontā Nr. LV58TREL9199079001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Informācija pa tālruni 63923414.


OP 2014/222.IZ17

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Kaspara Sūnas, pers. kods 290981-11816, maksātnespējas procesa administratore Linda Spurele, sertifikāts Nr.00563, prakses vieta Krišjāņa Valdemāra ielā 18-6, Rīgā, LV-1010, pārdod otrajā izsolē ar lejupejošu soli maksātnespējīgajai fiziskajai personai Kasparam Sūnam piederošos nekustamos īpašumus:

- zemes īpašumu (neapbūvētu zemes gabalu ar kopējo platību 0,37 ha) "Priežu mala 13", kas atrodas Salas pagastā, Babītes novadā, 0,37 ha, kadastra numurs 80880050529; īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Salas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000187342; nekustamais īpašums "Priežu mala 13" ir ieķīlāts AS "SEB banka", reģ. Nr.40003151743, prasījumu nodrošināšanai;

- 2/26 domājamās daļas no zemes īpašuma (ceļa) "Priežu malas ceļš", kas atrodas Salas pagastā, Babītes novadā, kadastra numurs 80880050280; īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Salas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.100000187359.

Tā kā nekustamie īpašumi "Priežu mala 13" un "Priežu malas ceļš" ir savstarpēji saistīti (neapbūvēts zemes gabals un domājamās daļas no ceļa), abi nekustamie īpašumi tiek pārdoti vienlaicīgi kā lietu kopība. Nekustamā īpašuma "Priežu mala 13" novērtējums ir EUR 9959,72 apmērā. 2/26 domājamo daļu no nekustamā īpašuma "Priežu malas ceļš" novērtējums ir EUR 140,20. Nekustamo īpašumu novērtējums, pārdodot tos kā lietu kopību, ir EUR 10 100,00. Otrās izsoles sākumcena ir EUR 10 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Visām personām, kurām uz kādu no nekustamajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nodrošinājuma summa EUR 1010,00 apmērā līdz izsolei iemaksājama uz administratora Lindas Spureles, pers. kods 110785-11219, vārda atvērtajā norēķinu kontā AS "DNB banka", konts Nr. LV54RIKO0002220934413.

Nekustamo īpašumu izsole notiks 2014.gada 8.decembrī plkst. 15.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 18-6, Rīgā, LV-1010. Tālr. uzziņām 26494605; e-pasts: linda.spurele@gmail.com. No 2014.gada 12.novembra līdz 2014.gada 4.decembrim uzziņām lūgums zvanīt uz tālr. 29718345; e-pasts: eriks.spurelis@inbox.lv. Visi dokumenti, kas attiecas uz nekustamo īpašumu pārdošanu izsolē, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku, ir pieejami administratora prakses vietā visām personām, kuras vēlas ar tiem iepazīties.


OP 2014/222.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.74 zvērināta tiesu izpildītāja Aija Kalniņa: prakses vieta Rīgā, Antonijas ielā 4-2A, rīko pirmo izsoli parādniekam Sergejam Zaicevam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinēja: Nataļja Zaiceva. Pārdodamais nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr.45, Meldru iela 18, Rīga, kadastra numurs 0100 920 8092, platība 67,91 kv.m, kopīpašuma 6791/226782 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, ierakstīts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000003879 45. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējuma summa ir 18850,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro). Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Pirmās izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu ir 18850,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro).

Izsole notiks 2014.gada 10.decembrī plkst. 13.00 Rīgā, Antonijas ielā 4, 2.A kabinetā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Aijas Kalniņas, LV22105210600, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr. LV88TREL9199059001000, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma, t. i., 1885,00 EUR, maksājuma mērķī norādīt - par izsoli izpildu lietā Nr.00190/074/2014, Meldru iela 18-45, Rīga. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis informācijai 67331863, 29544487.


OP 2014/222.IZ19

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Uldim Tobiasam. Piedzinējs - valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", Doma laukums 4, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 22,1 ha platībā, no tās 18,6 ha - lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 2,5 ha - meži, kas atrodas "Ozoliņos", Taurupes pagastā, Ogres novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Ogres zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 74920110052. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 19 920,21.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 19 920,21. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 9. decembrī plkst. 10.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ. Nr. 30017311006, depozīta kontā Nr. LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 1992,02. Mērķī norādīt izpildu lietas Nr. 2136/041/2011. Tālr. uzziņām 25417422.


OP 2014/222.IZ20

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Helga Rūtena, amata vieta Nr.42, prakses vieta: Rīgā, Brīvības ielā 85, 3.stāvā, rīko SIA "BALOŽU NAMI", reģ. Nr.40003615643, piederošā nekustamā īpašuma Smilšu ielā 9/2, Baložos, Ķekavas novadā; Smilšu ielā 9/1, Baložos, Ķekavas novadā; Smilšu ielā 9/3, Baložos, Ķekavas novadā, kadastra Nr.8007 002 1904, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no nedzīvojamām telpām Nr.25 (44,6 kv.m), 62 (24 kv.m), 87 (23,8 kv.m) un 86 (69,80 kv.m) ar kopējo platību 162,2 kv.m. Piedzinēji: Vasilijs Zagorskis, Ķekavas novada pašvaldība, adrese: Gaismas iela 19/9, Ķekava, Ķekavas novads. Nekustamā īpašuma novērtējums EUR 18 500. Izsoles sākumcena EUR 18 500. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas, LV16017312315, depozīta kontā Nr. LV80TREL9199032001000 Valsts kasē nodrošinājums EUR 1850 apmērā. Izsole notiks 2014.gada 11.decembrī plkst. 14.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Helgas Rūtenas biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 85, 3.stāvā. Tālr. 67813503, 29179917.


OP 2014/222.IZ21

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Ligitai Zarinskai piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs: AS "DNB banka", Skanstes iela 12, Rīga. Parādniece: Ligita Zarinska. Nekustamā īpašuma adrese: Gulbju iela 15/17, Ventspils. Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 2700 020 0503 ir neapbūvēts zemes gabals ar kopējo platību 12 212 kv.m. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4600,00. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 4600,00. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2014.gada 8.decembrī plkst. 10.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas biroja telpās Ventspilī, Ostas ielā 23. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 460,00. Uzziņas pa tālruni 63624319, 22030308 vai ierodoties zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā.


OP 2014/222.IZ22

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 100. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Gulbe, prakses vieta: Aizkraukles novads, Aizkraukle, Lāčplēša iela 4-318, pārdod pirmajā izsolē Jurim Jegorovam piederošo nekustamo īpašumu Jaunceltnes ielā 41-21, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, kadastra Nr. 3201 900 2476. Piedzinēji: SIA Lauma A, Lāčplēša iela 4, Aizkraukle; SIA Aizkraukles siltums, Rūpniecības iela 2, Aizkraukle. Nekustamā īpašuma apraksts: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 44,6 m2, kopīpašuma 446/26650 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (1167,00 m2). Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena - EUR 3600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 9. decembrī plkst. 11.00 Lāčplēša ielā 4-318, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērinātas tiesu izpildītājas Ligitas Gulbes, reģ. Nr. LV25086411856, depozīta kontā Nr. LV61TREL9199077001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālr. uzziņām 26470952, 65122529.


OP 2014/222.IZ23

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 100. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Gulbe, prakses vieta: Aizkraukles novads, Aizkraukle, Lāčplēša iela 4-318, pārdod pirmajā izsolē Ivitai Elstei piederošo nekustamo īpašumu Spīdolas ielā 3-48, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, kadastra Nr. 3201 900 1695. Piedzinējs - SIA Lauma A, Lāčplēša iela 4, Aizkraukle. Nekustamā īpašuma apraksts: divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 41,7 m2, kopīpašuma 417/2777 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena - EUR 3200,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 9. decembrī plkst. 10.00 Lāčplēša ielā 4-318, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma zvērinātas tiesu izpildītājas Ligitas Gulbes, reģ. Nr. LV25086411856, depozīta kontā Nr. LV61TREL9199077001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālr. uzziņām 26470952, 65122529.


OP 2014/222.IZ24

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Oksanai Kalniņai piederošo īpašumu Vērgales ielā 4, Liepājā, kadastra Nr. 1700 014 0146, - 631/1000000 domājamo daļu no apbūvēta zemesgabala 2749 m2 platībā. Piedzinējs - SIA Namu serviss Apse, Peldu iela 41-2, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 17,07. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 17,07, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 11.12.2014. plkst. 10.15 Avotu ielā 4, 2. stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 % apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - EUR 1,71 - zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, personas kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, izpildu lietā Nr. 00344/006/2013. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608. panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.


OP 2014/222.IZ25

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Oksanai Kalniņai piederošo īpašumu Vērgales ielā 4-41, Liepājā, kadastra Nr. 1700 902 6090, 35,4 m2, 1 istaba, 5/5 stāvs, 354/22452 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Piedzinējs - SIA Namu serviss Apse, Peldu iela 41-2, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 1849,73. Otrās izsoles sākumcena - EUR 1387,30, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 11.12.2014. plkst. 10.00 Avotu ielā 4, 2. stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 % apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - EUR 184,97 - zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, personas kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, izpildu lietā Nr. 00344/006/2013. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608. panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.


OP 2014/222.IZ26

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Ērikam Spradzenko piederošo īpašumu M. Ķempes ielā 12-15, Liepājā, kadastra Nr. 1700 900 6601, 3 istabas, 67,3 m2, 1/5 stāvs, 673/29692 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 10 600. Otrās izsoles sākumcena - EUR 7950,00, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 11.12.2014. plkst. 10.30 Avotu ielā 4, 2. stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 % apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - EUR 1060 - zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, personas kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, izpildu lietā Nr. 00549/006/2014. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608. panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.


OP 2014/222.IZ27

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Svetlanai Ļevšovai (Levshova) piederošo īpašumu - dzīvokli - Atmodas bulvārī 12b-20, Liepājā, kadastra Nr. 1700 902 4784, 3 istabas, 63,5 m2, 3/5 stāvs, 635/40884 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 4100. Otrās izsoles sākumcena - EUR 3075, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 11.12.2014. plkst. 11.00 Avotu ielā 4, 2. stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 % apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - EUR 410 - zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, personas kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, izpildu lietā Nr. 01660/006/2013. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608. panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.


OP 2014/222.IZ28

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniecei Irinai Medvedevai piederošo īpašumu Katedrāles ielā 13-23, Liepājā, kadastra Nr. 1700 902 9200, 52 m2, 2 istabas, 3/5 stāvs, 51236177 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 2900. Otrās izsoles sākumcena - EUR 2175, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 11.12.2014. plkst. 11.15 Avotu ielā 4, 2. stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 % apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - EUR 290 - zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, personas kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, izpildu lietā Nr. 00349/006/2014. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608. panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.


OP 2014/222.IZ29

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.45 zvērināta tiesu izpildītāja Katrīna Baltalksne 2014.gada 10.decembrī plkst.11.00 prakses vietā Rīgā, Lāčplēša ielā 75, 3.stāvā, pirmajā izsolē pārdod parādniekam SIA Formika, juridiskā adrese Esplanādes iela 3, Rīgā, piederošo nekustamo īpašumu - neapdzīvojamo ēku Rīgā, Esplanādes ielā 3, 308,9 m2 platībā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra numuru 0100 603 0128.

Ēka saistīta ar zemes vienību, kas reģistrēta ar kadastra Nr.0100 103 2012. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda 13 100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Katrīnas Baltalksnes, reģ.Nr.14067810102, depozīta kontā Nr.LV27TREL9199035001000, Valsts kase, nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma 1310 EUR. Tālr.uzziņām 67293630.


OP 2014/222.IZ30

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 78. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš 2014. gada 10. decembrī plkst. 11.30 Baznīcas ielā 37-11, Rīgā, rīko nekustamā īpašuma, kas atrodas Maskavas ielā 170, k-1-18, Rīgā, kadastra Nr. 0100 915 9891, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa Nr. 18 ar kopējo platību 45,5 m² un tam piederošajām 4543/268303 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Īpašnieks - Jānis Lazdiņš. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 17 100,00. Piedzinējs - DzĪKS "Mūsmājas".

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu ir EUR 17 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Rīgas apgabaltiesas 78. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja R. Mežiņa, reģ. Nr. LV15057013120, kontā Nr. LV85TREL9199061001000, Valsts kase, nodrošinājuma summa EUR 1710,00 apmērā. Tālrunis informācijai 29336336.


OP 2014/222.IZ31

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Jaunsleine, prakses vieta: Avotu iela 4, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Thomas Taterka piederošo īpašumu - dzīvokli - K. Valdemāra ielā 17-2, Liepājā, kadastra Nr. 1700 902 2221, 5 istabas, 168,6 m2, 2/2 stāvs, 1686/5245 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Piedzinējs - SIA LNA, Tukuma iela 1a, Liepāja. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 20 200. Otrās izsoles sākumcena - EUR 15 150, kas nav apliekama ar PVN.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 11.12.2014. plkst. 11.30 Avotu ielā 4, 2. stāvā, Liepājā. Pretendentiem līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 % apmērā no nekustamā īpašuma vērtības - EUR 2020 - zvērinātas tiesu izpildītājas Sandras Jaunsleines, personas kods 150767-10810, depozīta kontā Nr. LV75TREL9199003001000, Valsts kase, kods TRELLV22, izpildu lietā Nr. 00548/006/2014. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608. panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālr. uzziņām 63420864, 29188076.


OP 2014/222.IZ32

Izsole

Maksātnespējas administrators Zigurds Aumeisters, prakses vieta: Rīgā, Torņa ielā 4, III C, 301.kab., LV-1050, otrā atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli pārdod parādniecei Ingai Pudānei piederošo nekustamo īpašumu. Izsolāmais īpašums - gruntsgabals bez apbūves ar kopējo platību 1890 kv.m, kas atrodas Rīgā, Rudzu ielā (bez Nr.), kadastra Nr. 0100 113 2480. Nekustamajam īpašumam ir hipotekārais kreditors AS "DNB banka". Nekustamā īpašuma novērtējuma cena ir EUR 15 000. Izsoles sākuma cena ir EUR 15 000. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Īpašuma izsole ar lejupejošu soli notiks 2014.gada 10.decembrī plkst. 11.00 Rīgā, Torņa ielā 4, k. III C, 301.kab. Izsolāmais objekts nav apliekams ar PVN. Izsoles dalībniekiem līdz reģistrācijai izsolē jāiemaksā AS "DNB banka" norēķinu kontā LV48 RIKO 0002 2209 7943 2 drošības naudu EUR 1500 ar atzīmi "Ingas Pudānes nekustamā īpašuma izsole". Iesniegt dokumentus un reģistrēties izsolei var Rīgā, Torņa ielā 4, korp. III C, 301.kab., LV-1050, līdz izsoles sākumam, telefons 67214216, fakss 67214290, e-pasts mna.za@inbox.lv.


OP 2014/222.IZ33

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 115. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Jolanta Boļšakova prakses vietā Pils ielā 14, Tukumā, Tukuma novadā, otrajā izsolē pārdod SIA "TENT Service" piederošo nekustamo īpašumu "Meistaros", Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā. Īpašnieks - SIA "TENT Service", juridiskā adrese: "Meistari", Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. Piedzinēji: SIA "Swedbank Līzings", juridiskā adrese: Balasta dambis 1A, Rīga; valsts. Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 949 m2, kas piemērots rūpnieciskai apbūvei, reģistrēts Jaunpils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0034 5836 ar kadastra Nr. 9056 007 0065. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 300,00. Nekustamā īpašuma solīšana sākas no summas, kas atbilst 75 % no nekustamā īpašuma novērtējuma. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 10. decembrī plkst. 11.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Jolantas Boļšakovas prakses vietā Pils ielā 14, Tukumā, Tukuma novadā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Jolantas Boļšakovas, reģ. Nr. 21056511081, depozīta kontā Nr. LV96TREL9199086001000 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, t. i., EUR 30,00. Maksājuma mērķī norādīt "Izsoles nodrošinājums lietā Nr. 190-C53/2014". Maksājumu veikt vismaz divas darba dienas pirms izsoles. Ja jūsu iemaksātais nodrošinājums nebūs ieskaitīts depozīta kontā, jums var liegt iespēju piedalīties solīšanā. Tālrunis uzziņām 63125048.


OP 2014/222.IZ34

Nekustamā īpašuma izsole

Gulbenes novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

- Viestura iela 29-5, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 0025, sastāv no viena divistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0276 001 005, platība 52,5 m2. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 1700,00, nodrošinājums ir EUR 170,00. Izsole notiks 2014.gada 11.decembrī plkst. 10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Nekustamo īpašumu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu, vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu.

- Viestura iela 29-6, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 0158, sastāv no viena dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0276 001 006, platība 31,3 m2. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 900,00, nodrošinājums ir EUR 90,00. Izsole notiks 2014.gada 11.decembrī plkst. 10.20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Nekustamo īpašumu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu, vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu.

Gulbenes novada dome pārdod atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu:

- Stāmerienas pagastā ar nosaukumu "Malēji", kadastra numurs 5088 004 0170, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5088 004 0170, platība 1,06 ha, un uz tās esošas dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 5088 004 0170 001, platība 66 m2. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 2134,31, nodrošinājums ir EUR 213,43. Izsole notiks 2014.gada 11.decembrī plkst. 10.40 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Nekustamo īpašumu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu, vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu.

- Daukstu pagastā ar nosaukumu "Urgas", kadastra numurs 5048 004 0242, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0242, platība 0,2937 ha. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 990, nodrošinājums ir EUR 99. Izsole notiks 2014.gada 11.decembrī plkst. 11.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē (323.kabinetā) Ābeļu ielā 2, Gulbenē, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2014.gada 10.decembrim plkst. 15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas. Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884 AS "SEB banka" pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.


OP 2014/222.IZ35

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Kaspara Dogvillo administratore Una Zakrevska, sertifikāts Nr.00227, prakses vieta: Cīruļu iela 9, Kalngale, Carnikavas novads, LV-2163, tālr. 29245130, paziņo, ka pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts Kasparam Dogvillo piederošs nekustamais īpašums Upes ielā 9, Strenčos, Strenču novadā, reģistrēts Valkas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Strenču pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000147150, kadastra Nr.9417 001 2905. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 6600, 00. Izsoles nodrošinājums EUR 660, 00.

Izsole notiks 2014. gada 9. decembrī plkst. 12.00 Antonijas ielā 7-2, Rīgā. Izsoles cena ar pievienotās vērtības nodokli neapliekas. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā administratores Unas Zakrevskas, sertifikāts Nr.00227, pers. kods 091168-10445, norēķinu kontā Nr. LV18UNLA0050012138816 AS "SEB banka" nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2014/222.IZ36

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane, prakses vieta: K. Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Vladimiram Aļeiņikovam. Piedzinēji: AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga; Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 8080 001 0569 un dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 8080 001 0569 001) -, kas atrodas Cibiņas ielā 8, Stūnīšos, Olaines pagastā, Olaines novadā, nostiprināts Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000250622. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 110 250,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsoles sākumcena ir EUR 110 250,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 10. decembrī plkst. 10.30 Rīgā, K. Barona ielā 32 (ieeja no Pērses ielas), 6. stāvā. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Kantmanes, reģ. Nr. LV27048211668, depozīta kontā Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67333391.


OP 2014/222.IZ37

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 68.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Aigars Rušiņš 2014.gada 9.decembrī plkst. 13.00 Rīgā, Miera ielā 36, pirmajā izsolē pārdod Viktorijai Kaļiņinai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgā, Biķernieku ielā 49-23, kadastra Nr.0100 916 0011. Piedzinējs: Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese: Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 25,7 m2 ar pie īpašumā piederošajām 2574/285900 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.24205 23. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 11 800,00 apmērā. Izsoles sākumcena EUR 11 800,00, izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē līdz izsoles dienai, tiesu izpildītāja Aigara Rušiņa, reģ. Nr.16017112751, depozīta kontā Nr. LV94TREL9199055001000, Valsts kase, TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1180,00 apmērā, maksājuma uzdevumā norādot izpildu lietas Nr.00506/068/2014. Tālrunis uzziņām 67813506.


OP 2014/222.IZ38

Izsole

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Ziru skola", kadastra Nr. 9890 001 0394, adrese: "Ziru skola", Ziru pagasts, Ventspils novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, un Ventspils novada pašvaldības portālā: www.ventspilsnovads.lv. Īpašums apskatāms darbadienās līdz 2014.gada 9.decembrim, laiku iepriekš saskaņojot ar Ziru pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 26415330. Izsoles sākumcena EUR 32 600, nodrošinājums EUR 3260, izsoles solis EUR 100. Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS "Swedbank", kods HABALV22. Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2014.gada 10.decembrim plkst. 14.30, izsole notiks 2014.gada 10.decembrī plkst. 14.30 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.


OP 2014/222.IZ39

Izsole

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Tiltiņi", kadastra Nr.9850 002 0364, adrese: "Tiltiņi", Jūrkalne, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, un Ventspils novada pašvaldības portālā: www.ventspilsnovads.lv. Īpašums apskatāms darbadienās līdz 2014.gada 9.decembrim, laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 26384455. Izsoles sākumcena 9000 EUR, nodrošinājums 900 EUR, izsoles solis 100 EUR. Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS "Swedbank", kods HABALV22. Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2014.gada 10.decembrim plkst. 12.00, izsole notiks 2014.gada 10.decembrī plkst. 13.30 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.


OP 2014/222.IZ40

Izsole

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Liepiņas", kadastra Nr.9870 010 0149, adrese: "Liepiņas", Ugāles pagasts, Ventspils novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, un Ventspils novada pašvaldības portālā: www.ventspilsnovads.lv. Īpašums apskatāms darbadienās līdz 2014.gada 9.decembrim, laiku iepriekš saskaņojot ar Ugāles pagasta pārvaldes vadītāju, tālr. 29506686. Izsoles sākumcena 4903 EUR, nodrošinājums 490 EUR, izsoles solis 100 EUR. Nodrošinājums jāiemaksā Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS "Swedbank", kods HABALV22. Pieteikumu reģistrācija izsolei darbadienās līdz 2014.gada 10.decembrim plkst. 12.00, izsole notiks 2014.gada 10.decembrī plkst. 14.00 Ventspils novada pašvaldībā Skolas ielā 4, Ventspilī.


OP 2014/222.IZ41

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 14 zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina, prakses vieta: Ostas iela 23, Ventspils, rīko pirmo izsoli Normundam Švēdem-Grīnbergam piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinējs - SIA "Talsu Namsaimnieks", Ezeru laukums 2, Talsi, Talsu novads. Parādnieks - Normunds Švēde-Grīnbergs. Hipotekārais kreditors - AS "Swedbank", Balasta dambis 1A, Rīga. Nekustamā īpašuma adrese: Brīvības iela 74-3, Stende, Talsu novads. Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 8815 900 0045 ir četristabu dzīvoklis ar kopējo platību 82,0 m2, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā, pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 820/17601 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3100,00. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 3100,00. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 8. decembrī plkst. 15.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas biroja telpās Ventspilī, Ostas ielā 23.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ivettas Kaluginas, reģistrācijas Nr. LV08076411647, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199009001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma, t. i., EUR 310,00. Uzziņas pa tālr. 63624319, 22030308 vai ierodoties zvērinātas tiesu izpildītājas prakses vietā.


OP 2014/222.IZ42

Izsole

Raunas novada dome saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu atkārtoti pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu "Ķeveru kalns" Drustu pagastā, Raunas novadā. Izsole notiks Raunas novada domes priekšsēdētājas kabinetā Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, 2014. gada 10. decembrī plkst. 10.00. Dalībnieku reģistrācija pie Raunas novada domes jurista palīga Vidzemes ielā 2, Raunas pagastā, Raunas novadā, līdz 2014.gada 9.decembrim plkst. 17.00.

Nosacītā cena EUR 34 848,00 (trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi euro 00 centi), nodrošinājuma nauda EUR 3484,80 (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit četri euro 80 centi) (jāiemaksā novada kontā līdz reģistrācijai), reģistrācijas nauda EUR 25,00. Samaksa divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Raunas novada domē (Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads) pie jurista palīga un mājaslapā internetā www.rauna.lv. Informācija pa tālruņiem 64119902, 29412063.


OP 2014/222.IZ43

Izsole

Aizputes novada dome atklātā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.6405 011 0117, kas sastāv no 1278 kv.m liela zemes gabala un trīsstāvu kopdzīvojamās ēkas ar ēdnīcas un veikala telpām Kalvenes ielā 69, Aizputē, Aizputes novadā. Nodrošinājuma nauda 10%. Izsoles sākuma cena EUR 21 000. Izsoles solis 100,00.

Izsole notiks 2014.gada 11.decembrī plkst. 11.00 Aizputes novada domē Atmodas ielā 22, Aizputē. Izsoles dalībniekiem jāpiesakās domē Atmodas ielā 22, Aizputē, 18.kabinetā, līdz 2014.gada 10.decembrim plkst. 12.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv vai domes kancelejā.


OP 2014/222.IZ44

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga prakses vietā Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, 2014. gada 12. decembrī plkst. 11.00 rīko kopīpašniekiem Marutai Ozoliņai, Andrejam Ozoliņam un Mārcim Ozoliņam piederošā nekustamā īpašuma "Galdnieki" Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no trīs zemesgabaliem 1,7 ha platībā, uz zemes īpašuma atrodas galdniecības darbnīcas ēka ar apbūves laukumu 453,7 m2, kadastra Nr. 7090 004 0278. Piedzinējs - AS PrivatBank, Muitas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 5800. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras piedalīsies izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ. Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr. LV26TREL9199068001000, Valsts kase, kods TRELLV22, jāieskaita nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 580. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607. panta otro daļu līdz izsolei nepieciešams pārliecināties, vai tiesu izpildītājas norādītajā kontā ir ieskaitīta nodrošinājuma summa, pretējā gadījumā persona netiek pielaista dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 64323026.


OP 2014/222.IZ45

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga prakses vietā Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, 2014. gada 12. decembrī plkst. 10.30 rīko kopīpašniekiem Marutai Ozoliņai, Andrejam Ozoliņam un Mārcim Ozoliņam piederošā nekustamā īpašuma "Mežkalni 1" Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 2,89 ha platībā (1,22 ha - meža platība, 1,39 ha pārējās zemes), kadastra Nr. 7090 004 0256. Piedzinējs - AS PrivatBank, Muitas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1100. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras piedalīsies izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ. Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr. LV26TREL9199068001000, Valsts kase, kods TRELLV22, jāieskaita nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 110. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607. panta otro daļu līdz izsolei nepieciešams pārliecināties, vai tiesu izpildītājas norādītajā kontā ir ieskaitīta nodrošinājuma summa, pretējā gadījumā persona netiek pielaista dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 64323026.


OP 2014/222.IZ46

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga prakses vietā Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, 2014. gada 12. decembrī plkst. 10.00 rīko kopīpašniekiem Marutai Ozoliņai, Andrejam Ozoliņam un Mārcim Ozoliņam piederošā nekustamā īpašuma "Mežkalni" Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemesgabaliem 2,8 ha platībā, uz zemesgabaliem atrodas kokzāģētavas ēka (535 m2), sarga māja, divas angāra ēkas ar kopējo apbūves laukumu 1481,78 m2, saimniecības ēka (138,7 m2), kadastra Nr. 7090 004 0276. Piedzinējs - AS PrivatBank, Muitas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 11 700. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras piedalīsies izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ. Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr. LV26TREL9199068001000, Valsts kase, kods TRELLV22, jāieskaita nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 1170. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607. panta otro daļu līdz izsolei nepieciešams pārliecināties, vai tiesu izpildītājas norādītajā kontā ir ieskaitīta nodrošinājuma summa, pretējā gadījumā persona netiek pielaista dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 64323026.


OP 2014/222.IZ47

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga prakses vietā Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, 2014. gada 12. decembrī plkst. 13.00 rīko kopīpašniekiem Vinetai Inģistei un Jurģim Mežulim piederošā nekustamā īpašuma "Kalnavilkzemnieki" Virešu pagastā, Apes novadā, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 3,6 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja (apbūves laukums - 176,3 m2), palīgēka - pirts (apbūves laukums - 44,6 m2) -, palīgēkas pamati, nedzīvojamā ēka, kadastra Nr. 3690 001 0012. Zemesgabals robežojas ar Palsas upi. Piedzinējs - AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 6400. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras piedalīsies izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ. Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr. LV26TREL9199068001000, Valsts kase, kods TRELLV22, jāieskaita nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 640. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607. panta otro daļu līdz izsolei nepieciešams pārliecināties, vai tiesu izpildītājas norādītajā kontā ir ieskaitīta nodrošinājuma summa, pretējā gadījumā persona netiek pielaista dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 64323026.


OP 2014/222.IZ48

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 87 zvērināta tiesu izpildītāja Guna Danga prakses vietā Gaitnieku ielā 2A, Gulbenē, 2014. gada 12. decembrī plkst. 13.30 rīko Metai Adlerei piederošā nekustamā īpašuma "Parka 15" Ziemera pagastā, Alūksnes novadā, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 0,2 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja (kopējā platība - 111,4 m2, iekšpusē degusi), palīgēkām - divi šķūņi, saimniecības ēka, kadastra Nr. 3696 005 0174. Piedzinējs - AS DNB banka, Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3700. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras piedalīsies izsolē, līdz izsoles dienai zvērinātas tiesu izpildītājas Gunas Dangas, reģ. Nr. LV30057312556, depozīta kontā Nr. LV26TREL9199068001000, Valsts kase, kods TRELLV22, jāieskaita nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 370. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607. panta otro daļu līdz izsolei nepieciešams pārliecināties, vai tiesu izpildītājas norādītajā kontā ir ieskaitīta nodrošinājuma summa, pretējā gadījumā persona netiek pielaista dalībai izsolē. Tālr. uzziņām 64323026.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)