Laidiens: 03.10.2014., Nr. 196

Amatu konkursu ziņas

Amatu konkursi

OP 2014/196.AKK1

Veselības inspekcija ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic uzraudzību un kontroli veselības nozarē visā Latvijas teritorijā, lai nodrošinātu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

Veselības inspekcija izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Produktu kontroles nodaļas inspektors/-e (viena amata vieta uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- akadēmiskā augstākā izglītība (iegūts bakalaura grāds) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ķīmijā, medicīnā, bioloģijā vai vides zinātnē

- praktiskā darba pieredze specialitātē - vismaz 1 gads

- vēlama pieredze inspektora un/vai līdzīga rakstura darbā konkrētajā jomā - vismaz 1 gads

- valsts pārvaldi reglamentējošo normatīvo aktu un administratīvā procesa pārzināšana

- valsts valodas prasmes līmenis - C līmeņa 1. pakāpe (augstākā)

- divu svešvalodu (angļu, krievu, vācu valodas u.c.) pārzināšana

- prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī (MS Office) un lietvedības zināšanas

Galvenie pienākumi:

- veikt kontroles Latvijas uzņēmumos, pārbaudot ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu un kosmētikas līdzekļu atbilstību normatīvo aktu prasībām saskaņā ar noteiktajām procedūrām

- veikt pasākumus, ar kuriem ierobežo normatīvo aktu prasībām neatbilstošu ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu un kosmētikas līdzekļu laišanu tirgū, pieprasot to izņemšanu, atsaukšanu vai noteiktas darbības pārtraukšanu, kā arī pārbaudīt uzdotā izpildi

- saskaņā ar noteiktajām procedūrām sagatavot kontroles aktu un citu kontroles rezultātu apliecinošo dokumentāciju

- plānot un veikt ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu un kosmētikas līdzekļu paraugu ņemšanu laboratoriskajiem izmeklējumiem

- iegūt un uzturēt informāciju par uzraudzībā esošajiem uzņēmumiem un kontrolētajām ķīmiskajām vielām, ķīmiskajiem maisījumiem un kosmētikas līdzekļiem

Mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi, profesionālo zināšanu pilnveidošanu un iespēju gūt praktisku pieredzi

- profesionālu un atsaucīgu kolektīvu

- mēnešalgu no 635,00 EUR līdz 837,00 EUR (bruto alga) un motivējošas sociālās garantijas (piemēram, 6 stundu darba dienu pirmssvētku dienās)

- labus darba apstākļus Rīgā, Klijānu ielā 7

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar norādi "Inspektors Produktu kontroles nodaļā", CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Veselības inspekcijas Personāla nodaļā Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012, vai nosūtīt uz e-pastu vi.konkursi@vi.gov.lv 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Tālrunis informācijai 67819675, e-pasts: vi.konkursi@vi.gov.lv, mājaslapa: www.vi.gov.lv.


OP 2014/196.AKK2

Valsts zemes dienests ir valsts institūcija, kas savas kompetences ietvaros pārzina zemes kā nacionālās bagātības un ar to saistīto objektu valsts uzskaiti un pārraudzību, lai nodrošinātu tās sekmīgu izmantošanu un aizsardzību.

Valsts zemes dienests izsludina konkursu uz vakanto Rīgas reģionālās nodaļas Juridiskās daļas jurista/-es amatu (uz noteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

- pārzināt un savā darbībā ievērot dienesta darbību reglamentējošos normatīvos aktus un orientēties tiesību sistēmā

- sagatavot iesniegšanai tiesā pieteikumus, apelācijas un kasācijas sūdzības, blakus sūdzības, kā arī paskaidrojumus un citus procesuālos dokumentus

- pārstāvēt uz dienesta ģenerāldirektora pilnvarojuma pamata dienesta un nodaļas intereses Latvijas Republikas tiesās

- uzskaitīt tiesvedības procesus un nodrošināt tiesu lietu noformēšanu un glabāšanu atbilstoši dienestā noteiktajai kārtībai

- izskatīt fizisku un juridisku personu iesniegumus un sagatavot atbilžu (vēstuļu un administratīvo aktu) projektus atbilstoši normatīvo aktu prasībām

- izskatīt citu nodaļas amatpersonu sagatavoto atbilžu projektus un nodrošināt to atbilstību normatīvajiem aktiem

- piedalīties nodaļas struktūrvienību sagatavoto administratīvo aktu izdošanas, noformēšanas kārtības un atbilstības normatīvo aktu prasībām kontrolē

- piedalīties (pēc nepieciešamības) nodaļas zemes robežu strīdu komisijas darbā un pēc daļas vadītāja norādījuma sagatavot lēmumu projektus

- sagatavot nepieciešamo līgumu projektus nodaļas darbības nodrošināšanai, ievērojot vispārpieņemto juridisko praksi un dienesta un nodaļas intereses, un veikt noslēgto līgumu reģistrāciju Līgumu uzskaites sistēmā

- sniegt konsultācijas nodaļas struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem ar nodaļas darbību saistītos juridiskos jautājumos

Prasības pretendentiem/-ēm:

- 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnē

- ne mazāk kā viena gada pieredze jurista amatā

- pieredze normatīvo aktu piemērošanā

- pieredze pārstāvībā tiesā un tiesvedības dokumentu sagatavošanā

- pieredze administratīvo lietu izskatīšanā un administratīvo aktu sagatavošanā

- jāorientējas dienesta darbību regulējošajos tiesību aktos un dienesta sniegtajos pakalpojumos

Piedāvājam:

- darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā

- darbu Rīgā, Puškina ielā 14

- bruto darba algu no 662 EUR līdz 880 EUR

- sociālās garantijas

Pretendentiem pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sūtīt Personāla daļai Rīgā, 11. novembra krastmalā 31, vai elektroniski uz e-pastu: konkurss@vzd.gov.lv. Tālrunis uzziņām 67038614.


OP 2014/196.AKK3

Labklājības ministrija izsludina konkursu uz Finanšu vadības departamenta finansista/-es amatu (uz noteiktu laiku)

Pretendentu atlasei izvirzāmi šādi nosacījumi:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (ekonomikā vai kādā no finanšu vadības jomām) vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar studijām ekonomikā

- pieredze darbā ar budžeta plānošanas un finanšu vadības jautājumiem ne mazāka par 1 gadu

- sadarbības, plānošanas, organizatora, kontroles, komunikācijas un analītiķa prasmes

- labas datortehnikas lietošanas prasmes

- prasme meklēt risinājumus sarežģītās situācijās, mērķtiecīga virzība uz vēlamo rezultātu. Gatavība uzņemties atbildību gan par procesu, gan risinājumiem, gan rezultātiem

- atbildība par savā pārziņā esošajiem procesiem un rezultātiem

- prasme uzturēt uz rezultātu orientētas un lietišķas attiecības ar iesaistītajām institūcijām un to darbiniekiem

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Galvenie amata pienākumi:

- nodrošināt valsts sociālo pakalpojumu pasākumu līgumu uzraudzību, finanšu uzskaiti, iesniegto atskaišu atbilstības pārbaudi atbilstoši apstiprinātajam finansējumam un noslēgto līgumu nosacījumiem, kā arī nodrošināt komunikāciju ar pakalpojumu sniedzējiem

Pretendentiem jāpiesakās 20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas, nosūtot motivētu pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas Labklājības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentam - Anita Budovskai - Rīgā, Skolas ielā 28, LV-1331, vai uz e-pasta adresi: anita.budovska@lm.gov.lv.

Uzziņas pa tālruni 67021585 vai Labklājības ministrijas mājaslapā (www.lm.gov.lv).


OP 2014/196.AKK4

Datu valsts inspekcija izsludina atklātu konkursu uz Pirmās uzraudzības daļas juriskonsulta/-es amatu (ierēdņa amats)

Pienākumi:

- izskatīt iesniegumus par iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem un citiem Datu valsts inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem

- sagatavot administratīvo aktu, administratīvo pārkāpumu protokolu, lēmumu administratīvo pārkāpumu lietās un citu dokumentu projektus Datu valsts inspekcijas kompetencē esošajos jautājumos

- sniegt konsultācijas un atzinumus par personas datu apstrādi un aizsardzību un citiem Datu valsts inspekcijas kompetencē esošajiem jautājumiem

Prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- valsts atzīta otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs

- praktiskā darba pieredze jurisprudencē ne mazāk kā 2 (divi) gadi

- zināšanas un vēlama darba pieredze par administratīvo procesu un administratīvo pārkāpumu lietvedību

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī

- labas angļu valodas zināšanas, vēlama otras svešvalodas zināšana labā līmenī, kas nepieciešama tiešo pienākumu izpildei

- zināšanas un darba pieredze personas datu aizsardzības jomā tiks uzskatītas par priekšrocību

- labas iemaņas darbā ar datoru, prasme strādāt ar MS Word, Excel, interneta resursiem

- elastīga domāšana, prasme apstrādāt jaunu, sarežģītu informāciju, spēja reaģēt uz straujām izmaiņām

- labas komunikācijas prasmes un argumentācijas un pārliecināšanas spējas

Datu valsts inspekcija piedāvā:

- darbavietu Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13

- darbu dinamiskā iestādē

- profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes personas datu aizsardzībā

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- darbu labiekārtotās telpās un labus darba apstākļus

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi info@dvi.gov.lv (ar norādi "Pirmās uzraudzības daļas konkurss") vai iesniegt Datu valsts inspekcijā Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011. Tālrunis uzziņām 67223131.

Datu valsts inspekcija sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Datu valsts inspekcija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011.


OP 2014/196.AKK5

Datu valsts inspekcija izsludina atklātu konkursu uz Pirmās uzraudzības daļas vadītāja/-as amatu uz noteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

- organizēt un piedalīties pārbaudēs par personas datu apstrādes atbilstību normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām personas datu aizsardzības jomā

- koordinēt un izskatīt fizisku un juridisku personu sūdzību un iesniegumu saistībā ar iespējamajiem pārkāpumiem personas datu apstrādes jomā un citiem daļas kompetencē esošiem jautājumiem izskatīšanu

- vadīt daļas darbinieku darbu

- izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, sagatavot atzinumus, administratīvos aktus un citu dokumentu projektus par kompetencē esošajiem jautājumiem

Prasības:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

- valsts atzīta otrā līmeņa augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs

- zināšanas un darba pieredze ne mazāk kā 3 (trīs) gadi personas datu aizsardzības jomā

- pieredze struktūrvienības vadītāja amatā trīs gadi

- pieredze darbā ar normatīvo aktu piemērošanu un zināšanas par administratīvo procesu

- praktiskā darba pieredze jurisprudencē ne mazāk kā 3 (trīs) gadi

- juridiskās tehnikas prasību pārzināšana

- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī

- ļoti labas krievu un angļu valodas zināšanas (tiks pārbaudītas ar praktisko uzdevumu), citu svešvalodu zināšana tiks uzskatīta par priekšrocību

- labas iemaņas darbā ar datoru, prasme strādāt ar MS Word, Excel un Interneta resursiem

- spēja strādāt patstāvīgi, prasme analizēt un strukturēt informāciju, prasme izdarīt secinājumus, augsta atbildība, precizitāte

- elastīga domāšana, prasme apstrādāt jaunu, sarežģītu informāciju, spēja reaģēt uz straujām izmaiņām;

- labas komunikācijas prasmes un argumentācijas un pārliecināšanas spējas.

Piedāvājam:

- darbavietu Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13

- darbu dinamiskā iestādē

- profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes personas datu aizsardzībā

- stabilu atalgojumu un sociālās garantijas

- darbu labiekārtotās telpās un labus darba apstākļus

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas "Latvijas Vēstnesī" sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi info@dvi.gov.lv (ar norādi "Konkurss") vai iesniegt Datu valsts inspekcijā Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011. Tālrunis uzziņām 67223131.

Datu valsts inspekcija sazināsies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu, Datu valsts inspekcija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīgā, LV-1011.


OP 2014/196.AKK6

Piedāvājam darbu valsts pārvaldes iestādē, kas atbild par valstī nozīmīgāko sociālo, ekonomisko un demogrāfisko rādītāju aprēķināšanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinājumiem un vēlaties augt profesionāli, aicinām pievienoties Centrālās statistikas pārvaldes kolektīvam!

Piedāvātais amats - Stratēģiskās plānošanas un resursu vadības departamenta Resursu plānošanas, analīzes un koordinācijas daļas projekta koordinators/-e

Pamatpienākumi:

- vada Eiropas Savienības finansēto programmu projektu (turpmāk - starptautisko projektu) ieviešanu, koordinē projektu norisi arī gadījumos, ja projekta īstenošanā iesaistītas vairākas struktūrvienības

- piedalās Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) noslēgto dotāciju un projektu darbības administrēšanā, ievada projektu izdevumus uzskaites datubāzē, apkopo, analizē un kontrolē projektu izdevumus

- plāno un kontrolē finanšu un darba resursu plūsmas un novērš ar tiem saistītos riskus, sagatavo Eurostat izsludināto dotāciju projektu pieteikumu, projektu finanšu pārskata standarta dokumentus

- sagatavo operatīvās un regulārās finanšu atskaites, pārskatus par projektu izpildes gaitu un sasniegtajiem rezultātiem

- nepieciešamības gadījumā nodrošina starptautiskās sadarbības saraksti un piedalās starptautisko projektu dokumentu tehniskajā sagatavošanā

- uzrauga un kontrolē projektu izpildi atbilstoši noteiktajam termiņam, budžetam un kvalifikācijas prasībām

- sagatavo dokumentus izskatīšanai CSP Projektu uzraudzības komitejā, nodrošina komitejas sekretāra funkcijas

Prasības pretendentam:

- akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar ekonomiku, grāmatvedību vai finansēm saistītā jomā

- nodokļu likumdošanas un grāmatvedības pārzināšana

- pamatzināšanas par Eiropas Savienības jautājumiem

- pieredze starptautisku projektu ieviešanā

- pieredze darbā ar datubāzēm

- zināšanas un pieredze dokumentu pārvaldībā

- labas datora lietošanas prasmes (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)

- labas angļu valodas zināšanas

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes

Motivācijas vēstuli (norādot amatu), CV un izglītības dokumenta kopiju var iesniegt Latvijas Republikas CSP Personāla daļā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, vai nosūtīt pa pastu (LV-1301), e-pastu personals@csb.gov.lv, faksu 67830137 līdz 2014. gada 12. oktobrim (ieskaitot). Sīkāka informācija CSP mājaslapā www.csb.gov.lv. Konsultācijas pa tālruni 67366851.


OP 2014/196.AKK7

Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz Juridiskās nodaļas juriskonsulta/-es (ierēdņa) amata vietu (uz noteiktu laiku)

Konkursā aicinām piedalīties personas, kuras atbilst šādām prasībām:

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta obligātajām prasībām

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē

- vismaz divu gadu darba pieredze valsts pārvaldes iestādē

- pieredze tiesību aktu projektu un citu juridisko dokumentu (vēlams arī līgumprojektu un administratīvo lēmumu projektu) izstrādē

- labas angļu valodas zināšanas

- izpratne par kultūras nozari reglamentējošiem tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem

- zināšanas un izpratne par tiesību aktu projektu izstrādi

- spēja argumentēti pamatot savu viedokli

Konkursa pretendentiem 15 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (21. kabinetā) Krišjāņa Valdemāra ielā 11A, Rīgā, LV-1364, (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 15 dienas pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"), vai jānosūta elektroniski uz e-pastu pasts@km.gov.lv šādi dokumenti:

- motivēta pieteikuma vēstule

- dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV)

- izglītību, pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas

- personīgi parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta obligātajām prasībām (pieejami Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv).


OP 2014/196.AKK8

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz Nodrošinājuma un finanšu departamenta eksperta/-es amatu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- piedalīties ministrijas padotībā esošo iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada grāmatvedības pārskatu pieņemšanā, pārbaudē un analīzē

- piedalīties ministrijas mēneša, ceturkšņa un gada konsolidēto pārskatu sagatavošanā.

- piedalīties progresīvāko grāmatvedības uzskaites metožu ieviešanā ministrija un tās padotībā esošajos iestādēs.

- piedalīties ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu grāmatvedību reglamentējošo aktu izstrādē un pilnveidē

- savas kompetences ietvaros sagatavot atbildes uz ministrijai adresētajām vēstulēm, konsultēt ministrijas darbiniekus un ierēdņus departamenta kompetences jautājumos

- sagatavot informāciju par nekustamiem īpašumiem, salīdzinot to ar ministrijas rīcībā esošajiem datiem, pie ministrijas konsolidēta gada pārskata

- sagatavot veidlapas konsolidētājiem finanšu pārskatiem un statistikas pārskatus

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finansēs, ekonomikā vai grāmatvedībā

- darba pieredze grāmatvedības uzskaites un atskaites jautājumos, finanšu pārskatu sagatavošanā (vismaz trīs gadi)

- vēlama darba pieredze valsts pārvaldē

- zināšanas par grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem

- vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas kā svešvalodas zināšanas līmenī, kas ļauj sazināties, izmantot dokumentus un literatūru amata pienākumu izpildē

- teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes

- spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Pretendentiem/-ēm pieteikties 10 (desmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" un pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 310.kabinets, Rīga, LV-1050) vai pa e-pastu (liena.grosteina@izm.gov.lv), tālruņi uzziņām 67047879, 67047892.


OP 2014/196.AKK9

Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu konkursu uz projektu koordinatora/-es (ministrijas resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) amatu (uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

- plānot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību un projektu attīstību sadarbībā ar ministrijas struktūrvienībām, padotības iestādēm, sociālajiem partneriem un izglītības iestādēm

- organizēt un vadīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības projektu dokumentu sagatavošanu, virzīšanu un apstiprināšanu

- plānot, organizēt un vadīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības projektu resursu nodrošināšanu, t.sk. ārpakalpojumus

- organizēt un vadīt projektu Vienošanās uzņemto saistību nodrošināšanu pēc projektu īstenošanas

- nepieciešamības gadījumā izvērtēt un piedalīties atzinumu sagatavošanā par valsts pārvaldes institūciju un citu ministrijas struktūrvienību izstrādātajiem normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem

Prasības pretendentiem/-ēm:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība

- pieredze darbā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā vai informācijas tehnoloģiju projektu vadībā (vismaz trīs gadi)

- pieredze konstruktīvā, uz rezultātu orientētā sadarbībā ar profesionālajām organizācijām, sociālajiem partneriem, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un citām organizācijām, fiziskām un juridiskām personām

- zināšanas un izpratne par valsts pārvaldes darbību un informācijas tehnoloģiju jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

- angļu valodas zināšanas līmenī, kas amata pienākumu izpildei ļauj sazināties un izmantot dokumentus un literatūru

- teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes

- spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu

- prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru

Pretendentiem/-ēm pieteikties 10 (desmit) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas "Latvijas Vēstnesī" un pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt pa pastu Izglītības un zinātnes ministrijas Personālvadības nodaļai (Vaļņu iela 2, 310.kabinets, Rīga, LV-1050) vai pa e-pastu (liena.grosteina@izm.gov.lv), tālruņi uzziņām 67047879, 67047892.


OP 2014/196.AKK10

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Eiropas Savienības fondu ieviešanas departamenta Eiropas Savienības struktūrfondu privātā sektora nodaļas vecākā/-ās eksperta/-es amatu (2 amata vietas)

Darbs saistīts ar normatīvo aktu izstrādi par Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajiem 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskajiem atbalsta mērķiem un specifisko atbalsta mērķu ieviešanas uzraudzību.

Prasības:

- augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (ekonomikā, finansēs vai uzņēmējdarbībā)

- teicama angļu valodas prasme, vēlama otras svešvalodas prasme

- praktiskā darba pieredze un zināšanas par 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmu "Uzņēmējdarbība un inovācijas" un uzņēmējdarbības valsts atbalsta programmām tiks uzskatītas par priekšrocību

- zināšanas un pieredze par finansējuma ieviešanas instrumentiem, finanšu un kapitāla tirgu, finanšu risku analīzi, to uzskaites, novērtēšanas un pārvaldīšanas metodēm tiks uzskatīta par priekšrocību

- zināšanas un pieredze kredītu vērtēšanā, finanšu analīzē un plānošanā tiks uzskatīta par priekšrocību

- teicamas prasmes darbā ar standarta biroja programmatūru

- komunikācijas, sadarbības un darba koordinēšanas prasmes

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Piedāvājam:

- atbildīgu un interesantu darbu

- vērtīgu pieredzi darbā ar valsts pārvaldes institūcijām un struktūrfondiem

Pieteikuma vēstuli, CV un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas iesniegt vai nosūtīt Ekonomikas ministrijai Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1519, tālr. 7013183, e-pasts: pasts@em.gov.lv.


OP 2014/196.AKK11

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Eiropas Savienības fondu ieviešanas departamenta Eiropas Savienības fondu publiskās infrastruktūras nodaļas vecākā/-ās eksperta/-es amatu

Darbs saistīts ar normatīvo aktu izstrādi par Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajiem 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskajiem atbalsta mērķiem un specifisko atbalsta mērķu ieviešanas uzraudzību.

Prasības:

- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība (vēlams ekonomikā, finansēs vai uzņēmējdarbībā)

- teicama angļu valodas prasme, vēlama otras svešvalodas prasme

- praktiskā darba pieredze un zināšanas par 2007.-2013. gada ES fondu plānošanas periodu tiks uzskatītas par priekšrocību

- praktiskā darba pieredze un zināšanas projektu ieviešanā vai uzraudzībā tiks uzskatītas par priekšrocību

- zināšanas un pieredze enerģētikas un energoefektivitātes jomā tiks uzskatīta par priekšrocību

- teicamas prasmes darbā ar standarta biroja programmatūru

- darba koordinēšanas, komunikācijas un sadarbības prasmes

- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Piedāvājam:

- atbildīgu un interesantu darbu

- vērtīgu pieredzi darbā ar valsts pārvaldes institūcijām un Eiropas Savienības fondiem

Pieteikuma vēstuli, CV un augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas 20 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas iesniegt vai nosūtīt Ekonomikas ministrijai Rīgā, Brīvības ielā 55, LV - 1519, tālr. 7013183, e-pasts: pasts@em.gov.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)