Laidiens: 01.10.2014., Nr. 194 (5254)

Izsoles

OP 2014/194.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 54 zvērināts tiesu izpildītājs Kaspars Seleckis, prakses vieta: Rīga, Blaumaņa iela 29-1, par labu SIA "Storex Latvija", juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga, rīko Initai Bukavai piederošās 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 61, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 8076 007 2150, 729/1911 domājamām daļām, atsevišķā lietošanā zemesgabals 729 m2 platībā (laulāto Initas un Mārtiņa Bukavu kopmanta), pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 1500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 6. novembrī plkst. 10.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 29-1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītāja Kaspara Selecka, reģ. Nr. LV12127513056, depozīta kontā Nr. LV15TREL9199043001000, Valsts kase, nodrošinājums 10 % apmērā no novērtējuma summas. Informācija pa tālr. 67699105.


OP 2014/194.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Jeļenai Babajevai. Piedzinējs - SIA Latio Namsaimnieks, Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr. 12 un pie tā piederošās kopīpašuma 407/83512 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (01000990301) -, kas atrodas Priedaines ielā 13-12, Rīgā, kadastra Nr. 0100 922 3878, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000173134-12. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 32 300,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 32 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 5. novembrī plkst. 11.00 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga, reģ. Nr. LV14027012712, depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608. panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2014/194.IZ3

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46. iecirkņa ZTI Jānis Tunnis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā izsolē pārdod Aleksejam Antonovam piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs - AS "ABLV Bank", reģ. Nr. 50003149401, Elizabetes iela 23, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: zemesgabals 1528 m2 platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja 173,5 m2 platībā, kas atrodas Pieneņu ielā 7, Grēnēs, Olaines novadā, kadastra Nr. 8080 003 0501. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 49 400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas neatļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole tiek rīkota 2014. gada 4. novembrī plkst. 11.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ZTI Jāņa Tuņņa, reģ. kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000, Valsts kase, ir jāieskaita nodrošinājuma summa 10 % apmērā no novērtējuma - EUR 4940,00. Tālr. uzziņām 67294607, 29789219.


OP 2014/194.IZ4

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "High Castle Industry", reģ. Nr.50003734191, administrators Ritvars Auziņš, prakses vieta: Rīga, Brīvības gatve 226/4, pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu - pašgājēju iekrāvēju BT C4D500E, 2006. izlaiduma gads. Kustamās mantas novērtējums un izsoles sākumcena ir 7700,00 EUR (septiņi tūkstoši septiņi simti euro 00 centi). Kustamās mantas īpašnieks - maksātnespējīgā SIA "High Castle Industry", juridiskā adrese: Kartupeļu iela 35, Rīga. Kustamā manta ir ieķīlāta par labu nodrošinātajam kreditoram valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", reģistrācijas Nr. 40003132437, juridiskā adrese: Doma laukums 4, Rīga.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz izsolāmo kustamo mantu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā maksātnespējīgās SIA "High Castle Industry" kontā Nr. LV49PRTT0260017814800, saņēmējs - MSIA "High Castle Industry", reģ. Nr.50003734191, AS "PrivatBank", kods PRTTLV22, kustamās mantas pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no kustamās mantas novērtējuma (770,00 EUR apmērā). Kustamās mantas izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Izsole notiks 2014.gada 3.novembrī plkst. 16.00 Rīgā, Brīvības gatvē 226/4, administratora Ritvara Auziņa prakses vietā. Tālrunis informācijai 29259269.


OP 2014/194.IZ5

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Leonīdam Kaufmanim. Piedzinēji: AS PrivatBank, Muitas iela 1, Rīga; AS NORVIK BANKA, Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, Rīga; AS LATEKO LĪZINGS, Katlakalna iela 1, Rīga; SIA PrivatLīzings, Muitas iela 1, Rīga; VAS Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum, Doma laukums 4, Rīga, Vadimam Tverdovskim un Līvai Sproģei. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 3635 m2 platībā, kas atrodas Andromedas gatvē b/n, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 01000712597. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 52 300,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 39 225,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 4. novembrī plkst. 10.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ. Nr. 30017311006, depozīta kontā Nr. LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 5230,00 -, mērķī norādīt lietas Nr. 00670/041/2014 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 25417422.


OP 2014/194.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Ņinai Androsovai. Piedzinējs - AS SEB banka, Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas novads. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 403 m2 platībā, kas atrodas Prūšu ielā b/n, Rīgā. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 01000782317. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 5000,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 3750,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 4. novembrī plkst. 10.30 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ. Nr. 30017311006, depozīta kontā Nr. LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 500,00 -, mērķī norādīt lietas Nr. 00901/041/2014 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 25417422.


OP 2014/194.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta - Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta: Rīga, Baložu iela 1, pirmajā izsolē pārdod Nelijai Vapnei piederošās 527/304122 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Dumbrāja ielā 31, Rīgā; Anniņmuižas bulvārī 41, Rīgā; Anniņmuižas bulvārī 43, Rīgā, kadastra Nr. 0100 093 0348. 527/304122 domājamās daļas sastāv no divistabu dzīvokļa Nr. 076 ar platību 49,6 m2 ēkā ar kadastra Nr. 0100 093 0348 003. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 41 000,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "ABLV Bank", Rīga, Elizabetes iela 23.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 5. novembrī plkst. 11.40 zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda prakses vietā Rīgā, Baložu ielā 1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāieskaita nodrošinājums EUR 4100,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL 9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 67467179.


OP 2014/194.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-4, pārdod izsolē bezmantinieka mantu - nekustamo īpašumu. Kreditori: Ilmārs Blumbergs, Oskars Dārziņš, ar publisko ķīlu nodrošinātais kreditors SIA "Olaines ķīmiskā rūpnīca BIOLARS", Rūpnīcas iela 3, Olaine. Nekustamais īpašums, kas reģistrēts uz Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas vārda, sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 26 56,6 m2 platībā un kopīpašuma 566/30049 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr. 80520051289), atrodas Tulpju ielā 7-26, Carnikavā, Carnikavas novadā, kadastra Nr. 80529000811. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 25 753,98.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 25 753,98. Izsole notiks 2014. gada 4. novembrī plkst. 11.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-4. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ. Nr. 30017311006, depozīta kontā Nr. LV33TREL9199031001000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 2575,40 -, mērķī norādot izpildu lietas Nr. 02730/041/2013. Tālr. uzziņām 25417422.


OP 2014/194.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis prakses vietā Rīgā, Miera ielā 7, 2014. gada 3. novembrī plkst. 11.00 rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvokļa īpašumam Nr. 43, kadastra Nr. 1300 900 1420, kas atrodas Skolas ielā 30, Jūrmalā, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 5300/704656 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Novērtējums - 13 200,00 EUR. Īpašnieks - Egils Mikānovs. Piedzinējs - Jūrmalas namsaimnieks, PSIA, Jomas iela 17, Jūrmala.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Līdz izsolei pretendentiem jāieskaita ZTI R. Kučinska, LV30066810514, depozīta kontā Nr. LV45TREL9199023001000 Valsts kasē nodrošinājums 1320,00 EUR. Tālrunis uzziņām 67360475.


OP 2014/194.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis prakses vietā Rīgā, Miera ielā 7, 2014. gada 3. novembrī plkst. 11.30 rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvokļa īpašumam Nr. 4, kadastra Nr. 1300 900 0505, kas atrodas Engures ielā 5A, Jūrmalā, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 364/32206 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Novērtējums - 7800,00 EUR. Īpašnieks - Aigars Cironoks. Piedzinējs - Jūrmalas namsaimnieks, PSIA, Jomas iela 17, Jūrmala.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Līdz izsolei pretendentiem jāieskaita ZTI R. Kučinska, LV30066810514, depozīta kontā Nr. LV45TREL9199023001000 Valsts kasē nodrošinājums 780,00 EUR. Tālrunis uzziņām 67360475.


OP 2014/194.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 80 zvērināta tiesu izpildītāja Baiba Kantmane, prakses vieta: K. Barona iela 32, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Oļegam Lazdinam. Piedzinēji: SIA "ZEIFERTI", "Zeiferti", Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads; Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr. 3 un 4860/81720 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kadastra Nr. 8080 900 1149, - kas atrodas "Birzniekos 2"-3, Olaines pagastā, Olaines novadā, nostiprināts Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3600-3. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4950,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsoles sākumcena ir EUR 4950,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 3. novembrī plkst. 10.30 Rīgā, K. Barona ielā 32 (ieeja no Pērses ielas), 6. stāvā. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Baibas Kantmanes, reģ. Nr. LV27048211668, depozīta kontā Nr. LV82TREL9199063001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67333391.


OP 2014/194.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis prakses vietā Rīgā, Miera ielā 7, 2014. gada 3. novembrī plkst. 12.00 rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvokļa īpašumam Nr. 6, kadastra Nr. 1300 900 7303, kas atrodas Raiņa ielā 83, Jūrmalā, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 6533/460659 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Novērtējums - 19 300,00 EUR. Īpašnieks - Valērijs Višņevskis. Piedzinējs - Jūrmalas namsaimnieks, PSIA, Jomas iela 17, Jūrmala.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Līdz izsolei pretendentiem jāieskaita ZTI R. Kučinska, LV30066810514, depozīta kontā Nr. LV45TREL9199023001000 Valsts kasē nodrošinājums 1930,00 EUR. Tālrunis uzziņām 67360475.


OP 2014/194.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 32 zvērināts tiesu izpildītājs Roberts Kučinskis prakses vietā Rīgā, Miera ielā 7, 2014. gada 3. novembrī plkst. 12.30 rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - ēku (būvju) īpašumam - Medus ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 526 0701, kas saistīts ar citai personai piederošu zemesgabalu Medus ielā 2, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 026 0708). Novērtējums - 118,00 EUR. Īpašnieks - Raimonds Ronis. Piedzinēji: Sigita Plaude; Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Līdz izsolei pretendentiem jāieskaita ZTI R. Kučinska, LV30066810514, depozīta kontā Nr. LV45TREL9199023001000 Valsts kasē nodrošinājums 11,80 EUR. Tālrunis uzziņām 67360475.


OP 2014/194.IZ14

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, O. Kalpaka iela 16-307, Jelgava, paziņo, ka 2014. gada 4. novembrī plkst. 12.00 tiek rīkota pirmā izsole Sergejam Bļizņičenko piederošajam nekustamajam īpašumam Rudzu ielā 2, Jelgavā, kadastra Nr. 0900 016 0709. Īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2775 m2, dzīvojamās mājas ar kopējo platību 270,1 m2 un divām palīgēkām - garāžas un šķūņa. Šķūnis ar kadastra Nr. 0900 016 0709 003 dabā neeksistē. Īpašuma novērtējums - EUR 6000,00. Izsoles sākumcena - EUR 6000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 600,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. Nr. LV25116610021, depozīta kontā Nr. LV68TREL9199082002000, Valsts kase. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā O. Kalpaka ielā 16, 3. stāvā, 307. kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63010889 vai ierodoties zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā.


OP 2014/194.IZ15

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, O. Kalpaka iela 16-307, Jelgava, paziņo, ka 2014. gada 4. novembrī plkst. 12.30 tiek rīkota pirmā izsole Jevgēnijam Račikam piederošajam nekustamajam īpašumam Bērzu ielā 3-5, Tetelē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr. 5444 900 0655. Īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā, ar kopējo platību 42,3 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 423/3599 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes. Īpašuma novērtējums - EUR 3400,00. Izsoles sākumcena - EUR 3400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "PrivatBank", Muitas iela 1, Rīga.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 340,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. Nr. LV25116610021, depozīta kontā Nr. LV68TREL9199082002000, Valsts kase. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā O. Kalpaka ielā 16, 3. stāvā, 307. kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63010889 vai ierodoties zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā.


OP 2014/194.IZ16

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Imantam Ziemelim. Piedzinējs - valsts, VID, Pilsētas laukums 4, Kuldīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar platību 2,65 ha, kas atrodas "Ziemeļos", Īvandes pagastā, Kuldīgas novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Kuldīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 6254 002 0138. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1500,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 1125,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 5. novembrī plkst. 10.00 Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 150,00 -, maksājuma mērķī norādot "Izpildu lieta Nr. 1865/002/2014". Tālr. uzziņām 63622289.


OP 2014/194.IZ17

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 110. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Indra Andrejeva, O. Kalpaka iela 16-307, Jelgava, paziņo, ka 2014. gada 4. novembrī plkst. 13.00 tiek rīkota pirmā izsole Mārim Knospem piederošajam nekustamajam īpašumam "Aizupes 4"-2 Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr. 5466 900 0416. Īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa, kas izvietots specprojekta daudzdzīvokļu ēkas 1. stāvā, ar kopējo platību 47,7 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 477/3632 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Īpašuma novērtējums - EUR 13 900,00. Izsoles sākumcena - EUR 13 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 1390,00 apmērā zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas, reģ. Nr. LV25116610021, depozīta kontā Nr. LV68TREL9199082002000, Valsts kase. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā O. Kalpaka ielā 16, 3. stāvā, 307. kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruni 63010889 vai ierodoties zvērinātas tiesu izpildītājas Indras Andrejevas prakses vietā.


OP 2014/194.IZ18

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoles atcelšanu

Kurzemes apgabaltiesas 14. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina paziņo, ka tiek atcelta 2014. gada 15. oktobrī plkst. 12.00 paredzētā Viktorijai Baufalei piederošā nekustamā īpašuma "Jānīši" Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, izsole.


OP 2014/194.IZ19

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoles atcelšanu

Kurzemes apgabaltiesas 14.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Ivetta Kalugina paziņo, ka tiek atcelta 2014.gada 15.oktobrī plkst.12.30 paredzētā Viktorijai Baufalei piederošā nekustamā īpašuma "Puķes" Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, izsole.


OP 2014/194.IZ20

Izsole

Ērgļu novada pašvaldība izsludina pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 2, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, mutisku izsoli ar augšupejošu soli 2014.gada 5.novembrī plkst. 11.00 Ērgļu novada pašvaldības telpās Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā. Nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 2, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, kas sastāv no viena zemes gabala 1978 kv.m platībā un administratīvās ēkas, sākumcena ir EUR 18 000 (astoņpadsmit tūkstoši euro), izsoles solis EUR 100 (viens simts euro).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā internetā www.ergli.lv un pieteikumu iesniegt Ērgļu novada pašvaldībā kancelejas telpā Rīgas ielā 10, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.30 un no 13.30 līdz 16.00. Tālrunis uzziņām 26471778.

Izsolāmais objekts apskatāms tā atrašanās vietā, iepriekš saskaņojot ar Ērgļu novada pašvaldības izpilddirektoru pa tālruni 64871299, 26471778.


OP 2014/194.IZ21

Izsole

Administratore Solvita Kārkliņa (sertifikāts Nr.00447, prakses vieta: Blaumaņa iela 36-4, Rīga) paziņo, ka 10.10.2014. plkst. 11.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 36-4, tiek rīkota otrā izsole (ar lejupejošu soli) M SIA "TRANSEKSPERTS" piederošās kustamās mantas katrai atsevišķai vienībai:

1. Kravas seglu vilcējs IVECO 440 E43, 2002.g., reģ. Nr. EJ8568. Mantas novērtējums EUR 2700,00. Iemaksājamā nodrošinājuma summa izsolei EUR 270,00 (atrodas Krievijā).

2. Puspiekabe transporta KOGEL SN 24, 1998.g., reģ. Nr. F9838. Mantas novērtējums EUR 1800,00. Iemaksājamā nodrošinājuma summa izsolei EUR 180,00 (atrodas Krievijā).

Transporta vienību cenas nav apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles dalībniekiem līdz izsoles dienai jāiemaksā SIA "TRANSEKSPERTS", reģ. Nr.40003364415, AS "DNB banka" kontā Nr. LV77RIKO0002930146007 nodrošinājuma summa 10% apmērā no attiecīgās transporta vienības novērtējuma. Tālrunis 67284772.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)