Laidiens: 26.09.2014., Nr. 191 (5251)

Izsoles

OP 2014/191.IZ1

Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē ieķīlāto Viktorijas Rutkas nekustamo īpašumu, kas atrodas Rojas ielā 7-48, Liepājā. Nekustamais īpašums ir četristabu dzīvoklis ar kopējo platību 75,0 m2, kopīpašuma domājamā daļa (750/57556) no daudzdzīvokļu mājas, atrodas trešajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.4779 48, kadastra Nr. 1700 901 5173. Piedzinējs - AS "Swedbank", adrese: Balasta dambis 1a, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - 11 100,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts eiro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2014. gada 28. oktobrī plkst. 11.00 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, t.i., 1110,00 EUR (viens tūkstotis viens simts desmit eiro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.


OP 2014/191.IZ2

Nekustamā īpašuma izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Jūras ielā 12, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Jekaterinai Bogdanovai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Ugāles ielā 1/3-48, Liepājā. Nekustamais īpašums ir piecistabu dzīvoklis ar kopējo platību 86,2 m2, kopīpašuma domājamā daļa (862/78604) no daudzdzīvokļu mājas, atrodas trešajā stāvā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4599 48, kadastra Nr. 1700 902 4804. Piedzinējs - AS "PrivatBank", adrese: Muitas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - 12 300,00 EUR (divpadsmit tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2014. gada 28. oktobrī pulksten 11.30 Jūras ielā 12 (ceturtajā stāvā), Liepājā. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma summas, t.i., 1230,00 EUR (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit eiro un 00 centi). Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvniecības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012.


OP 2014/191.IZ3

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta: Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta: Rīga, Baložu iela 1, pirmajā izsolē pārdod SIA "LA-autocentrs", juridiskā adrese: Rīga, Jūrmalas gatve 115B-1, piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 5248 m2 platībā, uz kura atrodas trīs autoservisa ēkas un viena noliktavas ēka, adrese: Rīgā, Jūrmalas gatvē 115C, kadastra numurs 0100 082 0875. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - 427 000,00 EUR. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese: Rīga, Talejas iela 1.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 5. novembrī plkst. 12.30 zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda prakses vietā Rīgā, Baložu ielā 1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāieskaita nodrošinājums 42 700,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL 9199 0340 0100 0 Valsts kasē, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 67467179.


OP 2014/191.IZ4

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta: Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta: Rīga, Baložu iela 1, pirmajā izsolē pārdod SIA "LA-autocentrs", juridiskā adrese: Rīga, Jūrmalas gatve 115B-1, piederošo nekustamo īpašumu - zemes gabalu 1566 m2 platībā, uz kura atrodas autoservisa ēka, biroju ēka un šķūnis, adrese: Rīgā, Jūrmalas gatvē 115B, kadastra numurs 0100 082 0088. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums -161 000,00 EUR. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese: Rīga, Talejas iela 1.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 5. novembrī plkst. 12.50 zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda prakses vietā Rīgā, Baložu ielā 1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāieskaita nodrošinājums 16 100,00 EUR apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL 9199 0340 0100 0 Valsts kasē, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 67467179.


OP 2014/191.IZ5

Izsole

Maksātnespējas administrators Normans Karlsons paziņo par maksātnespējīgajai fiziskajai personai Egīlam Vasiļevskim piederošā nekustamā īpašuma "Fazāni", Ķekavas pag., Ķekavas nov., kad. Nr.8070 008 0677, kurš sastāv no zemes gabala 1,0296 ha platībā, kas ir 39/100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma - zemes gabala 2,64 kopplatībā -, pirmo izsoli ar augšupejošu soli. Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena - 49 000,00 EUR. Izsoles nodrošinājums 10% no novērtējuma - 4900,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2014.gada 4.novembrī plkst. 11.00 Zemaišu ielā 3, Rīgā. Piedzinējs - AS "SEB banka". Īpašumi tiek izsolīti saskaņā ar Civilprocesa likuma un Maksātnespējas likuma normām. Visām personām, kurām uz īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsolei jāiemaksā izsoles nodrošinājums administratora Normana Karlsona kontā Nr. LV95PRTT0262515550101 AS "Privatbank". Informācija pa tālr. 29107177, 67703311 vai e-pastu: normans.karlsons@inbox.lv.


OP 2014/191.IZ6

Izsole

Zemgales apgabaltiesas 108.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Sniedze Upīte, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16-403, Jelgavā, paziņo, ka 2014.gada 28.oktobrī pulksten 10.00 tiek rīkota pirmā labprātīgā izsole SIA "Gaisma", juridiskā adrese: Jaunceltnes iela 8, Aizkraukle, Aizkraukles novads, piederošajam nekustamajam īpašumam - Druvas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, kadastra Nr.3201 002 0286.

Nekustamā īpašuma labprātīgas pārdošanas izsolē tiesas ceļā pārdošanas nosacījumi

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 3201 002 0286. Pēc atdalīšanas nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,4001 ha platībā, kas atrodas Druvas ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles nov., un ir ierakstīts Aizkraukles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000190811, kadastra numurs 3201 002 0286.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. Noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt, dāvināt, dalīt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006. gada 18. aprīļa hipotēkas līgums Nr.06-040444-IN/2.

2.2. Atzīme - projektētā aizsargjosla gar Jaunceltnes ielu - sarkanā līnija.

2.3. Atzīme - projektētā aizsargjosla gar projektēto Druvas ielu - sarkanā līnija.

2.4. Nostiprināta hipotēka, tajā skaitā aizdevuma summa Ls 40 000,00.

Procentu likme:

1) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu jāmaksā procentu likme, kas tiek veidota no latu trīs mēnešu RIGIBOR gadā, pieskaitot Aizdevēja papildus likme 2,5 % gadā no izmantojamo (saņemto un neatmaksāto) aizdevuma līdzekļu summas par visu faktisko izmantošanas laiku;

2) par aizdevuma līdzekļu izmantošanu pēc grafikā paredzētā atmaksas termiņa papildus jāmaksā 0,16 % no nokavētās summas par katru nokavēto dienu.

Līgumsods:

1) par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16 % no nokavētās summas par katru nokavēto dienu. Līgumsods - 5 % no aizdevuma summas. Līgumsods: par aizdevuma procentu samaksas nokavējumu - 0,16 % par katru nokavēto dienu;

2) līgumsods - 1200,00 Ls. Samaksas termiņš - līdz nodrošināto saistību pilnīgai izpildei. Kreditors: akciju sabiedrība "HANSABANKA", nodokļu maksātāja kods 40003074764. Pamats: 2006. gada 18. aprīļa aizdevuma līgums Nr.06-040444-IN, 2006. gada 18. aprīļa hipotēkas līgums Nr.06-040444-IN/2. Šī hipotēka pilnā apjomā ierakstīta arī nekustamam īpašumam Aizkraukles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000178466 Nodrošinātais prasījums: 56 000,00 LVL (79 680,83 EUR).

3. Izsoles sākumcena - 16 730,36 EUR (sešpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit euro 36 centi).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34.panta pirmās daļas 13.punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot visus maksājumus uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Nav tādu tiesību nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks Aizkraukles sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gaisma", nodokļu maksātāja kods 48703000071, paturētu sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas.

7. Nenotikušas izsoles sekas:

7.1. ja izsole ir atzīta par nenotikušu, katram kreditoram vai parādnieka līdzīpašniekam, kā arī izsolē pārsolītam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev;

7.2. persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā pirkuma summu vai izmanto Civilprocesa likuma 612.pantā paredzētās tiesības;

7.3. ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots, un neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole. Otrās izsoles sākumcenu nosaka atbilstoši Civilprocesa likuma 616.panta noteikumiem.

8. Citi pārdošanas nosacījumi:

8.1. izsoles izziņošana un nekustamā īpašuma pārdošana notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

8.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

8.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

8.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā izsoles nodrošinājums 10% (desmit procenti) no izsoles sākumcenas zvērinātas tiesu izpildītājas norādītajā depozīta kontā;

8.5. izsole notiek ar augšupejošu soli - ne mazāku par vienu procentu, bet ne lielāku kā 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas;

8.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu;

8.7. vairāksolītājam tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā;

8.8. izsoles akta apstiprināšana notiek Civilprocesa likuma 613.pantā paredzētajā kārtībā;

8.9. ja pretendents (vairāksolītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.pantu, tad pretendents (vairāksolītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas.

8.10. pamatojoties uz Civilprocesa likuma 621.panta pirmo daļu, summu, kas paliek pēc visu prasījumu apmierināšanas, izsniedz atpakaļ parādniekam. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes, reģ. Nr. 12037810014, depozīta konts nodrošinājuma maksas ieskaitam Nr. LV81TREL9199096001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks zvērinātas tiesu izpildītājas Sniedzes Upītes prakses vietā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, 4.st., 403.kabinetā, Jelgavā. Uzziņas pa tālruņiem 63026030, 26468787.


OP 2014/191.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 53 zvērināts tiesu izpildītājs M. Eglītis, prakses vieta: Rīga, E. Birznieka-Upīša iela 15-6, pārdod 2. izsolē 3/4 domājamās daļas no nekustamā īpašuma - zemesgabala "Sildegas'', kadastra Nr. 80310020071, - kas atrodas Salaspils novadā, tā kopējā platība - 5540 m2. Īpašniece - Marina Šepteļiča. Piedzinējs - AS "DNB BANKA", Skanstes iela 12, Rīga. Novērtējums - EUR 10 500. 2. izsoles sākumcena - EUR 7875.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Nekustamais īpašums tiek pārdots 2. izsolē, kas notiks 2014. gada 28. oktobrī plkst. 9.00 Rīgā, E. Birznieka-Upīša ielā 15-6, zvērināta tiesu izpildītāja M. Eglīša biroja telpās. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja M. Eglīša depozīta kontā Nr. LV65TREL9199042001000, reģ. Nr. 12037712369, Valsts kase, nodrošinājumu - EUR 1050. Tālr. uzziņām 67244407.


OP 2014/191.IZ8

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 53 zvērināts tiesu izpildītājs M. Eglītis, prakses vieta: Rīga, E. Birznieka-Upīša iela 15-6, pārdod 1. izsolē nekustamo īpašumu - zemesgabalu un dārza māju, kadastra Nr. 80330021293, - kas atrodas d/s "Ķīšupe"-2 Nr. 105, Saulkrastu novadā, tā platība - 760 m2, dārza mājas platība - 55,3 m2. Īpašnieks - Māris Pučkurs. Piedzinējs - AS "DNB BANKA", Skanstes iela 12, Rīga. Novērtējums - EUR 11 000.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Nekustamais īpašums tiek pārdots 1. izsolē, kas notiks 2014. gada 28. oktobrī plkst. 9.40 Rīgā, E. Birznieka-Upīša ielā 15-6, zvērināta tiesu izpildītāja M. Eglīša biroja telpās. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja M. Eglīša depozīta kontā Nr. LV65TREL9199042001000, reģ. Nr. 12037712369, Valsts kase, nodrošinājumu - EUR 1100. Tālr. uzziņām 67244407.


OP 2014/191.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 53 zvērināts tiesu izpildītājs M. Eglītis, prakses vieta: Rīga, E. Birznieka-Upīša iela 15-6, pārdod 1. izsolē nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 75 un 446/54823 domājamās daļas no ēkas un zemes, kadastra Nr. 80119002753, - kas atrodas Daugavas ielā 2, Salaspilī, tā platība - 44,60 m2. Īpašnieks - Sergejs Hvorovs. Piedzinējs - AS "DNB BANKA", Skanstes iela 12, Rīga. Novērtējums - EUR 12 000.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Nekustamais īpašums tiek pārdots 1. izsolē, kas notiks 2014. gada 28. oktobrī plkst. 9.20 Rīgā, E. Birznieka-Upīša ielā 15-6, zvērināta tiesu izpildītāja M. Eglīša biroja telpās. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja M. Eglīša depozīta kontā Nr. LV65TREL9199042001000, reģ. Nr. 12037712369, Valsts kase, nodrošinājumu - EUR 1200. Tālr. uzziņām 67244407.


OP 2014/191.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 53 zvērināts tiesu izpildītājs M. Eglītis, prakses vieta: Rīga, E. Birznieka-Upīša iela 15-6, pārdod 1. izsolē nekustamo īpašumu - zemesgabalu, ēku un palīgceltni, kadastra Nr. 80150024713, - kas atrodas Dzintaru ielā 12, Siguldā, zemesgabala platība - 1288 m2, ēkas platība - 40,73 m2. Īpašniece - Valda Junga. Piedzinējs - AS "DNB BANKA", Skanstes iela 12, Rīga. Novērtējums - EUR 18 500.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Nekustamais īpašums tiek pārdots 1. izsolē, kas notiks 2014. gada 28. oktobrī plkst. 8.50 Rīgā, E. Birznieka-Upīša ielā 15-6, zvērināta tiesu izpildītāja M. Eglīša biroja telpās. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja M. Eglīša depozīta kontā Nr. LV65TREL9199042001000, reģ. Nr. 12037712369, Valsts kase, nodrošinājumu - EUR 1850. Tālr. uzziņām 67244407.


OP 2014/191.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 53 zvērināts tiesu izpildītājs M. Eglītis, prakses vieta: Rīga, E. Birznieka-Upīša iela 15-6, pārdod 1. izsolē 1/20 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (lietošanā dzīvoklis Nr. 9 un bēniņu telpa virs dzīvokļa, kadastra Nr. 01000300148), kas atrodas Lāčplēša ielā 65, Rīgā, dzīvokļa platība - 153,01 m2, bēniņu telpas platība - 58 m2. Īpašnieks - Aivars Strādnieks. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga. Novērtējums - EUR 50 000.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Nekustamais īpašums tiek pārdots 1. izsolē, kas notiks 2014. gada 28. oktobrī plkst. 10.00 Rīgā, E. Birznieka-Upīša ielā 15-6, zvērināta tiesu izpildītāja M. Eglīša biroja telpās. Personas, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja M. Eglīša depozīta kontā Nr. LV65TREL9199042001000, reģ. Nr. 12037712369, Valsts kase, nodrošinājumu - EUR 5000. Tālr. uzziņām 67244407.


OP 2014/191.IZ12

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 114 zvērināta tiesu izpildītāja Pārsla Bērziņa, reģ. Nr. LV06117511080, prakses vieta: Tukums, Pils iela 14, rīko Sergeja Klementjeva nekustamā īpašuma pirmo izsoli. Tiks izsolīts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 5601 900 5982, kas sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 43,5 m2. Nekustamais īpašums atrodas Viesītes ielā 49-46, Jēkabpilī. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3100. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 3100. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Īpašnieks - Sergejs Prokopenko. Piedzinēji: Lindorff OY Latvijas filiāle, Duntes iela 11, Rīga; Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Brīvības iela 120, Jēkabpils.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums 10 % apmērā no īpašuma novērtējuma summas zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas, reģ. Nr. LV06117511080, depozīta kontā Nr. LV93TREL9199088001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks 2014. gada 28. oktobrī plkst. 10.00 zvērinātas tiesu izpildītājas Pārslas Bērziņas birojā Tukumā, Pils ielā 14, otrajā stāvā. Informācija par izsoli pa tālruni 63123573, mob. 26445485.


OP 2014/191.IZ13

Izsole

Juridiskās personas MSIA "OFISU PARKS" (reģ. Nr.40003839075, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214m, Rīga, LV-1039) maksātnespējas procesa administrators Jānis Zuzāns (sertifikāts Nr. 00095, prakses vieta Zaubes iela 7-1, Rīga, LV-1013), pamatojoties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2014.gada 9.septembra lēmumu civillietā Nr. C30531214, 2014.gada 31.oktobrī plkst. 11.00 Zaubes ielā 7-1, Rīgā, pārdod pirmajā atkārtotajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli parādnieka MSIA "OFISU PARKS" nekustamo īpašumu - 98/100 (deviņdesmit astoņas simtās) domājamās daļas no Bērzaunes ielas Rīgā, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000001751, kadastra numurs 0100 070 2404. Nekustamā īpašuma apraksts: zemes gabals 765 kv.m platībā, pievienota būve (kadastra apzīmējums 01000702404001). Piedzinējs: AS "DNB banka" (reģ. Nr.40003024725, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013). Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2014.gada 9.septembra lēmumu civillietā Nr. C30531214, nekustamā īpašuma 98/100 (deviņdesmit astoņas simtās) domājamo daļu piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta EUR 2649,39 un izsoles sākumcena ir noteikta EUR 2649,39. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā 10% nodrošinājuma summa no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 264,94 apmērā MSIA "OFISU PARKS" kontā Nr. LV64RIKO0002930178639 AS "DNB banka".


OP 2014/191.IZ14

Izsole

Juridiskās personas MSIA "OFISU PARKS" (reģ. Nr.40003839075, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214m, Rīga, LV-1039) maksātnespējas procesa administrators Jānis Zuzāns (sertifikāts Nr.00095, prakses vieta Zaubes iela 7-1, Rīga, LV-1013), pamatojoties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2014.gada 9.septembra lēmumu civillietā Nr. C30531214, 2014.gada 30.oktobrī plkst. 11.00 Zaubes ielā 7-1, Rīgā, pārdod pirmajā atkārtotajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli parādnieka MSIA "OFISU PARKS" nekustamo īpašumu - 197/200 (viens simts deviņdesmit septiņas divsimtās) domājamās daļas no Brīvības gatves 214N Rīgā, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000011932, kadastra numurs 0100 070 2396. Nekustamā īpašuma apraksts: ēku nekustamais īpašums sastāv no garāžas (kadastra apzīmējums 0100 070 2396 001), pievienots zemesgabals 355 kv.m platībā. Piedzinējs: AS "DNB banka" (reģ. Nr.40003024725, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013). Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2014.gada 9.septembra lēmumu civillietā Nr.C30531214, nekustamā īpašuma 197/200 (viens simts deviņdesmit septiņas divsimtās) domājamo daļu piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta EUR 14 575,90 un izsoles sākumcena ir noteikta EUR 14 575,90. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā 10% nodrošinājuma summa no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 1457,59 apmērā, MSIA "OFISU PARKS" kontā Nr. LV64RIKO0002930178639 AS "DNB banka".


OP 2014/191.IZ15

Izsole

Juridiskās personas MSIA "OFISU PARKS" (reģ. Nr.40003839075, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214m, Rīga, LV-1039) maksātnespējas procesa administrators Jānis Zuzāns (sertifikāts Nr.00095, prakses vieta Zaubes iela 7-1, Rīga, LV-1013), pamatojoties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2014.gada 9.septembra lēmumu civillietā Nr. C30531214, 2014.gada 29.oktobrī plkst. 11.00 Zaubes ielā 7-1, Rīgā, pārdod pirmajā atkārtotajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli parādnieka MSIA "OFISU PARKS" nekustamo īpašumu - 199/200 (viens simts deviņdesmit deviņas divsimtās) domājamās daļas no Brīvības gatves 214B Rīgā, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.25216, kadastra numurs 0100 070 2291. Nekustamā īpašuma apraksts: zemes gabals ar kopējo platību 2913 kv.m, pievienots nekustamais īpašums septiņstāvu ražošanas ēka (lit. Nr.2), divstāvu ražošanas ēka (lit. Nr.2), divstāvu administratīvās ēka (lit. Nr.3). Piedzinējs: AS "DNB banka" (reģ. Nr.40003024725, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013). Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2014.gada 9.septembra lēmumu civillietā Nr. C30531214, nekustamā īpašuma 199/200 (viens simts deviņdesmit deviņas divsimtās) domājamo daļu piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta EUR 3 434 627,57 un izsoles sākumcena ir noteikta EUR 3 434 627,57. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā 10% nodrošinājuma summa no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 343 462,76 apmērā, MSIA "OFISU PARKS" kontā Nr. LV64RIKO0002930178639 AS "DNB banka".


OP 2014/191.IZ16

Izsole

Juridiskās personas MSIA "OFISU PARKS" (reģ. Nr.40003839075, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214m, Rīga, LV-1039) maksātnespējas procesa administrators Jānis Zuzāns (sertifikāts Nr.00095, prakses vieta Zaubes iela 7-1, Rīga, LV-1013), pamatojoties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2014.gada 9.septembra lēmumu civillietā Nr. C30531214, 2014.gada 28.oktobrī plkst. 11.00 Zaubes ielā 7-1, Rīgā, pārdod pirmajā atkārtotajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli parādnieka MSIA "OFISU PARKS" nekustamo īpašumu - 199/200 (viens simts deviņdesmit deviņas divsimtās) domājamās daļas no Brīvības gatves 214M Rīgā, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.31575, kadastra numurs 0100 070 2382. Nekustamā īpašuma apraksts: ēku (būvju) nekustamais īpašums sastāv no ražošanas korpusiem (kadastra apzīmējums 01000702382001, 01000702382002), transformatoru apakšstacijas (kadastra apzīmējums 01000702382003) un baseina (kadastra apzīmējums 01000702382004), pievienots zemes gabals 13325 kv.m. Piedzinējs: AS "DNB banka" (reģ. Nr.40003024725, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013). Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2014.gada 9.septembra lēmumu civillietā Nr.C30531214, nekustamā īpašuma 199/200 (viens simts deviņdesmit deviņas divsimtās) domājamo daļu piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta EUR 6 798 467,28 un izsoles sākumcena ir noteikta EUR 6 798 467,28. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā 10% nodrošinājuma summa no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 679 846,73 apmērā, MSIA "OFISU PARKS" kontā Nr. LV64RIKO0002930178639 AS "DNB banka".


OP 2014/191.IZ17

Izsole

Juridiskās personas MSIA "OFISU PARKS" (reģ. Nr.40003839075, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214m, Rīga, LV-1039) maksātnespējas procesa administrators Jānis Zuzāns (sertifikāts Nr. 00095, prakses vieta: Zaubes iela 7-1, Rīga, LV-1013), pamatojoties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2014.gada 9.septembra lēmumu civillietā Nr. C30531214, 2014.gada 27.oktobrī plkst. 11.00 Zaubes ielā 7-1, Rīgā, pārdod pirmajā atkārtotajā, atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli parādnieka MSIA "OFISU PARKS" nekustamo īpašumu - 199/200 (viens simts deviņdesmit deviņas divsimtās) domājamās daļas no Krišjāņa Barona ielas 24/26 Rīgā, Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.27923, kadastra numurs 0100 030 0074. Nekustamā īpašuma apraksts: uz zemes gabala ar kopējo platību 1255 kv.m atrodas namīpašums - sešstāvu dzīvojamā ēka (lit. Nr.001) un pagrabs zem pagalma (lit. Nr.002), pagrabs zem pagalma (lit. Nr.003). Piedzinējs: AS "DNB banka" (reģ. Nr.40003024725, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013). Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2014.gada 9.septembra lēmumu civillietā Nr. C30531214, nekustamā īpašuma 199/200 (viens simts deviņdesmit deviņas divsimtās) domājamo daļu piespiedu pārdošanas vērtība ir noteikta EUR 5 294 932,87 un izsoles sākumcena ir noteikta EUR 5 294 932,87. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā 10% nodrošinājuma summa no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i., EUR 529 493,29 apmērā, MSIA "OFISU PARKS" kontā Nr. LV64RIKO0002930178639 AS "DNB banka".


OP 2014/191.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko 1. izsoli SIA "BALTEZERI", Baltezeri, Madlienas pagasts, Ogres novads, un Sanitas Celmiņas ieķīlātajam nekustamajam īpašumam "Baltezeri", Madlienas pagasts, Ogres novads, kadastra Nr. 7468 002 0033. Piedzinēji: AS "DNB banka", Skanstes iela 12, Rīga; SIA "RADE GRUPA", Blaumaņa iela 5A-1, Rīga; Marginalen Bank Bankaktiebolang, Box 26134, S-100 41, Stokholma, Zviedrija. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemesgabaliem ar kopējo platību 11,48 ha (zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 7468 002 0033, platība - 5,61 ha, zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 7468 002 0034, platība - 5,87 ha). Saskaņā ar vērtētāju profesionālo atzinumu uz zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4768 002 0033 atrodas dzīvojamā māja 53,1 m2 platībā un trīs palīgēkas, kuru īpašuma tiesības ir reģistrētas VZD kadastra reģistrā un nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 8500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21 %).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst. 11.30 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums - EUR 850 - ZTI Gintera Hmeļevska, pers. kods 060172-11005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt izpildu lietas Nr. 00324/084/2009 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 67285737.


OP 2014/191.IZ19

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "Iģene" (reģ. Nr.40003135289) administrators Aloizs Stepēns paziņo, ka 2014.gada 29.oktobrī plkst.14.30 administratora prakses vietā Jelgavā, Dobeles šosejā 4a-5, notiks uz MSIA "Iģene" vārda reģistrētā nekustamā īpašuma - liellopu fermas "Laidņi" - pirmā izsole ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums - liellopu ferma "Laidņi" (kadastra Nr.8894 5110 004, nodalījuma noraksts Nr.1000 0053 2760) - atrodas Talsu novadā, Vandzenes pagastā, Iģenē (bij. Iģenes muiža). Nekustamais īpašums atrodas uz fiziskai personai Velgai Bandeniecei piederošās zemes. Īpašumam nav juridisko apgrūtinājumu. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 5000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums ir 500 EUR, kas jāiemaksā MSIA "Iģene" kontā AS "Privatbank", IBAN: LV46 PRTT 0260 0217 93600, līdz izsoles dienai. Ar izsoles noteikumiem, īpašuma vērtējumu u.c. dokumentiem var iepazīties administratora prakses vietā Jelgavā, Dobeles šosejā 4a-5, vai kontaktējoties pa tālruni 29852700 vai elektronisko pastu: legatura@inbox.lv. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


OP 2014/191.IZ20

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "Iģene" (reģ. Nr.40003135289) administrators Aloizs Stepēns paziņo, ka 2014.gada 29.oktobrī plkst. 14.00 administratora prakses vietā Jelgavā, Dobeles šosejā 4a-5, notiks uz MSIA "Iģene" vārda reģistrētā nekustamā īpašuma "Vītolu ratnīca" pirmā izsole ar augšupejošu soli. Nekustamais īpašums "Vītolu ratnīca" (kadastra Nr.8894 5110 005, nodalījuma noraksts Nr.1000 0053 1867) atrodas Talsu novadā, Vandzenes pagastā, Iģenē, "Vītoli" (bij. Iģenes muiža). Nekustamais īpašums atrodas uz fiziskai personai Nadīnai Millerei piederošās zemes. Īpašumam nav juridisko apgrūtinājumu. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 95,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums ir 10,00 EUR, kas jāiemaksā MSIA "Iģene" kontā AS "Privatbank", IBAN: LV46 PRTT 0260 0217 93600, līdz izsoles dienai. Ar izsoles noteikumiem, īpašuma vērtējumu u.c. dokumentiem var iepazīties administratora prakses vietā Jelgavā, Dobeles šosejā 4a-5, vai kontaktējoties pa tālruni 29852700 vai elektronisko pastu legatura@inbox.lv. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


OP 2014/191.IZ21

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 53. iecirkņa ZTI M. Eglītis, pamatojoties uz Jelgavas tiesas izsniegto lēmumu, rīko Edgara Katinska, pers. kods 260974-10052, kustamās mantas pirmo izsoli. Tiek izsolītas 2000 gab. SIA "Zane un S", reģ. Nr. 40003932557, kapitāldaļas un 2000 gab. SIA "Verego", reģ. Nr. 40103580634, kapitāldaļas. Kustamās mantas kopējais novērtējums - EUR 5691,48. Izsoles sākumcena netiek aplikta ar PVN. Pirmā izsole notiks 2014. gada 7. oktobrī plkst. 9.30 ZTI M. Eglīša biroja telpās Rīgā, E. Birznieka-Upīša ielā 15-6. Personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, jāiemaksā ZTI M. Eglīša, reģ. Nr. LV12037712369, depozīta kontā Nr. LV65TREL9199042001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums par katru SIA EUR 284,58 apmērā. Informāciju par izsoli var iegūt pa tālr. 67244407, e-pastu: martins.eglitis@lzti.lv vai personīgi ierodoties ZTI M. Eglīša birojā otrdienās no plkst. 9.30 līdz 13.00.


OP 2014/191.IZ22

Izsoles atsaukums

ZTI Pārsla Bērziņa paziņo, ka 2014. gada 30. septembrī "Latvijas Vēstnesī" izsludinātā Andra Ivdras nekustamā īpašuma "Delveri" Tumes pagastā, Tukuma novadā, pirmā izsole nenotiks.


OP 2014/191.IZ23

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 111 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Šņepsts 29.10.2014. plkst. 11.00 savā prakses vietā Brīvības ielā 116, Jēkabpilī, pārdod pirmajā izsolē Jānim Vīndedzim piederošo nekustamo īpašumu "Daces-1", kas atrodas Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā, kadastra Nr. 3280 003 0325, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 3,1 ha, izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes kopplatība var tikt precizēta. Pirmās izsoles piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 1400,00. Izsoles sākumcena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "DNB banka", reģistrācijas Nr. 40003024725.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10 % apmērā no izsoles sākumcenas, kas ir EUR 140,00, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Šņepsta, reģ. Nr. 23067611159, depozīta kontā Nr. LV22TREL9199103001000, Valsts kase. Informācija pa tālr. 65231270.


OP 2014/191.IZ24

Izsole

Priekuļu novada pašvaldība trešajā izsolē atsavina, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Priekuļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Beta" Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra numurs 4260 005 0152. Izsoles noteikumi pieejami interneta mājaslapā www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Tālruņi uzziņām vai mantas apskates saskaņošanai 64107874, 26440277 (izpilddirektors F. Puņeiko).

Dalībniekiem izsolei jāreģistrējas Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ne vēlāk kā līdz 2014. gada 29. oktobrim plkst. 10.00. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst. 10.30 Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pag., Priekuļu nov., 2. stāva sēžu zālē. Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena - EUR 8800,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Nodrošinājums - EUR 880,00 (astoņi simti astoņdesmit euro un 00 centi).


OP 2014/191.IZ25

Izsole

Priekuļu novada pašvaldība trešajā izsolē atsavina, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Priekuļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu "Sigma" Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra numurs 4260 005 0153. Izsoles noteikumi pieejami interneta mājaslapā www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Tālruņi uzziņām vai mantas apskates saskaņošanai 64107874, 26440277 (izpilddirektors F. Puņeiko).

Dalībniekiem izsolei jāreģistrējas Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ne vēlāk kā līdz 2014. gada 29. oktobrim plkst. 10.00. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst.11.00 Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pag., Priekuļu nov., 2. stāva sēžu zālē. Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena - EUR 12 400,00 (divpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi). Nodrošinājums - EUR 1240,00 (viens tūkstotis divi simti četrdesmit euro un 00 centi).


OP 2014/191.IZ26

Izsole

Priekuļu novada pašvaldība trešajā izsolē atsavina, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Priekuļu novada pašvaldības nekustamo īpašumu - nedzīvojamās telpas Nr.5, kas atrodas Raiņa ielā 8A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra numurs 4272 900 1034. Izsoles noteikumi pieejami interneta mājaslapā www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Tālruņi uzziņām vai mantas apskates saskaņošanai 64107874, 26440277 (izpilddirektors F. Puņeiko).

Dalībniekiem izsolei jāreģistrējas Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā Priekuļu novadā, ne vēlāk kā līdz 2014. gada 29. oktobrim plkst. 10.00. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst. 10.00 Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pag., Priekuļu nov., 2. stāva sēžu zālē. Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena - EUR 1024,00 (viens tūkstotis divdesmit četri euro un 00 centi). Nodrošinājums - EUR 102,40 (viens simts divi euro un 40 centi).


OP 2014/191.IZ27

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko 1. izsoli Normundam Štubim piederošajam nekustamajam īpašumam Jaungožu ielā 12, Āņos, Ādažu novadā, kadastra Nr. 80440120125. Piedzinēji: AS "DNB banka", Skanstes iela 12, Rīga; Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,2939 ha. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 9900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21 %).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst. 11.45 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums - EUR 990,00 - ZTI Gintera Hmeļevska, pers. kods 060172-11005, depozīta kontā Nr. LV29TREL9199066001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādīt izpildu lietas Nr. 01323/084/2014 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr. uzziņām 67285737, 27004252.


OP 2014/191.IZ28

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Vers". Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 15 ar kopējo platību 48 m2 un kopīpašuma 480/21173 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, kas atrodas Viršu ielā 7A-15, Liepājā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 1700 902 9112. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3800,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 3800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst. 13.30 Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 380,00 -, maksājuma mērķī norādot "Izpildu lieta Nr. 01291/002/2014". Tālr. uzziņām 63622289.


OP 2014/191.IZ29

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Vers". Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 14 ar kopējo platību 49,3 m2 un kopīpašuma 493/21173 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, kas atrodas Viršu ielā 7A-14, Liepājā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 1700 902 9111. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3800,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 3800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst. 13.15 Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 380,00 -, maksājuma mērķī norādot "Izpildu lieta Nr. 01291/002/2014". Tālr. uzziņām 63622289.


OP 2014/191.IZ30

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Vers". Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 13 ar kopējo platību 47,6 m2 un kopīpašuma 476/21173 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, kas atrodas Viršu ielā 7A-13, Liepājā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 1700 902 9110. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3800,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 3800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst. 13.10 Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 380,00 -, maksājuma mērķī norādot "Izpildu lieta Nr. 01291/002/2014". Tālr. uzziņām 63622289.


OP 2014/191.IZ31

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Vers". Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 12 ar kopējo platību 47,8 m2 un kopīpašuma 478/21173 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, kas atrodas Viršu ielā 7A-12, Liepājā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 1700 902 9109. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3800,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 3800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst. 12.45 Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 380,00 -, maksājuma mērķī norādot "Izpildu lieta Nr. 01291/002/2014". Tālr. uzziņām 63622289.


OP 2014/191.IZ32

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Vers". Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 11 ar kopējo platību 49,9 m2 un kopīpašuma 499/21173 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, kas atrodas Viršu ielā 7A-11, Liepājā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 1700 902 9108. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3900,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 3900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst. 12.30 Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 390,00 -, maksājuma mērķī norādot "Izpildu lieta Nr. 01291/002/2014". Tālr. uzziņām 63622289.


OP 2014/191.IZ33

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Vers". Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 9 ar kopējo platību 48 m2 un kopīpašuma 480/21173 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, kas atrodas Viršu ielā 7A-9, Liepājā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 1700 902 9106. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3800,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 3800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst. 12.00 Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 380,00 -, maksājuma mērķī norādot "Izpildu lieta Nr. 01291/002/2014". Tālr. uzziņām 63622289.


OP 2014/191.IZ34

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Vers". Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 10 ar kopējo platību 48 m2 un kopīpašuma 480/21173 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, kas atrodas Viršu ielā 7A-10, Liepājā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 1700 902 9107. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3800,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 3800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst. 12.15 Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 380,00 -, maksājuma mērķī norādot "Izpildu lieta Nr. 01291/002/2014". Tālr. uzziņām 63622289.


OP 2014/191.IZ35

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Vers". Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 8 ar kopējo platību 49,8 m2 un kopīpašuma 498/21173 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, kas atrodas Viršu ielā 7A-8, Liepājā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 1700 902 9105. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4000,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 4000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst. 11.45 Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 400,00 -, maksājuma mērķī norādot "Izpildu lieta Nr. 01291/002/2014". Tālr. uzziņām 63622289.


OP 2014/191.IZ36

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Vers". Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 7 ar kopējo platību 48,4 m2 un kopīpašuma 484/21173 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, kas atrodas Viršu ielā 7A-7, Liepājā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 1700 902 9104. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3900,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 3900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst. 11.30 Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 390,00 -, maksājuma mērķī norādot "Izpildu lieta Nr. 01291/002/2014". Tālr. uzziņām 63622289.


OP 2014/191.IZ37

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Vers". Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 6 ar kopējo platību 48 m2 un kopīpašuma 480/21173 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, kas atrodas Viršu ielā 7A-6, Liepājā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 1700 902 9103. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3900,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 3900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst. 11.15 Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 390,00 -, maksājuma mērķī norādot "Izpildu lieta Nr. 01291/002/2014". Tālr. uzziņām 63622289.


OP 2014/191.IZ38

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Vers". Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 5 ar kopējo platību 50,1 m2 un kopīpašuma 501/21173 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes, kas atrodas Viršu ielā 7A-5, Liepājā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 1700 902 9102. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4000,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 4000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst. 11.00 Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 400,00 -, maksājuma mērķī norādot "Izpildu lieta Nr. 01291/002/2014". Tālr. uzziņām 63622289.


OP 2014/191.IZ39

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Vers". Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 4 ar kopējo platību 47,9 m2 un kopīpašuma 479/21173 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, kas atrodas Viršu ielā 7A-4, Liepājā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 1700 902 9101. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 3900,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 3900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst. 10.45 Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 390,00 -, maksājuma mērķī norādot "Izpildu lieta Nr. 01291/002/2014". Tālr. uzziņām 63622289.


OP 2014/191.IZ40

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Vers". Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 3 ar kopējo platību 30,5 m2 un kopīpašuma 305/21173 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, kas atrodas Viršu ielā 7A-3, Liepājā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 1700 902 9100. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2600,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 2600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst. 10.30 Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 260,00 -, maksājuma mērķī norādot "Izpildu lieta Nr. 01291/002/2014". Tālr. uzziņām 63622289.


OP 2014/191.IZ41

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Vers". Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 2 ar kopējo platību 30,1 m2 un kopīpašuma 301/21173 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes, kas atrodas Viršu ielā 7A-2, Liepājā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 1700 902 9099. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 2600,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 2600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst. 10.15 Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 260,00 -, maksājuma mērķī norādot "Izpildu lieta Nr. 01291/002/2014". Tālr. uzziņām 63622289.


OP 2014/191.IZ42

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder SIA "Vers". Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 1 ar kopējo platību 60,4 m2 un kopīpašuma 604/21173 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, kas atrodas Viršu ielā 7A-1, Liepājā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 1700 902 9098. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4800,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 4800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 29. oktobrī plkst. 10.00 Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 480,00 -, maksājuma mērķī norādot "Izpildu lieta Nr. 01291/002/2014". Tālr. uzziņām 63622289.


OP 2014/191.IZ43

Izsole

Ķeguma novada dome 2014.gada 29.oktobrī plkst. 11.00 Ķeguma novada domes ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 2.stāvā, sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa - Ķeguma ielā 6-6, Rembatē, Rembates pag., Ķeguma nov., izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles objekts - trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 71,8 kv.m, kopīpašuma 682/9109 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, nojumes un zemes. Īpašuma izsoles sākumcena - EUR 3273, drošības nauda EUR 327,30, dalības maksa EUR 10.

Ar izsoles objektu var iepazīties darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 13.30 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pie Rembates pagasta pārvaldes vadītāja Jura Pūpola pa tālruni 65055880, 26402547. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķeguma novada domē Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, LV-5020, pie lietvedības sekretāres, Rembates pagasta pārvaldē Lielvārdes ielā 3, Rembatē, Rembates pag., Ķeguma nov., darba dienās no plkst. 8.30 līdz 11.30 un no 13.00 līdz 15.00. Fakss 65055440, e-pasts: dome@kegums.lv.


OP 2014/191.IZ44

Izsole

Ķeguma novada dome 2014. gada 29. oktobrī plkst. 10.00 Ķeguma novada domes ēkā Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, 2.stāvā, sēžu zālē, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa - Ķeguma ielā 8-16, Rembatē, Rembates pag., Ķeguma nov., trešo izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles objekts - divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 51 kv.m, kopīpašuma 490/13457 domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Īpašuma izsoles sākumcena - EUR 1500, drošības nauda EUR 150, dalības maksa EUR 10.

Ar izsoles objektu var iepazīties darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no 13.30 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pie Rembates pagasta pārvaldes vadītāja Jura Pūpola pa tālruni 65055880, 26402547. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķeguma novada domē Lāčplēša ielā 1, Ķegumā, LV-5020, pie lietvedības sekretāres, Rembates pagasta pārvaldē Lielvārdes ielā 3, Rembatē, Rembates pag., Ķeguma nov., darba dienās no plkst. 8.30 līdz 11.30 un no 13.00 līdz 15.00. Fakss 65055440, e-pasts: dome@kegums.lv.


OP 2014/191.IZ45

Izsole

Sertificēts maksātnespējas procesa administrators Ivars Rudziks, sert. Nr.00449, prakses vieta: Tērbatas iela 99-7, Rīga paziņo, ka pārdod izsolē Ludmilai Sergaņenko piederošu nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr.29, kas atrodas Celtnieku ielā 9-29, Ānē, Cenu pag., Ozolnieku nov., kadastra Nr.5444 900 0556 (Cenu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.296-29) -, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 42,2 kv.m un kopīpašuma 387/28905 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība (izsoles sākuma cena) EUR 3700, kas nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Otrā izsole notiks 2014.gada 27.oktobrī plkst. 13.00 Tērbatas ielā 99-7, Rīgā (durvju kods 7). Izsoles nodrošinājuma summa EUR 370. Izsoles nodrošinājuma summa iemaksājama līdz izsoles sākumam administratora kontā: Ivars Rudziks, NMR kods 15098311810, konts Nr.LV80RIKO0001301664751, AS "DNB banka". Visām personām, kurām uz kādu no minētajiem nekustamajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. 29515327.


OP 2014/191.IZ46

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 62.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Andris Sladzs, prakses vieta Burtnieku iela 37, 3.stāvs, Rīga, LV-1084, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - piederošajām 213/1000 domājamām daļām no nekustamā īpašuma un atsevišķā lietošanā dzīvoklis Nr.5, ar kopējo platību 75,68 kv.m, telpu grupas Nr.005, ēkas 2.stāvā; īpašnieku koplietošanā vējtveris ar kopējo platību 2,86kv.m, telpu grupas Nr.901, ēkas 1.stāvā; kāpņu telpas ar kopējo platību 40,08 kv.m, telpu grupas Nr.902; saimniecības telpa ar kopējo platību 20,31 kv.m, telpu grupas Nr.903, ēkas pagrabstāvā; kopīgi piederošais zemes gabals ar kopējo platību 1070 kv.m uz kura atrodas viena divstāvu dzīvojamā ēka, kas atrodas Pēkšēna ielā 28, Rīgā, kadastra numurs 0100 089 0252.

Parādnieks: Ervīns Grandavs. Piedzinēja: Dace Grandava. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 45 000,00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 3.novembrī plkst.11.00 Rīgā, Burtnieku ielā 37, 3. stāvā, zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza birojā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 45 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza, reģ. Nr.LV18067111529, depozīta kontā Nr. LV03TREL9199051001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 4500,00, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67544118.


OP 2014/191.IZ47

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Mārtiņam Gestem. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 30 ar kopējo platību 67 m2 un kopīpašuma 22/1000 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Celtnieku ielā 40-30, Grobiņā, Grobiņas novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 6409 900 0674. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 6600,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 6600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 28. oktobrī plkst. 12.00 Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 660,00 -, maksājuma mērķī norādot "Izpildu lieta Nr. 1129/002/2014". Tālr. uzziņām 63622289.


OP 2014/191.IZ48

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Lielais prospekts 54-3, Ventspils, pārdod pirmajā izsolē par bezmantinieka mantu atzītu nekustamo īpašumu, kas atrodas Embūtes ielā 53-71, Ventspilī. Kreditori: AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga; Tatjana Polocka, Rindas iela 50-73, Ventspils. Nekustamais īpašums ir vienistabas dzīvoklis ar platību 31,3 m2, atrodas 9. stāvā, kadastra Nr. 2700 900 6868. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4300. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Otrajā izsolē solīšana sākas no summas, kas atbilst 75 % no novērtējuma, t. i., EUR 3225.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 28. oktobrī plkst. 12.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Lielajā prospektā 54-3, Ventspilī. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 430. Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.


OP 2014/191.IZ49

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Edgaram Lagzdiņam. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala, uz kura atrodas dārza māja un siltumnīca, adrese: "Šķēde 1-3-17", Medzes pagasts, Grobiņas novads. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 6476 002 0268. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 4900,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 3675. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 28. oktobrī plkst. 13.30 Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 490,00 -, maksājuma mērķī norādot "Izpildu lieta Nr. 00695/002/2014". Tālr. uzziņām 63622289.


OP 2014/191.IZ50

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Lielais prospekts 54-3, Ventspils, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu Lauku ielā 12, Talsos, kas pieder Initai Strokšai. Parādniece - Inita Strokša. Piedzinējs un hipotekārais kreditors - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 1154 m2 platībā, uz zemesgabala atrodas dzīvojamā māja un divas saimniecības ēkas. Kadastra Nr. 8801 001 0205. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 17 800. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Otrajā izsolē solīšana sākas no summas, kas atbilst 75 % no novērtējuma, t. i., EUR 13 350.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 28. oktobrī plkst. 13.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Lielajā prospektā 54-3, Ventspilī. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.


OP 2014/191.IZ51

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Ventspils, Lielais prospekts 54-3, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Aldim Čakārnim. Piedzinējs - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no 1/3 domājamās daļas no zemesgabala ar platību 4,09 ha, kas atrodas "Mežvidos", Nīcas pagastā, Nīcas novadā. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 6478 008 0350. Nekustamā īpašuma 1/3 domājamās daļas novērtējums - EUR 600,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 28. oktobrī plkst. 14.00 Ventspilī, Lielajā prospektā 54-3. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, kods TRELLV22, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 60,00 -, maksājuma mērķī norādot "Izpildu lieta Nr. 0155/002/2014". Tālr. uzziņām 63622289.


OP 2014/191.IZ52

Izsole

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" atbilstoši likuma "Publiskas personas mantas atsavināšanas likums" normām paziņo par kustamās mantas - kokmateriālu - mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsole sadalīta 6 izsoles blokos:

1. Kokmateriālu izsoles bloks - Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 100 m3: sākotnējā cena - EUR 1716,40, ieskaitot PVN. Apmaksa - 100% euro. Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas. Dalības maksa - EUR 20,00.

Izsolāmos kokmateriālus var apskatīt darbdienās no pulksten 10.00 līdz 17.00 ZS "Stiebriņi" kokapstrādes cehā Sventē, Sventes pagastā, Daugavpils novadā.

2. Kokmateriālu izsoles bloks - Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 105 m3: sākotnējā cena - EUR 2400,00 ieskaitot PVN. Apmaksa - 100% euro. Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas. Dalības maksa - EUR 20,00.

Izsolāmos kokmateriālus var apskatīt darbdienās no pulksten 10.00 līdz 17.00 Klusā ielā 16, Pareizticīgo kapsētas teritorijas sākumā, Daugavpilī.

3. Kokmateriālu izsoles bloks - Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 200 m3: sākotnējā cena - EUR 3285,00 ieskaitot PVN. Apmaksa - 100% euro. Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas. Dalības maksa - EUR 20,00.

Izsolāmos kokmateriālus var apskatīt darbdienās no pulksten 10.00 līdz 17.00 Vaļņu ielā 67, Daugavpilī.

4. Kokmateriālu izsoles bloks - Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 51,50 m3: sākotnējā cena - EUR 1239,00 ieskaitot PVN. Apmaksa - 100% euro. Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas. Dalības maksa - EUR 20,00.

Izsolāmos kokmateriālus var apskatīt darbdienās no pulksten 10.00 līdz 17.00 Vaļņu ielā 67, Daugavpilī.

5. Kokmateriālu izsoles bloks - Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 80,00 m3: sākotnējā cena - EUR 640,00 ieskaitot PVN. Apmaksa - 100% euro. Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas. Dalības maksa - EUR 20,00.

Izsolāmos kokmateriālus var apskatīt darbdienās no pulksten 10.00 līdz 17.00 Vaļņu ielā 67, Daugavpilī.

6. Kokmateriālu izsoles bloks - Daugavpils pilsētas domes īpašumā esošie gatavie kokmateriāli, kuru kopējais daudzums sastāda 150 m3: sākotnējā cena - EUR 849,00 ieskaitot PVN. Apmaksa - 100% euro. Nodrošinājuma apmērs 10% apjomā no sākumcenas. Dalības maksa - EUR 20,00.

Izsolāmos kokmateriālus var apskatīt darbdienās no pulksten 10.00 līdz 17.00 Vaļņu ielā 67, Daugavpilī.

Izsoles noteikumus var saņemt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē "Komunālās saimniecības pārvalde" Saules ielā 5A no pulksten 10.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 vai Daugavpils pašvaldības mājaslapā http://daugavpils.lv/lv/431 sadaļā "Īpašumi". Papildu informāciju var saņemt pa tālruņiem 65476316, 26429070.

Izsole notiks 2014.gada 9.oktobrī pulksten 10.00 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās saimniecības pārvalde" telpās Daugavpilī, Saules ielā 5A, 2.stāvā, Konferenču zālē. Pieteikumu iesniegšanas un nodrošinājumu iemaksas beigu termiņš noteikts š.g. 8.oktobris plkst. 16.00. Ja dalībnieks piedalās vairākos izsoles blokos, dalības maksa ir maksājama vienreiz.


OP 2014/191.IZ53

Izsole

Viesītes novada pašvaldība rīko pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atklātu izsoli ar augšupejošu soli:

1. Viesītes novads, Viesīte, Brīvības iela 20, sastāv no zemes gabala 1806 kv.m platībā, apzīmējums kadastrā 56150010775; sākotnējā cena EUR 5200 (pieci tūkstoši divi simti euro). Izsoles solis EUR 100 (viens simts euro).

2. Viesītes novads, Viesīte, Raiņa iela 14-1, dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa 31,8 kv.m platībā un 320/2087 domājamām daļām no 2 (divām) būvēm un zemes gabala, apzīmējums kadastrā 56159009202; sākotnējā cena EUR 680 (seši simti astoņdesmit euro). Izsoles solis EUR 50 (piecdesmit euro).

Nekustamie īpašumi tiek izsolīti katrs atsevišķi. Nodrošinājuma apmērs 10%. Nav personu, kuram būtu pirmpirkuma tiesības. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašumiem, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var sešu nedēļu laikā no izsoles izsludināšanas dienas oficiālajā izdevumā ''Latvijas Vēstnesis'' līdz pēdējās dienas plkst. 16.00 Viesītes novada pašvaldībā Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā.

Izsole sāksies 2014.gada 14.novembrī plkst. 9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā. Pirkuma summa samaksājama 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izsoles. Uzziņas pa tālr. 65245374 vai mob. 26424109.


OP 2014/191.IZ54

Izsole

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro tiek pārdots Inčukalna novada domei piederošais nekustamais īpašums Miera ielā 18, Inčukalnā, kas sastāv no zemes gabala 0,1201 ha platībā ar kadastra Nr.8064 006 0499, dzīvojamās mājas ar kadastra Nr.8064 006 0499 001, jaunbūves pamatiem ar kadastra Nr.8064 006 0499 003.

Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2014.gada 28.novembrim plkst. 14.00. Izsole notiks 2014.gada 28.novembrī plkst. 14.00 Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā. Nekustamā īpašuma sākumcena - EUR 9675,53. Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir, EUR 967,55, un dalības maksa EUR 100 apmērā iemaksājama līdz 2014.gada 28.novembrim plkst. 14.00. Soļa apmērs - EUR 483,78. Pirkuma samaksa veicama euro 30 kalendāro dienu laikā no Izsoles komisijas lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu.


OP 2014/191.IZ55

Izsole

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro tiek pārdots Inčukalna novada domei piederošais nekustamais īpašums Pļavas ielā 12, Inčukalnā, kas sastāv no zemes gabala 1251 kv.m platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja ar kopējo platību 73,9 kv.m un saimniecības ēka ar kopējo platību 47 kv.m, kadastra Nr.8064 006 0476.

Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2014.gada 21.novembrim plkst. 14.00. Izsole notiks 2014.gada 21.novembrī plkst. 14.00 Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā. Nekustamā īpašuma sākumcena - EUR 18 500. Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir, EUR 1850, un dalības maksa EUR 100 apmērā iemaksājama līdz 2014.gada 21.novembrim plkst. 14.00. Soļa apmērs - EUR 925. Pirkuma samaksa veicama euro 30 kalendāro dienu laikā no Izsoles komisijas lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu.


OP 2014/191.IZ56

Izsole

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro tiek pārdots Inčukalna novada domei piederošais nekustamais īpašums "Mazvangaži" Inčukalnā, Inčukalna novadā, kas sastāv no zemes gabala 1047 kv.m platībā, kadastra Nr.8064 001 0222.

Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2014. gada 14.novembrim plkst. 14.00. Izsole notiks 2014.gada 14.novembrī plkst. 14.00 Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā. Nekustamā īpašuma sākumcena - EUR 850. Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir, EUR 85, un dalības maksa EUR 100 apmērā iemaksājama līdz 2014.gada 14.novembrim plkst. 14.00. Soļa apmērs - EUR 42,50. Pirkuma samaksa veicama euro 30 kalendāro dienu laikā no Izsoles komisijas lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)