Laidiens: 16.09.2014., Nr. 183 (5243)

Izsoles

OP 2014/183.IZ1

Izsole

MSIA "Winge ceļi", reģ. Nr. 42102013165, juridiskā adrese: Sakas iela 6, Aizpute, Aizputes nov., maksātnespējas procesa administrators Māris Pomerancis, sertifikāta numurs 00011, prakses vieta: Krišjāņa Barona iela 8-1N, Liepāja, saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām paziņo, ka tiek izsludināta MSIA "Winge ceļi" piederošā un SIA "Rukši" par labu ieķīlātā nekustamā īpašuma Aizputes novadā, Aizputē, Fabrikas ielā 1, kadastra numurs 6405 502 0024 (jaunbūve ar kadastra apzīmējumu 6405 002 0024 001 2207,1 kv.m platībā), otrā izsole ar lejupejošu soli.

Izsole notiks 2014. gada 24. oktobrī plkst. 13.00 Aizputē, Padures ielā 10A/1. Otrās izsoles sākuma cena noteikta EUR 4000 apmērā, nodrošinājuma summa noteikta EUR 400 apmērā. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma nauda MSIA "Winge ceļi" norēķinu kontā LV60UNLA0050013488397 AS "SEB banka". Ar izsoles dokumentiem iespējams iepazīties, iepriekš saskaņojot laiku ar administratoru pa tālruni 63429167, 29208315. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


OP 2014/183.IZ2

Izsole

MSIA "Winge ceļi", reģ. Nr. 42102013165, juridiskā adrese: Sakas iela 6, Aizpute, Aizputes nov., maksātnespējas procesa administrators Māris Pomerancis, sertifikāta numurs 00011, prakses vieta: Krišjāņa Barona iela 8-1N, Liepāja, saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām paziņo, ka tiek izsludinātas šādas MSIA "Winge ceļi", reģ. Nr. 42102013165, piederošo un AS "DNB Banka" par labu ieķīlāto nekustamo īpašumu atsevišķas otrās izsoles ar lejupejošu soli:

1. 2014. gada 24. oktobrī plkst. 10.00 Aizputē, Padures ielā 10A/1, nekustamais īpašums Aizputes novadā, Aizputē, Padures ielā 12, kadastra numurs 6405 004 0036 (apbūvēts zemes gabals ar kopējo platību 12 617 kv.m, uz kura atrodas zemes gabala īpašniekam nepiederošas ēkas), piespiedu pārdošanas vērtība un otrās izsoles sākuma cena noteikta EUR 8200 apmērā, nodrošinājuma summa noteikta EUR 820 apmērā. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

2. 2014. gada 24. oktobrī plkst. 11.00 Aizputē, Padures ielā 10A/1, nekustamais īpašums Aizputes novadā, Aizputē, Priežu ielā 2, kadastra numurs 6405 002 0027 (neapbūvēts zemes gabals 9860 kv.m platībā), piespiedu pārdošanas vērtība un otrās izsoles sākuma cena noteikta EUR 4200 apmērā, nodrošinājuma summa noteikta EUR 420 apmērā. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

3. 2014. gada 24. oktobrī plkst. 12.00 Aizputē, Padures ielā 10A/1, nekustamais dzīvokļa īpašums Nr.3 Aizputes novadā, Lažas pagastā, "Rītiņi", kadastra numurs 6472 900 0012 (četru istabu dzīvoklis, kas izvietots individuālā projekta daudzdzīvokļu ēkas pagraba 1. un 2. Stāvā, 148,9 kv.m platībā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 25/100 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, palīgceltnēm un zemes gabala), piespiedu pārdošanas vērtība un otrās izsoles sākuma cena noteikta EUR 6900 apmērā, nodrošinājuma summa noteikta EUR 690 apmērā. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma nauda MSIA "Winge ceļi" norēķinu kontā LV60UNLA0050013488397 AS "SEB banka". Ar izsoles dokumentiem iespējams iepazīties, iepriekš saskaņojot laiku ar administratoru pa tālruni 63429167, 29208315. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


OP 2014/183.IZ3

Izsole

Maksātnespējas procesa administratore Sanita Zaķe, prakses vieta: Sporta iela 17-6, Garkalne, Garkalnes novads, paziņo, ka otrajā izsolē ar lejupejošu soli 2014. gada 22. oktobrī plkst. 11.00 Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijas 3.stāvā, 2.auditorijā, tiks izsolīts maksātnespējīgajai fiziskajai personai Ievai Zīlei piederošais nekustamais īpašums ar kadastra numuru 74330020174, kas sastāv no zemes gabala 0,41 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja un palīgceltnes, un kas atrodas "Aronijās", Lielvārdes pagastā, Lielvārdes novadā. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir EUR 17 600.00. Izsoles cena neapliekas ar PVN.

Piedzinējs - AS "SEB banka", reģ. Nr. 40003151743, juridiskā adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Izsoles dalībniekiem līdz izsoles dienai ir jāiemaksā administratores Sanitas Zaķes kontā LV67PARX0012793040018 AS "Citadele banka" nodrošinājuma summa 10% apmērā no izsoles sākuma cenas, t.i., EUR 1760. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Informācija pa tālruni 26543281.


OP 2014/183.IZ4

Izsole

Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Valentīna Sterinoviča, amata vieta Nr. 17, prakses vieta: 18. novembra iela 105-318, Daugavpils, 2014. gada 29. oktobrī plkst. 11.00 pirmajā izsolē pārdod SIA "Heatex" piederošo nekustamo īpašumu - divstāvu administratīvo ēku ar pagrabu un garāžu telpām, kas atrodas uz zemesgabala 618 m2 platībā, - Dzirnavu ielā 15, Daugavpilī, kadastra Nr. 0500 002 1402. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena - EUR 20 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Hipotekārie kreditori: AS "DNB banka", Skanstes iela 12, Rīga; Valsts ieņēmumu dienests.

Visām personām, kurām uz minēto nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā Latgales apgabaltiesas zvērinātas tiesu izpildītājas Valentīnas Sterinovičas, reģ. Nr. LV04065310201, kontā Nr. LV13TREL 9199012001000, Valsts kase, Latvijas Banka, 10 % no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 26840821, 65425013.


OP 2014/183.IZ5

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Fjodora Kokoreviča maksātnespējas procesa administratore Jana Ruģele, sert.Nr. 00527, prakses vieta: Antonijas iela 5-5, Rīga, pārdod atkārtotā pirmajā izsolē nekustamo īpašumu "Stārķīši" Vecumu pagastā, Viļakas novadā, kas sastāv no 3 neapbūvētiem lauksaimniecībā izmantojamiem zemes gabaliem un reģistrēts Balvu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Vecumu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 176. Nekustamais īpašums sastāv no trīs zemes gabaliem, no kuriem zemes gabals ar kadastra Nr. 3892-001-0153 ir 11,6 ha platībā, zemes gabals ar kadastra Nr. 3892-001-0154 - 2,9 ha un zemes gabals ar kadastra Nr. 3892-001-0238 - 0,9 ha. Zemes gabalu kopējā platība ir 15,4 ha. Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu - elektrisko tīklu gaisvadu līnijas 41 m aizsargjosla 0,1 km (0,4 ha), Vjadas upes 100 m aizsargjosla 0,4 km (4 ha), četras valsts un koplietošanas ūdensnotekas 10 m aizsargjosla - kopā 0,9 ha platībā.

Nekustamā īpašuma novērtējums piespiedu pārdošanai ir 11 200 EUR (vienpadsmit tūkstoši divi simti euro un 00 centi), kam nav piemērojama pievienotās vērtības nodokļa likme 21%. Pēc kārtas šī ir atkārtota pirmā izsole. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena: EUR 11 200 (vienpadsmit tūkstoši divi simti euro un 00 eiro centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 21. oktobrī pulksten 11.00 Rīgā, Antonijas ielā 5-5.

Pretendentiem, lai kļūtu par izsoles dalībniekiem, līdz izsoles dienai (t.i., 21.10.2014.) jāiemaksā administratora atvērtajā kontā LV42RIKO0002220903589 AS "DNB banka" nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma izsoles sākuma cenas, t.i., 1120 EUR (viens tūkstotis viens simts divdesmit euro un 00 centi). Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma (likuma redakcijā, kas stājās spēkā no 2010. gada 1. novembra) un Civilprocesa likuma noteikumiem. Telefons informācijai 25137070.


OP 2014/183.IZ6

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 78. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš 2014. gada 24. septembrī plkst. 11.15 Rīgā, Baznīcas ielā 37-11, rīko otro izsoli parādnieka SIA "SCB Latbūve", reģistrācijas Nr. 40103241460, kustamajai mantai - kravas automašīnai, marka "UAZ", modelis 39094, valsts Nr. zīme DP4517, 1999. izlaiduma gads. Novērtējums - 400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Rīgas apgabaltiesas 78. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, reģ. Nr. LV15057013120, depozīta kontā Nr. LV85TREL9199061001000 Valsts kasē nodrošinājuma summa 40,00 EUR. Tālrunis informācijai 26626612.


OP 2014/183.IZ7

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 78. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš 2014. gada 24. septembrī plkst. 11.00 Baznīcas ielā 37-11, Rīgā, rīko pirmo izsoli parādnieka SIA "SCB Latbūve", reģistrācijas Nr. 40103241460, kustamajai mantai - puspiekabei, transporta kravas kastei, marka "HALL", valsts Nr. zīme K1361, 1990. izlaiduma gads. Novērtējums - 950,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Rīgas apgabaltiesas 78. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, reģ. Nr. LV15057013120, depozīta kontā Nr. LV85TREL9199061001000 Valsts kasē nodrošinājuma summa 95,00 EUR. Tālrunis informācijai 26626612.


OP 2014/183.IZ8

Nekustamā īpašuma izsole

Individuālā uzņēmuma "MACIS" (reģ. Nr.41202011015) maksātnespējas procesa administratore Rita Skrinda (sertifikāts Nr. 00419), paziņo, ka pirmajā izsolē 2014.gada 22.oktobrī plkst. 14.00 administratores prakses vietā Ģimnāzijas ielā 23-3, Daugavpilī (ieeja no pagalma puses) tiks izsolīts Sarmītei Freimanei piederošais nekustamais īpašums (IU "MACIS" īpašniece ir Sarmīte Freimane, un, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību" 3.pantu, īpašnieks atbild par sava uzņēmuma saistībām ar visu savu mantu) - dzīvoklis Nr.12, 563/11930 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apz. 6209 003 0175 001), kas atrodas Sporta ielā 3, Skrundas novadā, Skrundā (īpašuma kadastra Nr. 6209 900 0013, Skrundas pilsētas Zemesgrāmatas nodalījums Nr.272 12), trīsistabu dzīvoklis trīsstāvu ēkas pirmajā stāvā ar kopējo platību 56,3 kv.m, kā arī inženiertehniskās komunikācijas un pārējās blakus lietas, kas atrodas dzīvoklī un ir ar to nesaraujami saistītas (turpmāk tekstā - Īpašums).

Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 3700. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums 370, kas atbilst 10% no novērtējuma. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolēs, līdz izsolēm jāiemaksā izsoles nodrošinājums IU "Macis", vienotas reģ. Nr.41202011015, norēķinu kontā Nr. LV05PRTT0260021808500 AS "Privatbank". Izsole tiek rīkota Jāņa Keiša labā. Visām personām, kurām uz Īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Īpašums tiek pārdots saskaņā ar 01.11.2007. Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu. Tālr. 65424508, 65428656.


OP 2014/183.IZ9

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 51 zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 42/44-10, pārdod pirmajā izsolē Aleksejam Staselovičam piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr. 11 ar kopējo platību 54,47 m2 (saskaņā ar VZD inventarizācijas lietā esošo informāciju dzīvokļa kopējā platība ir 54,5 m2) un 5447/212539 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Skolas ielā 11, Ogrē, Ogres novadā, kadastra Nr. 7401 900 5746, Ogres pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 587 11. Piedzinēji: AS "SEB banka", Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads; Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads. Nekustamā īpašuma novērtējums un piespiedu pārdošanas vērtība - EUR 13 300,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles sākumcena saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu ir EUR 13 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums EUR 1330,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona, reģ. Nr. 05057210029, depozīta kontā Nr. LV68TREL9199040001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Izsole notiks 2014. gada 17. oktobrī plkst. 11.00 Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Sanda Tomsona prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 42/44-10. Tālr. uzziņām 67312401.


OP 2014/183.IZ10

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 33 tiesu izpildītāja Māra Kučinska prakses vietā Rīgā, Miera ielā 7, 2014. gada 22. oktobrī plkst. 11.00 rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 1300 326 0078 - dzīvoklim Nr. 13 Brocēnu ielā 2A, Jūrmalā, kopējā platība - 41,2 m2. Dzīvoklis reģistrēts Valsts kadastra reģistrā. Novērtējums - 5300,00 EUR. Īpašnieks - Andrejs Sirba. Piedzinēja - Valda Kļava. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Līdz izsolei pretendentiem jāieskaita ZTI Māras Kučinskas, LV03097010604, depozīta kontā Nr. LV37TREL9199093001000 Valsts kasē nodrošinājums 530,00 EUR. Tālrunis uzziņām 67370747.


OP 2014/183.IZ11

Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta: Raiņa bulvāris 3, 1. kab., Preiļi, rīko pirmo izsoli Margaritas Petrovas nekustamajam īpašumam - dzīvokļa īpašumam Nr. 14, adrese: Neretas iela 15, Daugavpils, platība - 87 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 870/22735 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. Nekustamais īpašums reģistrēts Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2455 14. Piedzinēja - SIA "HIPOTĒKU BANKAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA AĢENTŪRA", reģistrācijas Nr. 40003426895. Īpašuma izsoles sākumcena - EUR 6600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsole notiks 2014. gada 17. oktobrī plkst. 11.00 Raiņa bulvārī 3, Preiļos. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums - EUR 660,00 - tiesu izpildītājas depozīta kontā, saņēmēja - zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. Nr. 25077712171, konta Nr. LV43TREL9199089001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Informācija pa tālruni 29183199.


OP 2014/183.IZ12

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.10 zvērināta tiesu izpildītāja Ilze Mālmeistere, prakses vietā Tūristu iela 1 (3.stāvs), Saldus, LV-3801, pārdod labprātīgā izsolē  tiesas ceļā Edmundam Birkvaldam piederošo  nekustamo īpašumu, kas atrodas Brīvības ielā 22, Saldū, ierakstīts Saldus pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 262 ar kadastra numuru 8401 006 0012. Pirmā labprātīgā izsole notiks saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

1. Pārdodamā īpašuma sastāvs: zemes gabals aptver ar kopējo platību 3440 kv.m, uz kura atrodas dzīvojamā māja, šķūnis un pagrabs, kadastra Nr.8401 006 0012, kas atrodas Brīvības ielā 22, Saldū, Saldus novadā, un ir reģistrēts Saldus pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 262.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi:

2.1. II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.6.1. noteikts aizliegums bez SIA "VITA CREDIT", nodokļu maksātāja kods 40103463544, rakstiskas piekrišanas nekustamo īpašumu atsavināt (sadalīt, mainīt, dāvināt, ieķīlāt, iznomāt, izīrēt, nodot patapinājumā, atsavināt domājamo daļu) un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

2.2. II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.6.2. Pamats: 2013.gada 27.maija ķīlas (hipotēkas) līgums Nr.KL63/2013.

2.3. II daļas 2.iedaļas ieraksts Nr.7.1. atzīme-vērsta  EUR 479,64 un procentu līdz sprieduma izpildei - 6% gadā no parāda pamatsummas par labu SIA "ExpressCredit", nodokļu maksātāja kods 40103252854.

2.4. II daļas 2. iedaļas ieraksts Nr.7.2. Pamats: 2014.gada 10.marta Saldus rajona tiesas izpildu raksts civillietā (Lieta Nr.34059913/2).

2.5. IV daļas 1-2. iedaļas ieraksts Nr. 4.1. Nostiprināta hipotēka. Procentu likme: 22% gadā no neatmaksātās aizdevuma pamatsummas. Līgumsods: 02% no termiņā nesamaksātās aizdevuma pamatsummas un termiņā nesamaksātajiem procentiem par katru nokavējuma kalendāro dienu, bet kopumā līgumsoda summa nevar pārsniegt kavēto maksājumu kopsummu. Procentu un līgumsoda samaksas termiņš - līdz pilnīgai saistību izpildei. Kreditors: SIA "VITA CREDIT", nodokļu maksātāja kods 40103463544.

2.6. IV daļas 1-2. iedaļas ieraksts Nr.4.2. Pamats: 2013.gada 27.maija kreditēšanas līgums, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku Nr. KHL63/2013 (notariāls akts, reģ. Nr. 2029 zvērinātas notāres L. Lapiņas 2013.gada notariālo aktu grāmatā) ar pielikumu Nr. 1, 2013. gada 27. maija ķīlas (hipotēkas) līgums Nr. KL63/2013. Summa: LVL 6900,00, kas atbilst EUR 9817,82.

3. Izsoles sākumcena - EUR 17 400,00 (septiņpadsmit tūkstoši četri simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena, pievienotās vērtības nodoklis, ja izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, kā arī Civilprocesa likuma 34. panta pirmās daļas 13. punktā noteiktā valsts nodeva par pieteikumu par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas, pārskaitot naudas līdzekļus uz zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Mālmeisteres, reģ. Nr. LV24086511000, depozīta kontu Nr. LV22TREL9199006001000, Valsts kase, kods TRELLV22.

5. Nav tādu tiesību Nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks Edmunds Birkvalds patur sev.

6. Izsole ir uzskatāma par nenotikušu, ja:

6.1. izsolē nav ieradies neviens solītājs;

6.2. neviens no tiem, kas ieradušies izsolē, nepārsola sākumcenu;

6.3. pircējs noteiktā termiņā nesamaksā visu summu, kas no viņa pienākas saskaņā ar Civilprocesa likuma 611.panta otrās daļas noteikumiem.

7. Nenotikušas izsoles sekas:

7.1. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.1. vai 6.2.pantā paredzēto iemeslu dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to visiem kreditoriem un parādnieka līdzīpašniekiem, uzaicinot viņus paturēt nekustamo īpašumu sev par nenotikušās izsoles sākumcenu. Katram kreditoram un parādnieka līdzīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev.

7.2. Ja izsole atzīta par nenotikušu šo noteikumu 6.3.pantā paredzētā iemesla dēļ, tiesu izpildītājs nekavējoties paziņo par to pēdējam pārsolītajam solītājam, uzaicinot viņu paturēt nekustamo īpašumu par viņa solīto augstāko cenu. Pēdējam pārsolītajam solītājam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas paziņot tiesu izpildītājam par nekustamā īpašuma paturēšanu sev. Ja pēdējais pārsolītais solītājs nav likumā noteiktajā termiņā paziņojis par nekustamā īpašuma paturēšanu vai atteicies paturēt nekustamo īpašumu, katram kreditoram vai parādnieka kopīpašniekam ir tiesības divu nedēļu laikā no tiesu izpildītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas, paziņot par nekustamā īpašuma paturēšanu sev par rīkotās izsoles sākumcenu.

7.3. Ja vairākas personas vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama izsole, kurā piedalās šīs personas, turklāt solīšana sākas no nenotikušās izsoles sākumcenas. Par izsoles laiku un vietu tiesu izpildītājs personām, kuras vēlas paturēt nekustamo īpašumu sev, rakstveidā paziņo septiņas dienas iepriekš. Personas neierašanās uz izsoli tiek uzskatīta par atteikšanos no tiesībām piedalīties solīšanā. Ja uz izsoli ierodas viena persona, tā var paturēt sev nekustamo īpašumu par rīkotās izsoles sākumcenu. Ja uz izsoli neierodas neviens, tiesu izpildītājs nekavējoties izsludina otru izsoli.

7.4. Persona, kas patur sev nekustamo īpašumu, viena mēneša laikā iemaksā tiesu izpildītāja depozīta kontā naudas summu, atbilstoši tiesu izpildītāja sastādītajam aprēķinam (Civilprocesa likuma 631.panta trešā daļa) un ņemot vērā Civilprocesa likuma 612.panta noteikumus.

7.5. Ja pirmajā izsolē nekustamais īpašums nav pārdots un neviens nav pieteicies paturēt nekustamo īpašumu sev, rīkojama otrā izsole.

8. Citi pārdošanas nosacījumi:

8.1. visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu;

8.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

8.3. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ilzes Mālmeisteres reģ.Nr.LV24086511000 depozīta kontā Nr.LV22TREL9199006001000, valsts kasē, kods TRELLV22, izsoles nodrošinājums 10% (desmit procentu) EUR 1740,00 (viens tūkstotis septiņi simti četrdesmit euro) apmērā no izsoles sākumcenas.8.4. ja pretendents (solītājs), nosolīdams augstāko cenu, nesamaksā to šo noteikumu 4. punktā noteiktajā kārtībā, tad pretendents (solītājs) zaudē tiesības uz izsoles nodrošinājumu un tas viņam netiek atgriezts, un iemaksātais nodrošinājums tiek pievienots pie kopējās par īpašumu saņemtās summas;

8.5. izsole notiek ar augšupejošu soli, izsoles solis - EUR 850,00 (astoņi simti piecdesmit euro);

8.6. pircējam (izsoles uzvarētājam) tā samaksātais izsoles nodrošinājums tiek ieskaitīts nekustamā īpašuma pirkuma maksā; pārējiem izsoles dalībniekiem iemaksāto nodrošinājumu pēc izsoles nekavējoties izsniedz atpakaļ.

9. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

 Nekustamā īpašuma pirmā izsole notiks 2014.gada 21.oktobrī plkst. 13.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilzes Mālmeisteres prakses vietā Tūristu ielā 1 (3.stāvā), Saldū, LV-3801. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu, pretendenti pirms izsoles uzrāda tiesu izpildītājam personas un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas. Tālrunis uzziņām 63821055, 26522028.


OP 2014/183.IZ13

Izsole 

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.10 zvērināts tiesu izpildītājs Ilzes Mālmeisteres, prakses vietā Tūristu ielā 1 (3.stāvs), Saldū, LV-3801, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Brocēnos, Lielcieceres ielā 15-9, kadastra numurs 8405 900 0364. Parādniece: Ina Mūrniece. Piedzinējs: AS "DNB banka", Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: vienistabas dzīvoklis, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā, ar kopējo platību 31,6 m2. Nekustamā īpašuma novērtējums 3000 EUR. Otrās izsoles sākumcena 2250 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2014.gada 21.oktobrī plkst. 15.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Ilzes Mālmeisteres, reģ. Nr. LV24086511000, depozīta kontā LV22TREL9199006001000 Valsts kasē, kods TRELLV22, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma (300 EUR). Tālrunis uzziņām 63821055, 26522028.


OP 2014/183.IZ14

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 92 zvērināta tiesu izpildītāja Līga Krima, prakses vieta: Cēsu iela 22, Limbaži, Limbažu novads, rīko SIA "ALU METALS", juridiskā adrese: Bērzaunes iela 10, Rīga, LV-1039, piederošās ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma ar nosaukumu SIA SPALS, Līgatnes pagasts, Ozolkrogs, objekts Nr. 3, kadastra Nr. 4262 504 0017, kas atrodas "Ozolkrogā", Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no divām ēkām: 1) kokapstrādes darbnīca (kadastra apzīmējums 4262 004 0231 019) - 408,7 m2; 2) kokapstrādes darbnīca (kadastra apzīmējums 4262 004 0231 020) - 180,4 m2. Ēkas saistītas ar zemesgabalu Līgatnes pagasta "Vītoli", kadastra Nr. 4262 004 0231. Zemes īpašnieks - Aivars Kalnakārklis. Piedzinējs - Valsts ieņēmumu dienests, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākumcena - EUR 12 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 23. oktobrī plkst. 10.00 Limbažos, Cēsu ielā 22. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas - EUR 1230,00 - Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 92 zvērinātas tiesu izpildītājas Līgas Krimas, reģ. Nr. LV05047112003, depozīta kontā Nr. LV34TREL9199095001000, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 64022601, mob. 26335272.


OP 2014/183.IZ15

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Bože, prakses vieta: Lielais prospekts 54-3, Ventspils, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu Kļavu ielā 3, Saldū, kas pieder Airisai Hammerei-Venevicai. Parādniece - Airisa Hammere-Venevica. Piedzinēja un hipotekārā kreditore - AS "Reverta", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās mājas ar kopējo platību 89,8 m2, zemesgabala ar kopējo platību 1565 m2 un saimniecības ēkas ar platību 61,6 m2. Kadastra Nr. 8401 003 0163. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 18 500. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Otrajā izsolē solīšana sākas no 75 % no novērtējuma vērtības, t. i., EUR 13 875,00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 12. novembrī plkst. 11.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Ineses Božes birojā Lielajā prospektā 54-3, Ventspilī. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā tiesu izpildītājas Ineses Božes, reģ. Nr. 19106111631, depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, Valsts kase, nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 63622289, 29494549.


OP 2014/183.IZ16

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 82 zvērināta tiesu izpildītāja Iluta Broka, prakses vieta: Rīga, Dzirnavu iela 87-406, rīko Aleksandram Belovam piederošās kustamās mantas - transportlīdzekļa VW TOURAN, reģistrācijas Nr. JA5863, 2008. izlaiduma gads, krāsa - melna, - pirmo izsoli. Piedzinējs - Boris Arijevs. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas novērtējums - EUR 9500 (deviņi tūkstoši pieci simti euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 82 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilutas Brokas, reģ. Nr. 30107810423, depozīta kontā Nr. LV40TREL9199091001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 950. Izsole notiks 2014. gada 26. septembrī plkst. 11.00 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 82 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilutas Brokas prakses vietā Rīgā, Dzirnavu ielā 87-406. Tālrunis informācijai 67280022.


OP 2014/183.IZ17

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Nataļjai Fedotovai (Strelkovai). Piedzinēja - AS "DNB banka", Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr. 4, pie tā piederošās 1025/121187 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr. 0100 924 7895, - kas atrodas Pūces ielā 43-4, Rīgā, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0029 9501 4, 1025/389705 domājamās daļas no nekustamā īpašuma, kas atrodas Pūces ielā 43, Rīgā, kadastra Nr. 0100 071 0114, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 11240. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 73 900,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 73 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 20. oktobrī plkst. 12.00 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga, reģ. Nr. LV14027012712, depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608. panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2014/183.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Initai Leistei. Piedzinēji: SIA "Latio Namsaimnieks", Elizabetes iela 20, Rīga, LV-1050; SIA "Uzņēmējdarbības attīstības fonds", Elizabetes iela 8-2, Rīga, LV-1010. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums Nr. 46 un pie tā piederošās kopīpašuma 3984/370865 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas -, kas atrodas Pulkveža Brieža ielā 22-46, Siguldā, Siguldas novadā, kadastra Nr. 801 900 1917, reģistrēts Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 891-46. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 6500,00.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pirmās izsoles sākumcena - EUR 6500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 20. oktobrī plkst. 13.00 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga, reģ. Nr. LV14027012712, depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kase, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608. panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personu un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2014/183.IZ19

Izsole

Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija atklātā jauktā izsolē ar augšupejošu soli atsavina neapdzīvojamo telpu:

Adreses

 

Platība

Sākumcena

 

Solis

 

Nodrošinājums

 

Reģistrācijas maksa

Izsole

Ausekļa iela 3-7A,

Ausekļa iela 3-7B

51,60

 

121,90

EUR 520 500,00

 

EUR 5000,00

 

EUR 52 050,00

 

 

EUR 5205,00

 

21.10.2014. plkst. 14.00

Pieteikšanās uz objektu Ausekļa ielā 3-7A, Rīgā, un Ausekļa ielā 3-7B, Rīgā, noteikta līdz 20.10.2014. plkst. 15.00.

Atbilstoši objekta izsoles noteikumiem pieteikums, kam pievienoti tajā norādītie dokumenti, izsoles dalībnieku reģistrācijai ir iesniedzami Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā (turpmāk - Komisija) Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 15.00, sludinājumā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" noteiktajā termiņā. Informācija pa tālruni 67012007.

Izsoles notiek Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā, konferenču zālē. Izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksas uzskatāmi par iesniegtiem, ja ir ieskaitīti izsoles noteikumos norādītajā bankas kontā. Samaksa par nosolītajiem objektiem pilnā apmērā euro jāizdara katra izsoles objekta izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā.

Izsoles dalībniekiem savus rakstiskos piedāvājumus, kurus veido Objekta nosacītā cena, kas paaugstināta vismaz par vienu izsoles soli, slēgtā aploksnē (ar atzīmi - izsoles dokumenti Objektam, norādot Objekta adresi) jāiesniedz Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 37.kabinetā līdz norādītajai Objekta izsoles dienai un stundai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Komisija mājaslapā www.rdzmpk.lv.

Pieteikuma veidlapas var lejupielādēt Komisija mājaslapā www.rdzmpk.lv vai saņemt Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 1.stāvā.

Informācijas saņemšanai par objektu apskates iespējām, lūdzam vērsties Komisijā Pērses ielā 10/12, Rīgā, 22.kabinetā vai pa tālruni 67012007.


OP 2014/183.IZ20

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Tatjanas Kantores maksātnespējas procesa administratore Jana Vilciņa, prakses vieta Jelgavā, Filozofu ielā 36, tālr. 29487764, izziņo T.Kantorei piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli 2014.gada 17.oktobrī plkst. 10.30 Rīgā, Strēlnieku ielā 9-14, 5.stāvā.

Izsolē tiek pārdota ½ domājamā daļa no nekustamā īpašuma Krusta ielā 11, Langstiņos, Garkalnes novadā, ierakstīts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000196175, kadastra Nr.8060 007 0449, kas sastāv no zemes gabala 0,1994 ha kopplatībā. Izsolāmā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 11 800,00 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuram uz iepriekš minēto īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamais īpašums tiek pārdots saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā maksātnespējas procesa administratores norēķinu kontā Nr. LV72RIKO0001301002094 AS "DNB banka" nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 1180,00).


OP 2014/183.IZ21

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Māra Arāja maksātnespējas procesa administratore Jana Vilciņa, prakses vieta Jelgavā, Filozofu ielā 36, tālr. 29487764, izziņo M.Arājam piederošā nekustamā īpašuma pirmo izsoli 2014.gada 17.oktobrī plkst. 10.00 Rīgā, Strēlnieku ielā 9-14, 5.stāvā.

Izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums Saules ielā 42, Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā, kadastra Nr.8080 004 0230, kas sastāv no zemes gabala 0,1559 ha platībā un dzīvojamās mājas ar kadastra apz.8080 004 0230 001. Izsolāmā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 28 100,00 (divdesmit astoņi tūkstoši viens simts euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kuram uz iepriekš minēto īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamais īpašums tiek pārdots saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā maksātnespējas procesa administratores norēķinu kontā Nr. LV72RIKO0001301002094 AS "DNB banka" nodrošinājuma summa 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 2810,00).


OP 2014/183.IZ22

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 78. iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Raimonds Mežiņš 2014. gada 24. septembrī plkst. 11.30 Baznīcas ielā 37-11, Rīgā, rīko otro izsoli parādnieka SIA "SCB Latbūve", reģistrācijas Nr. 40103241460, automašīnai - marka "Mercedes Benz" modelis 210 ar valsts numura zīmi FE4609, 1989. izlaiduma gads. Novērtējums - 490,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita Rīgas apgabaltiesas 78.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Raimonda Mežiņa, reģ. Nr. LV15057013120, depozīta kontā Nr. LV85TREL9199061001000 Valsts kasē nodrošinājuma summa 49,00 EUR. Tālrunis informācijai 26626612.


OP 2014/183.IZ23

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē ½ domājamo daļu no nekustamā, kas atrodas Andromedas gatvē 5-12, Rīgā, kas pieder Jevgēnijam Jegorovam, Piedzinējs - AS "NORVIK BANKA", Ernesta Birznieka - Upīša iela 21, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no ½ domājamās daļas dzīvokļa īpašuma Nr.12 49,64 kv.m platībā, kam atbilst 4964/445295 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamais īpašums atrodas Andromedas gatvē 5-12, Rīgā, kas reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr.01009086044. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda EUR 8500,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena EUR 8500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2014.gada 21.oktobrī plkst. 11.00 Tērbatas ielā 53-4, Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ. Nr.30017311006, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr. LV33TREL9199031001000, nodrošinājuma summa EUR 850,00 apmērā, norādot izpildu lietas Nr. 00717/041/2014. Telefons uzziņām 67289005.


OP 2014/183.IZ24

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē savstarpēji saistītus nekustamos īpašumus, kas pieder Jūlijai Koiro. Piedzinējs: AS NORVIK BANKA, Ernesta-Birznieka Upīša iela 21, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no diviem savstarpēji saistītiem nekustamajiem īpašumiem - ½ domājamā daļa no zemes gabala 619 kv.m platībā, nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 01001190329, kas atrodas Padures ielā 10, Rīgā, un no dzīvojamās mājas, nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 01006190048, kas atrodas Padures ielā 10, Rīgā. Nekustamo īpašumu novērtējums sastāda EUR 112 000,00. Visām personām, kurām uz nekustamajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 112 000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2014.gada 21.oktobrī plkst. 10.30 Tērbatas ielā 53-4, Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ. Nr.30017311006, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr. LV33TREL9199031001000, nodrošinājuma summa EUR 11200,00 apmērā, norādot izpildu lietas Nr. 00842/041/2014. Tālr. uzziņām 25413256.


OP 2014/183.IZ25

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.41 zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore, prakses vieta: Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, pārdod izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Imantam Osim. Piedzinējs: AS NORVIK BANKA, Ernesta-Birznieka Upīša iela 21, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 2,15 ha platībā, kas reģistrēts Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā ar kadastra Nr. 80440120275. Nekustamais īpašums atrodas "Ceļmalošos", Ādažu novadā. Nekustamā īpašuma novērtējums sastāda EUR 9000,00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 9000,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsole notiks 2014.gada 21.oktobrī plkst. 10.00 Tērbatas ielā 53-4, Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita zvērināta tiesu izpildītāja Andra Spores, reģ. Nr.30017311006, depozīta kontā Valsts kasē, konts Nr. LV33TREL9199031001000, nodrošinājuma summa EUR 900,00 apmērā, norādot izpildu lietas Nr. 00962/041/2014. Tālr. uzziņām 25413256.


OP 2014/183.IZ26

Izsole

Maksātnespējas procesa administratore Anita Jukēvica, prakses vieta Kristapa iela 26-25, Rīga, pārdod otrajā izsolē ar lejupejošu soli fiziskai personai Svetlanai Kaļiņinai piederošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu d/s Ķīšupe-2, Nr.214, adrese: "d/s Ķīšupe-2, Nr.214", Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr.8033 002 0493, kas sastāv no diviem zemes gabaliem (kadastra apzīmējumi 8033 002 0493 un 8033 002 1920) 745 m2 kopplatībā, dārza mājas (litera Nr.001) un vienas palīgēkas (litera Nr.002). Nekustamā īpašuma novērtējums/izsolēs sākumcena EUR 19 100,00.

Otrā izsole notiks 2014.gada 22.oktobrī plkst. 12.00 Čiekurkalna 1.līnijā 84-222, Rīgā. Izsoles cena nav apliekama ar PVN. Nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma iemaksājams administratores Anitas Jukēvicas, pers. kods 30015510554, kontā Nr. LV98PARX0007524580005 AS "Citadele banka", norādot adresi. Tālrunis uzziņām 26321855. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiek atbilstoši Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām.


OP 2014/183.IZ27

Izsole

Maksātnespējīgās SIA "Imperius" administratore Una Zakrevska, sertifikāts Nr. 00227, prakses vieta Cīruļu iela 9, Kalngale, Carnikavas novads, LV-2163, tālr. 29245130, paziņo, ka pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīti MSIA "Imperius", reģistrācijas Nr. 40003743690, piederošie nekustamie īpašumi:

Līgo iela, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000220286, kadastra Nr. 8052 006 0050. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 240,00. Izsoles nodrošinājums EUR 24, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 9.00 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Līgo iela 10, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000220722, kadastra Nr. 8052 006 0782. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 13 600,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1360, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 9.15 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Līgo iela 11, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000220723, kadastra Nr. 8052 006 0791. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 15 400,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1540, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 9.30 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Līgo iela 12, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000220734, kadastra Nr. 8052 006 0783. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 13 600,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1360, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 9.45 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Līgo iela 14, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000220742, kadastra Nr. 8052 006 0784. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 9700,00. Izsoles nodrošinājums EUR 970, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 10.00 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Līgo iela 16, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000220743, kadastra Nr. 8052 006 0785. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 13 600,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1360, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 10.15 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Līgo iela 18, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000220747, kadastra Nr. 8052 006 0786. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 13 600,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1360, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 10.30 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Līgo iela 2, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000220296, kadastra Nr. 8052 006 0778. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 11 900,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1190, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 10.30 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Līgo iela 20, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000221637, kadastra Nr. 8052 006 0787. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 15 400,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1540, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 10.45 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Līgo iela 4, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000220327, kadastra Nr. 8052 006 0779. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 13 500,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1350, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 11.00 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Līgo iela 5, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000220344, kadastra Nr. 8052 006 0788. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 10 400,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1040, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 11.15 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Līgo iela 6, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000220346, kadastra Nr. 8052 006 0780. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 13 300,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1330, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 11.30 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Līgo iela 7, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000220353, kadastra Nr. 8052 006 0789. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 12 400,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1240, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 11.45 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Līgo iela 8, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000220356, kadastra Nr. 8052 006 0781. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 13 600,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1360, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 12.00 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Līgo iela 9, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000220714, kadastra Nr. 8052 006 0790. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 13 600,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1360, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 12.15 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Sila iela, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000221688, kadastra Nr. 8052 006 0105. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 410,00. Izsoles nodrošinājums EUR 41, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 12.30 Antonijas ielā 7-2, Rīgā;

Sila iela 1, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000221691, kadastra Nr. 8052 006 0815. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 12 200,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1220, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 12.45 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Sila iela 10, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000222121, kadastra Nr. 8052 006 0795. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 7 800, 00. Izsoles nodrošinājums EUR 780,00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 13.00 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Sila iela 11, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000222122, kadastra Nr. 8052 006 0818. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 12 800,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1280, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 13.15 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Sila iela 12, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000222123, kadastra Nr. 8052 006 0796. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 9200,00. Izsoles nodrošinājums EUR 920, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 13.30 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Sila iela 13, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000222125, kadastra Nr. 8052 006 0819. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 12 800,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1280, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 13.45 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Sila iela 14, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000222126, kadastra Nr. 8052 006 0797. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 11 900,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1190, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 14.00 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Sila iela 15, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000223627, kadastra Nr. 8052 006 0820. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 12 800,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1280, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 14.15 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Sila iela 16, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000223820, kadastra Nr. 8052 006 0798. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 11 900,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1190, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 14.30 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Sila iela 17, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000223873, kadastra Nr. 8052 006 0821. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 12 800,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1280, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 14.45 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Sila iela 18, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000223925, kadastra Nr. 8052 006 0799. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 11 900,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1190, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 15.00 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Sila iela 19, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000223949, kadastra Nr. 8052 006 0822. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 12 400,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1240, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 15.15 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Sila iela 20, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000223977, kadastra Nr. 8052 006 0800. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 11 900,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1190, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 15.30 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Sila iela 21, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000223990, kadastra Nr. 8052 006 0823. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 12 500,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1250, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 15.45 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Sila iela 22, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000224286, kadastra Nr. 8052 006 0801. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 11 900,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1190, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 16.00 Antonijas ielā 7-2, Rīgā;

Sila iela 23, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000224310, kadastra Nr. 8052 006 0824. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 10 600,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1060,00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 16.15 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Sila iela 24, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000224313, kadastra Nr. 8052 006 0802. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 12 800,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1280, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 16.30 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Sila iela 26, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000224317, kadastra Nr. 8052 006 0803. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 10 900,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1090, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 16.45 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Sila iela 28, Garupe, Carnikavas novads, reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Carnikavas novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000224323, kadastra Nr. 8052 006 0804. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena EUR 10 900,00. Izsoles nodrošinājums EUR 1090, 00. Izsole notiks 2014.gada 17.oktobrī plkst. 17.00 Antonijas ielā 7-2, Rīgā.

Piedzinējs: Pomegreen Limited, reģistrēts Kiprā ar Nr. HE 250156.

Izsoles cena ar pievienotās vērtības nodokli neapliekas. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles norises dienai ir jāiemaksā administratores Unas Zakrevskas, sertifikāts Nr.00227, personas kods 091168-10445, norēķinu kontā Nr. LV18UNLA0050012138816 AS "SEB banka" nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums. Nekustamā īpašuma izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.


OP 2014/183.IZ28

Izsole

Sertificēts administrators maksātnespējas procesos Dainis Bergmanis, prakses vieta: Rīgas iela 2a-60, (a.k.7), Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107, paziņo, ka juridiskās personas MSIA "Izdevniecība LAPA", reģ. Nr.40003872173, maksātnespējas procesa ietvaros pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiek izsolīta parādniekam piederoša kustamā manta - debitora fiziskās personas Agitas Vīgantes parāds EUR 1422,87 apmērā. Debitora parāda novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 1422,87.

Visām personām, kurām uz kustamo mantu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kuras vēlas piedalīties kustamās mantas izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā MSIA "Izdevniecība LAPA", kontā Nr. LV46PRTT0260021492900 AS "Citadele banka" nodrošinājuma summa EUR 142,29 apmērā. Izsole notiks 2014.gada 20.oktobrī pulksten 14.30 Rīgā, Vīlandes ielā 5-4. Tālrunis informācijai 26762623. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.


OP 2014/183.IZ29

Precizējot iepriekš publicēto

"Latvijas Vēstnesī" 2014. gada 15. septembrī 182. laidienā Daugavpils pilsētas domes publicētā paziņojuma par zemes starpgabalu atsavināšanu nekustamo īpašumu saraksts papildināms ar šādu atsavināmo objektu: - zemes starpgabals 28 m2 platībā, kadastra apzīmējums 05000047530, Liepājas ielas 24A rajonā, nosacītā cena - EUR 420.

Atvainojamies visām ieinteresētajām personām par pieļauto neprecizitāti.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)