Laidiens: 29.07.2014., Nr. 147

Dažādi sludinājumi

OP 2014/147.DA1

Paziņojums

Saskaņā ar Notariāta likuma 138.1 pantu es, zvērinātas notāres Ingas Kalniškānes palīdze Sabīne Juhņeviča, aizstājot notāri viņas prombūtnē, viņas uzdevumā, publicēju šādu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ektornet Residential Latvia", reģ. Nr. 40103231458, juridiskā adrese: Balasta dambī 1a, Rīgā, paziņojumu nekustamā īpašuma, kas atrodas Antonijas ielā 26 (divdesmit seši), Rīgā, kadastra Nr. 0100 019 0121, kopīpašniekiem:

1) EGILAM KVIESIM, pers. kods 111151-11020, Antonijas iela 26-39, Rīga, LV-1010;

2) IRINAI RASSOLOVAI, dzim. 27.12.1946., Antonijas iela 26-18A, Rīga, LV-1010;

3) HOANG NGUYEN, dzim. 29.09.1970., Antonijas iela 26-45, Rīga, LV-1010;

4) IULIIAI GURNYTSKAI, pers. kods 210579-14624, Antonijas iela 26-46, Rīga, LV-1010;

5) ALEXEY SOLDATOV, dzim. 25.11.1951., Antonijas iela 26-47, Rīga, LV-1010;

6) IEVAI CĒSNIECEI, pers. kods 170882-10150, Antonijas iela 26-38, Rīga, LV-1010;

7) ZENTAI BIČKOVIČAI, pers. kods 150960-11865, Antonijas iela 26-23, Rīga, LV-1010;

8) SIA "Fa Do", reģ. Nr. 40003963203, juridiskā adrese: Antonijas iela 26-3, Rīga, LV-1010;

9) IRAI ŅIKIFOROVAI, pers. kods 230258-11056, Antonijas iela 26-40, Rīga, LV-1010;

10) MAIJAI REDELEI, pers. kods 150560-10315, Antonijas iela 26-32, Rīga, LV-1010;

11) SIA "MANSARDS 26", reģ. Nr. 40003983318, juridiskā adrese: Merķeļa iela 6-11, Rīga, LV-1050.

"Paziņojums

Nekustamā īpašuma Antonijas ielā 26, Rīgā, kadastra Nr. 0100 019 0121, kopīpašnieki!

Darām jums zināmu, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ektornet Residential Latvia", vienotais reģistrācijas numurs 40103231458, juridiskā adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, 2014.gada 13.jūnijā ir noslēgusi Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. 2.2.1.14/187 (turpmāk tekstā - Pirkuma līgums), saskaņā ar ko SIA "Ektornet Residential Latvia" ir pārdevusi "LD Project" SIA, reģistrācijas numurs 40103762452, SIA "Ektornet Residential Latvia" piederošo nekustamo īpašumu Rīgā, Antonijas ielā 26, kas sastāv no 32980/45109 domājamajām daļām no zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000190121, platība 1065 kvadrātmetri) un ēkas nekustamā īpašuma (kadastra apzīmējums 01000190121001), reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 13476, kadastra Nr. 0100 019 0121, turpmāk tekstā saukts - "Nekustamais īpašums", par pirkuma maksu 2 950 000,00 EUR (divi miljoni deviņi simti piecdesmit tūkstošu euro) apmērā.

Saskaņā ar Pirkuma līgumu astoņu (8) darba dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas pircējs apņemas iemaksāt pārdevēja norēķinu kontā Nr. LV31HABA0551025266310, kas atvērts AS "Swedbank", pirkuma maksas daļu 295 000,00 EUR (divi simti deviņdesmit piecu tūkstošu euro) apmērā. Atlikusī pirkuma maksa 2 655 000,00 EUR (divu miljonu seši simti piecdesmit piecu tūkstošu euro) apmērā pircējam ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas ir jāiemaksā darījuma kontā, kas atvērts AS "Swedbank".

Ar šo atbilstoši Civillikuma 2061.pantam piedāvājam jums 2 (divu) mēnešu laikā no šī paziņojuma saņemšanas izmantot savas pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu. Pēc norādītā termiņa notecējuma tiks uzskatīts, ka jūs esat atteikušies no savām pirmpirkuma tiesībām uz SIA "Ektornet Residential Latvia" piederošo nekustamo īpašumu.

Gadījumā, ja vēlaties izmantot savas pirmpirkuma tiesības uz minēto nekustamo īpašumu, kā arī iepazīties ar noslēgtā pirkuma līguma saturu, aicinu jūs sazināties ar SIA "Ektornet Residential Latvia", vienotais reģistrācijas Nr. 40103231458, pārstāvi Andri Kozlovski, e-pasta adrese: andris.kozlovskis@ektornet.lv, juridiskā adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048."


OP 2014/147.DA2

Lūgums atsaukties

Rīgas pilsētas pašvaldība lūdz pieteikties pa tel. 67367062 pilsoņa ANATOLIJA ŠVECOVA, dzim. 04.09.1958., miris 19.07.2014., piederīgos sakarā ar viņa nāvi. 10 dienas pēc publikācijas nelaiķi nodos kremācijai.


OP 2014/147.DA3

Paziņojums par dabas lieguma "Silabebru ezers" dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

Aicinām visus interesentus piedalīties Natura 2000 vietas - dabas lieguma "Silabebru ezers" - dabas aizsardzības plāna Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē.

Ar dabas aizsardzības plānu no 29.07.2014. var iepazīties Krustpils novada domē. Adrese: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. Rakstiskus komentārus var iesniegt izstrādātājam līdz š.g. 25.augustam.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Krustpils novada domes zālē. Adrese: Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī. Laiks: 2014.gada 29.augustā plkst. 16.00.

Izstrādātājs: SIA "L.U. Consulting". Juridiskā adrese: Lienes iela 23A-2, Rīga, LV-1009, biroja adrese: Lienes iela 21, Rīga, LV-1009, tel. 29171469. Izstrādes vadītāja: Loreta Urtāne. Pasūtītājs - Krustpils novada dome.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)