Laidiens: 23.07.2014., Nr. 143

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2014/143.TP1

Paziņojums par lokālplānojuma "Mazā Saules iela 3" apstiprināšanu

Ķekavas novada pašvaldība informē, ka ar 2014.gada 19.jūnija Ķekavas novada domes lēmumu Nr.2, 1.§, "Par saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-2/2014 "Lokālplānojums "Mazā Saules iela 3", kadastra numurs 8070 008 3069, Odukalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads" apstiprināšanu" (protokols Nr. 17)  ir apstiprināts lokālplānojums nekustamajā īpašumā Mazajā Saules ielā 3, Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Odukalna ciemā.

Ar lokālplānojumu tiek veiktas izmaiņas teritorijas plānotajā (atļautajā) izmantošanā nekustamajā īpašumā Mazajā Saules ielā 3 (kadastra numurs  8070 008 3069), Odukalnā. Plānotā (atļautā) izmantošana noteikta - Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (MDz1).

Ar apstiprināto lokalplānojumu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldībā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv  sadaļās "Aktualitātes" un "Attīstība un plānošana".

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)