Laidiens: 21.07.2014., Nr. 141 (5201)

Uzaicinājumi nokārtot saistības

OP 2014/141.US1

Pirmstiesas brīdinājums

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" brīdina īrniekus:

1) VITĀLIJU KONSTANTINOVU, adrese: Meldru iela 10-57, Rīga;

2) VADIMU KONSTANTINOVU, adrese: Meldru iela 10-57, Rīga;

3) SERGEJU OSIPOVU, adrese: Augusta Dombrovska iela 11-31, Rīga;

4) VLADAS GOLOVKO, adrese: Kreimeņu iela 3-48, Rīga;

5) MAREKU VISOCKI, adrese: Kreimeņu iela 3-48, Rīga;

6) EDUARDU HAKBERDIJEVU, adrese: Emmas iela 14-45, Rīga;

7) JEĻENU SAVKO, adrese: Vecmīlgrāvja 1.līnija 47-8, Rīga;

8) MIHAILU SAVKO, adrese: Vecmīlgrāvja 1.līnija 47-8, Rīga;

9) ALINU SAVKO, adrese: Vecmīlgrāvja 1.līnija 47-8, Rīga;

10) OĻEGU SAVKO, adrese: Vecmīlgrāvja 1.līnija 47-8, Rīga;

11) ĻUBOVU MIHAILOVU, adrese: Rūpnīcas iela 9-2, Rīga;

12) EDUARDU MIHAILOVU, adrese: Rūpnīcas iela 9-2, Rīga;

13) VALENTĪNU ĻUBIMOVU, adrese: Viestura prospekts 73-22, Rīga;

14) KIRILU OGŅAŅIKU, adrese: Rūpnīcas iela 1-1, Rīga;

15) INESI ASUHANOVU, adrese: Lēdurgas iela 16-10, Rīga;

16) OĻEGU ASUHANOVU, adrese: Lēdurgas iela 16-10, Rīga.

Jūsu parāds par dzīvokļa īri un pamatpakalpojumiem pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā, atbilstoši likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantam, pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu. Maksājumi par īri un pamatpakalpojumiem veicami ikmēneša rēķinos norādītajos banku kontos.


OP 2014/141.US2

ANDREJ GLOD, Rīgā, Sarkandaugavas ielā 19-27, paziņoju, ka jums uz 2014.gada 15.jūliju ir nenokārtots parāds par īri un komunālajiem pakalpojumiem 2700 EUR;

IMANT GULBI, Rīgā, Sarkandaugavas ielā 19-41, paziņoju, ka jums uz 2014.gada 1.jūliju ir nenokārtots īres un komunālo maksājumu parāds 185,31 EUR;

JEĻENA FEDOTOVA, Rīgā, Sarkandaugavas ielā 19-41, paziņoju, ka jums uz 2014.gada 1.jūliju ir nenokārtots īres un komunālo maksājumu parāds 185,31 EUR.

Brīdinu jūs, ka parāds ir jāsamaksā 1 (viena) mēneša laikā no šī brīdinājuma publicēšanas dienas. Parāda nesamaksāšanas gadījumā tiks iesniegta prasība tiesā par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, jūsu izlikšanu bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas, īres un komunālo maksājumu parāda un tiesāšanās izdevumu piedziņu.

Namīpašniece I.D.Mikelsone


OP 2014/141.US3

Gulbenes novada dome, reģistrācijas numurs 90009116327, aicina ALDI MARTINSONU, pers. kods 060866-12558, 30 kalendāro dienu laikā no paziņojuma publikācijas dienas nokārtot parādsaistības pret Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldi par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumiem EUR 2139,80 (divi tūkstoši trīsdesmit deviņi euro 80 centi) apmērā, pretējā gadījumā brīdina, ka tiesā tiks iesniegts prasības pieteikums par dzīvojamo telpu īres līguma laušanu un izlikšanu no dzīvojamās platības kopā ar ģimenes locekļiem un citām personām bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda un ar tiesvedību saistīto izdevumu piedziņu.


OP 2014/141.US4

Nordea Bank AB (kā Nordea Bank Finland Plc saistību pārņēmēja) aicina GINTU PAULOVIČU, dzim. 1970. gada 30.jūnijā, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no šī paziņojuma saņemšanas, atmaksāt visu uzkrājušos parādu 1809,71 (viens tūkstotis astoņi simti deviņi euro un 71 cents) apmērā, kas izriet no 2007. gada 8.novembrī noslēgtā aizdevuma (kredīta) līguma Nr.2007/5103/HK.

Nordea Bank AB brīdina, ja uzkrājies parāds netiks samaksāts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no šī paziņojuma saņemšanas, Nordea Bank AB, pamatojoties uz noslēgtā līguma noteikumiem, atkāpsies no aizdevuma (kredīta) līgumā Nr.2007/5103/HK noteiktā galējā atmaksas termiņa un iesniegs tiesā pieteikumu Civilprocesa likuma 49. vai 50.nodaļā noteiktajā kārtībā vai iesniegs tiesā prasības pieteikumu par visas neatmaksātās naudas (tajā skaitā visas neatmaksātās aizdevuma pamatsummas) piedziņu.

Naudas līdzekļi parāda samaksai pārskaitāmi uz Nordea Bank AB kontu Nr.LV73NDEA0000080334929 Nordea Bank AB Latvijas filiālē (SWIFT kods NDE-ALV2X) ar norādi "Saistību izpilde saskaņā ar aizdevuma līgumu Nr. 2007/5103/HK".

Izsludina zvērināta notāre Ilze Metuzāle.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)