Laidiens: 21.07.2014., Nr. 141 (5201)

Darbības pārskati

OP 2014/141.DP1

Likvidējamā akciju sabiedrība "VEF banka"

Bilances pārskats 2014. gada 30. jūnijā (pārskata perioda pēdējais datums)

 

Pozīcijas nosaukums

EUR

Kase un prasības pret Latvijas Banku

1 920 610

Prasības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

6723

Kredīti

1 080 014

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

 

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā

2846

Nemateriālie aktīvi

 

Pamatlīdzekļi

 

Pārējie aktīvi

3896

Kopā aktīvi

3 014 089

Saistības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

 

Noguldījumi

56 287

Pārējās saistības

1 107 407

t. sk. saskaņā ar Starptautiskiem grāmatvedības standartiem izveidoti uzkrājumi EUR 1 063 016

 

Kapitāls un rezerves

1 850 395

Kopā pasīvi

3 014 089

Atgūtie aktīvi

405

Likvidācijas izdevumi (no 01.06.2014. līdz 30.06.2014.)

9000

Likvidatora atlīdzība

Likvidējamās AS "VEF banka" likvidatore I. Bagatska


OP 2014/141.DP2

Saīsinātais valsts fondēto pensiju shēmas 2013.gada darbības pārskats

1. SAĪSINĀTĀ PĀRSKATA SAGATAVOŠANAS PAMATS

Saīsinātais finanšu pārskats ietver 2013.gada valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu kustības pārskatu un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārskatu. Pilns pārbaudītais finanšu pārskats par valsts fondēto pensiju shēmas darbību 2013.gadā, kuru 2014.gada 2.jūlijā ir parakstījusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vārdā (turpmāk tekstā - Aģentūra) tās direktore Inese Šmitiņa, ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts fondēto pensiju likumu un Ministra kabineta 2003.gada 11.marta noteikumiem Nr. 107 "Noteikumi par valsts fondēto pensijas shēmas darbības pārskatu" un ir pieejams Aģentūras oficiālajā mājaslapā www.vsaa.lv.

2. VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU KUSTĪBAS PĀRSKATS

2013

2012

LVL

LVL

I. LĪDZEKĻU IEMAKSAS UN IZMAKSĀTAIS PENSIJAS KAPITĀLS

Līdzekļu iemaksas shēmā

137 901 198

75 486 354

VSAA izdevumi shēmas administrēšanai

(532 807)

(567 135)

Neto līdzekļu iemaksas shēmā pārskata periodā

137 368 391

74 919 219

Izmaksātais pensijas kapitāls

(6 961 447)

(3 691 837)

Neto shēmas līdzekļu iemaksas un izmaksātais pensijas kapitāls

130 406 944

71 227 382

II. SHĒMAS LĪDZEKĻU IEGULDĪŠANA

Ieguldījumu ieņēmumi

25 732 758

27 298 945

Ieguldījumu pārvaldes izdevumi

(16 761 779)

(14 741 393)

Nodokļi un nodevas

-

-

Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts (neto)

15 356 797

66 719 545

Shēmas līdzekļu ieguldīšanas rezultāts

24 327 776

79 277 097

Neto ieņēmumi pārskata periodā

154 734 720

150 504 479

III. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA SĀKUMĀ

1 026 788 572

876 284 093

IV. SHĒMAS LĪDZEKĻI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS

1 181 523 292

1 026 788 572

Inese Šmitiņa, VSAA direktore

Rīga, 2014.gada 2.jūlijs  

Apstiprināts 2014. gada 8.jūlijā

Uldis Augulis, labklājības ministrs

 

3. VALSTS FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU PĀRSKATS

31.12.2013

31.12.2012

LVL

LVL

I. AKTĪVI

Līdzekļu pārvaldītāju pārvaldījumā esošie shēmas līdzekļi (neto aktīvi)

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Stabilitāte"

102 799 831

87 190 777

Swedbank pensiju ieguldījumu plāns "Dinamika"

377 385 831

326 888 908

SEB sabalansētais plāns

52 372 264

46 685 908

SEB aktīvais plāns

122 198 917

108 764 239

SEB Latvijas plāns

74 592 618

66 502 116

SEB Eiropas plāns

18 380 808

15 295 341

Citadele Universālais pensiju plāns

52 376 818

47 342 209

Citadele Aktīvais pensiju plāns

106 884 286

82 521 205

NORVIK ieguldījumu plāns "Daugava"

15 262 390

14 179 379

NORVIK ieguldījumu plāns "Gauja"

17 957 587

15 893 386

NORVIK ieguldījumu plāns "Venta"

15 692 217

12 913 885

Finasta konservatīvais ieguldījumu plāns

12 828 206

8 100 107

SEB ieguldījumu plāns "Jūrmala"

10 574 822

12 316 217

SEB ieguldījumu plāns "Rivjera"

-

6 495 289

SEB ieguldījumu plāns "Safari"

13 258 604

9 272 793

Finasta pensiju plāns "Klasika"

-

5 342 114

Finasta pensiju plāns "Ekstra"

-

1 782 494

Finasta pensiju plāns "Ekstra Plus"

7 526 006

5 093 013

Finasta pensiju plāns "Komforts"

7 475 023

6 102 664

DNB Konservatīvais ieguldījumu plāns

36 403 684

28 859 906

DNB Sabalansētais ieguldījumu plāns

43 762 064

34 534 098

DNB Aktīvais ieguldījumu plāns

35 918 511

29 314 238

GE Money pensiju plāns "Blūzs"

3 998 111

7 783 565

GE Money pensiju plāns "Džezs"

3 294 827

6 734 324

Nordea konservatīvais ieguldījumu plāns

13 258 492

11 370 045

Nordea aktīvais ieguldījumu plāns

37 315 283

29 482 300

Shēmas līdzekļi ieguldījumu plānos kopā

1 181 517 200

1 026 760 520

VSAA rīcībā esošie shēmas līdzekļi

88 084

28 052

AKTĪVI KOPĀ

1 181 605 284

1 026 788 572

II. SHĒMAS SAISTĪBAS

81 992

-

III. SHĒMAS NETO AKTĪVI

1 181 523 292

1 026 788 572

IV. SHĒMAS DALĪBNIEKU PENSIJAS KAPITĀLS

1 181 523 292

1 026 788 572

Inese Šmitiņa, VSAA direktore

Rīga, 2014.gada 2.jūlijs 

Apstiprināts 2014.gada 8.jūlijā 

Uldis Augulis, labklājības ministrs

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

PAR SAĪSINĀTO FINANŠU PĀRSKATU

Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem

Pievienotais saīsinātais finanšu pārskats, kas ietver 2013.gada Shēmas līdzekļu kustības pārskatu un 2013.gada 31.decembra Shēmas līdzekļu pārskatu, kā arī paskaidrojošu informāciju pielikumā, ir sagatavots, pamatojoties uz pārbaudīto finanšu pārskatu par valsts fondēto pensijas shēmas (turpmāk "Shēma") darbību 2013.gadā. Par minēto finanšu pārskatu 2014.gada 2.jūlijā mēs esam snieguši apliecinājuma ziņojumu bez iebildēm.

Saīsinātais finanšu pārskats neietver visus paskaidrojumus, kas jāsniedz saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts fondēto pensiju likumu un Ministra kabineta 2003.gada 11.marta noteikumiem Nr. 107 "Noteikumi par valsts fondēto pensijas shēmas darbības pārskatu". Līdz ar to saīsināto finanšu pārskatu lietošana nevar aizstāt Shēmas pārbaudīto finanšu pārskata lietošanu.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras atbildība

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir atbildīga par saīsinātā finanšu pārskata sagatavošanu saskaņā ar šī finanšu pārskata 1.punktā minētajiem principiem.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko izsakām par šo saīsināto finanšu pārskatu, pamatojoties uz revīzijas procedūrām, kas veiktas saskaņā ar Starptautisko revīzijas standartu Nr. 810 "Revidentu ziņojuma sniegšana par saīsināto finanšu pārskatu."

Atzinums

Mūsuprāt, saīsinātais finanšu pārskats, kas sagatavots saskaņā ar tā 1.punktā minētajiem principiem, pamatojoties uz finanšu pārskats par Shēmas darbību 2013.gadā, visos būtiskos aspektos atbilst pārbaudītajiem finanšu pārskatam.

SIA "Ernst & Young Baltic"

Licence Nr. 17

Diāna Krišjāne, Valdes priekšsēdētāja, LR zvērināta revidente

Sertifikāts Nr. 185

Rīgā 2014.gada 2.jūlijā

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)