Laidiens: 16.07.2014., Nr. 137 (5197)

Izsoles

OP 2014/137.IZ1

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta: Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta: Rīga, Baložu 1, pirmajā izsolē pārdod Ļevam Deiftam piederošo nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemesgabalu 0,065 ha platībā, kas atrodas Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Dzērumos, "Ausma 241", kadastra Nr. 8070 018 0088. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 1500,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "ABLV Bank", Rīga, Elizabetes 23.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 20. augustā plkst. 11.50 zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda prakses vietā Rīgā, Baložu ielā 1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāieskaita nodrošinājums EUR 150,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL 9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 67467179.


OP 2014/137.IZ2

Izsole

Rīgas apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs Rihards Vaivods, amata vieta: Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 44, prakses vieta: Rīga, Baložu 1, pirmajā izsolē pārdod Rimai Jonušai piederošo nekustamo īpašumu - zemesgabalu 0,062 ha platībā, uz kura atrodas ekspluatācijā nenodota dārza māja 47,8 m2 platībā un divas koka palīgēkas, - kas atrodas Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Dzērumos, "Ausma 28", kadastra Nr. 8070 018 1957. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 6000,00. Nekustamā īpašuma izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs - AS "ABLV Bank", Rīga, Elizabetes 23.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 20. augustā plkst. 12.10 zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda prakses vietā Rīgā, Baložu ielā 1. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāieskaita nodrošinājums EUR 600,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Riharda Vaivoda, reģ. Nr. 21077510117, depozīta kontā Nr. LV77 TREL 9199 0340 0100 0, Valsts kase, kods TRELLV22. Tālrunis uzziņām 67467179.


OP 2014/137.IZ3

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Ginta Bora administrators Valters Kronbergs, sertifikāta Nr. 00231, prakses vieta: Muitas iela 1, Rīga, LV-1010, rīko maksātnespējīgajam Gintam Boram, pers. kods 270574-11936, piederošā nekustamā īpašuma izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no 1/2 domājamās daļas no zemesgabala ar kopējo platību 635 m2, dzīvojamās ēkas un palīgceltnes, adrese: Brīvības iela 50, Liepāja, reģistrēts Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3387 ar kadastra Nr. 1700 021 0141. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 13 000,00, kas nav apliekama ar PVN. Pēc kārtas tā ir otrā izsole, solīšana notiks ar lejupejošu soli. Izsole notiks 2014. gada 20. augustā plkst. 11.00 Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 33A-6A.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā Valteram Kronbergam AS "Swedbank" norēķinu kontā Nr. LV89HABA0551036443449 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10 % apmērā no attiecīgā nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālr. uzziņām 67278302.


OP 2014/137.IZ4

Izsole

Burtnieku novada pašvaldība rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai - demontēšanai paredzētām siltumapgādes tehnoloģiskām iekārtām un aprīkojumam. Kustamās mantas nosacītā cena (sākumcena) - EUR 6000,00. Nodrošinājuma nauda 10 % apmērā no nosacītās cenas - EUR 600,00. Reģistrācijas maksa - EUR 15,00. Izsole notiks 2014. gada 31. jūlijā plkst. 11.00 Valmieras pagasta pārvaldē Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2014. gada 30. jūlijam plkst. 15.00 ir jāreģistrējas Valmieras pagasta pārvaldē Vanagu ielā 4, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā. Izsoles noteikumi publicēti pašvaldības interneta vietnē www.burtniekunovads.lv. Tālr. uzziņām 26403140.


OP 2014/137.IZ5

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Anitas Gardas (pers.kods 280770-12814) administratore Evita Ostrovska paziņo par nekustamā īpašuma izsoli. Tiek izsolīts nekustamais īpašums Meža ielā 6-13, Rēzeknē, kadastra Nr.2100 901 2039, kas sastāv no viena dzīvokļa īpašuma Nr.13, kopējā platību 53,60 kv.m ar kopīpašuma 5220/199160 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Reģistrēts Rēzeknes pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 2480 13. Nekustamā īpašuma īpašniece: Anita Garda, pers. kods 280770-12814. Nekustamā īpašuma novērtējums: EUR 7750,00 (septiņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi). Pēc kārtas šī ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena - EUR 7750,00. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks 2014.gada 20. augustā plkst. 15.00 Antonijas ielā 5-8, Rīgā. Izsoles nodrošinājums EUR 775,00 iemaksājams administratora norēķinu kontā: saņēmēja: Evita Ostrovska, pers.kods 160374-11855, banka: AS DNB banka, konta Nr. LV91RIKO0002024106003, līdz izsoles dienai, norādot īpašuma kadastra numuru. Nekustamā īpašuma izsoli veic Anitas Gardas, pers. kods 280770-12814, administratore Evita Ostrovska, sertifikāts Nr.00074, prakses vieta: Antonijas iela 5-8, Rīga, LV-1010, tālr.29298272.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Nekustamais īpašums tiek pārdots saskaņā ar Maksātnespējas likumu un Civilprocesa likumu.


OP 2014/137.IZ6

Izsole

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) 2014.gada 4.septembrī Vaļņu ielā 28, Rīgā, rīko:

1. Valsts nekustamo īpašumu mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

1) Stūrmaņu ielā 28, Rīgā (kadastra numurs 0100 601 0024; 0100 101 0071), 1/4 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 101 0071) ar kopējo platību 769 m², dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 101 0071 001) un divām palīgēkām (būvju kadastra apzīmējumi 0100 101 0071 002 un 0100 101 0071 004), par sākumcenu EUR 3300, izsoles laiks plkst. 16.00;

2) Lielezera ielā 12A, Limbažos, Limbažu novadā (kadastra numurs 6601 011 0107), kas sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6601 011 0106), kopējā platība 0,08 ha, un nedzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums 6601 011 0102 001), par sākumcenu EUR 3300, izsoles laiks plkst. 16.00.

Pirmpirkuma tiesības uz nekustamā īpašuma valsts domājamo daļu Stūrmaņu ielā 28, Rīgā, ir kopīpašniekiem. Šīs personas var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Piesakot pirmpirkuma tiesības, reģistrācijas maksa šai personai nav jāmaksā. Nekustamā īpašuma valsts domājamo daļu var iegādāties uz nomaksu ar termiņu līdz 5 gadiem.

Personām, kuras vēlas piedalīties iepriekšminēto objektu izsolēs, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 70 apmērā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.

2. Atkārtotas nekustamo īpašumu izsoles ar augšupejošu soli:

1) Semināra ielā 18A, Valkā, Valkas novadā (kadastra numurs 9401 501 0002), kas sastāv no būves (būves kadastra apzīmējums 9401 001 0409 001), par sākumcenu EUR 2845,74, izsoles laiks plkst. 13.00;

2) Mētras ielā 2A−12, Smiltenē, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9415 008 0409), kas sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9415 008 0409), kopējā platība 52 m², un būves (būves kadastra apzīmējums 9415 008 0409 001), par sākumcenu EUR 682,98, izsoles laiks plkst. 13.00;

3) "Ievlejas", Cesvainē, Cesvaines novadā (kadastra numurs 7007 002 0052), kas sastāv no zemes vienības, kopējā platība 5,72 ha, par sākumcenu EUR 3301,06, izsoles laiks plkst. 13.00;

4) Daugavpils ielā 57, Preiļos, Preiļu novadā (kadastra numurs 7601 505 1407), kas sastāv no būves (būves kadastra apzīmējums 7601 005 1401 007), par sākumcenu EUR 8423,40, izsoles laiks plkst. 14.00;

5) Stacijas ielā 95, Daugavpilī (kadastra numurs 0500 001 1605), 2/6 domājamās daļas no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 001 1605), kopējā platība 2175 m², un piecām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0500 001 1605 001, 0500 001 1605 002, 0500 001 1605 003, 0500 001 1605 004 un 0500 001 1605 005), par sākumcenu EUR 4539,53, izsoles laiks plkst. 14.00;

6) Dienvidu ielā 16, Tukumā, Tukuma novadā (kadastra numurs 9001 006 0090), kas sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9001 006 0090), kopējā platība 5093 m², un trīs būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 9001 006 0090 001, 9001 006 0090 002, 9001 006 0090 003), par sākumcenu EUR 3339,77, izsoles laiks plkst. 14.00;

7) Rūpniecības ielā 7A, Alūksnē, Alūksnes novadā (kadastra numurs 3601 503 0615), kas sastāv no būves (būves kadastra apzīmējums 3601 003 0604 001), par sākumcenu EUR 21399,99, izsoles laiks plkst. 14.00;

8) Mēmeles ielā 15, Bauskā, Bauskas novadā (kadastra numurs 4001 506 0035), kas sastāv no būves (būves kadastra apzīmējums 4001 006 0010 003), par sākumcenu EUR 3440, izsoles laiks plkst. 15.00;

9) "Atkušņi", Baldones pagastā, Baldones novadā (kadastra numurs 8025 011 0613), kas sastāv no zemes vienības, kopējā platība 5520 m², par sākumcenu EUR 1935,10, izsoles laiks plkst. 15.00;

10) "Auziņas", Baldones pagastā, Baldones novadā (kadastra numurs 8025 011 0612), kas sastāv no zemes vienības, kopējā platība 5520 m², par sākumcenu EUR 1935,10, izsoles laiks plkst. 15.00;

11) "Ziemāji", Baldones pagastā, Baldones novadā (kadastra numurs 8025 011 0614), kas sastāv no zemes vienības, kopējā platība 5520 m², par sākumcenu EUR 1935,10, izsoles laiks plkst. 15.00;

12) "Zirnīši", Baldones pagastā, Baldones novadā (kadastra numurs 8025 011 0611), kas sastāv no zemes vienības, kopējā platība 5500 m², par sākumcenu EUR 1935,10, izsoles laiks plkst. 15.00;

13) Ceriņu ielā, Rīgā (kadastra numurs 0100 082 2358), kas sastāv no zemes starpgabala, kopējā platība 491 m², par sākumcenu EUR 7740,42, izsoles laiks plkst. 16.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties iepriekšminēto objektu izsolēs, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR 70 apmērā AS "SEB banka" Rīdzenes filiāles kontā Nr. LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteikumos norādītie dokumenti.

Objektam Mētras ielā 2A−12, Smiltenē, Smiltenes novadā, izsoles reģistrācijas maksa ir EUR 40.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro.

Nekustamā īpašuma valsts domājamo daļu Stacijas ielā 95, Daugavpilī, var iegādāties uz nomaksu ar termiņu līdz 5 gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, reģistrēties izsolei, kā arī saskaņot objekta apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi" Vaļņu ielā 28, Rīgā, darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Tālr. uzziņām 80002000, 67024659. Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2014.gada 2.septembris līdz plkst. 16.00 Vaļņu ielā 28, Rīgā. Visām personām, kurām uz objektu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Mājaslapa http://www.vni.lv.


OP 2014/137.IZ7

Izsole

Sertificēts maksātnespējas procesa administrators Elvijs Vēbers, prakses vieta: Antonijas iela 7-2, Rīga, LV-1010, paziņo, ka 2014. gada 18.augustā plkst. 11.00 Rīgā, Antonijas ielā 7-2, Rīgā, tiek rīkota maksātnespējīgajai Svetlanai Aksenovai piederošā nekustamā īpašuma pirmā izsole. Izsolāmais objekts - dzīvokļa īpašums Vaļņu ielā 33A-34, Daugavpilī, 44,7 kv.m platībā, kadastra Nr. 05009018664, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 34 un 447/26556 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatu nodalījums Nr. 3621 34; nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 4100. Piedzinējs: Nordea Bank AB Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40103749473, K.Valdemāra iela 62, Rīga. Izsolāmais nekustamais īpašums netiek aplikts ar pievienotās vērtības nodokli.

Pretendentiem, kas vēlas kļūt par izsoles dalībniekiem, līdz izsolei jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma maksātnespējas procesa administratora Elvija Vēbera kontā AS "SEB banka", konts Nr. LV07UNLA0050021889648, obligāti norādot maksājuma mērķi - nodrošinājums nekustamā īpašuma Vaļņu iela 33A-34, Daugavpils, izsolei. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Tālr. uzziņām 29225409.


OP 2014/137.IZ8

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta: Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV-4101, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam "Ziemeļblāzmas masīvs ar Nr.423", Skultes pagasts, Limbažu novads, kadastra Nr.6676 013 3567, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 0,078 ha. Uz zemesgabala atrodas dārza māja un divas palīgceltnes. Nekustamā īpašuma īpašnieks Andrejs Genkins. Piedzinēji: Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, kura tiesību un saistību pārņēmējs ir Nordea Bank AB Latvijas filiāle, K.Valdemāra iela 62, Rīga: Limbažu novada pašvaldība, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 22 500,00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 21. augustā plkst. 10.00 Cēsīs, Pļavas ielā 5, 2. stāvā, zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas prakses vietā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 22 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 2250,00, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64174884.


OP 2014/137.IZ9

Izsole

Vidzemes apgabaltiesas 89.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dita Voronova, prakses vieta: Pļavas iela 5, 2. stāvs, Cēsis, LV-4101, rīko pirmo izsoli nekustamajam īpašumam - dzīvoklim ar kopējo platību 89,3 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 893/32142 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, kas atrodas Birzes ielā 3-53, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra Nr. 4201 900 0822. Nekustamā īpašuma īpašnieks: Juris Vaivods. Piedzinējs: AS "Citadele banka", Republikas laukums 2A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 15 400,00.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014. gada 21. augustā plkst. 11.00 Cēsīs, Pļavas ielā 5, 2. stāvā, zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas prakses vietā. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sāksies no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 15 400,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Ditas Voronovas, reģ. Nr.09108412260, depozīta kontā Nr. LV66TREL9199106001000, saņēmējbanka: Valsts kase, kods TRELLV22, EUR 1540,00, kas ir 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma. Tālrunis uzziņām 64174884.


OP 2014/137.IZ10

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Kārlis Ķīsis, sertifikāta Nr.00268, paziņo, ka otrajā izsolē ar lejupejošu soli 2014.gada 27.augustā plkst. 11.00 administratora prakses vietā Rīgā, Brīvības ielā 165-3, tiks izsolīts Aijai Venderotei piederošais nekustamais īpašums - zemesgabals un vasarnīca, kadastra Nr. 3201 004 0675, kas atrodas Aizkrauklē, Ievu ielā, vasarnīca Nr. 1033 (turpmāk tekstā - Īpašums). Izsole tiek rīkota nodrošināto kreditoru AS "SWEDBANK", juridiskā adrese: Balasta dambis 1a, Rīga, LV-1048, un SIA "Consulting Investment Company", reģ. Nr. 40103237982, juridiskā adrese: Baltezera iela 1-29, Rīga, labā. Īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība/izsoles sākumcena - EUR 19 000 (deviņpadsmit tūkstoši euro). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā izsoles nodrošinājums EUR 1900,00 apmērā administratora Kārļa Ķīša, nodokļu maksātāja kods 18117310615, norēķinu kontā LV49UNLA0050020184699, AS "SEB banka", līdz izsoles dienai. Visām personām, kurām uz īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Īpašums tiek pārdots saskaņā ar Civilprocesa likumu un Maksātnespējas likumu. Tālr. 67485276, e-pasts: karlis@projekts-ek.lv.


OP 2014/137.IZ11

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Tunnis, prakses vieta: Rīga, Tērbatas iela 53-8, pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā pārdod Viktorijai Jurevičai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Stiebru ielā 5-53, Rīgā, kadastra Nr.0100 923 5688. Izsole tiek rīkota AS "ABLV Bank", reģ.Nr.50003149401, Rīgā, Elizabetes ielā 23, labā.

Nekustamā īpašuma pārdošanas nosacījumi.

1. Nekustamā īpašuma sastāvs: dzīvokļa īpašums Nr.53, t.sk. dzīvoklis Nr.53, platība 43,2 kv.m, un 4320/331240 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Stiebru ielā 5, Rīgā, kadastra Nr.0100 923 5688. Īpašums ierakstīts Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000003933 53.

2. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi un ieķīlājumi.

2.1. II daļas 2.iedaļas 1.1. ieraksts: atzīme - noteikts aizliegums bez akciju sabiedrības "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401, rakstiskas piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Pamats: 2006.gada 24.novembra hipotēkas līgums Nr.23943/01.

2.2. IV daļas 1.-2.iedaļas 1.1.ieraksts: nostiprināta kā pirmā hipotēka par summu 37 527,71 LVL. Procentu likme: 6M EURIBOR + 2%. Līgumsods: 0,5% dienā par nokavējuma dienu. Samaksas termiņš - saskaņā ar 2006.gada 24.novembra hipotekārā kredīta līgumu Nr.23943. Kreditors: akciju sabiedrība "Aizkraukles banka", nodokļu maksātāja kods 50003149401. Pamats: 2006.gada 24.novembra kredīta līgums Nr.23943, 2006.gada 24.novembra hipotēkas līgums Nr.23943/01.

3. Izsoles sākumcena: 12 900 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti euro).

4. Nosolītās augstākās cenas samaksas veids un kārtība: nosolītā augstākā cena pircējam (izsoles uzvarētājam) jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles dienas, pārskaitot pirkuma maksu uz zvērināta tiesu izpildītāja norādīto depozīta kontu.

5. Tiesības nekustamajā īpašumā, kuras īpašnieks patur sev: nav šādu tiesību.

6. Citi pārdošanas noteikumi:

6.1. izsoles izziņošana un turpmākā norise notiek saskaņā ar Civilprocesa likumu un šiem nosacījumiem;

6.2. izsole ir atklāta un notiek ar vairāksolīšanu;

6.3. maksāšanas līdzeklis izsolē - euro;

6.4. pretendentam, kurš vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja norādītajā depozīta kontā izsoles nodrošinājums 1290 EUR apmērā, kas veido 10% (desmit procenti) no nekustamā īpašuma novērtējuma;

6.5. izsoles solis - 500 EUR;

6.6. izsole atzīstama par notikušu arī tad, ja uz izsoli ieradies tikai viens pircējs, kurš pārsola izsoles sākumcenu.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole tiek rīkota 2014. gada 26. augustā plkst. 10.00 Rīgā, Tērbatas ielā 53-8. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Tuņņa, reģ.kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000, Valsts kasē, ir jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma - EUR 1290,00. Tālr. uzziņām 67294607, 29789219.


OP 2014/137.IZ12

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 46.iecirkņa ZTI Jānis Tunnis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-8, pirmajā izsolē pārdod Birutai Valdmanei piederošo nekustamo īpašumu. Piedzinējs: AS "ABLV Bank", reģ.Nr.50003149401, Elizabetes iela 23, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: zemesgabals 0,1501 ha platībā, kas atrodas Pļavu ielā 18, Pārolainē, Olaines novadā, kadastra Nr.8080 007 0117. Pārdodamā nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 5300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas neatļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole tiek rīkota 2014. gada 26. augustā plkst. 10.30. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ZTI Jāņa Tuņņa, reģ.kods 11057612950, depozīta kontā Nr. LV74TREL9199036001000, Valsts kasē, ir jāieskaita nodrošinājuma summa 10% apmērā no novērtējuma - EUR 530,00. Tālr. uzziņām 67294607, 29789219.


OP 2014/137.IZ13

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.81 zvērināts tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs, prakses vieta: Tērbatas iela 14, Rīga, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu, kas pieder Jurijam Smirnovam, Jeļenai Smirnovai. Piedzinējs - AS DNB banka, Skanstes ielā 12, Rīga, LV-1013. Tiks izsolīts nekustamais īpašums - dzīvoklis Nr.16 un pie tā piederošās 550/25857 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 8031 009 0187), kadastra numurs 8031 900 0978, kas atrodas Silmaļu ielā 21-16, Tilderos, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, reģistrēts Salaspils pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 00163810- 16. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 19 351,06.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Otrās izsoles sākumcena - EUR 14 513,30. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 20.augustā plkst. 11.30 Rīgā, Tērbatas ielā 14. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga (reģ.Nr. LV14027012712) depozīta kontā Nr. LV32TREL9199064001000, Valsts kasē, kods TRELLV2X, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, maksājuma mērķī norādot nekustamā īpašuma adresi. Tālrunis uzziņām 67224409. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608.panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam personas un pilnvarojumu (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2014/137.IZ14

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.61 ZTI Inta Kešāne (prakses vieta: Blaumaņa 32-8, Rīga), rīko pirmo izsoli Ivonnai Kanševicai piederošajam nekustamajam īpašumam. Piedzinēji: SIA ANDY corporation, juridiskā adrese: Ganību iela 10, Piltene, Ventspils novads; SIA InCREDIT GROUP, juridiskā adrese: K.Barona 130, Rīga. Nekustamais īpašums sastāvs: saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas aktuālajiem datiem uz parādnieces vārda reģistrēts dzīvokļa īpašums līdz dzīvojamās mājas privatizācijai ar kadastra numuru 0100 353 0667, Vēja ielā 31, dz. 3, Rīgā, kura sastāvā ir telpu grupa ar kadastra apzīmējumu 0100 0530139001003, kopējā platība 37,20 kv.m. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība - 6000 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākumcena - 6000 EUR.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 20.augustā plkst.11.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita ZTI Intas Kešānes, pers. kods 280982-11425, depozīta kontā Nr.LV53TREL9199050001000, Valsts kasē, 10% no nekustamā īpašuma novērtējuma jeb 600 EUR. Tālr. uzziņām 67331439.


OP 2014/137.IZ15

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko 1pirmo izsoli Jevgenijam Kazakam piederošajam nekustamajam īpašumam Stirnu iela 21-75, Rīga, kadastra Nr.0100 910 8065. Piedzinējs: SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Mārtiņa ielā 7, Rīga, LV-1048. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.75, kopējā platība 44,10 kv.m (VZD - 44,0 kv.m) un 4410/416696 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 16 300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 20.08.2014. plkst.12.00 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums EUR 1630,00 ZTI Gintera Hmeļevska, pers.kods 060172-11005, depozīta kontā Nr.LV29TREL9199066001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00642/084/2014 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr.uzziņām 20388850.


OP 2014/137.IZ16

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011 rīko pirmo izsoli Marinai Jelisejenokai piederošajam nekustamajam īpašumam Ilūkstes iela 101/2-41, Rīga, kadastra Nr.0100 921 7957. Piedzinējs: SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Mārtiņa ielā 7, Rīga, LV-1048. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.41, kopējā platība 59,7 kv.m un 5970/388910 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala (kadastra apzīmējums 01000711551). Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 24 700,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 20.08.2014. plkst.12.15 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums EUR 2470,00 ZTI Gintera Hmeļevska, pers.kods 060172-11005, depozīta kontā Nr.LV29TREL9199066001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00637/084/2014 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr.uzziņām 67285737.


OP 2014/137.IZ17

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011, rīko pirmo izsoli Genadijam Romanovam piederošajam nekustamajam īpašumam Sila iela 16-2, Rīga, kadastra Nr.01008210038. Piedzinējs: SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Mārtiņa ielā 7, Rīga, LV-1048. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.2, kopējā platība 36,1 kv.m. Īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 7300,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 20.08.2014. plkst.12.30 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums EUR 730,00, ZTI Gintera Hmeļevska, pers.kods 060172-11005, depozīta kontā Nr.LV29TREL9199066001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00405/084/2014 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr.uzziņām 67285737.


OP 2014/137.IZ18

Izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.84 zvērināts tiesu izpildītājs Ginters Hmeļevskis prakses vietā Rīgā, Tērbatas ielā 53-4, LV-1011 rīko pirmo izsoli Aleksandram Ignatjevam piederošajam nekustamajam īpašumam Dārza iela 38-27, Rīga, kadastra Nr.01009098024. Piedzinējs: SIA Rīgas namu pārvaldnieks, Mārtiņa ielā 7, Rīga, LV-1048. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.27, kopējā platība 48,45 kv.m (VZD - 48,5 kv.m) un 4845/505611 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Nekustamā īpašuma novērtējums/izsoles sākumcena - EUR 18 600,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (21%).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 20.08.2014. plkst.11.45 Tērbatas ielā 53-4 (ieeja no Stabu ielas), Rīgā. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāieskaita nodrošinājums EUR 1860,00 ZTI Gintera Hmeļevska, pers.kods 060172-11005, depozīta kontā Nr.LV29TREL9199066001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot izpildu lietas Nr.00204/084/2012 un nekustamā īpašuma adresi. Tālr.uzziņām 20388850.


OP 2014/137.IZ19

Izsole

Varakļānu novada pašvaldība pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Kapsētas ielā 12, Varakļānos, kadastra Nr. 7010 001 0640. Izsoles sākumcena - EUR 4050,00, solis - EUR 50,00. Izsolei jāpiesakās līdz 2014.gada 18.augustam plkst.17.00, tā notiks 2014.gada 26.augustā plkst.14.00 Varakļānu novada pašvaldības sēžu zālē. Izsoles dalībniekiem jāpārskaita Varakļānu novada pašvaldības (reģ.Nr. 90000054750) norēķinu kontā izsoles dalības maksa EUR 10,00 un nodrošinājuma nauda EUR 405,00.

Pretendenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties Varakļānu novada mājaslapā www.varaklani.lv sadaļā "Aktualitātes". Saņemt informāciju vai apskatīt īpašumu dabā (iepriekš piezvanot pa tālr.64866416, 27790016) un reģistrēties izsolei var katru darba dienu Varakļānu novada domē Rīgas ielā 13, Varakļānos.


OP 2014/137.IZ20

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 68.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Aigars Rušiņš 2014.gada 18.augustā plkst.13.00 Rīgā, Miera ielā 36, pirmajā izsolē pārdod Guntai Rutkai piederošo nekustamo īpašumu Cielavu ielā 8, Sunīšos, Garkalnes novadā, kadastra Nr.8060 012 0291. Piedzinējs: Nordea Bank AB Latvijas filiāle, juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 62, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: zemesgabals ar kopējo platību 2740 kv.m un dzīvojamās mājas jaunbūves (lit.001), kopējā platība 266,2 kv.m, un dārza mājas jaunbūves (lit.002). Īpašums reģistrēts Garkalnes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000059853. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 179 000,00 apmērā. Izsoles sākumcena - EUR 179 000,00, izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai tiesu izpildītāja Aigara Rušiņa, reģ.Nr.16017112751, depozīta kontā Nr.LV94TREL9199055001000, Valsts kasē, TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 17 900,00 apmērā, maksājuma uzdevumā norādot izpildu lietas Nr.00152/068/2014. Tālrunis uzziņām 67813506.


OP 2014/137.IZ21

Izsole

Administratore Sandra Velhovika (sertifikāta Nr. 00210, prakses vieta: Blaumaņa iela 36-1, Rīga) paziņo, ka 18.08.2014. plkst. 11.00 Blaumaņa ielā 36-4, tiek rīkota pirmā piespiedu pārdošana izsolē maksātnespējīgās fiziskās personas Anda Kārkliņa piederošajam nekustamajam īpašumam Mālkalnes prospektā 20-58, Ogrē, Ogres novadā, kadastra numurs 7401 900 2993, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma (48,54 m²) un kopīpašuma 4854/289658 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes. Īpašuma novērtējums - EUR 19 800,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kam uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles dalībniekiem līdz izsoles dienai jāiemaksā administratorei Sandrai Velhovikai, pers. kods 160165-11013, AS "DnB Banka", konta Nr. LV41RIKO0007710002172, nodrošinājuma summa 10% apmērā no mantas novērtējuma, t.i. 1980,00 EUR. Tālrunis 67284772.


OP 2014/137.IZ22

Izsole

Rīgas apgabaltiesas 68.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Aigars Rušiņš 2014.gada 18.augustā plkst.13.30 Rīgā, Miera ielā 36, pirmajā publiskajā izsolē pārdod SIA ZOOEKSPERTS piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgā, Maskavas ielā 450A, kadastra Nr.0100 625 0657. Piedzinējs: LR Valsts ieņēmumu dienests, juridiskā adrese - Talejas iela 1, Rīga. Nekustamā īpašuma īss apraksts: šķūnis, kopējā platība 155,1 kv.m. Īpašums reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas nodalījumā Nr.27789. Nekustamā īpašuma novērtējums ir EUR 2500,00 apmērā. Izsoles sākumcena - EUR 2500,00, un izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai tiesu izpildītāja Aigara Rušiņa, reģ.Nr.16017112751, depozīta kontā Nr.LV94TREL9199055001000, Valsts kasē, TRELLV22, jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 250,00 apmērā, maksājuma uzdevumā norādot izpildu lietas Nr.00274/068/2014. Tālrunis uzziņām 67813506.


OP 2014/137.IZ23

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Sanda Laicēna, sertifikāts Nr. 00273, prakses vieta: Rīgā, Pērnavas ielā 10-13, paziņo, ka 18.08.2014. Rīgā, K.Valdemāra ielā 21, apspriežu zālē "Abava", plkst. 10.00 pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts Vitālijam Poļakovam piederošais nekustamais īpašums Rīgā, Buļļu ielā 44-4, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.4 (29,0 kv.m) ar 2892/34186 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, uz kuru īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.16839 4, kadastra Nr. 0100 905 4666. Kopīpašuma domājamā daļa no zemesgabala zem dzīvojamās ēkas pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai. Novērtējums un izsoles sākumcena - EUR 11 400. Hipotekārais kreditors: AS "DnB banka" Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles tiek rīkotas saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem.

Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā Sandas Laicēnas, pers. kods 040172-11823, norēķinu kontā Nr.LV26RIKO0002220956451, AS "DNB banka", nodrošinājums 10% apmērā no izsoles priekšmeta novērtējuma. Tālrunis izziņām darba laikā 29263233.


OP 2014/137.IZ24

Izsoles

Valmieras pilsētas pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamos īpašumus:

1) neapbūvētu zemesgabalu 1470 m2 platībā Asteru ielā 4, Valmierā, zemes kadastra Nr.96010061029, izsolē 15.08.2014. plkst. 15.00, izsoles sākumcena - EUR 8100, nodrošinājums - EUR 810, solis - EUR 300, reģistrācijas maksa - EUR 30;

2) neapbūvētu zemesgabalu 1765 m2 platībā Asteru ielā 5, Valmierā, zemes kadastra Nr.96010061027, izsolē 15.08.2014. plkst. 15.30, izsoles sākumcena - EUR 9900, nodrošinājums - EUR 990, solis - EUR 300, reģistrācijas maksa - EUR 30.

Atsavināšanas metode - objektu pārdošana atklātās izsolēs ar augšupejošu soli, samaksa 100% euro. Reģistrācija izsolēm tiks uzsākta pēc informācijas publicēšanas "Latvijas Vēstnesī", pieteikšanās termiņš līdz 13.08.2014. plkst.17.00. Iepazīšanās ar izsoļu noteikumiem un reģistrācija izsolēm darba dienās darba laikā Valmieras pilsētas pašvaldībā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 109.kabinetā. Tālrunis uzziņām 64207145.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)