Laidiens: 14.07.2014., Nr. 135

Paziņojumi par teritoriālo plānošanu

OP 2014/135.TP1

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu Krimuldas novadā

Krimuldas novada dome 30.06.2014. (sēde Nr. 7, p. 4) ir pieņēmusi lēmumu "Par nekustamā īpašuma "Mierkalni" Turaidā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, detālplānojuma apstiprināšanu". Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Krimuldas novada būvvaldē un Krimuldas novada domē Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.


OP 2014/135.TP2

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu.

Ar Babītes novada pašvaldības domes 27.11.2013. lēmumu "Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Lāču iela 12 zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 007 0431, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu un līguma slēgšanu par detālplānojuma izstrādi" (prot.Nr.17,41.§) uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināta Babītes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ingūna Krenberga. Saskaņā ar Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.gadam funkcionālo zonējumu, minētā zemes vienība atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā (DzS). Izstrādes mērķis - zemes vienības sadale un atļautās izmantošanas precizēšana. Detālplānojums tiek izstrādāts nekustamā īpašuma Lāču iela 12 zemes vienībai 0,2587 ha platībā, kadastra apzīmējums 8048 007 0431, robežās. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz 10.08.2014. Babītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107, vai elektroniski pa e-pastu: dome@babite.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)