Laidiens: 14.07.2014., Nr. 135 (5195)

Dažādi sludinājumi

OP 2014/135.DA1

Paziņojums

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu - informatīvā ziņojuma "Par Baltijas ceļa 25.gadadienas svinību organizēšanu" (izskatīts 2014.gada 13.maija Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.28 28.§)) I daļas 1.punktu un II daļas 7., 8. un 9.punktu un Ministru kabineta 2014.gada 14.maija rīkojuma Nr.223 "Par apropriācijas pārdali Baltijas ceļa 25.gadadienas svinību pasākumu īstenošanai" 1.6.2.punktu) 2014.gada 25.jūnijā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Baltijas ceļa 25.gadadienas svinību pasākumu īstenošanai" ar biedrību "Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome". Līdzdarbības līguma pilns teksts pieejams Kultūras ministrijas mājaslapā www.km.gov.lv sadaļā "Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana".


OP 2014/135.DA2

Paziņojums par tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens", vienotais reģistrācijas numurs 45403000395, juridiskā adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201, tarifa projekta iesniegšanas datums 07.07.2014. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 12.05.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa aprēķināšanas metodika".

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).

Ūdensapgāde

0,81

0,88

9

Ūdens ražošana

 

0,29

 

Ūdens piegāde

 

0,59

 

Kanalizācija

0,97

1,24

28

Notekūdeņu savākšana

 

0,60

 

Notekūdeņu attīrīšana

 

0,64

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.01.2015. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar realizācijas apjomu samazināšanos, elektroenerģijas sadārdzināšanos, pamatlīdzekļu apjoma palielināšanos.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības tarifa projektu lietotājs var SIA "Jēkabpils ūdens", Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar SIA "Jēkabpils ūdens" darbinieku Ivetu Lapsu, tālr. 65231715, 29113581.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Jēkabpils ūdens", pasta adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201, vai elektroniskā pasta adrese: info@jekabpilsudens.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)