Laidiens: 01.07.2014., Nr. 126 (5186)

Izsoles

OP 2014/126.IZ1

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Gunita Pikmane, sertifikāta Nr.00413, prakses vieta: Lāčplēša iela 27-4, Rīga, rīko Ingai Kuļijevai-Lasei piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 4601 900 1633, Krasta ielā 8-18, Dobelē, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.18, platība 49,5 m², un 495/38719 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, pirmo izsoli. Nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 6000. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Piedzinējs SIA "Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra", juridiskā adrese: Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010.

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsole notiks 2014.gada 4.augustā plkst.10.00 Lāčplēša ielā 27-4, Rīgā. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā norēķinu kontā Nr. LV11PRTT0262017974108 AS "PrivatBanka", saņēmēja Gunita Pikmane, NMR kods LV06087311845, nodrošinājuma summa 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, kas ir EUR 600. Nekustamais īpašums tiek izsolīts saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Tālrunis uzziņām 67302592.


OP 2014/126.IZ2

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administratore Sigita Krūzkopa, sertifikāts Nr.00168, prakses vieta: Rīga, Elizabetes iela 69-9, paziņo, ka 2014.gada 7.augustā plkst. 13.00 Elizabetes ielā 69-9, Rīgā, otrajā izsolē ar augšupejošu soli tiks izsolīts maksātnespējīgajai SIA "MarKors", vienotais reģ. Nr.40003407682, juridiskā adrese: Krāmu iela 2, Rīga, LV-1050, piederošs nekustamais īpašums - 3/64 domājamās daļas no nekustamā īpašuma (zemesgabala ar kopējo platību 0,0826 ha), kadastra numurs 8070 004 0003, kas atrodas "Veczariņos", Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, un ir reģistrēts Ķekavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.78. Nekustamā īpašuma novērtējums (piespiedu pārdošanas vērtība) ir EUR 14,23. Otrās izsoles sākumcena ir EUR 10,67. Nekustamā īpašuma izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai ir jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no attiecīgā nekustamā īpašuma izsoles sākumcenas (novērtējuma) MSIA "MarKors" norēķinu kontā LV52UNLA0050021721901, kas atvērts AS "SEB Banka". Ar novērtējumu iespējams iepazīties administratora prakses vietā, iepriekš sazinoties pa tālr. 67217486. Izsole notiek saskaņā ar SIA "MarKors" maksātnespējas procesā piemērojamā Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma normām.


OP 2014/126.IZ3

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.112 zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterina Kaļiņina, prakses vieta: Brīvības ielā 113, Jēkabpilī, pārdod pirmajā izsolē Jānim Biguzim piederošo nekustamo īpašumu "Stārķīši", kadastra numurs 4050 001 0528, kas sastāv no viena zemesgabala 0,9 ha platībā - lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Nekustamais īpašums reģistrēts Bauskas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Ceraukstes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000172807. Objekts atrodas Bauskas pilsētas nomalē, ~0,5 km attālumā, adrese: "Stārķīši", Ceraukstes pagasts, Bauskas novads. Piedzinēji: SIA "Krājinvestīcijas", juridiskā adrese: Ganību dambis 17a, Rīga, LV-1045; Bauskas novada dome, juridiskā adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901. Pārdodamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 6300. Izsoles sākumcena - EUR 6300. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotas vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 22.augustā plkst. 13.00, adrese: Brīvības ielā 113, Jēkabpilī.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 630 apmērā, kas ir 10% no novērtējuma summas, zvērinātas tiesu izpildītājas Jekaterinas Kaļiņinas, reģ.Nr.09065311151, kontā Nr. LV 49TREL9199085001000, Valsts kasē. Informācija pa tālr. 65233066, 29576670.


OP 2014/126.IZ4

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.112 zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterina Kaļiņina, prakses vieta: Brīvības ielā 113, Jēkabpilī, pārdod pirmajā izsolē Jurim Čerņauskim piederošo nekustamo īpašumu "SUDMALNIEKI", kadastra numurs 5694 006 0123, kas sastāv no diviem zemesgabaliem 7,5 ha kopplatībā, zemes sastāvs nav viendabīgs, pārsvarā veido ganības; vienstāva dzīvojamās mājas ar kopējo platību 127,2 kv.m (nepabeigtas celtniecības stadijā, bet ir apdzīvota); kūts-akmens mūri 108,5 kv.m platībā. Objekts atrodas ~15 km attālumā no Jēkabpils. Nekustamais īpašums reģistrēts Jēkabpils rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Variešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000163032. Objekta adrese: "Sudmalniekii", Variešu pagasts, Krustpils novads. Piedzinēji: AS REVERTA, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522; Krustpils novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202. Pārdodamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 7000 (septiņi tūkstoši euro). Izsoles sākumcena - EUR 7000 (septiņi tūkstoši euro). Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotas vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 20.augustā plkst. 11.00, adrese: Brīvības ielā 113, Jēkabpilī.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 700 (septiņi simti euro) apmērā, kas ir 10% no novērtējuma summas, zvērinātas tiesu izpildītājas Jekaterinas Kaļiņinas, reģ.Nr.09065311151, kontā Nr. LV 49TREL9199085001000, Valsts kasē. Informācija pa tālr. 65233066, 29576670.


OP 2014/126.IZ5

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.112 zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterina Kaļiņina, prakses vieta: Brīvības ielā 113, Jēkabpilī, pārdod otrajā izsolē Vitālijam Čerņajevam piederošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.82, kopējā platība 51,9 kv.m (trīsistabu dzīvoklis) un 5190/511040 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, reģistrēts ar kadastra numuru 5601 900 6330 Jēkabpils Zemesgrāmatu nodaļas Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1668 82 un atrodas Nameja ielā 18-82, Jēkabpilī. Dzīvoklis atrodas piecstāvu ēkas 5.stāvā. Ēkas tips atbilst "103.sērijas" projekta ēkai. Objekts atrodas Jēkabpilī, Nameja un Viesītes ielas dzīvojamo māju rajonā. Piedzinēji: privatizējamā SIA JK Namu pārvalde, A.Pormaļa iela 39, Jēkabpils, LV-5201; AS DnB Banka AS, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013; SIA Lindorf OY Latvijas filiāle, Duntes iela 11, Rīga, LV-1013; Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Brīvības iela 120, Jēkabpils. Pārdodamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir 5122,34 (pieci tūkstoši viens simts divdesmit divi euro un 34 centi). Izsoles sākumcena - EUR 3841,76 (trīs tūkstoši astoņi simti četrdesmit viens euro un 76 centi). Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotas vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 20.augustā plkst. 13.00, adrese: Brīvības ielā 113, Jēkabpilī.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa 512,23 (pieci simti divpadsmit euro un 23 centi) apmērā, kas ir 10% no novērtējuma summas, zvērinātas tiesu izpildītājas Jekaterinas Kaļiņinas kontā Nr. LV 49TREL9199085001000, Valsts kasē. Informācija pa tālr. 65233066, 29576670.


OP 2014/126.IZ6

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.112 zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterina Kaļiņina, prakses vieta: Brīvības ielā 113, Jēkabpilī, pārdod pirmajā izsolē Kristinai Vestai (Kravčukai) piederošo nekustamo īpašumu, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.28, kopējā platība 58,2 kv.m, trīsistabu dzīvoklis) un 5820/259220 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, reģistrēts ar kadastra numuru 5601 900 7502 Jēkabpils Zemesgrāmatu nodaļas Jēkabpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1916 28, adrese: Pils rajons 200-28, Jēkabpils. Dzīvoklis atrodas piecstāvu ēkas 5.stāvā. Ēkas tips atbilst 70.gadu ķiegeļu mūra konstrukciju ēkai. Dzīvoklim nomainīti logi un ārdurvis. Piedzinējs: AS Reverta, Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522. Pārdodamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 3130,32 (Ls 2200). Izsoles sākumcena - EUR 3130,32 (trīs tūkstoši viens simts trīsdesmit euro un 32 centi). Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotas vērtības nodokli. Izsole notiks 2014.gada 22.augustā plkst. 11.00, adrese: Brīvības ielā 113, Jēkabpilī.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 313,03 (trīs simti trīspadsmit euro un 03 centi) apmērā, kas ir 10% no novērtējuma summas, zvērinātas tiesu izpildītājas Jekaterinas Kaļiņinas kontā Nr. LV 49TREL9199085001000, Valsts kasē. Informācija pa tālr. 65233066, 29576670.


OP 2014/126.IZ7

Nekustamā īpašuma izsole

Maksātnespējas procesa administrators Reno Tumens (prakses vieta: Ķekavas novads, Baloži, Mākoņu iela 11, LV-2112) paziņo, ka 2014. gada 8.augustā Rīgā, Braslas ielā 24, korp. 3 (SIA "N2N" telpās), notiks maksātnespējīgās SIA "Saules līcis" (reģ. Nr. 41503039083, Trijādības iela 4, Rīga, LV-1048) šādas nekustamās mantas (zemesgabalu) otrās izsoles ar lejupejošu soli un ar sākumcenu pēc to novērtējuma:

- plkst. 11.00 Piedrujas pagasts, Krāslavas novads, nekustamais īpašums "Sauleskalni", kadastra Nr. 6084 001 0155, novērtējums - EUR 900;

- plkst. 11.30 Skaistas pagasts, Krāslavas novads, nekustamais īpašums "Niedrītes", kadastra Nr. 6088 005 0065, novērtējums - EUR 2600.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotas vērtības nodokli. Izsoles dalībniekiem līdz izsoles dienai jāiemaksā SIA "Saules līcis" kontā Nr. LV10HABA0551013907212, AS "Swedbank", kods HABALV22 nodrošinājuma summa 10% no mantas novērtējuma. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Informācija pa tālruni 29498627.


OP 2014/126.IZ8

Kustamas mantas izsole

MSIA "Clasitek", reģ. Nr. 50003606591, maksātnespējas procesa administratore Lelde Švāģere, sertifikāta Nr. 00526, prakses vieta: Rīga, Zirgu iela 3-1, otrajā izsolē 2014. gada 17. jūlijā Rīgā, Zirgu ielā 3-1 (otrajā stāvā), ar lejupejošu soli pārdod parādniekam MSIA "Clasitek" piederošo kustamo mantu ar zemāk norādīto novērtējumu un sākumcenu:

1. Izsolē plkst. 11.00 kā viens izsoles priekšmets tiek pārdots MSIA "Clasitek" piederošās SIA "JB Workwear", reģistrācijas Nr. 4003397844, 100 kapitāla daļas. Novērtējums un sākumcena - EUR 2846,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums - EUR 284,60.

2. Izsolē plkst. 12.00 tiek pārdota MSIA "Clasitek" piederoša kustama manta kā lietu kopība, kas sastāv no pamatlīdzekļiem (lietota datortehnika, mēbeles, šujmašīnas, citas šūšanas ceha iekārtas) un šūšanas izejmateriāliem (audumiem, diegiem, furnitūras, rāvējslēdzējiem, etiķetēm). Novērtējums un sākumcena - EUR 145 468,47. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli 21 % apmērā. Izsoles nodrošinājums - EUR 14 546,85.

Visa kustamā manta atrodas Rīgā un Pļaviņu novadā, Pļaviņās. Piedzinējs ar nostiprinātu komercķīlu - AS "Citadele banka". Visām personām, kurām uz izsolāmo kustamo mantu ir tiesības, kas nepieļauj tās pārdošanu izsolēs, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles pretendentam līdz izsoles dienai jāiemaksā MSIA "Clasitek", reģistrācijas Nr. 50003606591, norēķinu kontā Nr. LV14HABA0551011229455, AS "Swedbank", kods HABALV22, kustamās mantas pirkuma nodrošinājums 10 % apmērā no kustamās mantas novērtējuma. Kustamās mantas izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Uzziņas pa tālr. 67224504, 29442777.


OP 2014/126.IZ9

Izsole

Zemgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 112 zvērināta tiesu izpildītāja Jekaterina Kaļiņina, prakses vieta: Brīvības iela 113, Jēkabpils, pārdod otrajā izsolē nekustamo īpašumu Jaunceltnes ielā 30A-5, Aizkrauklē, kadastra Nr. 3201 900 3398, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 5 ar kopējo platību 35,1 m2 un 351/15889 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala 1585,00 m2 platībā. Dzīvoklis atrodas piecstāvu ēkas 3. stāvā. Ēkas tips atbilst specprojekta daudzdzīvokļu ēkai. Dzīvokļa plānojums ir nestandarta. Īpašuma tiesības reģistrētas Aizkraukles pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000134316 5 uz mirušās Tatjanas Fjodorovas vārda. Piedzinējs - Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga. Pārdodamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība ir EUR 6118,35 (LVL 4300). Izsoles sākumcena - EUR 4588,76 (LVL 3225). Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 22. augustā plkst. 12.00 Brīvības ielā 113, Jēkabpilī.

Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā nodrošinājuma summa EUR 611,84 (LVL 430) apmērā, kas sastāda 10 % no novērtējuma summas, zvērinātas tiesu izpildītājas Jekaterinas Kaļiņinas, reģistrācijas Nr. 09065311151, kontā Nr. LV49TREL9199085001000, Valsts kase. Informācija pa tālr. 65233066, 29576670.


OP 2014/126.IZ10

Izsole

Administratore Inese Volodina (sert.Nr.00301, prakses vieta: Cēsu iela 15, Rīga, LV-1012), fiziskās personas Liudmilas Avotinas, pers.kods 060965-10934, maksātnespējas procesā paziņo, ka 20.08.2014. plkst.14.00 Cēsu ielā 15, Rīgā, 2.stāvā, konferenču zālē, tiek rīkota Liudmilai Avotinai (pirms vārda un uzvārda rakstības maiņas - Ludmila Avotiņa) piederošo divu savstarpēji saistītu nekustamo īpašumu kā lietu kopības pirmā piespiedu pārdošana izsolē ar augšupejošu soli.

1. Biķernieku iela 126, k/2-20, Rīga (divistabu dzīvokļa īpašums, kas izvietots "Mežciems" projekta daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā Rīgas pilsētas Mežciema mikrorajonā, kopējā platība 60,1 kv.m, un pie dzīvokļa piederošās 601/27537 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr.0100-922-6694), īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000252749 20.

2. 133/100000 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Biķernieku iela 126, Biķernieku iela 122, Biķernieku iela 124, Biķernieku iela 128, Rīga, lietošanā zemesgabala domājamā daļa zonā "A" (atbilstoši 112/100000 domājamajām daļām) un stāvvieta Nr.196 zemesgabala zonā "C" (atbilstoši 21/100000 domājamajām daļām), kadastra Nr.0100-122-2108), īpašuma tiesības nostiprinātas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000131918.

Nekustamo īpašumu kā lietu kopības piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākuma cena ir EUR 60 600,00, kas nav apliekama ar PVN (pievienotās vērtības nodokli). Uz nekustamo īpašumu nostiprināta hipotēka par labu AS "Swedbank", reģ.Nr.40003074764, nodrošinātā prasījuma maksimālā summa EUR 134 016,03 (LVL 94 187,00).

Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu kā lietu kopību ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Pretendentiem līdz izsoles dienai ir jāieskaita nodrošinājuma summa 10% no izsoles sākumcenas, tas ir, EUR 6060,00, uz šādiem rekvizītiem: Inese Volodina, MN administrators, pers. kods 110277-12061, AS "Swedbank", konta Nr.LV93HABA0551038095675. Izsole tiek izziņota un rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un Civilprocesa likuma noteikumiem. Ar dokumentiem, kas attiecas uz pārdošanu izsolē, var iepazīties Cēsu ielā 15, Rīgā, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku pa tālr. 67389282, 29514713.


OP 2014/126.IZ11

Izsole

Maksātnespējas procesa administrators Elvis Dubavs, prakses vieta: Rīga, Brīvības iela 165-3, LV-1012, pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli Vladimiram Semjonovam piederošu dzīvokļa īpašumu Nr. 4 ar kopējo platību 45,09 m2, kas atrodas Rīgā, Jaunsaules ielā 7A, LV-1083, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 4509/401101 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr. 0100 905 8100, reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 20913 4. Piedzinējs - AS "REVERTA", vienotais reģistrācijas Nr. 40003074590, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1522. Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākuma cena ir noteikta EUR 21 800,00 (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti euro).

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 11. augustā plkst. 11.00 Rīgā, Brīvības ielā 165-3, LV-1012. Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā administratora Elvja Dubava, pers. kods 270974-13100, norēķinu kontā Nr. LV17UNLA0050020177127, AS "SEB BANKA", bankas kods UNLALV2X, nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (EUR 2180,00). Tālrunis 67485276, e-pasts: elvis@projekts-ek.lv. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 608. panta pirmo daļu pirms izsoles personas, kuras ieradušās uz izsoli, uzrāda tiesu izpildītājam (administratoram) personas un pilnvarojuma (pārstāvības tiesības) apliecinošus dokumentus un iesniedz šo dokumentu kopijas.


OP 2014/126.IZ12

Izsole

Maksātnespējīgās fiziskās personas Timura Šugajeva administrators Andris Daugaviņš, prakses vieta: Dzirnavu ielā 93-27, Rīgā, paziņo, ka tiek izsludināta maksātnespējīgajai fiziskajai personai Timuram Šugajevam piederošā nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 44C, Pūces ielā 49-44C, Rīgā, kadastra numurs 0100 924 7866 un pie tā piederošo 938/84398 kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas un 983/389705 domājamo daļu no zemesgabala 23 941 m² platībā, kas atrodas Pūces ielā 43, Rīgā, kadastra numurs 0100 071 0114, pirmā izsole ar augšupejošu soli par novērtējumā noteikto piespiedu pārdošanas vērtību EUR 69 700. Piedzinējs, persona, kuras labā uz nekustamo īpašumu ir ierakstīta ķīlas atzīme (hipotēka) - AS "ABLV Bank", reģ. Nr. 50003149401, Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010. Nekustamā īpašuma novērtējums (tirgus vērtība) ir EUR 99 500. Nodrošinājuma summa noteikta EUR 6970 apmērā un iemaksājama administratora Andra Daugaviņa, nodokļu maksātāja kods 07046610712, kontā Nr. LV60PRTT0262017259209, AS PrivatBank". Izsole notiks administratora prakses vietā Rīgā, Dzirnavu ielā 93-27, 2014.gada 14.augustā plkst. 14.00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.


OP 2014/126.IZ13

Kustamās mantas izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.66 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus prakses vietā Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8, rīko SIA Rodeko, juridiskā adrese: "Anteni", Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads, piederošās apķīlātās kustamās mantas pirmo izsoli. Izsolē tiek pārdots SIA Rodeko piederošais traktors FENDT 820 VARIO, 2010. izlaiduma gads, valsts reģistrācijas numurs T6806LM, šasijas numurs 731217807. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Kustamā manta tiek pārdota kā viens izsoles priekšmets. Izsoles sākumcena - EUR 50 000 (LVL 35 140,20) Izsole notiks 2014.gada 10.jūlijā plkst.10.00 Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus, reģ. Nr.22127810025, depozīta kontā Nr. LV97TREL9199053001000, EUR 5000 (LVL 3514,02), kas ir 10% nokustamās mantas novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67331439.


OP 2014/126.IZ14

Kustamās mantas izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.66 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus prakses vietā Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8, rīko SIA Rodeko, juridiskā adrese: "Anteni", Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads, piederošās apķīlātās kustamās mantas pirmo izsoli. Izsolē tiek pārdots SIA Rodeko piederošais pašgājēju iekrāvējs JCB 541-70 AGRI SUPER, 2010.izlaiduma gads, valsts reģistrācijas numurs T7444LM, šasijas numurs JCB5TBRJC01521176. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Kustamā manta tiek pārdota kā viens izsoles priekšmets. Izsoles sākumcena - novērtējums EUR 30 000 (LVL 21 084,12). Izsole notiks 2014.gada 10.jūlijā plkst.10.45 Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus, reģ. Nr.22127810025, depozīta kontā Nr. LV97TREL9199053001000, EUR 3000 (LVL 2108,41), kas ir 10% no kustamās mantas novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67331439.


OP 2014/126.IZ15

Kustamās mantas izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.66 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Vildaus prakses vietā Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8, rīko SIA Rodeko, juridiskā adrese: "Anteni", Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads, piederošās apķīlātās kustamās mantas pirmo izsoli. Izsolē tiek pārdots SIA Rodeko piederošais traktors CHALLENGER MT 855C, 2009. izlaiduma gads, valsts reģistrācijas numurs T7600LM, šasijas numurs AGCC0855PNUJA1143. Izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Kustamā manta tiek pārdota kā viens izsoles priekšmets. Izsoles sākumcena - EUR 97 000 (LVL 68 171,99). Izsole notiks 2014.gada 10.jūlijā plkst.11.30 Rīgā, Blaumaņa ielā 32-8. Pretendentiem līdz izsoles dienai jāiemaksā zvērināta tiesu izpildītāja Jura Vildaus, reģ. Nr.22127810025, depozīta kontā Nr.LV97TREL9199053001000, EUR 9700 (LVL 6817,19), kas ir 10% nokustamās mantas novērtējuma. Tālrunis uzziņām 67331439


OP 2014/126.IZ16

Nekustamā īpašuma izsole

Tukuma novada dome 2014.gada 21.augustā plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma Taisnajā ielā 9, Tukumā, Tukuma novadā, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena - EUR 800,00. Apskate, iepriekš zvanot uz Tukuma novada domi pa tālruni 29104617.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada domes 315.kabinetā, darba laikā, līdz 2014.gada 21.augustam plkst.12.00. Zemesgabala Taisnajā ielā 9 īpašniecei A.Fridrihsonei līdz 07.08.2014. ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu. Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada domes kontā jāiemaksā nodrošinājums EUR 80,00 apmērā un dalības maksa EUR 15,00.


OP 2014/126.IZ17

Nekustamā īpašuma izsole

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 72 zvērināta tiesu izpildītāja Ilga Keršteine, prakses vieta: Rīgā, Mūkusalas ielā 33, rīko Dainim Strodam piederošā nekustamā īpašuma Malēju ielā 21, Rīgā, kadastra Nr. 0100 121 2817, un ar to funkcionāli saistītā nekustamā īpašuma Malēju ielā, Rīgā, kadastra Nr. 0100 121 2816, otro izsoli. Nekustamais īpašums Malēju ielā 21, Rīgā, kadastra Nr. 0100 121 2817, sastāv no zemesgabala 1330 kv.m platībā un ekspluatācijā nodotas dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0100 121 2817 001), kopējā platība 216,9 kv.m. Nekustamais īpašums Malēju ielā, Rīgā, kadastra Nr. 0100 121 2816, sastāv no zemesgabala 828 kv.m platībā. Piedzinēji: ABLV Bank, AS, juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 23; Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Rīga, Terēzes iela 5. Nekustamo īpašumu piespiedu pārdošanas novērtējums - EUR 84 000 (LVL 59 035,54). Otrās izsoles sākumcena - EUR 63 000 (LVL 44 276,65).

Visām personām, kurām uz nekustamajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsole notiks 2014. gada 6. augustā plkst. 12.00 Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 72 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines prakses vietā Rīgā, Mūkusalas ielā 33. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai jāiemaksā Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr. 72 zvērinātas tiesu izpildītājas Ilgas Keršteines depozīta kontā Nr. LV62TREL9199044001000, Valsts kasē, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma - EUR 8400. Tālrunis informācijai 67705659.


OP 2014/126.IZ18

Nekustamā īpašuma izsole

Talsu novada pašvaldība rīko izsoli nekustamam īpašumam "Atvari"-N, Ārlavas pagasts, Talsu novads (kadastra Nr. 8837 900 0019), - neapdzīvojamajai telpai 78,2 m² platībā un kopīpašuma 782/2470 domājamajām daļām. Sākumcena - 4000,00 EUR, solis - 200,00 EUR, drošības nauda - 400,00 EUR, reģistrācijas maksa - 30,00 EUR. Uz atsavināmo nekustamo īpašumu pirmpirkuma tiesības ir Andrim Dulverkam un Leonam Štenfeldam. Izsolei pretendenti var pieteikties līdz 2014.gada 31.jūlijam plkst.12.00. Izsole notiks 2014.gada 1.augustā plkst. 9.00. Drošības nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Talsu novada pašvaldības kontā Nr. LV49UNLA0028700130033, AS SEB bankā, līdz 2014.gada 31.jūlijam plkst. 12.00.

Izsoles norises vieta: Talsu novada domes mazā zāle, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.talsi.lv un pieteikumu iesniegt Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 108.kabinetā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 līdz 2014.gada 31.jūlijam plkst. 12.00. Tālr. uzziņām 26514956, 27841840.


OP 2014/126.IZ19

Izsole

Jaunjelgavas novada dome atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu "Boķi", kadastra apzīmējums 3278 005 0105, Seces pagastā, Jaunjelgavas novadā. Nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala 1,0 ha kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas 104,6 kv.m platībā un divām saimniecības būvēm (pagrabs, kūts) 57,8 kv.m platībā. Izsoles sākumcena - 2748,48 EUR. Izsoles dalības maksa - 50,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Izsoles nodrošinājums - 10% apmērā no izsoles sākumcenas.

Izsole notiks 2014. gada 5. augustā plkst. 11.00 Jaunjelgavas novada Seces pagasta pārvaldes ēkā ("Pagastmāja", Seces pagasts, Jaunjelgavas novads). Izsolei var pieteikties Seces pagasta pārvaldē līdz 2014. gada 4. augustam plkst. 15.00. Izsoles noteikumus var izlasīt: Jaunjelgavas novada domē, Seces pagasta pārvaldē, un Jaunjelgavas novada domes interneta mājaslapā www.jaunjelgava.lv.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)